Skladové pozice - záložka Obsah

Záložka slouží pro zobrazení obsahu aktuální skladové pozice ze záložky Seznam, tj. obsazení jednotlivých pozic zbožím.

Jak bylo řečeno v úvodní kap.: K zobrazování obsahů skladových pozic napříč celým skladovým sortimentem, tj. k rychlému vyhledávání informací typu kde všude (na jakých pozicích) se jaká sklad. karta aktuálně nachází, slouží agenda Obsahy skladových pozic.

Jde o seznam definující k jednotlivým skladovým pozicím, co se v nich nachází, jaká skladová položka, s jakým sériovým číslem nebo šarží, v jakém množství a v jaké jednotce. Dále je zde k dispozici informace o zboží, které je požadováno do dané pozice naskladnit přednostně.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Ke sklad. pozici Zobrazuje identifikaci skladové pozice (kód), k níž se vztahuje zobrazený obsah.

Obsah pozice lze pouze prohlížet, nelze jej zde nijak editovat. Zboží se do skladových pozic dostává výhradně doklady Naskladnění do pozic (NPZ) a opouští je výhradně doklady Vyskladnění z pozic (VPZ), případně se může z pozice do pozice dostat doklady Přesun mezi pozicemi (PPZ).

Rozměrové údaje a hmotnost se zde neuchovávají, ale vždy se dohledávají odkazem na skladovou kartu, resp. její jednotky a údaj o objemu a hmotnosti uvedený u dané jednotky. S ohledem na to se aktualizuje i údaj o volném objemu a hmotnosti dané pozice.

Jednotky, v nichž je zboží v pozici evidováno (jednicový počet, uložená jednotka):

Množství v pozici se eviduje vždy jednak v jednicovém počtu, tj. fiktivní jednotce se vztahem 1, a jednak v jednotce, v jaké je zboží reálně v pozici uskladněno a vztah dané jednotky k jednicovému počtu (tj. pamatuje se, v jaké jednotce s jakým vztahem bylo do pozice naskladněno). Této jednotce můžeme dále v helpu říkat uložená jednotka. Může se tedy stát, že v jedné pozici je zároveň zboží ve více jednotkách – například jedna paleta s 12-ti kusy a kromě toho 5 samostatných kusů téhož zboží. V tom případě v obsahu pozice existuje pro každou takovou jednotku (a také její vztah k 1) samostatný záznam. V tomto případě zde bude záznam s množstvím 12 v jednotce se vztahem 1 a jednotkou paleta a druhý záznam s množstvím 5 v jednotce se vztahem 1 a jednotkou kus. To mimo jiné umožňuje korektně řešit případy, kdy paletu s 12-ti kusy skladník rozpáře a odebere z ní 6 kusů (pak se dále eviduje množství 6ks a zobrazuje ½ palety). Pro polohovací doklady se vztah jednotky přebírá právě odtud, takže v případě, kdy někdo změní na skladové kartě u jednotky paleta vztah k jedné (tedy v našem případě např. počet kusů obsažených v paletě z 12 na 10), je v pozici stále evidováno 12 kusů v paletě a zobrazí se, že tu je 1 paleta, přestože nové palety přijímané na sklad budou už po 10 kusech.

Pro záznamy v této záložce dále platí:

Při každém uložení záznamů o obsahu dané pozice (tj. po vystavení resp. provedení skladových dokladů, příp. po opravách údajů dané pozice apod.) se kontroluje pro všechny řádky obsahu pozice, zda se stav daného zboží v pozici nedostal na nulu (položka Počet, Rezervovaný počet a Očekávaný počet) a pokud ano, provede se automaticky smazání tohoto řádku. Tím se zajistí automatické mazání záznamů s nulovým množstvím.

Záložka dále obsahuje dva seznamy:

Seznam obsaženého zboží

Obsažené položky:

Název Popis
Kód a název sklad. karty Identifikace sklad. karty, se kterou byl uskutečněn pohyb v rámci dané pozice.
Počet v uložené jednotce(UnitQuantity)

Počet v jednotce, v níž bylo naskladněno.

Příklad 1: Pokud máme kartu s jednotkami ks se vztahem 1 a bal se vztahem 3 a do pozice C-1/1 naskladníme dokladem NPZ 2 balíky a 2 samostatné kusy a doklad provedeme, budou v Obsahu pozice 2 záznamy, přičemž u 1. záznamu bude v této položce uvedeno 2 bal a u 2. záznamu bude v této položce uvedeno 2ks.

Převodní vztah jedn.

Vztah jednotky, v níž byl uskutečněn příjem do pozice k jedné. Význam, proč se zde vztah použité jednotky pamatuje, byl objasněn výše.

Příklad 2: Pokud máme kartu z Příkladu 1 a na sklad. kartě změníme vztah jednotky pal ze 3 na 4, bude zde stále uvedeno 3, protože za takového vztahu bylo zboží do pozice naskladněno.

Počet v jednotce se vztahem 1
(Quantity)

Reálně uložené množství v jednicovém počtu, tedy jakoby v jednotce se vztahem 1.

Příklad 3: Pokud máme kartu z Příkladu 1 a do pozice byly uloženy 2 bal, bude zde uveden počet 6.

