Naplánované úlohy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Plán Hlavička Parametry úlohy Odeslat zprávu po dokončení úlohy Historie spuštění Formuláře

V horní části záložky Detail je možné zadávat následující položky:

Název Popis
Typ úlohy

Zde vyberete, jaký typ plánované úlohy chcete definovat. V následujícím textu jsou jednotlivé dostupné typy úloh popsány:

Aktivní Možnost nastavit si danou úlohu jako neaktivní (a tím ji třeba dočasně vyřadit z činnosti bez nutnosti ji mazat).
Kód Kód označující danou úlohu. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat.
Název Název úlohy.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Plán Informační údaj o tom, jaký je plán spouštění pro danou úlohu. Např.: Ve 14:00, každý den, poprvé út 5.5.2009.
Čas příštího spuštění Informační údaj o tom, kdy by měla být úloha spuštěna příště. U úloh, které se neopakují, je zde stejný údaj jako v předchozí položce.

Subzáložka Plán

Název Popis
Naplánovat úlohu

Možnost nastavit četnost opakování úlohy a další údaje s tím související (počet opakování, řešení případů, kdy termín padne na víkend apod.):

 • jen jednou - tj. pro úlohy požadované jednorázově
 • denně - s možností zadat opakování po zadaném počtu dní. Datum dalšího spuštění se odvozuje od data posledního spuštění (na rozdíl od variant měsíčně a ročně).

  Nastavíme spouštění každé čtyři dny s rozšiřující volbou "spustit po víkendu, když čas spuštění připadne na víkend". První spuštění proběhne v úterý. Druhé spuštění by mělo proběhnout v sobotu, ale kvůli této rozšiřující volbě se přesune na pondělí. Třetí spuštění proběhne v pátek (pondělí + 4 dny), čtvrté v úterý, páté v pondělí atd.

 • denně opakovaně - s možností zadat opakování po zadaném časovém intervalu (např. po 2 hodinách)
 • týdně - s možností zadat opakování po zadaném počtu týdnů a specifikovat dny v týdnu
 • měsíčně - s možností zadat opakování po zadaném počtu měsíců (tj. např. každý třetí pro opakování čtvrtletně apod.). Den v měsíci se odvozuje od data prvního spuštění.

  Datum prvního spuštění je nastaveno na 5. 5., opakování měsíčně: úloha se poprvé spustí 5. 5. a následně 5. 6., 5. 7., 5. 8. atd. bez ohledu na počet dní v jednotlivých měsících.

  První spuštění je naplánováno na 1. 2. 2020 s měsíčním opakováním (každý měsíc + spustit po víkendu, pokud čas spuštění připadne na víkend - nastavuje se v sekci Měsíční plánování). Další spuštění vychází na 1. 3. 2020, což je neděle. Úloha se tedy podruhé spustí až v pondělí 2. 3. 2020. Další spuštění však opět proběhne již 1. 4. 2020 (ve středu).

 • ročně - s možností zadat opakování po zadaném počtu let. Platí stejné principy jako v případě měsíčního spouštění - tj. den v roce se odvozuje od data prvního spuštění.

 • při spuštění automatizačního serveru
 • nespouštět plánovaně - pro tuto volbu nejsou dostupná žádná nastavení. Využívá se u typů úloh, jejichž spouštění se volá z jiných částí systému ABRA Gen.
Datum prvního spuštění Datum, kdy se má úloha spustit poprvé.
Čas spuštění Čas, kdy se má úloha spouštět.
Denní (týdenní, měsíční, roční) plánování

Týká se voleb denně, denně opakovaně, týdně, měsíčně, ročně. V závislosti na nastavení četnosti jsou k dispozici různé další volby. Typicky se nastaví do položky Každých rozmezí v jakém se bude úloha spouštět a do položky Opakovat, kolikrát bude úloha celkem spuštěna - zda-li se bude opakovat neomezeně nebo jen do určitého data. Dále je možné volit, jestli bude úloha spouštěna i přes víkend, případně, u četnosti týdně, i ve které dny.

Pokud bude vybrána četnost denní, v položce Každých bude zadáno 2 a v položce Opakovat bude vybrána varianta Celkem a zadáno 5, znamená to, že úloha se spustí celkově pětkrát ve dvoudenních intervalech.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Spustit jako (nepovinné)

Uživatel, pod kterým bude daná úloha spuštěna. Pokud zde není zadán, pak se použije uživatel zadaný v parametrech automatizačního serveru.

Uživatel musí mít potřebná přístupová práva. Viz Naplánované úlohy versus přístupová práva.

Pokud se v rámci provedení nějaké automaticky spouštěné naplánované úlohy zasílají zprávy (tj. úloha má nastaveno, že se má po dokončení úlohy odeslat zpráva zadaným adresátům), bude taková zpráva (vzkaz nebo odeslaný e-mail) vytvořena pod uživatelem zadaným vparametrech automatizačního serveru nikoliv pod uživatelem zadaným zde, pod kterým se spouští daná úloha).

Heslo Heslo k uživatelskému účtu z předchozí položky. Heslo daného uživatele musíte zadat tehdy, pokud definujete úlohu spouštěnou pod jiným uživatelem. Pokud uživatele v předchozí položce nezadáváte nebo jste zadali sebe sama, případně jste přihlášeni jako uživatel s privilegiem Supervisor, pak po vás systém heslo vyžadovat nebude.

