Adresář firem - záložka Seznam

Seznam již zadaných firem, na počátku prázdný. V seznamu se zobrazují jenom hlavní údaje o firmě. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či dle omezovacího panelu, viz dále. Protože se jedná o číselník nového typu, je v pravém horním rohu k dispozici funkce Počet záznamů. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru či skupině záznamů. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Jelikož se u číselníků podporujících skupinování načítají záznamy pomocí DynSQL dotazu (nikoli akcí jako je tomu u ostatních číselníků), uplatní se při konstrukci podmínky DynSQL případná omezení podle přístupových práv obdobně jako je tomu u dokladových agend (viz Omezení versus Přístupová práva)!!! Tzn., že pokud je v daném číselníku např. nadefinována číselníková uživatelsky definovatelná položka s odkazem do číselníku chráněných objektů s nastavením Používat pro omezení výběrů dat, tak se uživateli po otevření číselníku, který podporuje skupinování, načtou JEN ty záznamy, které vyhovují jeho přístupovým právům k danému chráněnému objektu. Toto zohledňování práv lze ovlivnit zadáním parametrů do definice dané uživatelsky definovatelné položky. (Viz popis číselníkových definovatelných položek a příklady v popisu uvedené).

Pokud je adresář firem vyvolán jako výběrový z některých míst programu, kde má význam vybírat firmy podle toho, zda jsou dodavatelem nějakého skladového sortimentu, pak je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

 • Omezení zobrazení firem za dodavatele

Příklad nastavení zobrazení seznamu firem jen za firmy-dodavatele ke skladovým kartám 02 a 03

V zobrazeném seznamu je možno si v první části omezovacího panelu (lišty) zvolit některou z následujících možností zobrazení: (Zda jsou k dispozici všechny nebo jen některé, závisí na konkrétním místě programu.)Zobrazit firmy:

 • všechny - zobrazí všechny firmy bez ohledu na dodavatele.
 • dodavatele - pak se zobrazí jen aktuální firmy, které jsou dodavatelem nějaké (jakékoliv) skladové karty. Přitom se zohledňují případné zásadní opravy a slučování firem, či skrytí firem. Viz nabízení dodavatelů k výběru.
 • dodavatele vybraných skladových karet - pak se zobrazí jen aktuální firmy, které jsou dodavatelem vybraných skladových karet, které zadáte do číselníkové položky Skladové karty v druhé části omezovacího panelu (lišty). Výběr skladových karet je přebírán podle místa programu, odkud byl adresář firem vyvolán (skladové karty lze vybrat i jiné než předvyplněné). Jedná se o logický součet (sjednocení), neboli firma se zobrazí tehdy, pokud je dodavatelem alespoň u jedné z vybraných skladových karet.

  Objasníme na příkladu:

  Mějme skladové položky S1 a S2. Skladová karta S1 nechť má dodavatele A, B a C. Karta S2 nechť má dodavatele A, B a X. Pokud vyvolaný adresář omezíme jen za dodavatele vybraných sklad. karet, nabídnou se v něm firmy A, B, C a X.

 • dodavatele dle vybraných skladových menu - pak se zobrazí jen aktuální firmy, které jsou dodavatelem vybraných skladových menu, které zadáte do číselníkové položky Skladová menu v druhé části omezovacího panelu (lišty). Výběr skladových menu je přebírán podle skladových karet z místa programu, odkud byl adresář firem vyvolán (skladová menu lze vybrat i jiná než předvyplněná). Při hledání se zohledňuje nejen výchozí menu, ale zahrnují se všechna menu, do nichž je skl. karta zařazena (viz subzáložka Skladová menu). Jedná se o opět logický součet, neboli firma se zobrazí tehdy, pokud je dodavatelem alespoň u jedné z vybraných skladových menu.
 • schválené dodavatele - je k dispozici pouze, pokud je používáno SCM (viz Co je třeba k provozu SCM) a schvalování dodavatelů. Pak se zobrazí jen aktuální firmy, které jsou schváleným dodavatelem vybraných skladových karet, které zadáte do číselníkové položky Skladové karty v druhé části omezovacího panelu (lišty).
 • schválené dodavatele vybraných skladových karet - je k dispozici pouze, pokud je používáno SCM (viz Co je třeba k provozu SCM) a schvalování dodavatelů. Pak se zobrazí jen aktuální firmy, které jsou schváleným dodavatelem pro alespoň jednu oblast hodnocení vybraných skladových karet, které zadáte do číselníkové položky Skladové karty v druhé části omezovacího panelu (lišty). Výběr skladových karet je přebírán podle místa programu, odkud byl adresář firem vyvolán (skladové karty lze vybrat i jiné než předvyplněné). Jedná se o logický součet, neboli firma se zobrazí tehdy, pokud je schváleným dodavatelem alespoň u jedné z vybraných skladových karet.
 • jen dodavatele s příznakem poptávat - pak se zobrazí jen firmy - dodavatelé, kteří mají v položce Poptávat hodnotu Ano.

