Adresář firem - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuální firmě ze záložky Seznam. Údaje zadávané k firmě jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Sídlo Provozovny Osoby Bank.účty Další údaje Klíče Foto Sortimentní slevy Formuláře Kategorizace

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále mohou být v horní části záložky k dispozici následující položky:

Název Popis
Zadávat

Položka typu skrytý seznam, kde může uživatel zvolit, jakým způsobem bude nová firma do Adresáře firem zadána. Je k dispozici pouze v editačním režimu při zadávání nové firmy (viz funkce Nový resp. funkce Zkopírovat).

Zvolená možnost ovlivňuje, jak se po uložení záznamu nastaví příznak Právnická osoba.

K dispozici jsou následující možnosti, mezi kterými se lze v průběhu editace nové firmy libovolně přepínat:

 • Firmu - firma se založí standardním způsobem, tj. její název zadáte z klávesnice do položky Název firmy, pokud k ní budete chtít založit či připojit nějaké osoby, učiníte tak ručně v subzáložce Osoby.
 • Osobu jako firmu - v tomto případě se zpřístupní položky Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem, které se použijí pro předvyplnění položky Název firmy. Tyto položky jsou pouze dočasné, po uložení již nejsou k dispozici. Předvyplnění probíhá dle výrazu, který je definován ve funkci Výraz pro předvyplnění názvu nové firmy podle údajů osoby a který si lze upravit dle vlastních požadavků. Takto předvyplněný název firmy lze libovolně doupravit. Nicméně případná následná změna údaje v některé z položek Příjmení, Jméno, Titul či Titul za jménem vyvolá opětné předvyplnění názvu firmy dle nadefinovaného výrazu.
 • Osobu jako firmu se založením osoby - identické s předchozí volbou, ale k novému záznamu se založí navíc osoba v Adresáři osob se stejnými nacionálii, které uživatel vyplní na hlavičce firmy do položek Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem. Tato osoba bude rovnou připojena k zadávané firmě, tj. bude uvedena v subzáložce Osoby. Dále bude u takto založené firmy vedena výchozí osoba s údaji vyplněnými při zadávání a tato výchozí osoba bude napojena na osobu založenou. Pokud se před zadáváním údajů osoby připojí existující osoba, jsou její údaje použité do údajů osoby v hlavičce firmy a zároveň se generuje název firmy za pomoci Výrazu pro předvyplnění názvu nové firmy podle údajů osoby.

Uživatelem naposledy použitý způsob zadávání se pamatuje, když je nový záznam uložen. Tento způsob je přednastaven při příštím přidávání stejným uživatelem.

Pokud se přidají osoby k firmě v režimech "zadávat Firmu" a "zadávat Osobu jako firmu", a pak uživatel přepne do režimu "zadávat Osobu jako firmu se založením osoby", přidá se automaticky do seznamu osob firmy prázdný záznam, připravený pro zadávání údajů "hlavičkové" osoby.

Příjmení, jméno, titul a titul za jménem Význam položek plyne z jejich názvu. Zda jsou k dispozici, závisí na tom, jak je firma zadávána. Více viz popis položky Zadávat.

Následují základní identifikační údaje dané firmy. Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Kód firmy
Code

Kód označující firmu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat. Používá se v číselníkových položkách pro zadání firmy např. v hlavičkách dokladů, k třídění firem apod. a pokud zvolíte správný tvar kódu, usnadní vám to orientaci v seznamu firem. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Jak bylo řečeno v kapitole Jak začít používat Adresář, lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných firem automaticky.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor kódu na základě definované struktury kódu, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje kód, který není v souvislé řadě s předchozími kódy), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor kódu, a zobrazí o záznamu bližší informace.

Pokud byla firma vytvořena automaticky z číselníků zdravotních pojišťoven na základě položky Firma u dané zdrav. pojišťovny, pak se jako Kód firmy použije kód dané zdravotní pojišťovny bez ohledu na příp. nastavenou strukturu kódu pro generování.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda firma se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením. Samozřejmě ale lze zadat firmám duplicitní kód, pokud to z nějakého důvodu potřebujete.

Název firmy
Name

Obchodní název firmy. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou firmou jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

U nové firmy se název může předvyplňovat podle aktuálního obsahu položek Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem a to v závislosti na tom, jak je firma zadávána. Více viz popis položky Zadávat.

Může být rovněž předvyplněn jako jeden z údajů v rámci importu z veřejných databází. Viz popis funkčního tlačítka Import z portálu ARES (CZ).

IČO
OrgIdentNumber
IČO firmy. Při ukládání údajů o firmě se kontroluje duplicita položky IČO obdobně jako u kódu firmy. Duplicita se nekontroluje pro prázdný řetězec (tedy nezadané IČO).
DIČ
VATIdentNumber

DIČ firmy. Daňové identifikační číslo pro platbu DPH. Při ukládání údajů o firmě se kontroluje duplicita položky DIČ obdobně jako u kódu firmy. Duplicita se nekontroluje pro prázdný řetězec (tedy nezadané DIČ). Pozor, DIČ by mělo být uvedeno ve správném formátu DIČ.

Položka DIČ je výhradně určena pro evidenci pouze daňového identifikačního čísla pro platbu DPH a pro nic jiného (pro jiné daně slouží položka IČD). Tj. DIČ slouží jako identifikace plátce DPH, IČD jako identifikace pro jiné daně. Položka DIČ tedy není určena pro neplátce DPH. Nezaměňujte DIČ s IČD.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, pokud:

 • máte povinnost vykazovat hlášení KH DPH. Pro účely sestavení KH DPH slouží vyplnění DIČ k rozhodnutí, zda je daná firma plátce či neplátce DPH. Je-li DIČ vyplněno, budou daňová plnění vstupovat do kontrolního hlášení jako daňová plnění přijatá a uskutečněná od a pro plátce DPH. Viz Vyplnění DIČ a IČD dodavatelů/odběratelů pro správné zařazení dokladů do KH DPH.
 • máte povinnost vykazovat hlášení ESL a jedná se o odběratele (tzv. pořizovatele zboží), jemuž jste jako osobě registrované k DPH v JČS uskutečnili dodání zboží do JČS, je třeba mít ji vyplněnu a to správném formátu DIČ, jelikož se z něj čerpá nejen vlastní DIČ pro skupinování, ale i kód země. Dále viz popis sestavení hlášení ESL.

Pokud položka není vyplněna, při ukládání záznamu se zobrazí soft validační hláška, ale pouze v případě, že je ve firemních údajích zatržena položka Plátce DPH (tj. vlastní firma uživatele je plátcem DPH). Pro neplátce DPH by kontrola neměla význam.

V případě, že importujete údaje firmy z portálu ARES, viz též poznámka Skupinové DIČ.

Není-li zatržena volba Plátce DPH a je-li položka DIČ prázdná, vyplnění položky DIČ (přepsání z prázdné hodnoty na neprázdnou) automaticky způsobí zatržení volby Plátce DPH.

IČD
TaxIdentNumber

Identifikační číslo daně (daňové identifikační číslo) pro subjekty registrované u správce daně pro platbu jiných daní než DPH.

IČD se vyplňuje v případě, že se jedná o osobu povinnou k dani - neplátce DPH.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, zejména pokud:

Číslo EORI
EORIIdentNumber
Identifikační číslo EORI (Economic Operator Registration and Identification) firmy. Vyžadováno dle legislativy od 1.7.2009. Číslo přidělené každému podnikatelskému subjektu na území EU, určeno především pro komunikaci s celními orgány členských států EU. Jedná se o jednotný systém registrace a identifikace, který umožňuje, že hospodářskému subjektu podnikajícímu na území EU stačí registrace pouze v jednom členském státě.

Dále je zde k dispozici funkční tlačítko s volbou:

Název Popis
Import z portálu ARES (CZ)

Dostupné volby:

 • Import z portálu ARES (CZ) - vyvolá import údajů z portálu ARES (pro české firmy, výchozí volba). Podrobný popis viz Komunikace s portálem ARES.
 • Import z veřejné databáze (SK) - vyvolá import údajů z veřejné databáze (pro slovenské firmy). Podrobný popis viz Komunikace s veřejnou databází.

V závislosti na nastavení parametru Při importu z veřejných databází umožnit nastavení proxy se buď přímo načtou údaje z příslušné veřejné databáze nebo nejdříve dojde k zobrazení dialogového okna Nastavení HTTP serveru proxy.

Subzáložka Sídlo

Subzáložka obsahuje formuláře k zadání adresy sídla firmy a dalších doplňujících údajů. Adresa sídla je adresa, která musí být uvedena např. na fakturačních dokladech apod.

Název Popis
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k sídlu dané firmy. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Pro rychlé převzetí příslušných údajů adresy z některé z provozoven (např. pro případ, kdy firma změní sídlo tak, že se začne shodovat s některou z existujících provozoven) je v záložce k dispozici také funkční tlačítko s volbou . Po jeho vyvolání můžete převzít údaje z některé z provozoven dosud zadaných k dané firmě, u které je nastaveno nesynchronizovat údaje se sídlem firmy (nabízet synchronizované by nebylo smysluplné).

