Hlavní inventární protokoly - záložka Skladové karty

Seznam inventarizovaných položek v rámci hlavního inventárního protokolu ze záložky Seznam. Záložka je k dispozici pouze, pokud inventarizovaný sklad není polohovaný.

V horní části záložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
Hlavní inventární protokol Číslo HIPu, k němuž patří tento seznam inventarizovaných položek.

V horní části záložky může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů skladových karet pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Skladové karty, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů skladových karet:

Název Popis
Specifikace Viz popis položek Specifikace, hlavní EAN a PLU inventarizované sklad. karty.
EAN
PLU

Dále je záložka rozdělena na dva dílčí seznamy umístěné horizontálně pod sebou:

Pod seznamy je umístěna lišta navigátoru skladových karet.

Seznam inventarizovaných skl. karet

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní. Je možné zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé. K tomu slouží omezovací lišta s možností vybrat určité omezení (s využitím skrytého seznamu Vybrané omezení):

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je zřejmý z názvu. Blíže zde objasníme následující:

Název Popis
Kód Identifikace inventarizované skladové karty.
Název
Počet

Počet na skladě (zadaném v hlavičce HIPu), na němž se provádí inventura, platný k rozhodnému datu inventury. Načítá se v okamžiku zahájení inventury.

V případě provádění neblokační průběžné inventury je rozhodné datum shodné s datem vložení skladové karty do HIP.

Zjištěný počet Počet kumulovaný z podřízených DIPů. Z DIPu se přenáší v okamžiku uzavření DIPu.
Jed. Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty. Needitovatelná položka.
Uzavřen

Informace o tom, zda byl daný řádek (tj. inventura dané skladové karty) již uzavřen funkcí Uzavřít všechny řádky resp. Uzavřít označené řádky.

K uzavření

Informace o tom, zda je daná položka připravena k uzavření. Položka K uzavření má hodnotu Ano, pokud:

  • se vyskytuje alespoň na jednom DIPu,
  • a současně jsou všechny DIPy, na nichž se vyskytuje, uzavřeny
  • a současně už řádek nebyl uzavřen dříve (tj. položka Uzavřen má hodnotu Ne)

Pokud jsou všechny položky v daném HIPu uzavřeny, připraveny k uzavření nebo se nevyskytují na žádném DIPu, je možné inventuru ukončit funkcí Ukončení inventury na záložce Seznam.

Zadáno Informace o tom, zda je daný řádek HIPu již zadán alespoň na jednom uzavřeném dílčím protokolu, tj. zda je alespoň na jednom uzavřeném DIP zadáno nalezené množství příslušné skladové karty.
Změna počtu Celkový rozdíl mezi zjištěným počtem (nasčítaným z uzavřených DIP) a počtem evidenčním.
Změna ceny (akt. průměrná) Hodnota ve sloupci Změna počtu přepočtená na finanční vyjádření (aktuálními průměrnými cenami na dílčích kartách). Podmínkou zobrazení je právo Vidět nákupní ceny.
Datum a čas zahájení

Informace o tom, kdy bylo zahájeno provádění inventury nad danou skladovou kartou.

Sloupec byl do verze 18.13 včetně označován jako Datum vložení do inv., plnil se aktuálním datem a časem v okamžiku vložení skladové karty do protokolu (toto se již v aktuální verzi neděje) a při následném zahájení inventury se pouze aktualizoval.

V případě provádění neblokační průběžné inventury (podrobněji viz typy inventury) je toto datum rozhodným datem inventury. Od okamžiku vložení karty do neblokační průběžné inventury s ní není možné provádět pohyby s datem nižším než je datum vložení.

Při opakovaném zahájení inventury (po předchozím zrušení zahájení) jsou datumy vložení skladových karet přepsány aktuálním datem.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru inventarizovaných skl. karet:

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Vymazat inventarizovanou položku nelze, pokud už byl vytvořen DIP, do kterého byla položka zařazena. Přidávat a mazat položky nelze také v případě, pokud je HIP již ukončen.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi/sériovými čísly. Zobrazuje se mezi seznamem inventarizovaných karet a lištou navigátoru.

Pokud si v menu Nastavení zrušíte zatržení volby Skrývat šarže/sériová čísla, bude panel zobrazen trvale a nebude vás rušit opakované zobrazování a skrývání panelu při přecházení mezi skladovými kartami různých tříd.

Počáteční naplnění seznamu se provede v okamžiku zahájení inventury, hodnoty ve sloupci Zjištěný počet se následně aktualizují při uzavírání podřízených DIPů.

Pokud je do zahájeného HIP dodatečně doplněna další skladová karta, automaticky se k ní doplní i všechny dostupné šarže/sériová čísla.

