Poziční inventura - záložka Podle pozic

Záložka je k dispozici pouze, pokud na daném skladu byla zahájena poziční inventura. Viz Zahájení poziční inventury. Umožňuje tisknout podklady pro inventuru a zadávat zjištěné inventární rozdíly v pozicích dle stavu fyzické inventury daného skladu.

Obsahuje:

Seznam pozic

V horní části záložky je seznam skladových pozic inventarizovaného skladu. Jedná se o prvek editovatelný seznam.

Prvek editovatelný seznam je zde použit z důvodu jednotnosti s běžnou inventurou. Nicméně zde nejsou žádné položky editovatelné, jelikož to nemá význam, výsledky poziční inventury se zadávají až v Obsahu pozic.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

 • Skrýt prázdné pozice - skryje pozice aktuálního skladu ze záložky Seznam, které mají nulový stav.

K tomu slouží přepínač .

Zobrazují se zde i pozice Mimo provoz, jelikož i v takových může být nalezen nějaký inventární rozdíl. Význam položek zobrazených v tomto seznamu v této záložce je popsán přímo v popisu záložky Seznam agendy Skladové pozice. Tato záložka slouží pouze k zobrazení vybraných pozic a jen základních údajů o nich. Pokud si k nim potřebujete zobrazit další údaje nebo potřebujete provést opravu údajů apod., musíte si otevřít přímo agendu Skladových pozic.

Třídění:

 • dle kódu
 • dle názvu
 • dle čárového kódu
 • dle skladu
 • dle typu pozice
 • dle dostupnosti
 • dle nastavení Mimo provoz

Možnosti třídění jsou zde obdobné jako přímo v záložce Seznam agendy Skladových pozic. Zde ovšem nemá význam třídění dle skladu (inventarizované pozice patří jen k jednomu skladu). Třídění dle typu pozice, dostupnosti a příznaku Mimo provoz znamenají, že na první místo seznamu pozic přibude daný sloupec, po změně třídění opět zmizí. Z důvodu přehlednosti není žádoucí, aby zde tyto sloupce byly nastálo.

Zde není k dispozici možnost třídění pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců, jelikož prvek editovatelný seznam, který je zde použit, toto nepodporuje. Ze stejných důvodů zde není k dispozici možnost volby třídění použitím klávesové zkratky a možnost uživatelsky definovaných sloupců.

Lišta navigátoru seznamu pozic

Pod seznamem pozic je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Obsah pozice

Název Popis
Identifikace sklad. karty

Identifikace skladové karty. Zde needitovatelná položka, přebírá se automaticky z agendy skladových karet.

Název sklad. karty Název vybrané skladové karty. Needitovatelná položka, přebírá se automaticky z agendy skladových karet.
Sér. číslo/šarže

Pokud se jedná o kartu třídy se šaržemi/s.čísly, je zde uveden název šarže/s.čísla.

Zde needitovatelná položka, nelze vybrat jinou šarži/s.číslo. Předvyplňuje se podle evidovaného obsahu v dané pozici. Pokud bychom chtěli zadat do pozice zboží s jinou šarží/s.číslem, bude to chápáno jako další záznam téhož zboží s jinou šarží/s.číslem uloženého v dané pozici a je třeba použít funkci Nový z navigátoru.

Počet

Needitovatelná položka. Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta evidována v dané pozici. Počet je uveden v jednotkách uvedených v položce Jednotka, viz dále.

Skutečný počet

Skutečný počet v dané pozici nalezený při inventuře. Zde editovatelná položka (na rozdíl od stejnojmenné položky v záložce Inventura). Položka je po zahájení inventury předvyplněna počtem, který je evidován v systému, tj. podle údajů v předchozí položce Počet. Předvyplněné stavy v položce Skutečný počet však lze hromadně vynulovat funkcí Vynulovat.

Editace položky Skutečný počet je jednou z možností zadávání výsledků inventury. Pak do položky zadáte skutečný fyzický počet v pozici v dané jednotce. Zde zadaný počet se automaticky promítne do stavu karty zobrazeného v položce Skutečný počet v záložce Inventura.

Karty třídy se sér. čísly lze zadávat pouze po jedné, každé sér. číslo je třeba zadat na zvláštní řádek. Tudíž počet může být pouze 0 nebo 1.

Skutečný počet v dané pozici nelze zadávat záporný.

Povolení vyskladnování do minusu nastavené u daného skladu resp. u dané skladové karty se u polohovacích dokladů nezohledňuje. Polohovat do minusu nelze.