Panel dalších údajů sídla firmy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    E-mail pro el. zpracování dokladů
ElectronicAddress_ID.EMail

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Použití čárky jako oddělovače závisí na tom, zda tuto syntaxi (více adres oddělených čárkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená délka je max. 100 znaků. Obdobná položka E-mail pro el. zprac. dokladů je k dispozici i na provozovnách firmy.

E-mail pro el. zprac. dokladů zadaný na sídle resp. provozovně se využívá:

Funkce používané pro dohledání e-mailu na definici tiskových sestav a exportů tento e-mail neberou v potaz. Viz popis parametru Pořadí pro určení e-mailu při odeslání dokladů.

    Datová schránka
ElectronicAddress_ID.Databox

Zde zadáte ID příslušné datové schránky. Používá se pro předvyplnění ID dat. schránky při vystavování odeslané dat. zprávy na danou firmu resp. pro dohledání firmy při doručení dat. zprávy ze schránky s daným ID.

    Datum a čas posledního ověření DIČ
VIESCheckLastResponseDateTime
Datum a čas posledního ověření provedeného funkcí Ověřit DIČ nebo naplánovanou úlohou.

Položky jsou dostupné pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro ověřování DIČ.

Konkrétně je zapotřebí nastavit firemní parametr Ověřování DIČ v systému VIES na jinou hodnotu než Nepoužívat.

    Stav DIČ
VATIdentStatusAsText
Stav DIČ zjištěný při posledním ověření, převzatý z agendy Ověření DIČ v systému VIES.
    Datum kontroly nespolehlivosti
UnreliableCheckDate$DATE
Datum a čas poslední kontroly provedené funkcí Provést kontrolu firem nebo naplánovanou úlohou.

Položky jsou dostupné pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro provádění kontrol nespolehlivosti.

Konkrétně je zapotřebí nastavit firemní parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů na jinou hodnotu než Kontrolu nespolehlivých plátců nepoužívat.

    Stav nespolehlivosti
UnreliableStatusAsText
Stav nespolehlivosti zjištěný při poslední kontrole, převzatý z agendy Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem.
    Datum a čas posledního ověření insolvence
InsolvencyLastCheckDateTime
Datum a čas posledního ověření provedeného funkcí Ověřit insolvenci nebo naplánovanou úlohou.

Položky jsou dostupné pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro ověřování insolvence.

Konkrétně je zapotřebí licence na licencovaný celek Insolvence firem a osob a firemní parametr Ověřování insolvence firem musí být nastaven na jinou hodnotu než Nepoužívat.

    Stav insolvence
InsolvencyCheckResultAsText
Stav insolvence zjištěný při posledním ověření, převzatý z agendy Záznamy o insolvenci firem.

K zadání dalších adres, jako je např. adresy expediční, adresy pro korespondenci či jakýchkoliv jiných, použijete subzáložku Provozovny. V dodávaných tiskových reportech je obvykle použita ta adresa, která je svým významem nejbližší danému reportu (tedy např. na fakturačních dokladech je právě adresa sídla firmy.

Subzáložka Provozovny

Subzáložka slouží k zadání provozoven dané firmy, ze kterých lze později vybírat do hlaviček výdajových dokladů. Může jít o provozovny v pravém slova smyslu (místo podnikání dané firmy), místo expedice (např. adresa skladu), ale může jít i jen o zadání korespondenční adresy pro zasílání korespondence s firmou (např. i jako P.O.BOX apod.).

Podle provozoven lze i vybírat doklady v jednotlivých dokladových agendách, kde se provozovna na dokladu eviduje, viz záložka Omezení v daných agendách. K prohlížení seznamu existujících provozoven je rovněž k dispozici agenda Provozovny.

Subzáložka Provozovny obsahuje:

Seznam řádků provozoven

Jedná se o prvek editovatelný seznam, který zobrazuje seznam již nadefinovaných provozoven dané firmy, na počátku prázdný. V editovatelném seznamu se zadávají následující položky:

Název Popis
Název provozovny

Název dané provozovny. Povinná položka. Není kontrolován na duplicitu, ale doporučujeme jej zadat unikátní v rámci dané firmy, jelikož pod tímto názvem se provozovny nabízí k výběru v seznamu provozoven dané firmy v hlavičkách dokladů apod.

Při zakládání nové firmy do adresáře se pro urychlení zadání založí záznam jedné provozovny s předvyplněným názvem "Provozovna". Pokud tedy provozovny nepoužíváte, nebo zakládaná firma provozovny nemá, nemusíte se subzáložkou Provozovny vůbec zabývat.

IČP Identifikační číslo provozovny, které jednoznačně identifikuje každou provozovnu firmy. Jedná se o textový řetězec o délce 15 znaků.
Korespondence

Možnost nastavit, zda adresa dané provozovny bude použita při korespondenci. Hodnoty:

 • Ano - Adresa provozovny je používána při korespondenci bez omezení.
 • Ne - Pokud vybere uživatel adresu této provozovny při tvorbě dokladu Odeslané pošty, je upozorněn, že se jedná o adresu, která nemá být pro korespondenci používána.
Synchronizovat

Je-li zadáno Ano, budou se údaje dané provozovny synchronizovat s údaji sídla, budou se z něj automaticky přebírat a nebudou editovatelné. Použijete pro případ, kdy je adresa sídla a provozovny shodná, nebo tehdy, pokud vůbec s provozovnami nepracujete a máte založenu jenom jednu fiktivní shodnou se sídlem.

Netýká se položek Kredit, Sledovat (kredit), Dealerská třída, Sklad a také definovatelných položek.

Pokud jsou na sídle a provozovně nadefinovány definovatelné položky stejného názvu a datového typu a vlastnost Synchronizovat je nastavena na hodnotu Ano, definovatelnou položku na provozovně není možné editovat.

Kredit

Pokud si přejete u provozovny hlídat pohledávkový kredit, zadejte jeho výši. Jedná se o povolenou hranici výše pohledávek této provozovny. Při určení výše pohledávek se přihlíží k Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Při jejím překročení se uživateli zobrazuje při vystavení nové faktury na tuto provozovnu upozornění o přečerpání kreditu pohledávek. Výši kreditu zadejte v lokální měně (měně, ve které se účtuje).

Sledování kreditu závisí na nastavení parametrů ve Firemních údajích, kde se centrálně nastavuje, zda kredit sledovat, a pokud ano, tak z čeho vyčíslovat dlužnou částku. Kromě toho lze ještě u každé provozovny stanovit, zda konkrétně u ní kredit sledovat, či nikoliv, viz následující položka.

Sledování kreditu provozoven lze nezávisle kombinovat se sledováním kreditu za celou firmu, viz subzáložka Další údaje.

Má-li firma, k níž provozovna patří, předchůdce, pak při posuzování nezaplacené částky vůči kreditu za celou firmu jsou zahrnuty i doklady vystavené na její předchůdce. Pro provozovny však toto neplatí, jelikož provozovna nemá "své" předchůdce a tudíž při zjištění nezaplacené částky pro danou provozovnu do dané částky nelze započíst i nezaplacené doklady vystavené na nějaké provozovny předchůdce dané firmy.

Sledovat

Zaškrtnutím zvolíte, že si přejete u dané provozovny kredit sledovat.

Tedy, je-li nastaveno ve firemních parametrech sledování kreditu a má-li sledování kreditu nastaveno i daná provozovna, pak se při vystavení faktury na danou provozovnu kontroluje, zda výše pohledávek (nezaplacených faktur, volitelně včetně zálohových listů) nepřesáhla částku zadanou v předchozí položce Kredit a pokud ano, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

Sklad

Umožňuje zadat sklad, který se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Sklad na dokladech vystavovaných na danou firmu a danou provozovnu. Platí jen pro doklady Faktury vydané, Pokladní příjmy, Dodací listy, Objednávky přijaté a Objednávky vydané. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Sklad na skladovém řádku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů.

Využijete např. v případě, kdy vlastníte velké množství konsignačních (komisních) skladů. Předvyplněním skladu přiřazeného k firmě pak minimalizujete chybný výběr odpovídajícího skladu.

Ačkoliv se jedná o číselník chráněných objektů, není položka Sklad v tomto případě nijak omezena přístupovými právy Použít. Omezení za přístup. práva se hlídá až při samotném vystavování dokladů, do nichž se položka předvyplní (není možno uložit doklad se skladem, k němuž nemá uživatel přístupové právo Použít).

Lišta navigátoru provozoven

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu provozoven, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Pořadí provozoven má význam při vystavování dokladu. Je-li nastaveno ve firemních parametrech automatické předvyplňování provozovny, pak se do dokladu předvyplní ta, která je první v pořadí.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku pro novou provozovnu k dané firmě před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro novou provozovnu na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu provozoven, pokud najedete na nový řádek).
 • Vymazat - pro vymazání aktuální provozovny. Pokud se maže provozovna, ke které je připojena jedna nebo více osob, tyto osoby se po smazání provozovny od firmy neodpojí a automaticky se zařadí do seznamu patřícího k celé firmě bez ohledu na provozovnu.

Formuláře pro zadání adresy provozovny a dalších údajů

Pod lištou navigátoru jsou k dispozici formuláře k zadání adresy a dalších doplňujících údajů k záznamu provozovny, který je právě v editovatelném seznamu řádků provozoven aktuální.

