Společné prvky v dokladových agendách

Dokladové agendy typicky obsahují následující záložky a prvky:

Záložka Začínáme

Obsahuje základní informace o dané agendě a slouží pro lepší orientaci zejména začínajícím uživatelům. Popis této záložky a obecných pravidel pro ni platných je uveden v samostatné kapitole.

Záložka Omezení

Jelikož se jedná o obsáhlejší problematiku, je popis této záložky a obecných pravidel pro ni platných uveden v samostatné kapitole.

Záložka Seznam

Obsahuje seznam dokladů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů, seznam příloh apod.).

Záložka Seznam v dokladových agendách typicky obsahuje následující prvky:

Záložka Detail

Zobrazuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam a umožňuje jejich editaci. Záložka Detail v dokladových agendách typicky obsahuje následující prvky:

 • Formulář pro detailní zobrazení (resp. zadání, opravu) aktuálního záznamu. V tomto vstupním formuláři se mohou vyskytovat další subzáložky a různé typy základních ovládacích prvků:
  • editovatelný seznam
  • editační položky
  • číselníkové editační položky
  • přepínače
  • předvolby
  • skryté seznamy
  • atd.
 • Informační panel
 • Panel definovatelných údajů detailu - je k dispozici pouze tehdy, je-li v dané agendě nastaveno jeho zobrazování, tj. ve volbě Panel definovatelných údajů detailu v menu Nastavení v dané agendě je aktuálně zatržena některá z definic (tedy vybrána pro zobrazení jako panel definovatelných údajů detailu).
 • Panel definovatelných formulářů řádkových údajů - je k dispozici pouze tehdy, je-li v dané agendě nastaveno jeho zobrazování, tj. volba Zobrazit uživatelsky definovatelný formulář řádků resp. jiných záznamů v menu Nastavení v dané agendě je aktuálně zatržena.
 • Panel definovatelných údajů obsahu - je k dispozici pouze tehdy, je-li v dané agendě nastaveno jeho zobrazování, tj. ve volbě Panel definovatelných údajů detailu v menu Nastavení v dané agendě je aktuálně zatržena některá z definic (tedy vybrána pro zobrazení jako panel definovatelných údajů obsahu).
 • Panel zobrazení seznamu na jiných záložkách - je k dispozici pouze tehdy, tj. je-li ve volbě Zobrazovat seznam i na jiných záložkách v menu Nastavení vybrána ta část záložky, kde se seznam má zobrazovat.

Záložka Detail podle své složitosti může být rozdělena na subzáložky. V dokladových agendách se typicky jedná o subzáložky Hlavička (s hlavičkovými údaji), subzáložky Obsah (s řádky dokladu) a příp. řadu dalších subzáložek.

Způsob ovládání (přechod mezi subzáložkami atd.) viz kap. Záložky a subzáložky.

Další záložky

Dle charakteru agendy mohou být k dispozici další záložky. Typicky obsahují buď needitovatelný grid nebo vstupní formulář obdobně jako záložky Seznam nebo Detail. Je-li nastaveno zobrazování seznamu i na jiných záložkách, pak ve spodní části obsahují zobrazený seznam dokladů (popis viz výše, u záložky Detail).

K umístění fokusu na záložkách při pohybu po záznamech agendy: Pokud přecházíte kurzorem z jednoho záznamu dané agendy na jiný, fokus zůstává typicky na té záložce, kde stojíte. Tj. např. stojíte v subzáložce Platby a listujete seznamem faktur, přičemž pro každou fakturu zůstává fokus v subzáložce platby.
To platí např. i pro vyvolání funkce Oprava, kdy fokus typicky zůstane na té záložce/subzáložce, kde stál před vyvoláním opravy.
Toto neplatí při vystavování nových záznamů, kdy se fokus přemístí na záložku pro zadání hlavičkových resp. základních údajů daného záznamu, bez ohledu na to, kde předtím stál, jelikož to tak plyne z logiky věci.

Funkce k záložkám:

Ke každé záložce jsou k dispozici různé funkce, které jsou k dispozici přes panel nástrojů, přes funkční tlačítka v panelu tlačítek anebo přes menu. Tyto funkce se vztahují vždy k aktuálně otevřené záložce. Objasníme na příkladu:

Nechť v otevřené agendě faktur vydaných stojíme v záložce Seznam. Po stisku klávesové zkratky F2 (alternativně výběrem volby z menu Funkce→Nový, nebo stiskem ikony či funkčního tlačítka Nový) budeme zadávat novou fakturu. Pokud ale budeme stát v téže agendě v záložce Platby k vybrané faktuře, pak po stisku klávesové zkratky F2 (alternativně výběrem volby z menu Funkce→Nový, nebo stiskem ikony či funkčního tlačítka Nový) budeme zadávat novou platbu.

Platí, že všechny funkce, které jsou v dané záložce k dispozici, jsou vždy uvedeny v menu včetně jejich případných klávesových zkratek.

Konkrétní popis dostupných funkcí v jednotlivých záložkách jednotlivých agend naleznete dále v popisu těchto agend.