Inventární přebytky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/s.čísla Ruční párování Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celková hmotnost Součet hmotnosti za všechny řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definovánu hmotnost.
Celkový objem Součet objemu za všechny řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definován objem
Celkem V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet.
Celkem lok. Částka celkem přepočtená v lokální měně.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.

Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.

Pokud se jedná o doklad generovaný automaticky v rámci Vypořádání zrcadla (viz možnosti vystavení nového INP), je zde uveden popis adekvátní tomu: Např. "Zrcadlo Z-1/2011 - přebytek" - tj. číslo dokladu zrcadla, ke kterému INP vznikl.

Zp.dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.
Zahraničí/cizí měna
Měna
Currency_ID

Měna, ve které je daný doklad vystavován. Předvyplňuje se měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu nebo měnou lokální, ale můžete zadat libovolnou jinou. Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu).
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu). Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
 • Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Přepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Název Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný).

V dokladech Inventárního přebytku není k dispozici možnost volit typ řádků, jelikož na těchto dokladech má smysl zadávat pouze skladové položky, tedy jen řádky typu 3 - skladové. Podrobný popis všech položek, které se vztahují ke skladovým řádkům, naleznete ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento jejich popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde. Položky zadávané na řádku v tomto dokladu:

Název Popis
Sklad

Pro zadání skladu, ve kterém vznikl daný inventární rozdíl.

Sklad již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Kód skl.karty a Název skl.karty

Pro zadání skladové karty, na které vznikl daný inventární rozdíl. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, inventární manko lze zadat k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokud vybraná hlavní karta pro daný sklad založenu dílčí kartu zatím nemá, pak se tato v agendě Dílčí karty automaticky založí (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách). S touto dílčí kartou se po uložení dokladu uskuteční odpovídající pohyb. (Uskutečněné pohyby je možno souhrnně zobrazovat např. v agendě Skladové pohyby.)

Jak bylo rovněž řečeno v úvodní kapitole, výše uvedené skutečnosti lze s výhodou využít, pokud začínáte se systémem pracovat a potřebujete založit větší počet dílčích skladových karet a zadat k nim jejich stávající stav na skladě. Dále viz Jak začít používat modul Sklad a tipy pro vás v kap. Věcný obsah - Inventura.

Sklad. kartu již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet

Počet jednotek, tedy daný inventární rozdíl.

Zda lze uložit také počet jiný než nedělitelné množství, závisí na hodnotě parametru Kontrolovat nedělitelné množství.

Počet nelze opravovat libovolně. Při opravách se bere ohled na případné vazby:

 • na polohovací doklady (NPZ) a nelze zadat nižší počet než ten, který je již napolohován; pokud přesto potřebujete zadat počet nižší, je třeba nejdříve opravit nebo zrušit příslušný polohovací doklad. Viz též popis u funkce Opravit.
 • na doklady typu Zrcadlo (Z) - počet není možné opravit, v případě potřeby lze řešit opravným zrcadlem

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, se řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Do pole není možné zadat zápornou hodnotu.

Jedn.

Jednotka, ve které je zadán inventární rozdíl.

Jednotku již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

J.cena

Co pro jednotkovou cenu na dokladech platí obecně, viz:Jednotková pořizovací (nákupní) cena. Inventární přebytek je v podstatě příjem do skladu a tudíž je třeba zadat i příjmovou cenu. Jestliže není cena pro příjem dosud známa, je možno ji doplnit kdykoli později. Tedy inventární přebytek je zadán pouze kusově a provede se pouze kusový příjem do skladu a ceny zadáte později. (Přitom přijaté položky budete smět vyskladňovat, skladové ceny budou napočteny později uzávěrkou skladu, viz kap. Výpočet skladových cen).

Jedn. pořizovací (nákupní) cena se u těchto dokladů předvyplňuje s ohledem na nastavení parametru Předvyplňovat skladovou cenu na inventárním přebytku:

 • Má-li hodnotu Nepředvyplňovat - pak se nepředvyplňuje nijak, její zadání je čistě věcí uživatele.
 • Má-li hodnotu Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - pak se předvyplňuje následovně:
  • Předvyplní se cena dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě. (Samozřejmě opět patřičně přepočtena podle vztahu jednotek a podle kurzů uvedených v údajích dané dílčí karty a na hlavičce dokladu, je-li dohledaná pořizovací cena k předvyplnění v jiné měně, než je měna vystavovaného dokladu).
  • Není-li poslední nákupní cena resp. doplňková nákupní cena na dílčí kartě uvedena (tj. obě jsou nulové), nepředvyplní se nic, tj. položka zůstane nulová.
 • Má-li hodnotu Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty - pak se předvyplňuje následovně:
  • Předvyplní se cena z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě. (Skl.cena je pouze v lokální měně, inventární přebytky též, tudíž zde k žádnému přepočtu měn nedochází.)
  • Není-li průměrná skladová cena na dílčí kartě uvedena (tj. je nulová), nepředvyplní se nic, tj. položka zůstane nulová.
 • Má-li hodnotu Skladovou cenou z posledního skl. pohybu - pak se předvyplňuje následovně:
  • Předvyplní se poslední vypočtená skladová cena, tedy skladová cena zjištěná z posledního oceněného výdajového pohybu na daném skladu, který ze skladu čerpá a je oceněn. Pořadí se zde posuzuje podle zpracování skladovou uzávěrkou, tedy použije poslední výdajový pohyb oceněný poslední uzávěrkou za daný sklad. Výdajový pohyb může být uskutečněn všemi typy výdajových dokladů ze skladu (tj. DL, PRV, INM, VPR,VMV).