Jak bylo řečeno v popisu zadávání výsledků inventury, inventární rozdíl lze zadat k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv a tato se automaticky založí (i když inventuru nakonec Zrušíte), což lze využít i k založení většího množství karet s jejich rozmístěním do pozic, pokud se systémem začínáte. Viz též Tipy pro vás v kap. Věcný obsah - Inventura a dále Jak začít používat polohování.

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, se řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Jednotka

Jedna z jednotek zadaných pro danou kartu.

Zde je uvedena přesně ta jednotka, ve které byla sklad. karta do dané pozice naskladněna, tzv. uložená jednotka, viz Jednotky, v nichž je zboží v pozici evidováno. Zde je jednotka needitovatelná položka, nelze vybrat jinou jednotku. Předvyplňuje se podle evidovaného obsahu v dané pozici. Pokud bychom chtěli zadat do pozice zboží v jiné jednotce, bude to chápáno jako další záznam téhož zboží v jiné jednotce uloženého v dané pozici a je třeba použít funkci Nový z navigátoru.

+/- Informace o tom, zda se jedná o přebytek (+) nebo manko (-). Needitovatelná položka, aktualizuje se automaticky podle zadaného skutečného počtu.

Lišta navigátoru pozice

Pod seznamem obsahu pozice je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Nový - pro přidání nového obsahu pozice. Po vyvolání funkce se objeví dialogové okno pro založení nového obsahu skladové pozice:

  Zde zadáte skladovou kartu, jednotku a skutečný počet, který se v dané jednotce v pozici nachází. Pokud se jedná o kartu třídy se šaržemi/s.čísly, pak se ještě zpřístupní položka šarže/s.číslo a šarži/s.číslo je třeba zadat. Jedná se o název šarže/s.čísla. Číselníková položka. Zde buď zadáte název již existující šarže/s.čísla k dané sklad. kartě na daném skladu rovnou z klávesnice anebo si šarži/s.číslo můžete vybrat z vyvolaného číselníku šarží/sér.čísel. Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za šarže/sér.čísla k dané skladové kartě (popis omezení viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam agendy šarže/sér.čísla).

  Karty třídy se sér. čísly lze zadávat pouze po jedné, každé sér. číslo je třeba zadat na zvláštní řádek. Tudíž počet se v takovém případě předvyplní jedna a položka není k dispozici k editaci.

  Zde není k dispozici typ "Nová" pro zadání nové šarže/sér. č. Šarže/s.čísla lze pouze vybírat a to ze šarží/s.čísel, které jsou v daném skladu evidovány.

  Nový obsah musí být v dané pozici unikátní, přičemž unikátnost se posuzuje pro sklad. kartu, její jednotku a příp. šarži/sér. číslo. Tedy nelze jako nový obsah přidat tutéž sklad kartu pro tutéž jednotku, pokud tato kombinace již v pozici je, příp. nelze jako nový obsah přidat sér. číslo, které již v pozici je.

  U karet třídy se sér. čísly se nekontroluje unikátnost použitého sér. čísla v rámci různých pozic. Pokud tedy zadáte totéž zboží s týmž sér. číslem tak, že jej budete mít ve dvou pozicích najednou, může se stát, že po ukončení inventury budete mít na dílčí šarži pro daný sklad evidováno i více než jen 1 ks (ačkoliv množství na dílčí šarži by mělo být jen v mezích -1, 0, 1). Příp. pokud šlo u obou pozic o inventární přebytek, se může stát, že generovaný doklad inventárního přebytku (INP) ani nepůjde uložit (není povoleno použít jedno s.číslo na INP dokladu vícekrát).

Funkce k této záložce:

Ze základních jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Tisk, export F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Je možno tisknout volitelně obsah všech pozic nebo jen aktuální pozice.

Občerstvit F11

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Vynulovat Ctrl +Enter

Položka Skutečný počet se po zahájení inventury předvyplňuje počtem evidovaným, viz výše. To může být v některých případech nevýhodné, proto tato funkce umožňuje si stavy v položce Skutečný počet vynulovat. Viz též možnosti zadávání výsledků inventury.

Využijete např. tehdy, pokud máte zboží na více místech a zadáváte inventuru postupně a u předvyplněných stavů by nebylo zjevné, zda jsou předvyplněny programem, nebo zda se jedná o stav zjištěný na jiném místě a zadaný např. někým jiným.