Příklady, odkud je typicky využíváno omezení firem pomocí omezovacího panelu za dodavatele:

Pro omezení za dodavatele platí:
Ve většině případů platí, že poslední použité nastavení filtru za dodavatele se pamatuje na uživatele a předvyplní se při opětovném otevření agendy (tj. volba Zobrazení firmy bude obsahovat tu volbu, se kterou byl tento výběrový číselník naposledy zavřen, i když to bylo z jiné části programu).

Pro omezení za sklad. karty platí:
Pokusí se jej předvyplnit v souladu s místem, odkud byl číselník vyvolán (např. pokud je volán pro označené řádky z POL, načtou se skladové karty z vybraných řádků POL).

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Dále zde zmíníme následující položky dostupné na tomto záznamu:

Název Popis
Vytvořil Uživatel, který daný záznam vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný záznam naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Vytvořeno Datum a čas vytvoření záznamu.
Opraveno Datum a čas poslední opravy záznamu.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • kód firmy
 • název firmy
 • IČO nebo DIČ
 • město nebo PSČ fakturační adresy
 • aj.

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Před uložením zadávané firmy program kontroluje duplicitu kódu firmy, IČA a DIČ. Pokud existuje firma se stejným údajem, program vás na tuto skutečnost upozorní.


Nové záznamy této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

 • Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového záznamu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:

 • V rámci zpracování dokladu ISDOC přijatého, je-li v průvodci zpracováním zvolena možnost Vytvořit novou firmu podle dokumentu.
 • Z kas pokladního prodeje či restauračního prodeje, pokud je při prodeji příp. příjmu zálohy zadána nová firma. Viz např. popis režimu Adresář maloobchodního prodeje.
Detail / Seznam F3
Opravit

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.


Záznamy této agendy lze navíc opravovat ještě dalším způsobem:

Tisk, export

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci je zde k dispozici mj. následující:

 • Justice.cz - pro hledání firmy v obchodním rejstříku podle názvu nebo IČO

  Jiná možnost funkční tlačítko Otevřít u položky Registrace je vedena u přímo ze subzáložky Další údaje dané firmy.

 • Registr živnostenského podnikání - pro hledání firmy v registru podle názvu nebo IČO
 • mapy.cz - pro hledání firmy na mapě podle města a ulice
Vymazat F8

Mazání již použitých firem je v podstatě jejich znepřístupnění pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do číselníkových položek.) Takto "smazané" záznamy lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté.

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Pokud vymažete s možností obnovení (tj. skryjete) firmu, ke které jsou přiřazeny nějaké osoby (viz subzáložka Osoby v adresáři firem nebo záložka Firmy v adresáři osob), vazby firmy a osob se nezruší. Tj. k dané firmě zůstane daná osoba stále připojena, viditelná ovšem bude pouze z adresáře osob. Pokud tuto vazbu budete chtít zrušit, učiňte tak funkcí Odpojit v záložce Firmy v adresáři osob.

Pokud vymažete bez možnosti obnovení firmu, ke které jsou přiřazeny nějaké osoby (viz subzáložka Osoby v adresáři firem nebo záložka Firmy v adresáři osob), systém na tuto skutečnost před smazáním upozorní a nabídne možnost tyto osoby rovněž vymazat. Jedná se o jednu z možností, jak vymazat osobu.

Pokud má firma předchůdce, pak vymazání firmy znamená vymazání pouze aktuální firmy. Její předchůdci se nijak nemažou. Pokud má firma předchůdce, pak na to program před vymazáním firmy upozorní. Pokud je potřebujete rovněž smazat, můžete je nejdříve osamostatnit a vymazat individuálně a poté teprve vymazat aktuální firmu.

Je-li mazána (bez možnosti obnovení) firma, která je subjektem ochrany dat a na kterou existují nějaká automaticky vytvořená povolení, pak se spolu s ní vymažou i tato povolení (i případně již neplatná). Viz Mazání povolení vytvořených podle pravidel. Pokud by existovalo ručně zadané povolení, pak jej musí uživatel nejdříve vymazat sám, jinak by nebylo možné firmu vymazat.

Zkopírovat F9

Při kopii firmy se kód firmy nekopíruje od zdrojové firmy - předvyplňuje kódem dalším v pořadí podle definované struktury kódu, je-li tato definována. Před uložením zkopírované firmy program opět kontroluje duplicitu kódu firmy, IČA a DIČ. Pokud jste tyto údaje nezměnili, vznikne vám duplicita, na kterou vás program bude kontrolně upozorňovat.

Při kopírování se kopírují i případné vazby na připojené osoby nastavené v záložce Detail, subzáložce Osoby. Při zahájení editace po zkopírování firmy s připojenou osobou/osobami s přednastaveným Osobu jako firmu se založením osoby se do seznamu osob firmy přidá prázdný řádek

Občerstvit F11  
Přepnout číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývání.
Úkoly - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nový úkol - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

alt+F11 nebo shift+alt+F11

-

Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.