   Pohyby seřazené v pořadí, jak byly zpracovány uzávěrkou (uzávěrkami), můžete vidět např. v agendě Skladové pohyby s nastaveným Tříděním podle uzávěrky.

Z výše uvedeného plyne, že pokud za posledním zpracovaným výdajovým pohybem nenásleduje žádný oceněný pohyb příjmový, je použitá poslední aktuální vypočtená skladová cena. Pokud následují již oceněné příjmové pohyby, pak použitá cena z posledního oceněného výdajového pohybu nemusí být nejaktuálnější skladová cena (nejsou započteny následné oceněné příjmy).

(Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.)

Uvedená pravidla pro předvyplňování jednotkové ceny se samozřejmě uplatní i v případě, že je doklad inventárního přebytku tvořen automaticky při ukončení inventury. Pokud poslední nákupní cena neodpovídá ceně, kterou je třeba použít pro ocenění daného přebytku, nezapomeňte vyvolat agendu inventárních přebytků a ceny na takovém dokladu neprodleně příslušně opravit!!! Pozor, pokud je poslední nákupní resp. skladová cena nenulová a Automaticky nastavovat příznak "Kompletní ceny" na řádcích příjemek a inventárních přebytků je nastaven na Ano, má takový doklad i příznak kompletnosti nastaven na Ano, tudíž bude zahrnut do nejbližší uzávěrky daného skladu k danému datu.

C.cena Celková nákupní cena.
Středisko Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.
Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Kompl.ceny

Příznak, zda zadané nákupní ceny jsou kompletní či nikoli. Přepínač má význam pro zpracování inventárního přebytku uzávěrkou skladu. Uzávěrka zpracovává pouze řádky inventárních přebytků, které mají nastaveno, že ceny jsou kompletní. Tím můžete docílit stavu, kdy je zpracován doklad inventárního přebytku s nulovými cenami nebo naopak není zpracován jiný doklad inventárního přebytku, i když jsou na něm již ceny zadány.

Příznak kompletnosti cen se předvyplňuje na hodnotu Ano automaticky v případě, že je na řádku zadána nenulová cena a že je toto automatické předvyplňování nastaveno v parametru Automaticky nastavovat příznak "Kompletní ceny" na řádcích příjemek a inventárních přebytků.

Výše uvedené platí i pro INP vzniklé v rámci vypořádání Zrcadla. Viz možnosti vystavení nového INP.

Použití je obdobné jako u příjemek, viz příklady u popisu položky Kompl. ceny v záložce Detail v agendě Příjemky.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Pokud vymažete řádek, který vznikl importem z objednávky přijaté a žádný jiný řádek importovaný ze stejné objednávky již v řádcích dodacího listu není, zaktualizuje se seznam importovaných objednávek v záložce Importované doklady. Nelze vymazat řádek, který je již alespoň částečně napolohován.
 • Ser. čísla resp. Šarže - Funkce pro rychlé zadání sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Zde se jedná o příjmový doklad, tudíž není dostupná.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Šarže/Sériová čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v záložce Obsah obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)". Subzáložka slouží k prohlížení resp. zadávání šarží/s.čísel na doklad.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Import Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Naskladnění do pozic

Možnost importování vybraných naskladnění do pozic do editovaného INP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby inventárního přebytku. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NPZ → INP. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Slouží obecně pro možnost dodatečného připojení existujícího polohovacího dokladu k dokladu skladovému s tím, že sklad. doklad buď už existuje (byl vystaven samostatně) a půjde jen o jejich propojení, nebo s tím, že sklad. doklad teprve vznikne. Zde se jedná jen o možnost propojení.

Přidat dle EAN Ctrl +B

Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Přidat dle dod. Ctrl +D

Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných.

Přidat dle názvu Ctrl +B Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Šarže/Sériová čísla a umožňuje zadávání šarže/s.čísla pouze pomocí názvu. Více viz Rychlé zadání přes záložku Šarže/sér. čísla pomocí funkce Přidat dle názvu.
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).