Inventura - záložka Inventura

Záložka je k dispozici pouze, pokud na daném skladu byla zahájena běžná inventura. Viz Zahájení běžné inventury. Umožňuje tisknout podklady pro inventuru a zadávat zjištěné inventární rozdíly dle stavu fyzické inventury daného skladu.

Záložka obsahuje seznam skladových karet (hlavních). V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

Omezení podle použití

 • Zobrazit všechny karty
 • Zobrazit pouze používané karty - zobrazí jen ty karty, které mají na aktuálním skladu ze záložky Sklady založenu dílčí kartu
 • Zobrazit pouze karty s kladným stavem - zobrazí jen ty karty, které mají na aktuálním skladu ze záložky Sklady nenulový stav (tj. skryje ty, které na daném skladu mají nulový nebo záporný stav)

K tomu slouží omezovací panel (lišta) v horní části záložky Inventura:

Příklad filtrování jen za karty se založenou dílčí kartou

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiný číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny).

Při inventuře skladu se vynechávají makrokarty.

Dále záložka obsahuje seznam inventarizovaných sklad. karet. Jedná se o prvek editovatelný seznam. Editovatelné jsou zde položky Skutečný počet a Jednotka. Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury. Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Inventura:

Název Popis
Identifikace sklad. karty Identifikace skladové karty. Zde needitovatelná položka, přebírá se automaticky z agendy skladových karet. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce zobrazovat, závisí na nastaveném Třídění ve spodní části záložky.
Název sklad. karty Název vybrané skladové karty. Needitovatelná položka, přebírá se automaticky z agendy skladových karet.
Skladové místo (kód)

Needitovatelná položka. Zobrazuje informaci o tom, v jakém skladovém místě je daná skladová karta na daném skladu. Jedná se o obsah položky Místo z dílčí skladové karty (z příslušnému skladu).

Počet Needitovatelná položka. Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta na daném skladu. Počet je uveden v jednotkách zadaných v položce Jednotka, viz dále.
Skutečný počet

Skutečný počet na skladě nalezený při inventuře. Editovatelná položka. Položka je po zahájení inventury předvyplněna počtem, který je evidován v systému, tj. podle údajů v předchozí položce Počet. Předvyplněné stavy v položce Skutečný počet však lze hromadně vynulovat funkcí Vynulovat.

Editace položky Skutečný počet je jednou z možností zadávání výsledků inventury. Pak do položky zadáte skutečný fyzický počet na skladě.

Podle stavu položky Vyskladnění do minusu u daného skladu resp. u dané skladové karty, probíhá při zadávání skutečného počtu kontrola zadaného počtu oproti stavu dané karty na zvoleném skladu. Pokud zadáváte skutečný počet tak, že by po ukončení inventury byl na kartě záporný stav a pokud není na daném skladu povoleno vyskladňování do minusu, program takový počet nepovolí uložit.

Jak bylo řečeno v popisu zadávání výsledků inventury, inventární rozdíl lze zadat k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokud vybraná hlavní karta pro daný sklad založenu dílčí kartu zatím nemá, pak se tato v agendě Dílčí karty automaticky založí (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách), což lze využít i k založení většího množství karet, pokud se systémem začínáte. Viz též Tipy pro vás v kap. Věcný obsah - Inventura a dále Jak začít používat modul Sklad.

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, se řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Jednotka Jedna z jednotek zadaných pro danou kartu. Předvyplňuje se hlavní jednotka. Lze ale samozřejmě vybrat i jinou.
+/- Informace o tom, zda se jedná o přebytek (+) nebo manko (-). Needitovatelná položka, aktualizuje se automaticky podle zadaného skutečného počtu.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • dle kódu karty
 • dle čísla celního sazebníku
 • dle názvu karty a zkráceného názvu
 • dle specifikace
 • dle EAN (jen hlavní EAN)
 • dle PLU (jen pro hlavní jednotku, viz popis položky PLU v hlavičce karty)
 • dle cizího názvu
 • dle specifikace 2

Zde není k dispozici možnost třídění pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců, jelikož prvek editovatelný seznam, který je zde použit, toto nepodporuje. Ze stejných důvodů zde není k dispozici možnost volby třídění použitím klávesové zkratky a možnost uživatelsky definovaných sloupců.

Kromě výše uvedeného třídění lze mít zapnuto stromové zobrazení , případně stromové zobrazení včetně podřízených větví , které lze nastavit pouze, pokud je zapnuto stromové zobrazení. Obě stromová zobrazení je možno zapnout i z menu Nastavení. Karty jsou pak setříděny dle menu. Zařazení karty do menu lze nastavit v hlavičce dané karty nebo v záložce Skladové menu. Takže v případě zapnutí stromového zobrazení se v levé části zobrazí vámi nadefinované skladové menu. V pravé části obrazovky se zobrazují karty zařazené pod aktuální položku menu (případně také pod podřízené položky menu), na níž se nachází kurzor. V rámci jedné větve menu je třídění karet opět volitelné (dle položek uvedených výše). Způsob pohybování se po menu a skladových kartách viz popis prvku ovládání stromového zobrazení.

Funkce k této záložce:

Ze základních jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Tisk, export F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Občerstvit F11

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Vynulovat Ctrl +Enter

Položka Skutečný počet se po zahájení inventury předvyplňuje počtem evidovaným, viz výše. To může být v některých případech nevýhodné, proto tato funkce umožňuje si stavy v položce Skutečný počet vynulovat.