Naopak v případě, že skutečné fyzické počty převážně odpovídají evidovanému stavu, je výhodné si skutečný stav nenulovat. Pak v případě, že fyzicky zjištěný skutečný stav pro danou skladovou položku je stejný jako je evidovaný stav, není nutné žádnou změnu zadávat (neexistuje žádný inventární rozdíl).

Opravit F4

Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury. Funkce vyvolá dialogové okno pro zadání stavu pro aktuální skladovou položku, pro níž byla funkce vyvolána:

Příklad dialogového okna pro zadání skutečného zjištěného stavu

Skutečný stav můžete zadat dvojím způsobem:

 • Zadáním přírůstku (nebo úbytku) oproti původnímu množství do položky Změna množství. Tlačítko +/- mění znaménko zadaného rozdílu.
 • Zadáním absolutního čísla, tj. celkového skutečného počtu bez ohledu na počet původní do položky Nové množství.

Pro urychlení zadání výsledků inventury se naposledy použitý způsob pamatuje a při následujícím zadání pro další skladovou položku se kurzor nastaví rovnou do příslušné položky.

Hledat dle EAN

Ctrl +B

nebo

Shift +Ctrl +B

Funkce umožňuje dohledání sklad. karty podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty nebo i zadávání skutečného počtu ke kartě dohledané dle EAN.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Hledat dle EAN

Jedná se o funkci, která v závislosti na nastavení přepínače v horní části záložky Inventura buď jen dohledá skladovou kartu dle EAN libovolné jednotky nebo ji dohledá a rovnou k ní do skutečného počtu přidá jednu jednotku, která patří k zadanému EAN.

 • Přepínač Přičítat množství dle EAN není zatržen

  Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle EAN v záložce Seznam agendy Skladové karty.

  Zde se v seznamu dohledaných karet zobrazují i jednotky, a tudíž, pokud je hledaný EAN u více jednotek, je daná karta v seznamu vícekrát.

  K hledání sklad. karet dle EAN platného pro hlavní jednotku (hlavní EAN) je výhodnější si nastavit třídění seznamu sklad. karet dle EAN a poté zadávat hledaný EAN v panelu pro vyhledávání a třídění, který je umístěn pod seznamem sklad. karet.

 • Přepínač Přičítat množství dle EAN je zatržen

  Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury. Tuto využijete zejména tehdy, pokud pracujete se čtečkami čárových kódů a inventární přebytky chcete přidávat po jednotkách.

  Po vyvolání funkce se zadá a dohledá EAN stejně jako v předchozím případě. K dohledané kartě se v položce Skutečný počet zvýší o jedna množství v jednotce, k níž patří zadaný EAN. Objasníme na příkladu:

  Příklad: Mějme kartu s jednotkou ks (hlavní, vztah=1, EAN=11111) a jednotkou bal (vztah=3, EAN=22222). Zahájíme poziční inventuru. V obsahu pozice je tato sklad. karta a je předvyplněno Počet=30ks, Skutečný počet 30ks. V jednotce bal se sklad. karta v pozici nevyskytuje.

  • Pokud čtečkou sejmeme kód 11111, pak se přidá 1 ks, tj. obdržíme Skutečný počet 31 ks.
  • Pokud čtečkou sejmeme kód 22222, pak se jen zobrazí hlášení, že záznam není nalezen. Pokud bychom chtěli zadat do pozice zboží v této jednotce, bude to chápáno jako další záznam téhož zboží v jiné jednotce uloženého v dané pozici a je třeba použít funkci Nový z navigátoru.

Přičítat dle EAN

Jedná se o jednu z možností zadávání výsledků inventury.

Po vyvolání funkce se zadá a dohledá EAN stejně jako v předchozím případě u volby Hledat dle EAN. Pokud se najde a vybere karta splňující zadaný řetězec, zobrazí se dialogové okno pro zadání stavu pro odpovídající vybranou skladovou položku a jednotku obdobně jako přímo ve funkci Opravit, viz výše:

Příklad dialogového okna pro zadání skutečného zjištěného stavu

Skutečný stav můžete zadat dvojím způsobem:

 • Zadáním přírůstku (nebo úbytku) oproti původnímu množství do položky Změna množství. Tlačítko +/- mění znaménko zadaného rozdílu.
 • Zadáním absolutního čísla, tj. celkového skutečného počtu bez ohledu na počet původní do položky Nové množství.

Pro urychlení zadání výsledků inventury se naposledy použitý způsob pamatuje a při následujícím zadání pro další skladovou položku se kurzor nastaví rovnou do příslušné položky.