Subzáložka Parametry úlohy

Zde zadáte parametry podle zvoleného typu úlohy. Hodnoty parametrů se mohou i předvyplňovat, podle toho, odkud a jak bylo vytváření plánované úlohy vyvoláno. Dále viz popis kroku Naplánovat v Průvodci naplánováním automatického spuštění.

Popis parametrů pro jednotlivé typy úloh:

Typ úlohy Zadávané parametry
Aktualizace fulltextového hledání

Zadávané parametry:

Název Popis
Definice

Třída Business objektu, ke kterému je vytvořena definice fulltextového hledání, která se bude v rámci zpracování naplánované úlohy aktualizovat.

Ve spodní části záložky je k dispozici několik funkčních tlačítek.

Vyčistit odstraní všechny definice ze seznamu.

Smazat odstraní ze seznamu pouze označené definice.

Upravit výběr vyvolá Průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož vyberete definice fulltextového hledání, které si přejete naplánovanou úlohou aktualizovat. Pokud již seznam nějaké definice obsahuje, funkce doplní pouze ty, které v seznamu nejsou (není možné zadat do seznamu jednu definici dvakrát).

Pokud není vybrána žádná definice (seznam je prázdný), úloha provede aktualizaci všech definic.

Aktualizace kategorizačních údajů

Zadávané parametry:

Název Popis
Podmínky Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má provést aktualizace. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.
Aktualizace kurzovního lístku

Zadávané parametry:

Název Popis
Volby
 • Korunový z webu ČNB - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky to je adresa na stránky příslušné národní banky (tj. ČNB), ale může to být i jinak.
 • Korunový z webu ČNB kurzy ostatních měn měsíční - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky to je adresa na stránky příslušné národní banky (tj. ČNB), ale může to být i jinak.

Každá měna se nachází v jednom nebo druhém kurzovním lístku. Pokud tedy chcete aktualizovat kurzy všech měn (vybraných/nejpoužívanějších i ostatních), je zapotřebí vytvořit dvě naplánované úlohy a u každé použít jinou volbu.

 • Eurový z webu ECB - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky to je adresa na stránky Evropské centrální banky (ECB), ale může to být i jinak.
 • Korunový z webu ABRA Software a.s. - Mechanismus zjištění kurzu je v tomto případě dvoufázový. Nejprve se z www stránky výrobce www.abra.eu stáhne www adresa stránky, na které se nacházejí kurzy jednotlivých měn (typicky stránka národní banky) a následně se z této stránky třetí strany stáhnou samotné kurzy. Aktuální www adresa, na níž se nachází odkaz na kurzovní lístek, je www.abra.eu/cz/ratesauthorityadr.txt (pro vybrané měny), resp. www.abra.eu/cz/ratesotherauthorityadr.txt (pro ostatní měny).
 • Individuální nastavení - Možnost stáhnout KL z libovolné zadané adresy, kterou zadáte do položky Individuální WWW adresa

Pro ty, které se stahují přímo z webu příslušné banky se podle nastavení v další položce Datum platnosti kurzovního lístku určí datum, k němuž se má kurzovní lístek načíst. Toto datum se použije ke zkompletování www adresy, aby se stáhl kurzovní lístek platný k zadanému datu, příp. lze nastavit použití nejbližšího dřívějšího. Viz následující položky.

Datum platnosti kurzovního lístku

K dispozici jen, je-li zvolena možnost:

 • Korunový z webu ČNB
 • Eurový z webu ECB

Hodnoty:

 • Aktuální kurz - pak se použije aktuální kurzovní lístek.
 • Dnes/Včera/Předevčírem - pak se použije KL pro příslušné datum plynoucí ze zvolené volby.

Není-li nalezen KL k příslušnému datu, může se použít nejbližší předchozí v závislosti na nastavení následující položky Použít nejbližší předchozí kurz. lístek.

Použít nejbližší předchozí kurz. lístek

K dispozici jen v kombinaci s předchozí položkou Datum platnosti kurzovního lístku. Je-li zatrženo a není-li nalezen KL k datu, které plyne z hodnoty zvolené v předchozí položce, použije se nejbližší předchozí KL.

Individuální WWW adresa

Pokud zvolíte možnost Individuální nastavení, zpřístupní se položka Individuální WWW adresa, do které zadáte www adresu podle svého výběru, z níž chcete načíst kurzovní lístek.

Nastavení proxy Funkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Automatické aktualizace Pro tento typ úlohy nejsou k dispozici žádné parametry.
Automatické vzkazy Zadávané parametry:
NázevPopis
Vlastní e-mail. účetMá-li být výsledkem definice automatického vzkazu e-mail (adresát v definici automatických vzkazů (zpráv) je typu e-mail), použije se zde zadaný e-mailový účet.
Čištění tabulky SELDEF a SELDAT Pro tento typ úlohy nejsou k dispozici žádné parametry.
Export

Zadávané parametry:

Název Popis
Místo programu

Viz popis stejnojmenných parametrů pro typ úlohy Tisk, zde se jenom jedná o definovatelné exporty.

Název přílohy
Definice exportu
Podmínky
Export do souboru

Možnost zadat QR výraz, ve kterém bude možné specifikovat cestu k uložení do souboru. Pokud bude cesta zadaná, bude se do ní soubor ukládat. Pro získání jména souboru lze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME% v definici exportu.