Název Popis
Šarže/sér. číslo Identifikace inventarizované šarže/sér. čísla k aktuální skladové kartě z horního Seznamu inventarizovaných skl. karet.
Počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla na inventarizovaném skladě, načítá se v okamžiku vložení šarže/sér. čísla do inventury. Stejně jako v případě celkového počtu skladové karty i počet šarže/sér. čísla odpovídá stavu k rozhodnému datu inventury.

Zjištěný počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla kumulovaný z podřízených DIPů. Zde pouze pro čtení, aktualizuje se při uzavírání DIPů. Podrobněji viz popis stejnojmenné položky v kapitole o DIP.

Jednotka

Hlavní skladová jednotka inventarizované skladové karty.

K seznamu šarží/sériových čísel není k dispozici lišta navigátoru. Ruční editace seznamu šarží/sériových čísel se na úrovni HIP neprovádí, seznam je udržován automaticky. Lišta navigátoru zobrazená pod seznamem šarží/sériových čísel slouží k úpravám seznamu zařazených skladových karet. Ke každé skladové kartě se do inventury vždy zařadí všechny dostupné šarže/sériová čísla.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Občerstvit F11
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Uzavřít všechny řádky -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Uzavřít všechny řádky

Umožní celý inventarizovaný sortiment najednou uzavřít. Jedná se o jednu z možností uzavření řádků HIPu. Tj. provede uzavření všech řádků, které dosud uzavřeny nebyly, a vygeneruje k nim na inventární rozdíly doklady inventárního manka (INM) či přebytku (INP). Pokud je mezi řádky nějaký, který uzavřít nelze (viz položka K uzavření), pak tyto řádky vypíše. Pokud je mezi řádky nějaký, který ještě nebyl zařazen do žádného DIPu, pak bude systém stav takových karet považovat za nulový (předpokládá se, že pokud zatím nebyla v žádném DIPu a uzavírá se, pak zřejmě tato karta nebyla při inventuře nalezena, tj. nulový stav). Více viz Uzavření řádků HIPu.

Zrušit uzavření všech řádků

Inverzní funkce k předchozí, tedy zruší uzavření na všech řádcích. Pokud byly k daným řádkům vygenerovány doklady inventárního manka (INM) či přebytku (INP), pak se zrušením uzavření vybraných položek zruší i příslušné řádky v těchto dokladech. Pokud by se jednalo o zrušení posledního existujícího řádku v INM/INP, pak je smazán celý doklad.

Uzavřít označené řádky -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Uzavřít označené řádky

Obdobně jako předchozí funkce, pouze se vztahuje jen k vybraným označeným řádkům. Jedná se o jednu z možností uzavření řádků HIPu. Využijete v případě, kdy je inventura daných položek hotová a chcete uvolnit jejich blokování, i když inventura ostatního sortimentu ještě probíhá. Tj. provede uzavření označených řádků, které dosud uzavřeny nebyly, a vygeneruje k nim na inventární rozdíly doklady inventárního manka (INM) či přebytku (INP). Pokud je mezi řádky nějaký, který uzavřít nelze (viz položka K uzavření), pak tyto řádky vypíše. Pokud je mezi řádky nějaký, který ještě nebyl zařazen do žádného DIPu, pak to systém oznámí a aktuální stav takových karet bude považovat za nulový (předpokládá se, že pokud zatím nebyla v žádném DIPu a uzavírá se, pak zřejmě tato karta nebyla při inventuře nalezena, tj. nulový stav). Více viz Uzavření řádků HIPu.

Zrušit uzavření označených řádků

Inverzní funkce k předchozí, tedy zruší uzavření na označených řádcích. Pokud byly k daným řádkům vygenerovány doklady inventárního manka (INM) či přebytku (INP), pak se zrušením uzavření vybraných položek zruší i příslušné řádky v těchto dokladech. Pokud by se jednalo o zrušení posledního existujícího řádku v INM/INP, pak je smazán celý doklad.

DIP obsahující skl.kartu -

Funkce zobrazí všechny DIP k příslušnému HIP, které obsahují označenou skladovou kartu nebo kartu na pozici kurzoru. Pokud je některá karta označena a kurzor se nachází na jiné skladové kartě, zobrazí se DIP pro označenou skladovou kartu.

Funkci je možné použít pouze při výběru právě jedné skladové karty.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Zda funkce způsobí hromadné označení (případně zrušení označení) záznamů v seznamu skladových karet nebo v seznamu šarží/sériových čísel záleží na tom, na kterém ze seznamů je v okamžiku volání funkce fokus.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí dvojice multifunkčních tlačítek Označit vše - skladové karty a Označit vše - šarže/sér. čísla z panelu funkčních tlačítek, případně jejich ekvivalentů v menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.