Název Popis
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se ke konkrétní provozovně dané firmy. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Údaje nejsou k dispozici k editaci, je-li zatrženo Synchronizovat s adresou sídla.

Panel dalších údajů provozovny
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Třída
Dealercategory_ID

Dealerská třída provozovny, do které je zařazena aktuální provozovna. Zařazení provozovny do dealerské kategorie může mít vliv na vyčíslení výchozí prodejní ceny, která se předvyplní na prodejním dokladu vystavovaném na tuto firmu a dále na uplatnění slevového systému pro daný doklad, kdy podle dealerské kategorie a tabulek dealerských slev se stanoví výše dealerské slevy pro tuto provozovnu. Tato sleva se na dokladu může uplatnit, pokud máte v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev "podle tabulky dealerských slev".

Jedná se o jednu z možností stanovení dealerské třídy na doklad, dále viz parametr Dealerskou třídu přebírat.

Podmínka výše uvedená, je podmínka nutná, nikoliv však postačující. Jestli se tato sleva na skladovém řádku daného dokladu skutečně uplatní, závisí na mnoha dalších okolnostech: Zda je doklad vystavován na danou provozovnu, jak je nastaven parametr Dealerskou třídu přebírat, zda jsou slevy zmraženy či nikoliv, zda máte nadefinované tabulky dealerských slev, skladová karta je zařazena do jedné z nich a není ze slev aktuálně vyloučena atd.

Zařadit firmy do deal.kategorií lze též hromadně funkcí Hromadné opravy v záložce Seznam anebo i automaticky na základě nadefinovaných Tabulek obratů dealerů (zatím není implementováno).

    E-mail pro el. zprac. dokladů
ElectronicAddress_ID.EMail

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Použití čárky jako oddělovače závisí na tom, zda tuto syntaxi (více adres oddělených čárkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená délka je max. 100 znaků. Obdobná položka E-mail pro el. zprac. dokladů je k dispozici i na sídle firmy.

Jak se E-mail pro el. zprac. dokladů zadaný na provozovně využívá, viz popis položky E-mail pro el. zprac. dokladů na sídle firmy.

Údaj není k dispozici k editaci, je-li zatrženo Synchronizovat s adresou sídla.

Panel definovatelných formulářů provozovny

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů provozovny. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty provozoven a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Osoby

Subzáložka slouží k zobrazení osob z Adresáře osob, které patří k aktuální firmě ze záložky Seznam a k zadávání a úpravám těchto vazeb. Jedná se o jednu z možností, jak připojit osoby k firmě. Lze připojit již existující osobu (již dříve založenou v adresáři osob) nebo lze rovnou zde zadat osobu novou. Ke každé osobě se evidují jednak její privátní údaje (osobní kontaktní údaje) a jednak služební údaje (kontaktní údaje na osobu v dané firmě), viz Evidence kontaktních údajů. Subzáložka Osoby obsahuje:

Omezení za provozovny

V zobrazeném seznamu připojených osob je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé: Omezení za provozovnu firmy. K tomu slouží položka Provozovna v horní části subzáložky Osoby. Pokud zvolíte hodnotu Celá firma, pak uvidíte seznam osob přiřazených k této firmě (bez ohledu na provozovnu, tj. jak osoby připojené k jednotlivým provozovnám, tak i osoby, které nejsou svázány s žádnou konkrétní provozovnou). Pokud budete chtít zobrazený seznam omezit pouze na osoby přiřazené ke konkrétní provozovně firmy, vyberete ji ze skrytého seznamu v položce Provozovna:

Příklad možnosti omezení zobrazených připojených firem jen ke konkrétní provozovně

Seznam připojených osob

Jedná se o prvek editovatelný seznam, který zobrazuje seznam již připojených osob k dané firmě, na počátku prázdný. V editovatelném seznamu se zadávají následující položky:

Název Popis
Příjmení, jméno, titul a titul za jménem

Viz stejnojmenné položky v adresáři osob. Jedná se o privátní kontaktní údaje. Pozor! Pokud se jedná o osobu již existující v adresáři firem a některou z uvedených položek změníte, po uložení firmy se provede adekvátní oprava v údajích dané osoby v adresáři osob.

Příjmení, jméno a tituly nelze opravovat u osob, které jsou současně zaměstnanci evidovaní v personalistice. Takové údaje takových osob lze opravovat pouze přímo v agendě zaměstnanců.

Pozice ve firmě

Možnost zadat, jakou pozici osoba v dané firmě zastává. Vyberete z číselníku Obecné pracovní pozice. Jedná se o služební kontaktní údaje.

Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. si coby adresáty vybrat jen ty subjekty, které v dané firmě zastávají určitou pozici a jen pro ty provést obeslání, obvolání či jiné oslovení vybrané cílové skupiny, příp. pokud taková pozice není u dané firmy uvedena, tak specifikovat jinou (další v pořadí apod.). Např. může jít o obeslání informačního dopisu přednostně hlavním účetním vybraných firem, pokud není kontakt na účetní znám, tak pak adresovat k rukám ředitele firmy. Nebo si např. nadefinovat proměnné kampaní odkazující se na tuto položku a využívat je poté ke konstrukci variabilního textu sdělení.

Firemní telefon 1 Jedná se o služební kontaktní údaje. Tj. služební telefony a služební e-mail na danou osobu do dané firmy. Nezaměňujte s privátními kontaktními údaji dané osoby, zobrazovanými v subzáložce Osobní údaje, viz dále.
Firemní telefon 2
Firemní e-mail
Provozovna

Možnost připojit danou osobu ke konkrétní provozovně. Jedná se o služební kontaktní údaje. Nabízí se k výběru volba "Celá firma" a dále všechny dosud existující provozovny dané firmy. Volba Celá firma znamená, že osoba není přiřazena k žádné konkrétní provozovně firmy, ale je přiřazena k celé firmě. Dále viz vazby firmy - osoby.

Jak je tomu s vazbami osob k firmě, resp. více provozovnám dané firmy, viz vazby firmy - osoby.

Problematika mazání provozovny, k níž je připojena jedna nebo více osob, viz funkce Vymazat provozovnu.

Lišta navigátoru připojených osob

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu provozoven, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Pořadí položek má význam zejména orientační. Nijak neovlivňuje pořadí osob zadávaných např. při vystavování dokladů v záložce Firma, nabízených např. v odeslaných e-mailech apod.
 • Vložit novou - Vloží nový řádek k dané firmě před aktuální řádek (na němž stojí kurzor) pro založení nové osoby (která dosud neexistovala), jejíž údaje (příjmení, jméno, titul) bude uživatel moci ručně zadat, a rovnou její připojení k editované firmě resp. její provozovně (podle toho, co dané osobě zadáme do její položky Provozovna). Pokud v adresáři osob již existuje osoba či více osob téhož jména a příjmení, zobrazí se dialogové okno s jejich seznamem pro případ, že byste nově zadávanou osobu omylem zadávali podruhé (v takovém případě by bylo založení nového záznamu pro tutéž osobu zbytečné a stačí pouze k firmě připojit osobu již existující):

  Seznam dohledaných osob se stejným jménem a příjmením, jako má nově zadávaná osoba. Shodné osoby se z důvodu rychlosti hledají pouze podle jména a příjmení tak, jak je uživatel zadal (nekontrolují se pouze případné počáteční a koncové mezery).

  V horní části je seznam dohledaných osob shodného jména již existujících v adresáři osob a základní údaje o nich. Pokud je daná osoba již připojena k nějakým firmám, je ve spodní části okna jejich seznam. Stiskem tlačítka Připojit můžete jednu z těchto osob vybrat a připojit k aktuální editované firmě. V tomto případě tedy nedojde k založení nové osoby (téhož jména), ale k připojení existující. Pokud žádnou z osob se shodným jménem nepřipojíte a okno zavřete, pak to bude znamenat, že chcete opravdu založit novou osobu (téhož jména) - po uložení editované firmy dojde k jejímu založení v adresáři osob. Shodné osoby se vyhledávají i ve skrytých a pokud je připojena takováto osoba, dojde k jejímu obnovení ze skrytých.

  (Přidání nového řádku pro založení nové osoby můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu provozoven, pokud najedete na nový řádek).

 • Připojit existující - Umožní připojit osobu z Adresáře osob k aktuální firmě. Tj. do zobrazeného seznamu osob, které náleží k dané firmě nebo provozovně, přidá další osobu z Adresáře osob. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za osoby, které dosud k dané firmě připojeny nejsou (přitom nerozlišuje připojení k Celé firmě nebo jen k některé provozovně).

  Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

  Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu. Nebo lépe můžete využít rovnou funkce Vložit novou osobu, viz výše a tuto zadat přímo v rámci editace firmy.

 • Odpojit - Funkce inverzní k Připojit existující. Umožní odpojit osobu resp. označené osoby od aktuální firmy. Daná osoba se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou osobou a aktuální firmou resp. její provozovnou a samozřejmě se vymažou údaje o dané osobě v dané firmě (firemní pozice, kontaktní údaje na danou osobu do dané firmy a poznámka zadaná na subzáložce Osoba ve firmě). Funkce je nedostupná v případě, že je seznam osob prázdný.
 • Odeslat e-mail - Možnost odeslat e-mail na e-mailovou adresu osoby resp. označených osob v dané firmě, tj. na e-mailovou adresu uvedenou v položce Firemní e-mail. Po stisku funkce se vyvolá poštovní klient, máte-li nějakého k dispozici.
 • Třídění - Pro setřídění seznamu připojených osob podle některého z nadefinovaných klíčů. K dispozici jsou možnosti Netříděno, Příjmení, Jméno, Pozice a Provozovna. Vybrané třídění se pamatuje na uživatele. Jedná se o obdobu stejnojmenného prvku z panelu pro vyhledávání a třídění zobrazovaného na záložce Seznam. Více viz Třídění v číselnících.