Při ukládání na disk je třeba si uvědomit, že automatizační server běží (typicky) na jiném serveru a pod nějakým uživatelem. To způsobuje, že např. nejsou namapované diskové jednoty, nicméně UNC cesty fungují bez problémů. Dále služba běží pod nějakým účtem Windows a to může způsobit, že do vybrané složky nepůjde zapisovat. Toto omezeni platí jak pro lokalní disky tak i UNC cesty. Více viz Registrace, další podmínky spuštění (UNC cesty vs. mapované disky atd.) a Tisky/exporty prostřednictvím automatizačního serveru.

Generování povolení ke zpracování dat Zadávané parametry:
NázevPopis
Pravidlo

Kód a název pravidla ochrany dat, na základě kterého se v rámci provedení automatické úlohy vygeneruje množina povolení ke zpracování dat.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Pravidla ochrany dat, pomocí něhož vyberete ta pravidla, podle kterých má tato naplánovaná úloha generovat povolení. Přidat lze jen pravidla, která mají v položce Typ pravidla hodnotu Generování.

Pokud nebude vybráno žádné pravidlo, použijí se pro generování všechna pravidla.

K dispozici je dále funkční tlačítko Smazat, pro odstranění z výběru aktuálního pravidla, resp. označených, pokud je nějaké označeno a tlačítko Vyčistit, které odstraní všechna dosud vybraná pravidla.

Kontrola nespolehlivých plátců DPH Zadávané parametry:
NázevPopis
Nastavení proxyFunkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Stáhnout pouze seznam nespolehlivých plátců DPHTímto parametrem lze zvolit, zda úloha stáhne seznam nespolehlivých, nikoli údaje vybraných firem.

Seznam firem není primárně okleštěn podle toho, zda DIČ splňuje podmínku pro zařazení do kontroly ("CZ" na začátku VATIdentNumber), ale k odfiltrování nevhodných DIČ dojde před vytvořením seznamu firem pro webovou službu. Tzn. v seznamu naplánované úlohy mohou být vybrány všechny firmy ale kontrolovat se budou jen ty, které splňují podmínku zařazení do kontroly.

Podmínky pro výběr ověřovaných firem

Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má ověření provést. Je k dispozici pouze, pokud není zatržen předchozí parametr Stáhnout pouze seznam nespolehlivých plátců DPH. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

Napočtení varianty kapacitního plánu Zadávané parametry:
NázevPopis
Název varianty kapacitního plánuNázev varianty. Jako kód se uvádí datum a čas spuštění naplánované úlohy.
Výpočet k datu

Datum, ke kterému bude výpočet či smazání probíhat. Udává se ve dnech připočtených či odečtených od data spuštění naplánované úlohy.

Metoda výpočtu

K dispozici jsou metody z číselníku Metody výpočtu kapacitního plánu.

Viditelnost

Viz popis funkce Nový v dialogovém okně Varianty kapacitního plánu.

Je hlavníViz popis funkce Nový v dialogovém okně Varianty kapacitního plánu.
Ponechávání variant

K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Ponechat pouze - v této volbě můžete určit kolik variant budete uchovávat. Pokud zvolíte 0, bude se přepisovat vždy pouze jedna varianta.
 • Ponechat všechny varianty - budou uchovávány všechny napočítané varianty.

Varianty je možné ručně mazat v dialogovém okně Varianty kapacitního plánu.

Odeslání připravených elektronických zpráv

Zadávané parametry:

Název Popis
E-mailové účty

Název účtu, pro který se v rámci provedení automatické úlohy má provést odeslání zpráv.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník E-mailové účty, z něhož vyberete e-mailové účty, pro které se má tato úloha provést.

Úloha zpracuje jenom takové účty, na které je přístupové právo. Při editaci lze vybírat všechny účty, bez ohledu na práva. Není-li nastaven ani jeden účet, úloha zpracuje všechny, na které má uživatel právo. Dále viz Naplánované úlohy versus přístupová práva a Poštovní účty versus přístupová práva.

Notifikace úkolů

Zadávané parametry:

Název Popis
Nastavení generování notifikací
Generovat notifikace o blížícím se termínu

Je-li tato možnost zatržena, systém v nastavených časových intervalech kontroluje, zda neexistují úkoly, které mají nastavený termín splnění na aktuální den, případně nižší. Pokud nějaký takový úkol existuje a dosud k němu nebyla vygenerována notifikace typu Blíží se termín splnění úkolu, notifikace se vygeneruje.

Ostatní typy notifikací (nový úkol, změna úkolu, nový komentář, smazání úkolu) se generují vždy, bez ohledu na nastavení naplánované úlohy (resp. naplánovaná úloha typu Notifikace úkolů ani nemusí být nadefinována).

Nastavení e-mailových notifikací
Posílat e-mailové notifikace

Je-li tato možnost zatržena, systém v nastavených časových intervalech kontroluje, zda neexistují již vygenerované notifikace (jakéhokoli typu), které:

 • si příjemce dosud nepřečetl (ve webové aplikaci )
 • ani mu zatím nebyly odeslány e-mailem

Při každém spuštění úlohy se vygeneruje pro každého příjemce jeden e-mail, který obsahuje seznam všech dosud nepřečtených a neodeslaných notifikací, které se dotyčného uživatele týkají. Seznam notifikací v e-mailu je rozdělen na dvě části:

Podmínkou úspěšného vygenerování e-mailu je vyplněná e-mailová adresa ve vlastnostech uživatele-adresáta. Upozornění na nevygenerování e-mailu z důvodu chybějící e-mailové adresy se zapisují do historie spuštění naplánované úlohy.

