Nemocenské dávky (NDA)

Agenda nemocenských dávek.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda pro zadávání a evidenci nemocenských dávek pro pracovní poměry, které na ně mají nárok. Dávky mohou být různého typu. Může se jednat o dávku jednorázovou (např. porodné) nezávislou na době trvání a proplacenou odpovídající částkou anebo naopak dávkou závislou na době trvání a zakládající nepřítomnost daného zaměstnance. U takových dávek lze podle typu dávky zadávat buď jen podklady pro nepřítomnost (pokud dosud není doklad na peníze) nebo jen pro proplacení nebo obojí, což lze ovlivnit volbou vhodného typu řádku ND. Jde-li i o proplacení, pak se vyčíslí odpovídající částka (neplatí pro malé organizace). K nemocenské dávce je rovněž možné připojit odkaz na pracovní úraz, který s ní souvisí.

Neuzavřené nemoc. dávky lze přenášet do dalšího mzdového období (automaticky v rámci inicializace dalšího mzd. období nebo ručně přímo zde).

Příklad: Zaměstnanec byl nemocen, ale dosud nedonesl neschopenku, na základě které bychom mu mohli nemocenskou dávku proplatit. Jelikož potřebujeme uzavřít mzdové období, tak zadáme v řádcích nemocenské dávky typu "Jen nepřítomnost". Taková dávka bude neuzavřena a při inicializaci následujícího mzdového období se do něj přenese a to vytvořením dalšího řádku pro dané období. Poté, co zaměstnanec neschopenku odevzdá, zadáme podle ní do příslušného řádku nem. dávky pro toto mzdové období příslušné údaje k proplacení, přičemž typ zvolíme "Jen proplacení".

Příp. dávku můžeme i uzavřít zadáním data ukončení v hlavičce a proplacení pak zadat jako novou ND (opět jen s řádkem Proplacení) s daty zpětně.

V záložce Detail nem. dávky lze sledovat údaje nem. dávky po jednotlivých mzdových obdobích.

Nemocenské dávky lze s jistým omezením zadávat a opravovat i zpětně do již uzavřených mzdových období (MO) a to více způsoby. Tuto možnost byste však měli využívat JEN v ojedinělých případech. Pravidla pro zadávání a opravy nem. dávek zpětně viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Ze zadaných nem. dávek lze pro dané mzdové období nebo pro nějaký rozsah dní (datum od - do) zjistit pro daný prac. poměr např.:

  • Proplacené dávky - částka
  • Počet zameškaných kalendářních dní - pro omluvené kalend. dny nepřítomnosti
  • Zameškané hodiny
  • Počet proplacených kalendářních dní v rámci pracovního poměru
  • Počet proplacených kalendářních dní mimo pracovní poměr (v ochranné lhůtě)
  • Apod.

Případně výše uvedené údaje zjistit pouze na vybraný základní typ dávek (Nemoc, Mateřská dovolená, OČR atd.). Všechny tyto údaje lze přímo čerpat do mzdových listů.

K výpočtu slouží odpovídající mzdové funkce, přičemž, který údaj se bude konkrétně počítat, je dáno parametry, s kterými bude daná mzdová funkce volána. Viz popis mzdových funkcí dostupných v programu, např. funkce WageSickBenefitSum.

K elektronické komunikaci s VREP a tudíž k pohodlnému elektronickému podání žádostí o nemocenské/ošetřovné slouží agenda Dokumenty. Tj. k nemocenské dávce je třeba vytvořit dokument příslušné kategorie (určené pro nemocenské dávky) a obsahující data, která se mají elektronicky odeslat. Takový dokument vytvoříte pomocí definovatelných exportů. Čili hotovou nemocenskou dávku vyexportujete pomocí funkce Export a mezi možnostmi zpracování výsledku exportu zvolíte volbu Vytvořit dokument (viz popis volby Vytvořit dokument u def. exportů). Vytvořený dokument se následně musí v agendě Dokumenty zpracovat, čímž dojde k jeho odeslání přes VREP. Viz zpracování dokumentů.

Způsob úhrady nemocenských dávek se řídí způsobem výplaty mzdy. Pokud má být úhrada nemocenských dávek prováděna poštovní poukázkou na adresu, je zapotřebí zatrhnout položku Mzda na adresu na kartě zaměstnance (jedná se o položku s historií, pro určování způsobu úhrady je rozhodující nastavení ke dni Propl. do na nemocenské dávce.

Konkrétně se způsob úhrady stanoví následovně:

  • na účet - pokud je ke dni Propl. do uvedeném na příslušné nemocenské dávce na kartě zaměstnance zatržen příznak Mzda na účet a země banky je nastavena na CZ nebo není vyplněna (předpokládá se CZ)
  • na adresu - pokud je ke dni Propl. do uvedeném na příslušné nemocenské dávce zaměstnance zatržen příznak Mzda na adresu a v adrese osoby připojené k danému zaměstnanci je nastavena země CZ nebo není vyplněna (předpokládá se CZ)
  • v hotovosti - v ostatních případech

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.