Pokud k firmě zadáte či připojíte dvě osoby téhož jména a příjmení, program uložení povolí a v adresáři osob vzniknou dva záznamy uživatelů stejného jména a příjmení.

Subzáložky s dalšími údaji

Ve spodní části záložky Osoby jsou k dispozici další údaje k osobě, která je právě v editovatelném seznamu připojených osob aktuální. Jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Osobní údaje Osoba ve firmě Formuláře osoby ve firmě Foto

Osobní údaje

Obsahuje doplňující privátní kontaktní údaje k aktuální osobě ze seznamu připojených osob. Jedná se v podstatě o pohled na detail osoby do Adresáře osob. Tudíž obsahuje stejné subzáložky:

 • Další údaje - totožná se subzáložkou Další údaje v záložce Detail v Adresáři osob
 • Adresa - totožná se subzáložkou Adresa v záložce Detail v Adresáři osob
 • Formuláře osoby - obdobná subzáložce Formuláře v záložce Detail v Adresáři osob. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty osob a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje. Zde je ale k dispozici pouze tehdy, je-li v menu Nastavení této agendy aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů osob

  Nezaměňujte s volbou pro zobrazení uživatelských formulářů "osob ve firmě".

Pro zobrazované údaje platí stejná pravidla jako v Adresáři osob, tj. uživateli, který nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců, jsou osobní údaje u osob označených Zaměstnanec/Pracovník skryty a nelze opravovat privátní údaje osob, které jsou současně zaměstnanci evidovaní v personalistice. Takové údaje takových osob lze opravovat pouze přímo v agendě zaměstnanců.

Osoba ve firmě

Obsahuje doplňující služební kontaktní údaje k aktuální osobě ze seznamu připojených osob, které nebylo možno (z důvodu přehlednosti) umístit přímo do seznamu připojených osob. Jedná se o zadání poznámky vztahující se k osobě v této firmě (tj. týká se příslušnosti této osoby k této firmě).

Nezaměňujte s poznámkou zadávanou u dané osoby, zobrazovanou v subzáložce Osobní údaje, viz výše.

Formuláře osoby ve firmě

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů osob ve firmě. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty "osoby ve firmě" a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Čili jedná se o doplňující služební kontaktní údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Foto

Totožná se subzáložkou Foto v záložce Detail v Adresáři osob.

Subzáložka Bankovní účty

Zadání bankovních účtů dané firmy, ze kterých lze později vybírat do hlaviček výdajových dokladů apod. (např. ve fakturách přijatých). Subzáložka Bankovní účty obsahuje:

Seznam řádků bankovních účtů

V horní části subzáložky se nachází editovatelný seznam, který zobrazuje seznam již nadefinovaných účtů dané firmy, na počátku prázdný. V editovatelném seznamu se zadávají následující položky účtů:

Název Popis
Název Název banky
Číslo účtu nebo IBAN Číslo účtu (včetně směrového kódu) buď ve tvaru pro vnitrostátní styk nebo ve tvaru IBAN. Probíhá kontrola na správnost zadání struktury účtu. Jelikož formát účtu IBAN nelze používat ve vnitrostátním platebním styku, pak pokud potřebujete s danou firmou provádět vnitrostátní i mezinárodní platební styk, zaveďte si 2 záznamy účtů (jeden ve formátu pro vnitrostátní plat. styk a jeden ve formátu IBAN).
Spec. symbol Specifický symbol. Předvyplňuje se do stejnojmenné položky ve skupině údajů o bankovním účtu partnera při zadávání opakovaných plateb na danou firmu a její účet, při vystavování žádosti o platební příkaz, resp. při tvorbě nového platebního příkazu na daný účet.
SWIFT Položka pro zadání Swift kódu. Potřebná při platebním styku se zahraničím. Předvyplňuje se do stejnojmenné položky při zadávání opakovaných plateb na danou firmu a její účet, při vystavování nové žádosti o platební příkaz, resp. poté při tvorbě nového platebního příkazu na daný účet.
Země banky

Zde je možné vybrat zemi banky z číselníku zemí.

Je-li parametr Bankovní účty - při zadání země banky vyplnit kód země a zemi v adrese banky nastaven na hodnotu Ano, výběr země banky vyvolá automatické vyplnění položek Země a Kód v adrese banky, která je uvedena v dolní části záložky.

Lišta navigátoru bankovních účtů

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu účtů, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Pořadí účtů má význam při předvyplňování čísla bankovního účtu při vystavování dokladu. Na dokladu lze použít i jiný než první účet, ale po výběru firmy na dokladu se automaticky předvyplňuje ten účet, který je první v pořadí. V položce Pořadí v záložce Seznam agendy Bankovní účty je uvedena aktuální hodnota pořadí každého bankovního účtu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku pro nový účet k dané firmě před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro nový účet na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu účtů, pokud najedete na nový řádek).
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Importovat - Pro import zveřejněných bankovních účtů dané firmy z Registru plátců DPH dle zadaného DIČ. Již zadané účty se znovu neimportují (v rámci kontroly duplicit se zohledňují i účty zadané ve formátu IBAN).

  Pokud je v menu v hlavním okně aplikace zatržena volba Při importu z veřejných databází firem umožnit nastavení proxy, dojde při pokusu o načtení údajů z registru k zobrazení dialogového okna Nastavení HTTP serveru proxy.

  Předpokladem úspěšného použití funkce Importovat je vyplněné české DIČ (tj. s prefixem CZ) v hlavičce firmy.

Editační funkce navigátoru jsou podmíněny nastavením práv k agendě Bankovní účty k firmě.

Formulář pro zadání adresy bankovních ústavů

Pod lištou navigátoru je k dispozici formulář, v němž k záznamu bankovního účtu, který je právě v editovatelném seznamu řádků bankovních účtů aktuální, se zadávají další položky týkající se adresy.

Název Popis
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd. Zde lze zadat adresu, telefonní kontakty atd. vážící se k danému bankovnímu účtu (bance). Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Panel definovatelných formulářů bankovních účtů firem

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů bankovních účtů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty bankovních účtů firem a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, v kap. Panel definovatelných formulářů.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Bankovní účty firmy lze vyvolat též jako samostatnou agendu a to v číselníkové položce zadání bankovního účtu firmy (např. v hlavičce faktury přijaté) přepnutím malého výběrového číselníku na velký. Takto vyvolaná agenda bankovních účtů dané firmy má tedy vzhled číselníkové agendy (nikoliv záložky v agendě Adresář firem), ale principiálně jde o totéž.

Subzáložka Další údaje

Následují základní identifikační údaje dané firmy. Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Předvolby pro fakturaci a pohledávky
  Kredit
Credit

Pokud si přejete u firmy hlídat pohledávkový kredit, zadejte jeho výši. Jedná se o povolenou hranici výše pohledávek této firmy. Při určení výše pohledávek se přihlíží k Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Při jejím překročení se uživateli zobrazuje při vystavení nové faktury na tuto firmu upozornění o přečerpání kreditu pohledávek. Výši kreditu zadejte v lokální měně (měně, ve které se účtuje).

Sledování kreditu závisí na nastavení parametrů ve Firemních údajích, kde se centrálně nastavuje, zda kredit sledovat, a pokud ano, tak z čeho vyčíslovat dlužnou částku. Kromě toho lze ještě u každé firmy stanovit, zda konkrétně u ní kredit sledovat, či nikoliv, viz následující položka. Také je možné nastavit, zda-li se má při sledování zohledňovat datum splatnosti. Více viz parametr Zohledňovat na fakturách datum splatnosti při upozorňování na nedostačující kredit firem a provozoven.

Sledování kreditu za celou firmu lze nezávisle kombinovat se sledováním kreditu za provozovny, viz subzáložka Provozovny.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit kredit. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy s nenulovým kreditem, na nově založené firmě se kredit nastaví na hodnotu 0.

  Sledovat
CheckCredit

Zaškrtnutím zvolíte, že si přejete u dané firmy kredit sledovat. Položka není editovatelná, pokud nemá uživatel právo Měnit kredit.

Tedy, je-li nastaveno ve firemních parametrech sledování kreditu a má-li sledování kreditu nastaveno i daná firma, pak se při vystavení faktury na danou firmu kontroluje, zda výše pohledávek (nezaplacených faktur, volitelně včetně zálohových listů) nepřesáhla částku zadanou v předchozí položce Kredit a pokud ano, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit kredit. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy se zaškrtnutou volbou Sledovat, na nově založené firmě bude volba nezaškrtnutá.