E-mailový účet

Odkaz do číselníku e-mailových účtů. Zvolený účet bude při generování Odeslaných e-mailů sloužit jako účet odesílatele.

Řada e-mailů

Odkaz do číselníku řad dokladů, programově omezený na typ dokladu Odeslané e-maily. Odeslané e-maily se budou generovat ve zvolené řadě.

Středisko

Odkaz do číselníku středisek. Zvolené středisko se bude vyplňovat na vygenerované Odeslané e-maily.

Odeslání tržby EET

Zadávané parametry:

Název Popis
Podmínky pro výběr tržeb EET k odeslání

Omezující podmínky pro výběr tržeb EET, u kterých se má provést odeslání. Jde o tytéž omezující podmínky, které jsou k dispozici přímo v záložce Omezení v agendě tržby EET.

Opakované bankovní platby

Zadávané parametry:

Název Popis
Datum

Zadáte, k jakému datu se mají opakované platby generovat. Buď k zadanému konkrétnímu datu nebo k aktuálnímu datu.

Ověřování DIČ v systému VIES Zadávané parametry:
NázevPopis
Nastavení proxyFunkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Podmínky pro výběr ověřovaných firem

Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má ověření provést. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

Ověřování insolvence v Insolvenčním rejstříku Zadávané parametry:
NázevPopis
Nastavení proxyFunkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Ověřovat insolvenciPřepínač, kde zvolíte, zda se v rámci dané úlohy má provádět ověření firem nebo osob.
Podmínky pro výběr ověřovaných subjektů

Omezující podmínky pro výběr firem resp. osob, u kterých se má ověření provést. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem resp. osob. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

Příjem elektronických zpráv

Zadávané parametry:

Název Popis
E-mailové účty

Název účtu, pro který se v rámci provedení automatické úlohy má provést odeslání zpráv.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník E-mailové účty, z něhož vyberete e-mailové účty, pro které se má tato úloha provést.

Úloha zpracuje jenom takové účty, na které je přístupové právo. Při editaci lze vybírat všechny účty, bez ohledu na práva. Není-li nastaven ani jeden účet, úloha zpracuje všechny, na které má uživatel právo. Dále viz Naplánované úlohy versus přístupová práva a Poštovní účty versus přístupová práva.

Příkazový řádek

Zadávané parametry:

Název Popis
Příkazový řádek

Do zpřístupněné položky zadáte požadovaný příkaz.

Uzávěrka skladu

Zadávané parametry:

Název Popis
Výběr záznamů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Sklady, z něhož vyberete ty, které se mají uzavřít resp. v nichž se má provést ocenění skladových zásob. Význam je obdobný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz např. Nová uzávěrka k datu - Výběr uzavíraných skladů.

V případě, že je zvolen Typ akce Zrušení vybraných uzávěrek skladu, místo číselníku Sklady se vyvolá průvodce pro výběr Provedené uzávěrky skladu. Výběr uzávěrky je možné provést buď vyhledáním dle zadaných hodnot nebo přímo z agendy Provedené uzávěrky skladu, kterou je z průvodce možné otevřít.

Další zadávané parametry této úlohy jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Výběr skladové uzávěrky Vytvoření příloh do zprávy

Výběr skladové uzávěrky

Název Popis
Typ akce
Datum uzávěrky
 • K datu - význam je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka k datu. Má význam pro úlohy spuštěné jednorázově.
 • K aktuálnímu datu minus x dní - obdobně jako předchozí volba, jenom datum uzávěrky se odvodí od aktuálního data spuštění úlohy minus zadaný počet dní. Má význam pro úlohy spuštěné s pravidelným opakováním.
 • Za předešlé období - uzávěrka za období předcházející období spuštění úlohy. Viz Nová hlavní uzávěrka skladu za období.
Ukládat i uzávěrky, které neobsahují žádné nové pohyby Viz Nová uzávěrka k datu - popis stejnojmenné položky. Není k dispozici pro ocenění skladových zásob (nemá pro něj význam, při ocenění se žádné uzávěrky neukládají).

Vytvoření příloh do zprávy

Použijete tehdy, pokud chcete v rámci Odesílaných zpráv po dokončení úlohy zaslat reporty s informacemi o oceňovaných pohybech coby přílohy takové zprávy. Viz úvodní popis úlohy Uzávěrka skladu. Pak zde nastavíte následující položky:

