Poziční inventura - záložka Inventura

Záložka je k dispozici pouze, pokud na daném skladu byla zahájena poziční inventura. Viz Zahájení poziční inventury. Pomocí této funkce je možné tisknout podklady pro inventuru a sledovat zjištěné inventární rozdíly dle stavu fyzické inventury pozic daného skladu.

Záložka obsahuje editovatelný seznam skladových karet (hlavních). V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

  • Skrýt dosud nepoužité karty - skryje karty, které nemají dosud založenu dílčí kartu na aktuálním skladu ze záložky Seznam
  • Skrýt karty s nulovým stavem - skryje karty, které mají nulový nebo záporný stav a to na aktuálním skladu ze záložky Seznam

K tomu slouží omezovací panel (lišta) v horní části záložky Inventura:

Příklad filtrování jen za karty se stavem větším než nula

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiný číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny).

Při inventuře skladu se vynechávají makrokarty.

Dále záložka obsahuje seznam inventarizovaných sklad. karet. Jedná se o prvek editovatelný seznam.

Prvek editovatelný seznam je zde použit z důvodu jednotnosti s běžnou inventurou. Nicméně zde však na rozdíl od běžné inventury položky Skutečný počet a Jednotka nejsou editovatelné, jelikož výsledky poziční inventury se zadávají až v záložce Podle pozic.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Inventura:

Název Popis
Identifikace sklad. karty Identifikace skladové karty. Zde needitovatelná položka, přebírá se automaticky z agendy skladových karet. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce zobrazovat, závisí na nastaveném Třídění ve spodní části záložky.
Název sklad. karty Název vybrané skladové karty. Needitovatelná položka, přebírá se automaticky z agendy skladových karet.
Počet Needitovatelná položka. Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta na daném skladu. Počet je uveden v jednotkách uvedených v položce Jednotka, viz dále.
Skutečný počet

Skutečný počet na skladě nalezený při inventuře. Zde needitovatelná položka. Položka je po zahájení inventury předvyplněna počtem, který je evidován v systému, tj. podle údajů v předchozí položce Počet. Předvyplněné stavy v položce Skutečný počet však lze hromadně vynulovat funkcí Vynulovat.

Zde zobrazený skutečný počet se průběžně aktualizuje podle toho, jak jsou zadávány skutečné počty dané sklad. karty v jednotlivých pozicích.

Jednotka Hlavní jednotka pro danou kartu. Zde je jednotka needitovatelná položka, nelze vybrat jinou jednotku.
+/- Informace o tom, zda se jedná o přebytek (+) nebo manko (-). Needitovatelná položka, aktualizuje se automaticky podle zadaného skutečného počtu.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu karty
  • dle čísla celního sazebníku
  • dle názvu karty a zkráceného názvu
  • dle specifikace
  • dle EAN (jen hlavní EAN)
  • dle PLU (jen pro hlavní jednotku, viz popis položky PLU v hlavičce karty)
  • dle cizího názvu
  • dle specifikace 2

Zde není k dispozici možnost třídění pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců, jelikož prvek editovatelný seznam, který je zde použit, toto nepodporuje. Ze stejných důvodů zde není k dispozici možnost volby třídění použitím klávesové zkratky a možnost uživatelsky definovaných sloupců.

Kromě výše uvedeného třídění lze mít zapnuto stromové zobrazení , případně stromové zobrazení včetně podřízených větví , které lze nastavit pouze, pokud je zapnuto stromové zobrazení. Obě stromová zobrazení je možno zapnout i z menu Nastavení. Karty jsou pak setříděny dle menu. Zařazení karty do menu lze nastavit v hlavičce dané karty nebo v záložce Skladové menu. Takže v případě zapnutí stromového zobrazení se v levé části zobrazí vámi nadefinované skladové menu. V pravé části obrazovky se zobrazují karty zařazené pod aktuální položku menu (případně také pod podřízené položky menu), na níž se nachází kurzor. V rámci jedné větve menu je třídění karet opět volitelné (dle položek uvedených výše). Způsob pohybování se po menu a skladových kartách viz popis prvku ovládání stromového zobrazení.

Funkce k této záložce:

Ze základních jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Tisk, export F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Občerstvit F11

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Hledat dle EAN Ctrl +B -

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle EAN v záložce Seznam agendy Skladové karty.

Zde se v seznamu dohledaných karet zobrazují i jednotky, a tudíž, pokud je hledaný EAN u více jednotek, je daná karta v seznamu vícekrát.

K hledání sklad. karet dle EAN platného pro hlavní jednotku (hlavní EAN) je výhodnější si nastavit třídění seznamu sklad. karet dle EAN a poté zadávat hledaný EAN v panelu pro vyhledávání a třídění, který je umístěn pod seznamem sklad. karet.