  Splatnost
DueTerm

Podle zadané délky splatnosti se bude předvyplňovat datum splatnosti na některých vystavovaných prodejních dokladech na tuto firmu a to následovně: datum vystavení dokladu + počet dnů zadaných v této položce. Pokud není položka zadána (tj. je nulová), předvyplní se splatnost dle splatnosti zadané ve Firemních údajích (položka Splatnost). Objasníme na příkladu:

Používejme obecně délku splatnosti faktur 10 dní, ale u firmy X, která je naším dlouhodobým odběratelem, chceme používat splatnost delší, např. 21 dní. Tudíž u firmy X nastavíme splatnost 21 dnů - ta bude pak použita na dokladech pro firmu X - a ve Firemních údajích nastavíme splatnost 10 dní - ta bude pak použita pro všechny ostatní firmy.

Výše uvedené platí i pro doklad vzniklý zkopírováním původního dokladu, i když má parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období hodnotu Ano. Tedy datum splatnosti se z původního dokladu nekopíruje a předvyplní se dle pravidel výše uvedených.

Týká se dokladů: FV, ZLV, DP, DDP, SF.

Zde se jedná primárně o splatnost, kterou nastavujeme firmám svých odběratelů. Splatnost nastavená zde se netýká dalších dokladů (vstupních), na které se vztahuje parametr Splatnost pro nákup.

Pokud je firma současně naším odběratelem i dodavatelem, můžeme pro ni nezávisle na sobě nastavit obě položky týkající se splatnosti, tj. Splatnost i Splatnost pro nákup.

Nastavení položky nemá význam, pokud je parametr Při kopii dokladu přebírat počet dní splatnosti nastaven na hodnotu Ano - v takovém případě se datum splatnosti nového dokladu předvyplňuje podle délky intervalu mezi datem vystavení a splatnosti zdrojového dokladu.

  Splatnost pro nákup
DueTermForPurchase

Podle zadané délky splatnosti se bude předvyplňovat datum splatnosti na některých pořizovaných nákupních dokladech od této firmy a to následovně: datum vystavení dokladu + počet dnů zadaných v této položce. Pokud není položka zadána (tj. je nulová), předvyplní se splatnost dle splatnosti zadané ve Firemních údajích. Podrobnější informace viz popis položky Splatnost ve Firemních údajích.

Týká se dokladů: FP, ZLP, OSV, JSD, DV, DDV.

Nastavení položky nemá význam, pokud je parametr Při kopii dokladu přebírat počet dní splatnosti nastaven na hodnotu Ano - v takovém případě se datum splatnosti nového dokladu předvyplňuje podle délky intervalu mezi datem vystavení a splatnosti zdrojového dokladu.

  Tolerance po splatnosti
AfterDueTerm

Možnost individuálního nastavení tolerance pro kontrolu neuhrazených pohledávek po splatnosti prováděnou, nemá-li uživatel přístupové právo pro vystavování prodejních a expedičních dokladů dlužníkům s pohledávkami po splatnosti. Použije se jen, je-li předchozí položka Použít lokální nastavení tolerance zatržena. Podrobný popis včetně příkladu viz právo Vystavit dlužníkům po splatnosti. Položka není editovatelná, pokud nemá uživatel právo Měnit lokální nastavení tolerance.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit lokální nastavení tolerance. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy s nenulovou tolerancí po splatnosti, na nově založené firmě se tolerance po splatnosti nastaví na hodnotu 0.

  Použít lokální nastavení tolerance
AfterDueTermEnabled

Zaškrtnutím zvolíte, že si přejete u dané firmy použít individuální nastavení tolerovaného počtu dní po splatnosti zadaný v následující položce. Pokud není položka zatržena, použije se údaj zadaný v položce Tolerance počtu dní po splatnosti ve Firemních údajích. Položka není editovatelná, pokud nemá uživatel právo Měnit lokální nastavení tolerance.

Položka není editovatelná, pokud uživatel nemá právo Měnit lokální nastavení tolerance. Pokud takový uživatel má právo Přidat a založí novou firmu zkopírováním již existující firmy se zaškrtnutou volbou Použít lokální nastavení tolerance, na nově založené firmě bude volba nezaškrtnutá.

  Úrok z prodlení
PenaltyPercent

Procento pro výpočet úroku z prodlení při tvorbě nových sankčních faktur nebo upomínek vystavovaných na tuto firmu. Kdy se použije zde zadané procento a kdy se přebere odjinud, viz Stanovení procenta úroku z prodlení.

Nezaměňovat pojem úrok z prodlení s pojmem penále.

Jedná se o jednu z možností stanovení procenta úroku z prodlení.

  Způsob úhrady
PaymentType_ID

Možnost zadat si způsob úhrady pro předvyplňování. Pokud je položka vyplněna, bude se zadaná hodnota předvyplňovat do dokladů, kde se způsob úhrady zadává a které jsou vystavované na příslušnou firmu.

Neplatí pro doklady pokladního prodeje. Předvyplňování způsobu úhrady pro pokladní prodej se řídí nastavením stejnojmenné položky ve Firemních údajích.

  Měna
Currency_ID

Měna pro předvyplnění. Je-li zadána, pak se v závislosti na parametru Předvyplnit měnu dle firmy na řadě dokladu použije pro předvyplnění na dokladech vystavovaných na tuto firmu tam, kde by se jinak předvyplnila měna lokální (samozřejmě jen v případech, kdy na daném dokladu lze příslušnou měnu použít), pokud se nejedná o procesní tvorbu dokladu. V případě procesní tvorby dokladu, tj. při vystavování nového dokladu podle jiného zdrojového dokladu, se upřednostňuje měna ze zdrojového dokladu.

Měna nastavená u firmy se nebere v potaz při hromadných kopiích dokladů (viz např. hromadná kopie faktur vydaných). Částka i měna se přebírají z dokladu vzorového tak, jak na něm jsou, na kopírovaném se měna nijak neupravuje podle měny nastavené pro firmu a částka se do této měny nijak nepřepočítává.

  Země DPH reg.
VATCountry_ID

Kód země, v níž je daná firma registrována k DPH. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zemí. Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za členské země EU.

Nevyplněná země registrace znamená, že firma není registrovaná v žádné zemi nebo je registrovaná pouze v lokální zemi. Firmy evidované v adresáři mohou být registrované jako plátci DPH v různých zemích EU. Pokud je firma daňovým rezidentem ve více zemích, může si uživatel zavést firmu vícekrát, pokaždé s jinou zemí DPH registrace a samozřejmě i jiným DIČ. Nepovinná položka. Položka slouží jen ke zběžné kontrole při vystavování dokladů do zemí EU v režimu "reverse charge" pro upozornění na možný nesoulad daňové rezidentury dodavatele/odběratele se zeměmi na vystavovaném dokladu. Platí:

V takovém případě je více než vhodné si ověřit, zda je odběratel/dodavatel v zemi určení resp. v zemi odeslání skutečně plátcem DPH (jinak by bylo použití režimu "reverse charge" neoprávněné).

  Sklad
Store_ID

Umožňuje zadat sklad, který se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Sklad na dokladech vystavovaných na danou firmu. Platí jen pro doklady Faktury vydané, Pokladní příjmy, Dodací listy, Objednávky přijaté a Objednávky vydané. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Sklad na skladovém řádku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů.

Využijete např. v případě, kdy vlastníte velké množství konsignačních skladů. Předvyplněním skladu přiřazeného k firmě pak minimalizujete chybný výběr odpovídajícího skladu.

Ačkoliv se jedná o číselník chráněných objektů, není položka Sklad v tomto případě nijak omezena přístupovými právy Použít. Omezení za přístup. práva se hlídá až při samotném vystavování dokladů, do nichž se položka předvyplní (není možno uložit doklad se skladem, k němuž nemá uživatel přístupové právo Použít).

Registrace
  Firma je registrována v obchodním rejstříku

Možnost zatrhnout, zda je firma registrována v obchodním rejstříku.

Informace kolem registrace firmy v obchodním rejstříku jsou předpřipraveny pro použití v uživatelských formulářích, zejména v implemantacích CRM. Do dodávaných tiskových formulářů se nepromítají, nicméně uživatel si formuláře může upravit, příp. si jejich úpravu objednat u servisní sítě dodavatele.

Je-li položka zatržena, zpřístupní se následující položky pro zadání údajů o registraci.

  Registrace je vedena u

Informace, kde je vedena příslušná registrace. K dispozici je funkční tlačítko Otevřít pro otevření internetového prohlížeče na adrese obchodního rejstříku. Po jeho stisku se dohledají příslušné stránky a dohledá se firma podle názvu nebo IČO, máte-li k dispozici internetový prohlížeč a připojení.

Aktuální www adresa, na níž se nachází obchodní rejstřík, v němž se bude hledat, je zaznamenán na stránkách výrobce v pomocném interním souboru.

Jiná možnost pro dohledání firmy v obch. rejstříku je využití def. exportů, viz funkce Tisk, export.

  Pod číslem jednacím Číslo jednací dané registrace.
  Datum zápisu Datum zápisu do obchodního rejstříku.
Účetní výkazy
  Konsolidovaná jednotka státu
StateConsolidationUnit

Příznak, zda daná firma patří mezi tzv. konsolidované jednotky státu. Údaj je důležitý jen tehdy, pokud máte povinnost sestavovat výkaz PKP, pak je nutné mít položku správně vyplněnu.

