Záložka Přílohy - obecně

Záložka Přílohy je k dispozici ve většině dokladových agend a v některých číselníkových agendách, kde by mohla najít využití (např. Adresář firem, Skladové karty, Zakázky, Obchodní případy, Projekty apod.). Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam s ním souvisejících dokumentů, či detaily jednotlivých příloh, přidávat další vazby na ně, případně tyto vazby rušit.

Tedy k danému záznamu zde můžete zadat vazbu na libovolný jiný dokument (ve Wordu, v Excelu, ...) evidovaný v agendě Dokumentů, který se aktuálního záznamu nějak týká. To může být např. veškerá obchodní korespondence předcházející vystavení daného dokladu, písemná poptávka předcházející vystavení objednávky, cenová nabídka, písemná reklamace vztahující se k vratce, různé obchodní a jiné smlouvy, projektová dokumentace k výrobku, skladové kartě, kartě majetku apod. Může jít o různé kategorie dokumentů, tj. např. dokumenty vytvořené ve Wordu, v Excelu apod. a uložené do systému ABRA jako tzv. OLE dokumenty, nascanované obrázky (např. různá schémata), ISDOC doklady zaslané elektronicky, podle nichž daný doklad v systému ABRA vznikl a řada jiných ...)).

Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu. Další výklad a další příklady využití dokumentů viz kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty.

Dokumenty v této záložce se zobrazují s uplatněním případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům. Tj. jsou zde k dispozici jen dokumenty vystavené na kategorii dokumentu, řadu a středisko, ke kterým má přihlášený uživatel povolena přístupová práva pro zobrazení.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis

K dokladu

resp.

K záznamu

Číslo dokladu, ke kterému patří dané přílohy, u dokladových agend. U číselníkových agend se jedná o identifikaci aktuálního číselníkového záznamu (např. kód + název skladové karty, identifikační číslo zaměstnance + jeho jméno + další údaje apod.)

Záložka Přílohy dále obsahuje needitovatelný seznam dokladů, které jsou evidovány v agendě Dokumenty a které byly připojeny k aktuálnímu záznamu. V needitovatelném seznamu již připojených dokumentů se zobrazují základní údaje o nich. Význam položek zde zobrazených je totožný s významem stejnojmenných položek zobrazených v záložce Seznam dokumentů.

Každý připojený dokument může obsahovat několik souborů. K zobrazení jejich seznamu slouží tlačítko . Podrobnější popis viz Seznam souborů obsažených v daném dokumentu v kapitole Dokumenty - záložka Detail.

V záložce Přílohy jsou pouze dokumenty:

Ve spodní části záložky je zobrazen obsah aktuálního dokumentu. Jak je zobrazen, závisí na kategorii dokumentu. Zde si lze prohlížet obsah dokumentu buď přímo anebo s aktivací vloženého dokumentu. Aktivovat lze dokument prostřednictvím funkce Aktivovat přímo zde v záložce Přílohy (tedy stejně jako je tomu v obsahu dokumentů v agendě Dokumenty). U dokumentů kategorie OLE dokument stačí dvojité kliknutí na obsah dokumentu, viz též popis Jak si prohlížet obsah OLE dokumentu. Aktuálně zobrazený obsah dokumentu můžete uložit (např. do souboru, příp. do schránky (dle kategorie dokumentu)) prostřednictvím funkce Uložit rovněž přímo zde v záložce Přílohy (tedy stejně jako je tomu v obsahu dokumentů v agendě Dokumenty).

Pro vlastní editování obsahu dokumentů slouží funkce, které jsou k dispozici pouze v editačním režimu přímo v agendě Dokumentů, viz funkce v záložce Obsah v agendě Dokumenty. U dokumentů kategorie OLE dokument opět stačí dvojité kliknutí v editačním režimu na obsah dokumentu. Viz též popis Jak editovat obsah OLE dokumentu.

Pod zobrazeným obsahem dokumentů je pak k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Přílohy

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání příloh probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Připojit shift+F2 -

Připojí k danému záznamu vybraný dokument z agendy Dokumentů. Po vyvolání funkce se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument, který se pak přidá do zobrazeného seznamu příloh svázaných s aktuálním záznamem.

Pokud ve vyvolané agendě požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou z Průvodce výběrem dokladu otevřením dané agendy a přidáním nového záznamu.

Ve vyvolaném průvodci můžete požadované označit a označené připojit najednou. Přílohy lze připojovat hromadně i stylem "více příloh k více záznamům agendy najednou". Viz často kladené otázky, otázka Jak hromadně připojit přílohy?

Odpojit shift+F8 - Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit dokument resp. označené dokumenty od aktuálního záznamu. Daný dokument se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným dokumentem a aktuálním záznamem.
Doklad

F6 nebo shift+F6

-

Zobrazí zdrojový dokument připojený k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu dokumentů "přes" agendu aktuálního dokladu
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Dokumentů a otevře ji buď "přes" agendu aktuálního záznamu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy dokumentů. Takto odtud vyvolaná agenda dokumentů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za dokumenty související s aktuálním záznamem ze záložky Seznam dané agendy.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy Dokumentů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech evidovaných dokumentů apod.).

Nový

F2 nebo shift+F2

 

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu k aktuálnímu záznamu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dokumentu k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy. Jedná se o jednu z možností vystavení nového dokumentu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Popis podvoleb viz funkce Nový v agendě Dokumenty.

Funkce vyvolá agendu Dokumenty, otevře ji "přes" agendu aktuální agendy a rovnou přejde do zadání nového dokumentu.

Pozor, v tomto případě je agenda dokladu vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového dokladu. Popis dokumentu je předvyplněn podle aktuálního záznamu. Rovněž firma, provozovna a osoba jsou předvyplněny podle aktuálně zobrazované firmy, provozovny a osoby, pokud na aktuálním záznamu existují. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového dokladu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla funkce vyvolána.

Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".


Nové doklady s přidáním rovnou na aktuální záložku Přílohy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Označit vše - - Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů, podrobný popis označování viz kap. - Označování v needitovatelných seznamech. Týká se seznamu v této subzáložce.

Dále jsou zde dostupné funkce k připojenému dokumentu stejně, jako je tomu v záložce Obsah daného dokumentu mimo režim editace.

Název Kl. Doplňující popis
Aktivovat alt+I Jedna z možností, jak prohlížet aktuální dokument. Viz popis téže funkce Aktivovat v agendě Dokumenty, viz vyvolání aktivace mimo režim editace.
Uložit do alt+U Viz popis téže funkce Uložit do v agendě Dokumenty.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu ctrl+F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Metoda drag-and-drop v této záložce:

Jedná se o jednu z možností ovládání metodou drag-and-drop:

  • Přidání nového dokumentu na záložku Přílohy - Možnost rychle vytvořit z vybraného souboru nový dokument s přidáním rovnou na aktuální záložku Přílohy jeho uchopením a tažením myší na záložku Přílohy. Po "upuštění" na záložku Přílohy se nabídne možnost vytvořit nový dokument, v jehož obsahu bude přetažený soubor.