Název Popis
Seznam skladových pohybů s nekompletními cenami Jedná se o obdobu seznamu vypisovaného v kroku "Pohyby s nekompletními cenami" v rámci Nové uzávěrky k datu resp. v rámci Ocenění skladových zásob. V této příloze se vytisknou pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením za následující podmínky (význam podmínek viz Skladové pohyby - záložka Omezení):
 • Datum vystavení dokladu = Podle zadaných dat, přičemž "Datum od" se přebere z počátečního data prvního období a "Datum do" z data skladové uzávěrky resp. ocenění sklad. zásob zadaného výše.
 • Sklad = sklady zpracovávané danou akcí uzávěrky, viz výše.
 • Cena je kompletní = Ne
Seznam skladových pohybů, které se nepodařilo uzavřít resp. ocenit Jedná se o obdobu seznamu vypisovaného v kroku "Neoceněné pohyby" v rámci Nové uzávěrky k datu resp. v rámci Ocenění skladových zásob. V této příloze se vytisknou pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením za následující podmínky (význam podmínek viz Skladové pohyby - záložka Omezení):
 • Datum vystavení dokladu = obdobně jako v předchozím případě.
 • Sklad = obdobně jako v předchozím případě.
 • Řádek je zpracován uzávěrkou = Ne - Neuzavřené uzávěrkou.
 • Řádek je oceněn (bez uzavření) = Ne - Neoceněné oceněním skladových pohybů.
Seznam uzavřených resp. oceněných skladových pohybů V této příloze se vytisknou pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením za následující podmínky (význam podmínek viz Skladové pohyby - záložka Omezení):
 • Datum vystavení dokladu = obdobně jako v předchozím případě.
 • Sklad = obdobně jako v předchozím případě.

  A dále za podmínek, které se liší podle zvoleného typu akce:
   

 • v případě Ocenění skladových zásob - Řádek je oceněn (bez uzavření) = Ano - Oceněné oceněním skladových pohybů.
 • v případě Nové uzávěrky k datu - Využije se uživatelsky neviditelná podmínka, která vrátí řádky uzavřené právě vytvořenými uzávěrkami.

  Podmínka za identifikátory vytvořených skladových uzávěrek, přes které se zafiltrují uzavřené řádky (každá uzávěrka obsahuje informaci o skladu a pořadí uzávěrky, přes které se testuje, zda-li je řádek uzavřen právě vytvořenými uzávěrkami).

Název přílohy Jméno výstupního souboru, do něhož se požadovaný report provede a uloží a který bude odeslán jako příloha zprávy. Název musí být zadán. Zde nelze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu přílohy nelze zadávat znaky, které obecně nelze použít v názvech souborů (např. * ? > < | / \), přílohu by pak nebylo možné uložit.

Tisková sestava Název vybrané tiskové sestavy, která se má provést.
Typ souboru Typ souboru, do kterého se má report provést. Význam je obdobný, jako když ručně provádíte tisk do souboru, viz popis Tisk do souboru zvoleného formátu.
Skript Zadávané parametry:
NázevPopis
Balíček skriptůIdentifikace balíčku skriptů, který obsahuje požadovanou funkci. Balíček musí obsahovat skript druhu Knihovna.

K dispozici je funkční tlačítko , pro nastavení odkazu na balíček skriptů. Jde o tlačítko s volbou: Přidat odkaz na nějaký balíček skriptů nebo tento odpojit, tj. zrušit odkaz na dosud svázaný balíček skriptů. K dohledání balíčku skriptů se otevře agenda Balíčky skriptů. Povinná položka.

Hlavičku funkce ve správném formátu si lze nechat vygenerovat v agendě Balíčky skriptů pomocí funkce Vygenerovat hlavičku.

Knihovna skriptůJméno skriptovací knihovny z daného balíčku obsahující potřebnou funkci. Nabízí se jméno knihovny z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.
FunkceNázev skriptovací funkce obsažené v dané knihovně, která implementuje požadovanou funkcionalitu. Nabízí se jména funkcí z knihovny zadané v předchozí položce z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.

Položky jsou k dispozici i tehdy, pokud není k dispozici agenda Balíčky skriptů, tj. pokud není nainstalováno skriptování. V takovém případě je ale nelze použít (systém ABRA Gen nahlásí chybu), ovšem v takovém případě nemá ani význam definovat úlohu takového typu.

Pokud se při vybrání skriptu nevyplní Knihovna skriptů a Funkce, může to být způsobeno tím, že je ABRA Gen spuštěna s parametrem -NOSCRIPTING a uživatel je přihlášen s privilegiem Obcházet skriptování.

Tisk

Zadávané parametry:

Název Popis
Místo programu Programové místo (programpoint), pro které má být úloha tisku naplánována.
Název přílohy Jméno výstupního souboru, do něhož se požadovaný report provede a uloží a který bude odeslán jako příloha zprávy. Název musí být zadán. Zde nelze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu přílohy nelze zadávat znaky, které obecně nelze použít v názvech souborů (např. * ? > < | / \), přílohu by pak nebylo možné uložit.

Tisková sestava Název vybrané tiskové sestavy, která se má provést.
Typ souboru Typ souboru, do kterého se má report provést. Význam je obdobný, jako když ručně provádíte tisk do souboru, viz popis Tisk do souboru zvoleného formátu.
Podmínky Omezující podmínky pro daný report. Možné podmínky se zobrazí až po výběru programového bodu a tiskové sestavy v předchozích položkách.

Jedná se o omezující podmínky, které jsou nadefinovány pro zdroj dat z definice vybrané tiskové sestavy. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

V tisku z agend Reportů se jedná o krok Zadání omezení pro vybranou sestavu (viz popis průvodců daným reportem). V tisku z dokladových agend se jedná typicky o tytéž prvky, jako jsou na záložce Omezení dané agendy, a u tisku z číselníkových agend se typicky jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat, nicméně tomu tak být nemusí. Objasníme na příkladu:

Při plánování úlohy pro tisk tiskové sestavy Obraty odběratelů z Adresáře firem se nabízí omezující prvky podle definice zdroje dat "obraty odběratelů", kdežto ve funkci Filtrovat se nabízí omezující prvky podle zdroje dat "adresář".