K dispozici jsou seznamy subjektů, které jsou konsolidovanými jednotkami státu. Abyste nemuseli položku nastavovat ručně, doporučujeme si její naplnění podle těchto seznamů objednat u konzultanta dodavatele.

GDPR
  Omezení zpracování
GDPRValiditySuspended

Pokud subjekt údajů uplatní právo vznést námitku proti zpracování, je správce osobních údajů povinen zpracování omezit, dokud se námitka nevyřeší.

Kromě evidenčního významu (které subjekty omezení zpracování požadují) tento příznak aktivně ovlivňuje vytváření povolení podle pravidel. Je-li zatrženo, povolení typu Generování a typu Hromadně ručně se pro daný subjekt nevytvoří.

Na již existující povolení nemá změna nastavení vliv - pokud tedy existují platná povolení, nastavením tohoto příznaku se jejich stav nijak nezmění. Tj. ani se nezaktualizují (např. se nezkrátí platnost, pokud byla na pravidle mezitím zkrácena), pouze by se deaktivovala (např. pokud došlo ke smazání dokladu, na jehož základě vznikly apod.) Stejně tak je stále možné nová povolení vytvářet ručně (funkcí Nový v agendě Povolení ke zpracování dat). Nastavení tohoto příznaku má vliv pouze na generování povolení.

Přenesení daňové povinnosti
  Plátce DPH (povolit přenesení daňové povinnosti)
VATPayor

Určuje, zda se na firmu vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (indikuje možnost přenesení daňové povinnosti na dokladech vystavených na danou firmu).

Pokud je položka zatržena a není vyplněno pole DIČ, při ukládání záznamu se zobrazí chybová hláška (soft validace).

Ceny a slevy
  Preferovaná definice ceny
Price_ID

Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, která definice ceny se má použít pro skladovou kartu při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na firmě zadané v hlavičce dokladu, vyplněnosti této položky a zadání cen v cenících. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny - upřednostnit definici ceny na firmě a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Využívá se i z pokladního prodeje a restauračního prodeje pro stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji v závislosti na nastavení Používat definici ceny z firmy v agendě Provozy.

  Ceník
PriceList_ID

Ceník, který se aktuálně používá jakožto individuální firemní ceník pro danou firmu. Jedná se o jednu z možností nastavení ceníku coby firemního, neboli přiřazení ceníku k firmě.

Každá firma může mít aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, ale jeden ceník může být přiřazen více firmám (může být společný pro více firem), viz Pravidla týkající se použití ceníků. Pokud nějaký ceník zvolíte jako firemní pro danou firmu a předtím byl jako firemní pro tuto firmu nastaven jiný ceník, pak tento původní přestane být firemním ceníkem pro danou firmu. Další výklad viz popis agendy Ceníky.

Má-li firma přiřazen nějaký ceník, skladová položka z vystavovaného prodejního dokladu je v něm uvedena, tak se v položce jednotková cena nabízí ceny z tohoto ceníku, tedy platné pro tuto firmu. Dále se tento ceník může uplatnit pro vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné do jednotkové prodejní ceny.

Existence firemního ceníku pro firmu, které se prodává, je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

  Dealer. sleva
DealerDiscount
Procento dealerské slevy, platné pro tuto firmu. Tedy další z možností, jak určit výši dealerské slevy pro tuto firmu. Zadané procento se využívá v rámci slevového systému. Uplatní se na dokladu, pokud máte v hlavičce daného dokladu nastaveno použití dealerských slev "přímým procentem z Adresáře".
  Dealer. třída
DealerCategory_ID

Dealerská třída, do které je zařazena aktuální firma. Zařazení firmy do dealerské kategorie může mít vliv na vyčíslení výchozí prodejní ceny, která se předvyplní na prodejním dokladu vystavovaném na tuto firmu a dále na uplatnění slevového systému pro daný doklad, kdy podle dealerské kategorie a tabulek dealerských slev se stanoví výše dealerské slevy pro tuto firmu. Tato sleva se na dokladu může uplatnit, pokud máte v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev "podle tabulky dealerských slev".

Jedná se o jednu z možností stanovení dealerské třídy na doklad, dále viz parametr Dealerskou třídu přebírat.

Podmínka výše uvedená, je podmínka nutná, nikoliv však postačující. Jestli se tato sleva na skladovém řádku daného dokladu skutečně uplatní, závisí na mnoha dalších okolnostech: Zda je doklad vystavován na danou firmu, jak je nastaven parametr Dealerskou třídu přebírat, zda jsou slevy zmraženy či nikoliv, zda máte nadefinované tabulky dealerských slev, skladová karta je zařazena do jedné z nich a není ze slev aktuálně vyloučena atd.)

Zařadit firmy do deal.kategorií lze též hromadně funkcí Hromadné opravy v záložce Seznam anebo i automaticky na základě nadefinovaných Tabulek obratů dealerů (zatím není implementováno).

  Předvyplňovat typ slevy
PrefillDiscountKind
Zatržení zatržítka zpřístupní následující dvě položky, v nichž lze zvolit, jaký typ slevy se má přednostně předvyplnit na výstupních dokladech, je-li v hlavičce dokladu zadána aktuální firma. Pokud není zatržítko zatrženo, použije se na výstupních dokladech přednastavení dle údajů zadaných v parametrech Dealerská sleva a Kusová sleva (případně Při prodeji v hotovosti - Dealerská sleva a Při prodeji v hotovosti - kusová cena, je-li na dokladu zvolen hotovostní způsob úhrady).
  Dealerská sleva
DealerDiscountKind
Položka je přístupná pouze po zatržení zatržítka Předvyplňovat typ slevy. Význam jednotlivých voleb je shodný jako u parametru Dealerská sleva.
  Kusová sleva
QuantityDiscountKind
Položka je přístupná pouze po zatržení zatržítka Předvyplňovat typ slevy. Význam jednotlivých voleb je shodný jako u parametru Kusová sleva.
Skonta
  Použití skont
ScontoUsage

Umožňuje zvolit, zda se k dokladům typu Faktury vydané (FV) budou automaticky připojovat definice pro skonto, pokud bude příslušná Faktura vydaná vystavená na danou firmu.

Možnosti:

 • Nepoužít - při vystavování nového dokladu typu Faktura vydaná se k faktuře automaticky nepřipojí žádný typ skonta.
 • Použít- k faktuře se automaticky připojí typ skonta (nebo několik typů skonta obsažených ve vzoru skonta) v závislosti na nastavení položek Vzor skonta nebo Typ skonta.
 • Podle globálního nastavení- zda se k faktuře vystavené na firmu automaticky připojí typy skonta závisí na nastavení položky Používat skonta v agendě Firemní údaje

Položka ovlivňuje pouze předvyplňování hodnot na fakturách hodnotami nastavenými ve vlastnostech firmy. Bez ohledu na nastavení této položky a bez ohledu na nastavení položky Používat skonta v agendě Firemní údaje je vždy možné na hlavičce faktury kliknout na tlačítko Skonto a nastavit pro konkrétní fakturu individuální pravidla ve formuláři Definice pro skonto.

Aby k předvyplňování hodnot na fakturách docházelo, je zapotřebí ještě vybrat Vzor skonta nebo Typ skonta. Pokud Vzor skonta ani Typ skonta nenastavíte, mechanismus skont fungovat nebude, ani když nastavíte tuto položku na hodnotu Použít.

  Výchozí tolerance platby
ScontoPayLimit
Výchozí tolerance nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně v případě uplatnění skonta na fakturách vystavovaných na danou firmu.
  Vzor skonta
ScontoPattern_ID

Odkaz na typ skonta, který se v závislosti na nastavení položky Použití skont bude předvyplňovat na Faktury vydané vystavované na danou firmu.

Položka se vzájemně vylučuje s položkou Typ skonta - vždy může být vyplněna jen jedna z nich.

  Typ skonta
ScontoType_ID

Odkaz na vzor skonta. V závislosti na nastavení položky Použití skont se typy skonta obsažené ve zvoleném vzoru skonta budou předvyplňovat na Faktury vydané vystavované na danou firmu.

Položka se vzájemně vylučuje s položkou Vzor skonta - vždy může být vyplněna jen jedna z nich.

Komunikace
  WWW
WWW_Address
Odkaz na WWW stránky dané firmy. K dispozici je funkční tlačítko Otevřít pro otevření internetového prohlížeče na webové adrese firmy. Po jeho stisku se dohledají příslušné stránky, máte-li k dispozici internetový prohlížeč a připojení.
  Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
CommercialAgreement

Možnost nastavit, zda dané firmě zasílat či nezasílat různá obchodní sdělení.

Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. si coby adresáty vybrat jen ty subjekty, které mají v této položce nastaveno, že se zasíláním souhlasí a jen pro ty provést obeslání, obvolání či jiné oslovení vybrané cílové skupiny. Nezaměňujte se zakázanými adresáty.

  Zpracování a odesl. el. dokladů
InvoicingDelivery

Používá se pro zpracování dokumentů typů ISDOC vydaný. Nastavení, zda a jak se mají zpracovávat dokumenty vystavené na danou firmu.

  Formát elektronických dokladů
EInvoiceFormat

Formát, v jakém se má zpracovat dokument typu ISDOC vydaný vystavený na danou firmu. Použije se pro předvyplnění formátu do Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC vydaných a to tehdy, pokud je v subzáložce Parametry ovladače u Kategorie dokumentů zvolené pro zpracování daného ISDOC nastaveno, že se formát má přebírat dle nastavení na firmě.

