Mzdy a personalistika

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Mzdy a personalistika.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Zaměstnanci Průvodce zadáním zaměstnance
Zaměstnanci
Pracovní poměry
Nároky na dovolenou
Doklady ELDP
Úkoly a školení
Pracovní úrazy
2 - Mzdy a mzdové reporty Mzdové listy
Průměry
Mzdové reporty
Měsíční údaje firmy
Měsíční údaje pracovního poměru
3 - Nepřítomnosti Nepřítomnosti
Nemocenské dávky
4 - Srážky Opakované srážky
Srážky ze mzdy
5 - Uzávěrky, zúčtování Mzdová uzávěrka
Provedené mzdové uzávěrky
Podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd
Roční zúčtování
6 - Číselníky Daňové tabulky
Druhy směn
Pracovní kalendář
Zdravotní pojišťovny
Druhy nemocenských dávek
Druhy dovolených
Druhy srážek
Druhy nepřítomností
Pracovní zařazení
Druhy pracovních poměrů
Způsoby vzniku prac. poměrů
Způsoby ukončení prac. poměrů
Druhy daňových odpočtů a slev
Druhy výkonů
Stupně vzdělání
Obory vzdělání
Postavení v zaměstnání
Klasifikace zaměstnání
Skupiny prací
Kódy PP pro ČSSZ
Typy úkolů a školení
Druhy pojištěnců státu
Klasifikace zaměstnání podle ISCO
Roční fondy pracovní doby
7 - Nastavení Průvodce nastavením mezd
Nastavení parametrů
Mzdová období
Globální proměnné
Výpočtové schéma
Definice součtu
Definice uzávěrky
Definice plateb
Pomocné nástroje
Definice ELDP

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce Mzdy a personalistika a Mzdová nastavení ze složky ABRA Gen z okna pro spouštění agend.

Před prvním použitím je doporučeno seznámit se minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Jedná se o skupinu agend umožňující vést personalistiku a mzdovou agendu. Modul Mzdy a personalistika slouží k evidenci
osobních a mzdových údajů zaměstnanců firmy, k výpočtu mezd, daní, pojistného atd., včetně generování žádostí o platební příkazy, zaúčtování mzdových nákladů a dalších nákladů souvisejících se mzdami do účetnictví. K dispozici je řada dílčích agend pro evidenci nemocenských dávek, nepřítomností, nároků na dovolené a jiných. Dodáváno je velké množství předdefinovaných tiskových výstupů. Modul je připraven i na elektronickou komunikaci (např. odesílání ELDP elektronicky).

Moduly mezd a personalistiky mají licenční omezení vztažené na kapacitu modulu (počet zpracovávaných zaměstnanců), viz Aktivace a odečítání licencí.

Dále je zde skupina agend, ve kterých se provádí nastavení a zadání základních číselníků a definic potřebných pro agendy modulu Mzdy a personalistika.

Skupina Personalistika obsahuje agendy týkající se personalistiky, tj. slouží pro evidenci zaměstnanců, jejich pracovních poměrů, nároků na dovolené. Dále je zde agenda pro evidenci sestavených dokladů ELDP a pracovních úrazů.

Skupina Mzdy a mzdové reporty slouží pro zadávání podkladů pro mzdy a výpočty mezd. Slouží pro evidenci a výpočty mezd a průměrů. K dispozici je zde nepřeberné množství výstupů, ať už formou tiskových reportů nebo exportů nad mzdovými listy nebo z agendy reportů, kde jsou k dispozici mj. složitější výstupy jako např. tisk mzdových listů po obdobích, které nelze pořídit přímo z agendy Mzdových listů.

Skupina Nepřítomnosti slouží pro evidenci nepřítomností (ať už z důvodu nemoci či z jiných důvodů), které lze odtud čerpat do mzdových listů a příp. pro výpočet částek nemocenských dávek k proplacení.

Skupina Srážky obsahuje agendu na zadávání předpisů opakovaných srážek a dále agendu na zadávání jednorázových srážek a evidenci realizovaných srážek.

Skupina Číselníky obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu váží.

Skupina Nastavení pak obsahuje agendy pro různá nastavení důležitá pro práci modulu, jako např. definici mzdových období, definice vzorců pro výpočet mezd, pro výpočet uzávěrky, pro generování podkladů pro žádosti o platební příkazy z mezd apod., v rámci globálních proměnných definice různých údajů podstatných pro výpočet mezd podle aktuálně platné legislativy apod.