Hlavní inventární protokoly - záložka Pozice

Seznam inventarizovaných pozic v rámci hlavního inventárního protokolu ze záložky Seznam. Záložka je k dispozici pouze, pokud inventarizovaný sklad je polohovaný.

V horní části záložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
Hlavní inventární protokol Číslo HIPu, k němuž patří tento seznam inventarizovaných pozic.

Bezprostředně pod ní se nachází omezovací/filtrační lišta.

Omezovací lišta obsahuje jediný ovládací prvek:

Dále je záložka rozdělena na tři dílčí seznamy:

Příklad vzhledu této záložky. 1 - Seznam inventarizovaných pozic, 2 - Obsah pozice, 3 - Šarže/sér. čísla

Seznam inventarizovaných pozic

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Kód skl. pozice Identifikace sklad. pozice.
Uzavřena

Informace o tom, zda je inventura dané pozice již uzavřena funkcí Uzavřít všechny řádky resp. Uzavřít označené řádky.

K uzavření

Informace o tom, zda je daná pozice připravena k uzavření. Položka má hodnotu Ano, pokud se pozice:

  • vyskytuje alespoň na jednom podřízeném DIPu,
  • a současně jsou všechny DIPy, na nichž se vyskytuje, uzavřeny
  • a současně pokud už řádek nebyl uzavřen dříve
Datum vložení do inv.

Datum vložení skladové karty do inventury. Informativní položka.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru inventarizovaných pozic:

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Vymazat inventarizovanou položku nelze, pokud už byl vytvořen DIP, do kterého byla položka zařazena. Přidávat a mazat položky nelze, pokud je HIP již ukončen.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Obsah pozice

Obsahuje seznam inventarizovaných položek nalezených v pozici, na níž stojí fokus v Seznamu inventarizovaných pozic.

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Kód Identifikace sklad. karty v inventarizované pozici.
Název
Počet

Počet na inventarizované pozici ze seznamu, platný k rozhodnému datu (rozhodné datum závisí na typu inventury). Načítá se v okamžiku zahájení inventury, případně v okamžiku dodatečného vložení inventarizované položky do inventury (je-li povoleno).

Zjištěný počet Počet kumulovaný z podřízených DIPů. Z DIPu se přenáší v okamžiku uzavření DIPu.
Jed.

Jednotka, ve které byla skladová karta do dané pozice naskladněna, tzv. uložená jednotka, viz Jednotky, v nichž je zboží v pozici evidováno. Pokud byla určitá skladová karta do dané pozice naskladněna v několika různých jednotkách, obsahuje seznam několik řádků - pro každou kombinaci skladové karty a jednotky jeden řádek. Na této úrovni (v hlavním inventárním protokolu) je jednotka needitovatelná.

Uzavřen

Informace o tom, zda byl daný řádek (tj. inventura dané skladové karty) již uzavřen funkcí Uzavřít všechny řádky resp. Uzavřít označené řádky.

K uzavření

Informace o tom, zda je daná položka připravena k uzavření. Položka K uzavření má hodnotu Ano, pokud:

  • se vyskytuje alespoň na jednom DIPu,
  • a současně jsou všechny DIPy, na nichž se vyskytuje, uzavřeny
  • a současně už řádek nebyl uzavřen dříve (tj. položka Uzavřen má hodnotu Ne)

Pokud jsou všechny položky v daném HIPu uzavřeny, připraveny k uzavření nebo se nevyskytují na žádném DIPu, je možné inventuru ukončit funkcí Ukončení inventury na záložce Seznam.

Zadáno Informace o tom, zda je daný řádek HIPu již zadán alespoň na jednom uzavřeném dílčím protokolu, tj. zda je alespoň na jednom uzavřeném DIP zadáno nalezené množství příslušné kombinace pozice a skladové karty.
Změna počtu Celkový rozdíl mezi zjištěným počtem (nasčítaným z uzavřených DIP) a počtem evidenčním.
Změna ceny (akt. průměrná) Hodnota ve sloupci Změna počtu přepočtená na finanční vyjádření (aktuálními průměrnými cenami na dílčích kartách). Podmínkou zobrazení je právo Vidět nákupní ceny.
Datum a čas zahájení

Informace o tom, kdy bylo zahájeno provádění inventury nad danou pozicí.

Sloupec byl do verze 18.13 včetně označován jako Datum vložení do inv., plnil se aktuálním datem a časem v okamžiku vložení pozice do protokolu (toto se již v aktuální verzi neděje) a při následném zahájení inventury se pouze aktualizoval.