Způsob komunikace pro poptávky
CommunicationType_ID

Možnost specifikovat, jakým způsobem se má daná firma oslovovat při poptávkovém řízení. Slouží pro předvyplnění položky Způsob komunikace u dané formy - dodavatele v seznamu oslovených dodavatelů v dokladu Poptávkový list. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Kód způsobu komunikace zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Způsobů komunikace. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Dohoda o el. zpracování dokladů
ElecPosAgreementRef

Položka slouží pro zasílání dokladů elektronicky ve formátu ISDOC.

Ze zákona o DPH plyne, že obě strany, které spolu chtějí elektronicky fakturovat, by se na takové elektronické komunikaci měly písemně dohodnout (neboli že by příjemce měl vyslovit s touto formou souhlas). V exportu el. dokladu by pak měla být uvedena identifikace takové dohody o vzájemné el. fakturaci. K tomu slouží tato položka. Jedná se o obyčejnou textovou položku, kam si uživatel textově zadá identifikaci dané dohody a ta se pak bude uvádět v daném xml exportu ISDOC dokladu (viz element "ElectronicPossibilityAgreementReference"). Obsah položky není nijak kontrolován, smysluplnost textu je tedy plně na uživateli. Může si tam uvést např. odkaz na nějaké všeobecné obch. podmínky, číslo dvoustranné dohody s danou firmou XY apod.

Pokud máte v předchozí položce Zpracování a odesl. el. dokladů nastaveno, že tomuto klientovi se má fakturovat elektronicky ve formátu ISDOC/ISDOCX, pak byste měli mít položku vyplněnu.

Pokud informace o institutu souhlasu s el.fakturací nebude uvedena, vystavujete se tak možnosti odmítnutí dokladu příjemcem.

Právní subjekt
  Právnická osoba
LegalPerson

Položka souvisí s ochranou dat. V definicích ochrany dat je v rámci chráněných položek možné rozlišovat, zda jsou chráněny údaje firmy - právnické osoby, nebo firmy - fyzické osoby (na chráněných položkách rozlišováno v rámci Třídy objektu). Díky tomuto příznaku na záznamu v číselníku firem je následně možné v rámci jediné definice ochrany dat nastavit různé množiny chráněných položek pro fyzické a právnické osoby. (Například obsah pole Název budeme chtít chránit pouze v případě, že firma není typu právnická osoba.)

Z bezpečnostních důvodů (aby nedošlo k neúmyslné změně zatržení) není možné položku editovat přímo, ale pouze prostřednictvím funkce Hromadná oprava Právního subjektu.

Při zakládání nové firmy se tato položka vyplní v závislosti na zvolené možnosti v nabídce Zadávat:

 • Firmu - položka se zatrhne (založí se Právnická osoba)
 • Osobu jako firmu, případně Osobu jako firmu se založením osoby - položka zůstane nezatržená (založí se firma, která není právnickou osobou)

Dále je zde k dispozici položka:

Název Popis
Poznámka Libovolná poznámka k firmě.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky. Jak se oprava projeví, závisí na tom, zda jde o režim Drobné opravy anebo opravy Zásadní.

Subzáložka Klíče

Na subzáložce klíče je možné zadávat a prohlížet hodnoty klíčů k dané firmě.

V horní části subzáložky Klíče jsou k dispozici položky:

Název Popis
Zobrazit hodnoty za všechny klíče

Je-li toto zatržítko zatrženo, v dolní části subzáložky Klíče je zobrazen seznam klíčů a jejich hodnot ve tvaru Název klíče - Hodnota klíče. Pokud není zatrženo, dolní část subzáložky Klíče je rozdělena na dva úseky, vlevo se nachází seznam všech klíčů nadefinovaných v agendě Definice klíčů, vpravo hodnoty aktuálního klíče ze seznamu vlevo (tj. hodnoty patřící k tomu klíči, na kterém stojí kurzor).

V obou případech jsou hodnoty klíčů zobrazeny s přihlédnutím ke stavu zatržítka Zobrazit jen zatržené.

Hodnoty pro klíč Položka je k dispozici pouze, pokud není zatrženo předchozí zatržítko Zobrazit hodnoty za všechny klíče. Uvádí název aktuálního klíče.
Zobrazit jen zatržené Stav tohoto zatržítka udává, zda jsou zobrazeny všechny hodnoty nadefinované k danému klíči, nebo pouze ty hodnoty, které jsou pro aktuální firmu zatržené.

Pod položkami v horní části subzáložky Klíče následuje buď seznam klíčů a jejich hodnot, nebo vlevo seznam všech klíčů a vpravo seznam hodnot k aktuálnímu klíči, viz popis zatržítka Zobrazit hodnoty za všechny klíče.

Aktuální firma má od klíče Obchodní vztah přiřazenu hodnotu Odběratel - koncový spotřebitel.

V editačním režimu (zadávání resp. oprava firmy) postupně pro každý klíč zatrhněte hodnoty, které chcete, aby měla editovaná firma přiřazeny.

Klíče lze firmám zadávat též hromadně ve funkci Oprava klíčů.

Subzáložka Foto

Jeden ze způsobů zadávání obrázků do systému. Subzáložka umožňuje doplnit k informacím o firmě i obrázek - lze ho pak např. tisknout jako logo firmy v hlavičce faktury apod. (Do tiskových sestav je pak vložen funkcí Vložit obrázek, viz funkce editoru tiskových sestav.)

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Foto - obecně.

Subzáložka Sortimentní slevy

Subzáložka slouží k zadání sortimentních slev pro danou firmu, ze kterých lze později vybírat do hlaviček výstupních (příjmových) dokladů. V seznamu řádků sortimentních slev zadáte k vybrané sortimentní skupině slevu v procentech, která se pak uplatní na výstupním dokladu u zboží zařazeného do příslušné sortimentní skupiny, pokud máte v hlavičce daného dokladu nastaveno použití dealerských slev "Podle sortimentních slev". Jedná se tedy o další z možností, jak určit výši dealerské slevy pro tuto firmu.

Subzáložka Sortimentní slevy obsahuje:

Seznam řádků sortimentních slev

Jedná se o prvek editovatelný seznam, který zobrazuje seznam již nadefinovaných sortimentních slev pro danou firmu, na počátku prázdný. V editovatelném seznamu se zadávají následující položky:

Název Popis
Sortimentní skupina Kód sortimentní skupiny zadáte rovnou nebo vyberete z číselníku Sortimentní skupiny.
Název sortimentní skupiny Název sortimentní skupiny se doplní automaticky po zadání kódu sortimentní skupiny.
Sleva (%)

Jedna z možností stanovení procenta dealerské slevy. Udává, jaká výše slevy se má uplatnit pro skladovou kartu, která má v položce Sortimentní skupina přiřazenu tuto sortimentní skupinu, v závislosti na firmě z hlavičky dokladu, pokud je v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev. Podrobněji viz Slevový systém.

Tj. výše slevy v procentech, která se uplatní na zboží prodávané aktuální firmě za prodejní cenu podle definice ceny zadané v následující položce, které je zařazeno do aktuální sortimentní skupiny, za předpokladu, že je v hlavičce prodejního dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev.

Definice ceny

Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, jaká definice ceny se má použít pro skladovou kartu, která má v položce Sortimentní skupina přiřazenu tuto sortimentní skupinu, při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na sortimentní slevě zadané pro tuto sortimentní skupinu v subzáložce Sortimentní slevy pro firmu z hlavičky dokladu. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Kód definice ceny zadáte rovnou nebo vyberete z číselníku Definice cen. Na tuto definici ceny se uplatní sleva zadaná v předchozí položce.

Lišta navigátoru sortimentních slev

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu sortimentních slev, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku pro novou sortimentní slevu k dané firmě před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro novou sortimentní slevu na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu sortimentních slev, pokud najedete na nový řádek).
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Sortimentní slevy můžete k firmám přidávat a mazat i hromadně pomocí funkce Hromadná oprava.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Subzáložka Kategorizace

Subzáložka slouží k zobrazení a zadávání kategorizačních údajů vč. kódů NACE k aktuální firmě ze záložky Seznam. Viz též Segmentace - obecně. Jak je to s aktualizací kat. údajů a jejich hodnot, viz Věcný obsah segmentace - Možnosti aktualizace kat. údajů.

Subzáložka obsahuje:

Seznam kategorizačních údajů

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zobrazení a editaci kategorizačních údajů. V zobrazeném seznamu kategorizačních údajů je možno si zobrazit všechny záznamy najednou nebo si je skupinovat. K tomu slouží funkce v liště navigátoru kategorizačních údajů. Řazení v seznamu je abecední. Je-li zapnuto zobrazení skupinovaně, pak nejdříve abecedně Skupiny a v nich kat. údaje podle abecedy. Zobrazují se jen ty skupiny, jejichž podmínka platnosti skupiny je vyhodnocena kladně. Kategorizační údaje, které nejsou zařazené do žádné skupiny, se při skupinovaném zobrazení nezobrazují (protože nejsou v žádné skupině, nelze vyhodnotit jejich viditelnost).