Vytištěný report bohužel není možné uložit přímo do souboru na disku, a to z toho důvodu, že automatizační server může běžet pod účtem, který vidí cesty jinak, a tudíž se nemusí podařit soubor uložit.

Účetní závěrka

Zadávané parametry:

Název Popis
Audit

Zde stanovíte, které účetní záznamy z deníku se mají zpracovat účetní závěrkou s ohledem na jejich stav příznaku Audit.

Další parametry Dále musíte zadat následující informace pro dokončení závěrky, tj. pro uzavření a otevření knih, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová účetní závěrka. Při automatickém spouštění účetní uzávěrky není k dispozici možnost volit, zda chcete provést test na výskyt účetních žádostí. Ten nebude prováděn.
Upozornění na servisovaný předmět

Zadávané parametry této úlohy jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Omezení Adresáti

Omezení

Název Popis
Podmínky Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má provést aktualizace. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

Adresáti

Název Popis
Typ zprávy a další položky

Možnost nastavit, jakým způsobem a komu se má upozornění na vybrané servisované předměty poslat. Lze volit z následných možností, přičemž pro každou z nich se zpřístupní další doplňující položky:

Odeslání vzkazu

V tomto případě se odešle interní vzkaz vyjmenovaným adresátům, uživatelům systému ABRA Gen.

Název Popis
Typ adresáta a další položka

Zde zvolíte typ adresáta. Podle zvoleného typu adresáta se zpřístupní další položka pro zadání konkrétního adresáta daného typu (uživatele, role nebo skupiny rolí).

Způsob zadání a význam položek je obdobný, jako při ručním zadání vzkazu, viz Adresáti v detailu vzkazu. Zde pouze není k dispozici k výběru adresát typu 4 (e-mail).

Odeslání e-mailu provozovateli

V tomto případě se vytvoří odeslaný e-mail určený firmě provozovatele daného servisovaného předmětu. Jaká konkrétní e-mailová adresa se zvolí, záleží na nastavení parametru Pořadí pro určení e-mailu při odeslání dokladů.

Název Popis
Název přílohy

Jméno výstupního souboru, do něhož se požadovaný report provede a uloží a který bude odeslán jako příloha zprávy. Název musí být zadán. Zde nelze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu přílohy nelze zadávat znaky, které obecně nelze použít v názvech souborů (např. * ? > < | / \), přílohu by pak nebylo možné uložit.

Tisková sestava Název vybrané tiskové sestavy, která se má provést.
Typ souboru Typ souboru, do kterého se má report provést. Význam je obdobný, jako když ručně provádíte tisk do souboru, viz popis Tisk do souboru zvoleného formátu.

 

Uzávěrka bankovních účtů

Zadávané parametry:

Název Popis
Výběr záznamů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Bankovní účty, z něhož vyberete ty, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky bankovních účtů. Viz Nová uzávěrka bankovních účtů - Výběr záznamů. Význam je obdobný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz např. Nová uzávěrka k datu - Výběr uzavíraných skladů.

Další parametry Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka bankovních účtů.
Uzávěrka fakturace

Zadávané parametry:

Název Popis
Výběr záznamů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Řady dokladů, z něhož vyberete ty řady dokladů, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka fakturace - Výběr záznamů.

Další parametry Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka fakturace.
Uzávěrka ostatních dokladů

Zadávané parametry:

Název Popis
Výběr záznamů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Řady dokladů, z něhož vyberete ty řady dokladů, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka ostatních dokladů - Výběr záznamů.

Další parametry Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka ostatních dokladů.
Uzávěrka pokladen

Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete pokladny, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka pokladen - Výběr záznamů. Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky.

Zadávané parametry:

Název Popis
Výběr záznamů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Pokladny, z něhož vyberete ty, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka pokladen - Výběr záznamů.

Další parametry Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka pokladen.
Výpočet finanční bilance Zakázky/Obchodního případu/Projektu Zadávané parametry:
NázevPopis
Typ objektuZe skrytého seznamu vyberete, zda chcete bilanci počítat pro zakázky, obchodní případy či projekty (podle toho, pro který z nich provozujete projektové řízení a zajímá vás pro něj bilance).
Konkrétní zakázka/ obchodní případ/ projektČíselníková položka, kde z příslušného číselníku vyberete záznam, pro který se bude bilance počítat.
Určení data, ke kterému bude bilance spočtena
 • K zadanému datu - Je-li zvoleno, zadáte datum, k jakému se má výpočet provést. Význam je shodný jako při ručním spouštění funkce Nová bilance k zadanému datu uzávěrky. Má význam pro úlohy spuštěné jednorázově.
 • K datu spuštění výpočtu - obdobně jako předchozí volba, jenom datum pro výpočet se odvodí od aktuálního data. Má význam pro úlohy spuštěné s pravidelným opakováním.
 • K aktuálnímu datu minus x dní - obdobně jako předchozí volba, jenom datum uzávěrky se odvodí od aktuálního data spuštění úlohy minus zadaný počet dní.
Zálohování dat

Zadávané parametry:

Název Popis
Adresář

Cesta pro uložení souboru zálohy.