V případě provádění neblokační průběžné inventury (podrobněji viz typy inventury) je toto datum rozhodným datem inventury. Od okamžiku vložení karty do neblokační průběžné inventury s ní není možné provádět pohyby s datem nižším než je datum vložení.

Při opakovaném zahájení inventury (po předchozím zrušení zahájení) jsou datumy vložení skladových karet přepsány aktuálním datem.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi/sériovými čísly. Tj. obsahuje seznam inventarizovaných šarží/sér. čísel k aktivní položce v horním seznamu Obsah pozice.

Pokud si v menu Nastavení zrušíte zatržení volby Skrývat šarže/sériová čísla, bude panel zobrazen trvale a nebude vás rušit opakované zobrazování a skrývání panelu při přecházení mezi skladovými kartami různých tříd.

Počáteční naplnění seznamu se provede v okamžiku zahájení inventury, hodnoty ve sloupci Zjištěný počet se následně aktualizují při uzavírání podřízených DIPů.

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Šarže/sér. číslo Identifikace inventarizované šarže/sér. čísla k aktivní skladové kartě z horního seznamu Obsah pozice.
Počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla na aktuální pozici v seznamu inventarizovaných pozic, načítá se v okamžiku vložení šarže/sér. čísla do inventury. Stejně jako v případě celkového počtu skladové karty i počet šarže/sér. čísla odpovídá stavu k rozhodnému datu inventury.

Zjištěný počet Počet kumulovaný z podřízených DIPů. Z DIPu se přenáší v okamžiku uzavření DIPu.
Jednotka

Jednotka, ve které byla skladová karta do dané pozice naskladněna, tzv. uložená jednotka, viz Jednotky, v nichž je zboží v pozici evidováno. Pokud byla určitá skladová karta do dané pozice naskladněna v několika různých jednotkách, obsahuje seznam několik řádků - pro každou kombinaci skladové karty a jednotky jeden řádek. Na této úrovni (v hlavním inventárním protokolu) je jednotka needitovatelná.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Občerstvit F11
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Uzavřít všechny řádky -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Uzavřít všechny řádky

Umožní celý inventarizovaný sortiment najednou uzavřít. Jedná se o jednu z možností uzavření řádků HIPu. Tj. provede uzavření všech řádků, které dosud uzavřeny nebyly, a vygeneruje k nim příp. polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ). Pokud je mezi řádky nějaký, který uzavřít nelze (viz položka K uzavření), pak tyto řádky vypíše. Při inventarizaci polohovaných skladů se v této fázi nevytvářejí doklady INM/INP, tyto se vygenerují až při ukončení celého HIP. Více viz Uzavření řádků HIPu.

Zrušit uzavření všech řádků

Inverzní funkce k předchozí, tedy zruší uzavření na všech řádcích. Pokud byly k daným řádkům při uzavírání vygenerovány polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ), zrušením uzavření dojde k jejich smazání.

Uzavřít označené řádky -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Uzavřít označené řádky

Obdobně jako předchozí funkce, pouze se vztahuje jen k vybraným označeným řádkům. Jedná se o jednu z možností uzavření řádků HIPu. Využijete v případě, kdy je inventura daných položek hotová a chcete uvolnit jejich blokování, i když inventura ostatního sortimentu ještě probíhá. Tj. provede uzavření označených řádků, které dosud uzavřeny nebyly, a vygeneruje k nim případné polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ). Pokud je mezi řádky nějaký, který uzavřít nelze (viz položka K uzavření), pak tyto řádky vypíše.

Zrušit uzavření označených řádků

Inverzní funkce k předchozí, tedy zruší uzavření na označených řádcích. Pokud byly k daným řádkům při uzavírání vygenerovány polohovací doklady Naskladnění do pozic (NPZ) resp. Vyskladnění z pozic (VPZ), zrušením uzavření dojde k odstranění řádků v příslušných polohovacích dokladech. Pokud by se jednalo o zrušení posledního řádku v NPZ/VPZ, pak je smazán celý polohovací doklad.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Zda funkce způsobí hromadné označení (případně zrušení označení) záznamů v seznamu skladových karet nebo v seznamu šarží/sériových čísel záleží na tom, na kterém ze seznamů je v okamžiku volání funkce fokus.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí dvojice multifunkčních tlačítekOznačit vše - skladové karty a Označit vše - šarže/sér. čísla z panelu funkčních tlačítek, případně jejich ekvivalentů v menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.