Využijete např. tehdy, pokud máte zboží na více místech a zadáváte inventuru postupně a u předvyplněných stavů by nebylo zjevné, zda jsou předvyplněny programem, nebo zda se jedná o stav zjištěný na jiném místě a zadaný např. někým jiným.

Naopak v případě, že skutečné fyzické počty převážně odpovídají evidovanému stavu, je výhodné si skutečný stav nenulovat. Pak v případě, že fyzicky zjištěný skutečný stav pro danou skladovou položku je stejný jako je evidovaný stav, není nutné žádnou změnu zadávat (neexistuje žádný inventární rozdíl).

Opravit F4

Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury. Funkce vyvolá dialogové okno pro zadání stavu pro aktuální skladovou položku, pro níž byla funkce vyvolána:

Příklad dialogového okna pro zadání skutečného zjištěného stavu

Skutečný stav můžete zadat dvojím způsobem:

 • Zadáním přírůstku (nebo úbytku) oproti původnímu množství do položky Změna množství. Tlačítko +/- mění znaménko zadaného rozdílu.
 • Zadáním absolutního čísla, tj. celkového skutečného počtu bez ohledu na počet původní do položky Nové množství.

Pro urychlení zadání výsledků inventury se naposledy použitý způsob pamatuje a při následujícím zadání pro další skladovou položku se kurzor nastaví rovnou do příslušné položky.

Hledat dle EAN

Ctrl +B

nebo

Shift +Ctrl +B

Funkce umožňuje dohledání sklad. karty podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty nebo i zadávání skutečného počtu ke kartě dohledané dle EAN.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Hledat dle EAN

Jedná se o funkci, která v závislosti na nastavení přepínače v horní části záložky Inventura buď jen dohledá skladovou kartu dle EAN libovolné jednotky nebo ji dohledá a rovnou k ní do skutečného počtu přidá jednu jednotku, která patří k zadanému EAN.

 • Přepínač Přičítat množství dle EAN není zatržen

  Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle EAN v záložce Seznam agendy Skladové karty.

  Zde se v seznamu dohledaných karet zobrazují i jednotky, a tudíž, pokud je hledaný EAN u více jednotek, je daná karta v seznamu vícekrát.

  K hledání sklad. karet dle EAN platného pro hlavní jednotku (hlavní EAN) je výhodnější si nastavit třídění seznamu sklad. karet dle EAN a poté zadávat hledaný EAN v panelu pro vyhledávání a třídění, který je umístěn pod seznamem sklad. karet.

 • Přepínač Přičítat množství dle EAN je zatržen

  Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury. Tuto využijete zejména tehdy, pokud pracujete se čtečkami čárových kódů a inventární přebytky chcete přidávat po jednotkách.

  Po vyvolání funkce se zadá a dohledá EAN stejně jako v předchozím případě. K dohledané kartě se v položce Skutečný počet zvýší množství v jednotkách zvolených v inventárním seznamu tak, aby to odpovídalo jedné jednotce, k níž patří zadaný EAN. Objasníme na příkladu:

  Mějme kartu s jednotkou ks (hlavní, vztah=1, EAN=11111) a jednotkou bal (vztah=3, EAN=22222). Zahájíme inventuru. Na řádku s touto kartou je předvyplněno Počet=30 ks, Skutečný počet 30 ks.

  • Pokud čtečkou sejmeme kód 11111, pak se přidá 1 ks, tj. obdržíme Skutečný počet 31 ks.
  • Pokud čtečkou sejmeme kód 22222, pak se přidá 1 bal, tj. 3 ks, tj. obdržíme Skutečný počet 33ks.

   Pokud ale v řádku inventury přepneme jednotku na bal, budeme mít Počet 10 bal a Skutečný počet 10 bal.

  • Pokud pak čtečkou sejmeme kód 11111, pak se přidá 1ks, tj. 1/3 bal, tj. obdržíme Skutečný počet 30,33 bal.
  • Pokud čtečkou sejmeme kód 22222, pak se přidá 1bal, tj. obdržíme Skutečný počet 31 bal.

Přičítat dle EAN

Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury.

Po vyvolání funkce se zadá a dohledá EAN stejně jako v předchozím případě u volby Hledat dle EAN. Pokud se najde a vybere karta splňující zadaný řetězec, zobrazí se dialogové okno pro zadání stavu pro odpovídající vybranou skladovou položku a jednotku obdobně jako přímo ve funkci Opravit, viz výše:

Příklad dialogového okna pro zadání skutečného zjištěného stavu

Skutečný stav můžete zadat dvojím způsobem:

 • Zadáním přírůstku (nebo úbytku) oproti původnímu množství do položky Změna množství. Tlačítko +/- mění znaménko zadaného rozdílu.
 • Zadáním absolutního čísla, tj. celkového skutečného počtu bez ohledu na počet původní do položky Nové množství.

Pokud jednotka, k níž patří zadaný EAN, neodpovídá jednotce aktuálně použité v inventárním seznamu, pak se zobrazuje pro informaci červeně. Skutečný počet se přidá v jednotkách použitých v inventárním seznamu.

Pro urychlení zadání výsledků inventury se naposledy použitý způsob pamatuje a při následujícím zadání pro další skladovou položku se kurzor nastaví rovnou do příslušné položky.