Rezervovaný počet

Udává množství, které je v pozici vyhrazeno pro nějaký výdej a to v jednotce, v níž je zboží v pozici evidováno, tj. v níž bylo do pozice naskladněno. Tedy je již vystaven výdajový polohovací doklad, ale zboží z pozice ještě nebylo odečteno. Jedná se o množství z vystavených dokladů VPZ a PPZ na toto zboží z této pozice a v této jednotce, které dosud nejsou provedené. Vliv procesu vystavení a provedení pol. dokladu na tyto položky viz podrobněji Polohovací doklady - proces vystavení a provedení.

Toto množství musí být vždy menší než celkové množství v pozici v položce Počet v uložené jednotce. Toto množství není možno použít do nového dokladu vyskladnění či přesunu.

Příklad 4: Pokud máme kartu z Příkladu 1 a v pozici C-1/1 máme 2 bal a 2 ks a vystavíme doklad VPZ na 4 ks a pozici např. zadáme výběrem z číselníku, přičemž doklad zatím není proveden, bude v této položce uvedeno 1,333bal (přednostně se snaží požadavek uspokojit ze záznamu ve shodné jednotce).

Pokud bychom chtěli vyskladnit např. 7ks, pak jen výběr pozice z číselníku by nebyl možný (program by hlásil překročený rezervovaný počet pro bal, protože by se přednostně snažil požadavek uspokojit ze záznamu ve shodné jednotce, nicméně i u záznamu v ks by byla situace stejná). Ale 7 ks bychom mohli rozložit na dva řádky, např. na 6ks pokrytých balíky a na 1 samostatný kus, pak by výběr z číselníku možný byl. Jiná, lepší možnost, by byla vybrat pozici z nabídky doporučených, přičemž v tomto případě se pozice bude nabízet jako dva záznamy (jeden za uloženou jednotku ks a druhý za uloženou jednotku bal), přičemž u druhého bude množství uložené v pozici v bal přepočteno na ks. Dále viz nabídka volných pozic při vyskladnění.

Očekávaný počet

Udává množství, které do této pozice bude v nejbližší době vloženo a to v jednotce, v níž bude pohyb proveden. Tedy je již vystaven příjmový polohovací doklad, ale zboží do pozice ještě nebylo přičteno. Jedná se o množství z vystavených dokladů NPZ a PPZ na toto zboží do této pozice a v této jednotce, které dosud nejsou provedené. Vliv procesu vystavení a provedení pol. dokladu na tyto položky viz podrobněji Polohovací doklady - proces vystavení a provedení.

Slouží pro rezervaci volného prostoru v pozici, aby prostor nebyl zaplněn jiným možným příjmem.

Sér. číslo/šarže Identifikace šarže/sér. čísla. Má význam jen pro karty se sér. čísly/šaržemi.
Datum naskladnění

Datum, kdy bylo zboží do pozice naskladněno. V případě více naskladnění téhož zboží se jedná o datum prvního naskladnění.

Datum prvního naskladnění se sleduje, aby bylo možné u zboží ve více pozicích určit jeho stáří a umožnit preferenčně vyskladňovat zboží nejstarší, viz strategie vyskladnění Nejstarší zásoby.

Toto datum se u prvního naskladnění vyplní z příjmového polohovacího dokladu datem vystavení polohovacího dokladu a následně se už nemění, tedy např. při přesunu mezi pozicemi z jedné pozice do jiné si zboží toto datum ponese s sebou a nezmění se. Pokud nastane případ, že se zboží s určitým datem přesunuje do jiné pozice a v této pozici již nějaké stejné zboží ve stejné jednotce je a u něj je evidováno jiné datum naskladnění, pak se pro všechny kusy v cílové pozici přepíše datum na to, které je z daných dvou starší. Obdobně, pokud se dalším příjmem přijímá do dané pozice stejné zboží ve stejné jednotce. Zohledněny jsou i případné opravy v datech vystavení polohovacích dokladů.

Datum naskladnění se aktualizuje až okamžikem provedení daného dokladu.

Při případném zrušení provedení dokladu, který datum zaktualizoval, se datum naskladnění již nijak nemění. Zjišťování, zda datum naskladnění bylo aktualizováno daným dokladem a na jaké by se mělo změnit, by bylo zbytečně složité a pro praktické účely zbytečné.

Seznam přednostních naskladnění

Slouží k zobrazení zboží, u kterého byl zadán požadavek na přednostní naskladnění do dané pozice. Význam a podrobnější popis viz přednostní naskladňování. Obsažené položky:

Název Popis
Kód a název sklad. karty Identifikace sklad. karty, pro kterou byl zadáno přednostní naskladnění.
Přednostní naskladnění Počet v jednotce, v níž bylo přednostní naskladnění zadáno.
Převodní vztah jedn.

Vztah jednotky, v níž bylo zadáno přednostní naskladnění, k jedné. Význam, proč se zde vztah použité jednotky pamatuje, byl objasněn výše.

Pokud máme kartu s jednotkami ks se vztahem 1 a bal se vztahem 3 a zadáme pro ni přednostní naskladnění v bal, a poté na sklad. kartě změníme vztah jednotky bal ze 3 na 4, bude zde stále uvedeno 3, protože za takového vztahu byl požadavek na přednostní naskladnění zadán.

Přednostní naskladnění v jednotce se vztahem 1 Přednostní naskladnění zadané v jednicovém počtu, tedy jakoby v jednotce se vztahem 1.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Funkce, které jsou zde k dispozici:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.