Cestu pro uložení souboru zálohy je třeba zadávat z pohledu automatizačního serveru, tj. počítače, kde automatizační server běží.

Název souboru se doplní automaticky ve tvaru

RRMMDD-HHMMSS-NázevSpojení.abf

 • RRMMDD - datum zahájení vytváření zálohy ve tvaru rok, měsíc a den
 • HHMMSS - čas zahájení vytváření zálohy ve tvaru hodina, minuta a sekunda
 • NázevSpojení - název databázového spojení, jehož data soubor obsahuje; pokud název spojení obsahuje znaky, které není možné použít v názvu souboru ([]%*"?:\|/<>), nahradí se tyto znaky podtržítky (_).

Pokud automatické zálohování pomocí naplánované úlohy kombinujete s ručním vytvářením záloh v agendě Zálohování dat, případně s vytvářením záloh z příkazové řádky bez specifikace filename a současně využíváte možnost Odmazat staré zálohy po úspěšném dokončení zálohy, zpravidla není vhodné ukládat soubory vytvářené různými metodami do stejného adresáře.

Všechny metody vytváření záloh používají stejnou konvenci pro pojmenování souborů se zálohami a parametr Odmazat staré zálohy po úspěšném dokončení zálohy po úspěšném dokončení zálohy odmaže všechny staré soubory záloh vyhovující této konvenci bez ohledu na to, jakým způsobem byly vytvořeny (ručně, z příkazové řádky, stejnou nebo jinou naplánovanou úlohou).

Obezřetnost je na místě také v případě, že k automatickému zálohování používáte současně několik úloh. Každá úloha by měla ukládat zálohy do jiného adresáře.

Poznámka

Libovolná poznámka pro lepší identifikaci zálohy při pozdější obnově dat.

Při ručním vytváření záloh se poznámka zadává do stejnojmenné položky ve 2. kroku průvodce.

Při zálohování z příkazové řádky se poznámka zadává pomocí specifikace note v rámci parametru backup.

Odmazat staré zálohy po úspěšném dokončení zálohy

Je-li položka zatržena, systém v nastaveném adresáři postupně automaticky odmazává zálohy v pořadí od nejstarší po nejnovější tak, aby počet souborů s názvem ve tvaru RRMMDD-HHMMSS-NázevSpojení.abf nepřekročil počet nastavený parametrem Počet zachovaných záloh vč. nové.

K odmazání nejstaršího souboru se zálohou dojde pouze v případě úspěšného dokončení zálohy, aby byl stále k dispozici nastavený počet záloh resp. aby uživatel nepřišel o všechny starší zálohy v případě, kdy by se zálohy z nějakého důvodu přestaly vytvářet.

Počet zachovaných záloh vč. nové

Maximální počet souborů se zálohami uchovávaných v nastaveném adresáři.

Pokud zálohujete jednou denně a chcete mít k dispozici zálohy za poslední týden, nastavte parametr na hodnotu 7.

Složitější zálohovací scénáře je možné řešit kombinací naplánované úlohy s dávkovými soubory na úrovni operačního systému, případně kombinací několika naplánovaných úloh s různými frekvencemi a různými počty uchovávaných záloh.

Chceme provádět zálohování každý pracovní den s možností obnovy libovolné denní zálohy z uplynulého týdne a dále každý týden s možností obnovy libovolné týdenní zálohy z uplynulého čtvrtletí.

Nadefinujeme si dvě naplánované úlohy:

U každé úlohy nastavíme jiný adresář pro ukládání záloh (v opačném případě by se nám při provádění denních záloh odmazávaly starší týdenní zálohy).

Zpracování dokumentů

Zadávané parametry:

Název Popis
Kategorie dokumentů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Kategorie dokumentů, z něhož vyberete ty, které se mají zpracovat. Význam je zřejmý z popisu úlohy typu Zpracování dokumentů.

Zpracování doručených e-mailů

Zadávané parametry:

Název Popis
Kategorie dokumentů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník E-mailové účty, z něhož vyberete ty, které se mají zpracovat. Význam je zřejmý z popisu úlohy typu Zpracování doručených e-mailů.

Zpracování front souborů

Zadávané parametry:

Název Popis
Kategorie dokumentů

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Fronty souborů, z něhož vyberete ty, které se mají zpracovat. Význam je zřejmý z popisu úlohy typu Zpracování front souborů.

Subzáložka Odeslat zprávu po dokončení úlohy

Subzáložka pro definici zprávy, která se má poslat po dokončení spuštěné úlohy.

V případě úlohy typu Tisk resp. Export, jejichž výstupem je odeslání nějaké tisk. sestavy či exportu, a dále pro úlohu typu Uzávěrka skladu, má-li jejím výstupem být odeslání nějaké tisk. sestavy, se jedná o zprávu, která bude obsahovat výsledek dané plánované úlohy, tj. její přílohou bude právě požadovaný report tj. tisk. sestava resp. definovatelný export. V případě úloh jiného typu se jedná pouze o informační zprávu o tom, že daná úloha proběhla. V tomto případě nezaměňujte s vlastním výsledkem spuštěné úlohy. Objasníme na příkladu:

Mějme úlohu typu "Tisk" reportu Struktura pohledávek. Až se úloha pustí a provede, bude jejím výsledkem požadovaný report. Adresátům, které zde uvedete, se pošle po dokončení úlohy zpráva, která bude mít požadovaný report jako svou přílohu. Na druhou stranu mějme úlohu typu Příjem elektronických zpráv. Adresátům, které zde uvedete, se pošle po dokončení úlohy zpráva, že stahování pošty bylo provedeno (bez ohledu na to, zda byl či nebyl stažen nějaký e-mail pro nějakého třeba úplně jiného adresáta). Pokud chcete zajistit, aby adresát doručeného e-mailu obdržel zprávu, že mu byl e-mail doručen, musíte to zajistit jiným způsobem. Viz Často kladené otázky - k e-mailům a interním vzkazům.