Nad seznamem je položka ovlivňující zobrazení některých dalších položek, viz dále. Obsažené položky:

Název Popis
Kategorizační údaj Název kategorizačního údaje.
Hodnota Hodnota kategorizačního údaje. Podle typu kategorie se jedná buď o údaj počítaný bez možnosti editace nebo o údaj zadávaný. Více viz obecný popis Typů kategorizačních údajů. Jak se hodnota zadává, závisí na typu dané položky z definice kategorizačního údaje (tj. např. to může být číselníková položka pro výběr z číselníku, editační položka typu datum s kalendářem, položka typu skrytý seznam apod.).
Datum aktualizace

V seznamu je možnost zobrazit si datum poslední aktualizace údajů. K tomu slouží položka typu předvolba v horní části subzáložky. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání této agendy se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Needitovatelná položka. Datum aktualizace se nastavuje automaticky na aktuální datum vždy, pokud u dané firmy došlo ke změně hodnoty nějakého kat. údaje (platí pro všechny typy kat. údajů) a jednak při spuštění aktualizace, viz Možnosti aktualizace kat. údajů (platí jen pro počítané kat. údaje).

Dále zde objasníme následující položku evidovanou na kategorizačních údajích k dané firmě:

Název Popis
Způsob akt.
CategoryUpdateMode

Způsob aktualizace vyjadřuje, jak byl záznam pořízen a jakým způsobem by měl být daný kategorizační údaj aktualizován z externího zdroje (např. komerční databáze). Příznak není vizuálně zobrazen, nicméně je k dispozici a může být využit, pokud je ve firmě uživatele implementována nějaká externí aplikace pro import kategorizačních údajů. Má následující hodnoty:

 • Nezadáno
 • Ruční vstup
 • Aktualizováno z interního zdroje
 • Aktualizováno z externího zdroje

Nový kategorizační údaj má hodnotu Nezadáno. Pokud se jedná o zadávaný kategorizační údaj, pak se po zadání uživatelem přepne na hodnotu Ruční vstup. Pokud se jedná o počítaný, pak se přepne na hodnotu Aktualizováno z interního zdroje. Hodnota Aktualizace z externího zdroje je určena pro import Import z externích komerčních databází. Import může díky tomuto příznaku zajistit, aby nedocházelo k tomu, že se přepíší data, která zapsal uživatel, a proto mohou být aktuálnější než ta v komerčních databázích. To může být provedeno např. tak, že se hodnota z externí databáze zapíše jen v případě, že bude položka mít nastavenu hodnotu 0-Nezadáno nebo 3 - Aktualizováno z externího zdroje.

V rámci základní dodávané verze zatím není nijak využita. V záložce Kategorizace se ani nezobrazuje. Zobrazuje se pouze v doplňku Kategorizace.

Import z portálu ARES k tomuto příznaku nepřihlíží (není to potřeba vzhledem k charakteru, jakým tento import pracuje, viz jeho popis). Nicméně u naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externě.

Lišta navigátoru kategorizačních údajů

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu kategorizačních údajů.
 • Za skupiny - pro přepnutí zobrazení seznamu kategorizačních údajů skupinovaně podle jejich příslušnosti do skupin kategorizačních údajů. Jak bylo zmíněno výše, zobrazí se jen skupiny, které mají splněnu podmínka platnosti skupiny. Řádky s názvy skupin jsou graficky zvýrazněny a to tučně.
 • Všechny - funkce inverzí k předchozí. Vypne skupinované zobrazení a zobrazí všechny najednou.

Kategorizační údaje můžete k firmám přidávat i hromadně pomocí funkce Hromadná oprava.

Seznam kódů NACE

Jedná se o prvek editovatelný seznam, který zobrazuje seznam NACE kódů k dané firmě. Nad seznamem je položka ovlivňující zobrazení některých dalších položek, viz dále. Obsažené položky:

Název Popis
Kód NACE kód z číselníku Kódů NACE. Pokud kódy NACE zadáváte k firmám ručně, pak zde zadejte rovnou kód nebo jej vyberte z číselníku Kódů NACE.
Název Název kódu NACE. Zde needitovatelná položka, přebírá se z číselníku kódů NACE.
Hlavní

Položka s hodnotami Ano/Ne, která specifikuje, který NACE kód ze seznamu NACE kódů uvedených k dané firmě je hlavní. Právě jeden z NACE kódů musí být označen jako hlavní (tzn., že jeden z NACE kódů musí být nastaven jako hlavní a že jako hlavní nemůže být označeno více NACE kódů najednou). Needitovatelná položka. První zadaný se automaticky označí jako hlavní, nicméně hlavní NACE kód lze nastavit funkčním tlačítkem ve spodní liště navigátoru kódů NACE. Pokud jste tedy měli označen jako hlavní např. první NACE kód a nyní u druhého nastavíte, že je hlavní, u prvního se automaticky položka Hlavní nastaví na Ne.

Za hlavní NACE kód lze firmy filtrovat a dále se využívá v reportech - dodávané reporty dle NACE vychází z hlavního NACE kódu firmy.

Datum aktualizace

V seznamu je možnost zobrazit si datum poslední aktualizace údajů. K tomu slouží položka typu předvolba v horní části subzáložky. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání této agendy se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Needitovatelná položka. Datum aktualizace se nastavuje při změně NACE kódu, při nastavení NACE kódu jako hlavního, při změně způsobu aktualizace (viz další položka Způsob akt.).

Dále zde objasníme následující položku evidovanou na NACE kódech zadaných k dané firmě:

Název Popis

Způsob akt. NACEUpdateMode

Způsob aktualizace vyjadřuje, jak byl záznam pořízen a jakým způsobem by měl být daný NACE kód aktualizován z externího zdroje (např. komerční databáze). Příznak není vizuálně zobrazen, nicméně je k dispozici a může být využit, pokud je ve firmě uživatele implementována nějaká externí aplikace pro import NACE kódů. Má následující hodnoty:

 • Vyřazeno – uživatel ručně vyřadil z firmy kód a nyní se již nemá přidávat, pokud bude u firmy nalezen v komerční databázi. Tento příznak nelze nastavit u hlavního NACE kódu. (Je-li záznam označen jako hlavní NACE, nelze mu nastavit příznak Vyřazeno a naopak, pokud je záznam s nastavením Vyřazeno označen jako Hlavní, přepne se automaticky na stav Ručně).
 • Ručně – uživatel ručně přidal kód k firmě a tudíž by neměl být odebrán, pokud nebude u firmy nalezen v komerční databázi. Nebo také uživatel ručně nastavil, že se jedná o hlavní NACE kód.
 • Externě – kód může být odebrán, pokud u firmy nebude nalezen v komerční databázi.

Pokud tedy v organizaci zákazníka bude implementován můstek pro import dat z komerčních databází, uživatelé by měli zvláštním způsobem přistupovat k odstraňování NACE kódů ze seznamu: Neměli by používat funkci Vymazat, ale místo toho na záznamech nastavovat způsob aktualizace na hodnotu Vyřazeno. V takovém případě je třeba v rámci implementace systému zpřístupnit tento příznak uživateli k editaci.

Import z portálu ARES k tomuto příznaku nepřihlíží (není to potřeba vzhledem k charakteru, jakým tento import pracuje, viz jeho popis). Nicméně u naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externě.

Lišta navigátoru kódů NACE

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu kódů NACE, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Pořadí položek má význam zejména orientační. Jiný význam nemá.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku pro nový NACE kód k dané firmě před aktuální řádek (na němž stojí kurzor). Jedná se o jednu z možností, jak zadat NACE kódy k firmě.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro nový NACE kód na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu NACE kódů, pokud najedete na nový řádek).
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Hlavní - tlačítko pro volbu hlavního NACE kódu (je-li zadán k dané firmě jediný NACE kód, je automaticky označen jako hlavní, ale je-li kódů více, lze jako hlavní označit i libovolný jiný).

Kódy NACE můžete k firmám přidávat a mazat i hromadně pomocí funkce Hromadná oprava.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na zatržení následujícího zatržítka může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz též akce volané po uložení záznamu.

Název Doplňující popis:
Aktualizovat vše

Položka typu předvolba. Je k dispozici jen v editaci záznamu. Je-li zatržena, pak se před uložením firmy provede:

Toto opatření slouží k ošetření následujícího stavu: K firmě byla již dříve vytvořena uživatelsky definovatelná položka, která se zadávala pomocí nějakého uživatelsky definovatelného formuláře a je naplněná u jednotlivých firem hodnotami. Následně byl vytvořen kategorizační údaj s odkazem na tuto položku. Kat. údaj je tedy již naplněn hodnotami, ale dosud nemá žádná metadata o tom, jak a kdy byl naplněn.

Jedná se o jednu z možností vyvolání aktualizace kategorizačních údajů.

Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace záznamu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Nalézt dat.schránku

Umožní dohledat v systému ISDS datovou schránku dané firmy na základě údajů o dané firmě. Je k dispozici jen v editaci záznamu.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zadáte účet typu datová schránka (jeho prostřednictvím se provede přihlášení do systému ISDS, aby bylo možno vyhledávat). Dále typ datové schránky a podle typu buď název firmy či IČO nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby. Dohledané ID dat. schránky se po stisku OK uloží do položky Datová schránka dané firmy.