Nástroje přizpůsobení

Zde naleznete popis modulu: Nástroje přizpůsobení

1 - Definice Definovatelné položky
Definovatelné formuláře
Výběr definovatelných položek
Balíčky skriptů
Instalační sady
Variantní formuláře
Přehled omezení
Našeptávač  
Fulltextové hledání
Agenda uživatelského číselníku (*)
2 - Nástroje Testování
Definovatelné číselníky (**)
3 - Dokumentace Vývojová dokumentace

(*) Agenda uživatelského číselníku je zde uvedená pouze jako příklad. Její konkrétní název bude jiný (podle zadání v definici číselníku) a její umístění může být rovněž na libovolném jiném místě stromu Modulů nebo stromů Agend.
(**) Máte-li pouze jednouživatelskou (singl) instalaci, ikona Definovatelné číselníky nevyvolá přímo editor def. číselníků, ale pouze nápovědu k němu. Více viz Editor definovatelných číselníků.

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložkám Nástroje přizpůsobení a Definovatelné číselníky ze složky ABRA Gen z okna pro spouštění agend.

Před prvním použitím je doporučeno seznámit se minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Ve skupině Definice se jedná o agendy umožňující definovat si své vlastní položky a definovatelné formuláře. Nezbytné jsou zejména pro agendy personalistiky a mezd, ale využití najdou i v jiných agendách. Velké využití mají v definovatelných číselnících. Rovněž je zde k dispozici volání agendy balíčky skriptů, kde si lze pomocí definic vlastních skriptů přizpůsobit vzhled a chování systému. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému. Instalační sady slouží pro přenos zákaznických úprav mezi jednotlivými instalacemi ABRA Gen. Agenda Fulltextové hledání slouží k vytváření a editaci definic fulltextového hledání pro vybrané agendy. V agendě Našeptávač definujete funkčnost grafického prvku našeptávače, který slouží k výběru dat z číselníků. Agenda Variantní formuláře umožňuje rychlý přehled o existujících variantních formulářích v různých agendách a umožňuje jejich základní správu. Obdobně agenda Přehled omezení umožňuje rychlý přehled o existujících definicích omezení v dokladových agendách a umožňuje jejich základní správu.

Dále jsme pro příklad do této skupiny zařadili uživatelský číselník. Jedná se o číselníky, které si nadefinuje sám uživatel, příp. si jejich definici objedná v servisním středisku dodavatele, ale které nejsou součástí defaultně dodávaných agend. Jaké číselníky to budou a kde budou konkrétně umístěny, závisí plně na přání a potřebách uživatele. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému. Příklad realizace, který celé jednoduše objasňuje, viz kap. Vzorový postup přidání uživatelského číselníku.

Skupina Nástroje obsahuje odkazy na vybrané nástroje. Pozor, nejedná se o agendy systému ABRA Gen, ale o externí nástroje. Možnost jejich spuštění přímo odtud je omezená: Pokud ke svému běhu vyžadují licenci aplikačního serveru a pokud máte pouze jednouživatelskou (singl) verzi, pak je nelze odtud spustit. Je nutno nejdřív systém ABRA Gen ukončit a spustit daný nástroj samostatně.

Skupina Dokumentace obsahuje odkaz na vývojovou dokumentaci. Slouží jako jedna z možností vyvolání nápovědy. Viz Struktury a definice, otevřené rozhraní - GenDoc.chm.