Podrobněji viz popis u jednotlivých typů úloh.

Obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsažené položky:

Typ úlohy Zadávané parametry
Po dokončení úlohy

Možnost nastavit, co se má provést po dokončení automatické úlohy:

 • Nedělat nic.
 • Poslat zprávu - v tom případě se odešle vzkaz na adresáty zadané dále.

  Pro úspěšné odesílání zpráv je zapotřebí nastavit také jejich odesílatele - jedná se o položku Vlastní e-mail. účet v nastavení automatizačního serveru.

Pro úlohy typu Tisk resp. Export a dále pro úlohu typu Uzávěrka skladu, má-li jejím výstupem být odeslání nějaké tisk. sestavy, je třeba mít vždy nastaveno Poslat zprávu, jelikož, jak bylo zmíněno výše, v tomto případě zpráva obsahuje vlastní výsledek úlohy (požadovaný report). (Neplatí pro úlohu typu Upozornění na servisovaný předmět, kde je odeslání reportu řešeno jiným způsobem.)

Předmět Slouží pro vyplnění položky Předmět zprávy, která bude odeslána, tj. Předmět vzkazu resp. Předmět odeslaného e-mailu.

Adresáti a lišta navigátoru adresátů

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání adresátů vzkazu.

Název Popis
Typ adresáta

a další položky

Zde zvolíte typ adresáta. Podle zvoleného typu adresáta se zpřístupní další položky pro zadání konkrétního adresáta daného typu.

Způsob zadání a význam položek je obdobný, jako při ručním zadání vzkazu, viz Adresáti v detailu vzkazu. Drobný rozdíl je pouze u adresáta typu 4 (e-mail), proto jej popíšeme i zde:

Pro odesílání na externí e-mailové adresy zde platí: Zde vytvořené e-maily program neodesílá automaticky okamžitě po jejich vytvoření. Budou ve stavu "K odeslání" a je třeba zajistit jejich odeslání z agendy Odeslané e-maily jiným způsobem (ručně nebo automaticky pomocí naplánované úlohy k tomu určené typu Odeslání připravených elektronických zpráv). Pokud ale používáte automatizační server a odesílání zpráv po dokončení naplánovaných úloh, předpokládá se, že budete mít nastavenu i tuto naplánovanou úlohu. Viz též možnosti odeslání e-mailů.

Typ odeslání Umožňuje si pro každého adresáta zvlášť nastavit, zda se mu zpráva odesílaná po dokončení úlohy má posílat vždy nebo jen tehdy, dojde-li k nějaké chybě. Využijete zejména u často spuštěných úloh, kdy by zasílání zpráv vždy bylo obtěžující.

Pod editovatelným seznamem adresátů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.
 • Zadávat - pro nastavení zadávaného údaje pro adresáty typu (0) uživatel.

Subzáložka Historie spuštění

V horní části záložky lze nastavit způsob sledování historie:

 • Pouze poslední datum a čas
 • Každé spuštění - Pozor! U často spouštěných úloh (opakovaně denně) v tomto případě bude vznikat velké množství logů.

Dále je k dispozici needitovatelný seznam, který zobrazuje údaje o spuštění dané úlohy, na počátku prázdný. Obsažené položky:

Typ úlohy Zadávané parametry
Stav Informace o výsledném stavu spuštění, tj. zda spuštění proběhlo OK nebo s chybou.

Chyba nastane, např. pokud se jedná o úlohu odeslání e-mailu a uživatel, pod nímž se úloha spouští, nemá přístup k zadanému e-mailovému účtu apod. Viz též Naplánované úlohy versus přístupová práva a Poštovní účty versus přístupová práva.

Viz též často kladené otázky, otázka Naplánovaná úloha se nespustí nebo skončí chybou.

Chybový stav může být příčinou k zaslání zprávy o chybě adresátům uvedeným v Odeslat zprávu po dokončení úlohy, viz popis dané záložky, a u úlohy typu Odeslání elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv případně i vlastníkovi účtu, viz popis úloh Odeslání připravených elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv.

Začátek
Konec
Datum a čas spuštění a dokončení úlohy.
Trvalo Doba trvání úlohy.
PID Process Identifier. ID procesu, ve kterém se daná úloha zpracovává. Informační položka. Viz též PID v záložce Automatizační server.

V pravé části záložky jsou k jednotlivým záznamům spuštění zobrazovány doplňující informace, pokud je automatizační server pro daný typ úlohy generuje. Tyto informace využijete, zejména, pokud došlo při zpracování k chybě.

Pokud máte více spojení na databázi ABRA Gen, věnujte pozornost i tomu, jakého spojení se dané hlášení týká. Viz často kladené otázky - Automatizační server mi hlásí, že "Není nastaven výchozí uživatel", i když mám vše nastaveno správně. Jak to?

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.