Kromě běžných omezovacích (filtračních) prvků, které jsou obdobné jako v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend a popsané v kap. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení, a jejichž význam je zřejmý, zde objasníme následující:

 • Klíče - Slouží k filtrování za nadefinované klíče firem. Po vyvolání se zobrazí dialogové okno, jehož vzhled je obdobný subzáložce Klíče v detailu firem:

  Příklad dialogového okna pro zadání omezení dle klíčů

  Zatržením položky Zobrazit hodnoty všech klíčů v horní části okna jej můžete přepnout do vzhledu jednosloupcového seznamu s výčtem všech klíčů a jejich hodnot.

 • Jen s platným povolením ke zpracování dat k definici - Slouží k praktickému výběru firem v souladu s GDPR - tj. firem, k jejichž údajům chráněným na základě definic ochrany dat, vybraných v této položce, má uživatel přístup (je uveden mezi oprávněnými uživateli a existuje platné povolení od dané firmy navázané na vybranou definici).

  Platnost povolení se vyhodnocuje standardně podle data aplikačního serveru v okamžiku filtrace za takové záznamy, viz platnost povolení. To je třeba si uvědomit v případě, že si uživatel např. připravuje marketingovou kampaň několik dní (některá povolení mezitím mohla vypršet, mohla na nich být pozastavena platnost apod.)

  Příklad využití viz např. Výběr firem/osob podle povolení - např. pro marketingovou kampaň.

  Toto omezení v současné podobě pracuje s povolenkami, tj. je určeno pro omezení dle definic s GDPR ovladačem. Není určeno (alespoň v současné podobě) pro obecnou ochranu dat.

  Tato omezující podmínka omezuje za chráněný číselník, ale patří k podmínkám s parametrem NoDynSQLSecurity, tj. pokud není použita, nijak se výsledný seznam neomezí (neuplatní se omezení záznamů na základě omezených přístupových práv uživatele k chráněným objektům).

 • různé kategorizační údaje

  Proti standardní funkčnosti, která je platná pro tuto funkci v ostatních částech systému, zde navíc platí toto:

  • K filtrování se nabízí nejen omezovací prvky jako obvykle (tj. omezovací prvky dané podmínkami DynSQL dodávaných výrobcem) včetně uživatelsky definovatelných položek (mají-li v definici nastaveno Používat pro omezení výběrů dat), ale automaticky také všechny existující kategorizační údaje.

   Pokud se jedná o zadávaný kat. údaj definovaný odkazem na uživatelsky definovatelnou položku business objektu Firma, která by měla být v seznamu omezujících prvků nejen za kategorizační údaj, ale i sama za sebe (jelikož má v definici nastaveno Používat pro omezení výběrů dat), pak taková položka bude v seznamu omezujících prvků jen jednou a to ve formě omezení za "její" kategorizační údaj (jelikož umožňuje omezovat i dle data aktualizace, viz dále).

  • Omezující prvky za kategorizační údaje jsou ve filtrování řadí ke konci (za ostatními omezujícími prvky) a podle abecedy.
  • Všechny omezující prvky za kategorizační údaje mají automaticky i možnost omezit za jejich Datum aktualizace:

   Příklad omezujících prvků za kategorizační údaje Nezaplaceno po splatnosti a Průměrná splatnost

   Čili každý kategorizační údaj vytvoří skupinu vnořených omezujících údajů:

   • sám za sebe, tj. podřízené omezení, které odpovídá hodnotě kategorizačního údaje, (přičemž tento prvek je rovnou zatržen)
   • za své datum aktualizace.
   • za možnost Rozšířit o nevyplněné - toto zatržítko se nabízí jako podvolba jednotlivých omezujících prvků za kat. údaje, pokud fokus stojí přímo na daném údaji:

    Jeho význam a ovládání je obdobné jako u omezujícího prvku Omezení pro řádkové údaje (rozšíření o doklady bez řádků):

   Jinak je chování a ovládání omezujících prvků standardní jako např. v záložkách Omezení.

   Jak bylo řečeno v kap. Segmentace - obecně, u zadávaných kat. údajů definovatelných odkazem na uživatelsky definovatelnou položku platí, že pokud nejdříve existovala tato položka a měla zadané nějaké hodnoty u jednotlivých firem a AŽ POTÉ byl nadefinován kategorizační údaj, který se na ni odkazuje, tak dokud nebyla provedena aktualizace kat. údajů, nebude možné za tyto kat. údaje např. filtrovat (jelikož záznamy metadat neexistují, filtr nebude vracet žádné záznamy).

   K vyfiltrování firem, u nichž daný údaj v metadatech neexistuje resp. není vyplněn, lze využít zatržítko "Rozšířit o nevyplněné".

   Význam některých omezujících prvků kategorizačních údajů:

   • Hlavní kód NACE - výběr hlavního NACE kódu z číselníku.
   • Hlavní kód NACE (znakově) – textové pole pro zadání počátečních znaků hlavního NACE kódu.
   • Kód NACE – výběr NACE kódu z číselníku, který může být hlavní nebo vedlejší.
   • Kód NACE (znakově) – textové pole pro zadání počátečních znaků hlavního nebo vedlejšího NACE kódu.

    Jak zafiltrovat za firmy bez NACE kódů: Podmínka "Hlavní kód NACE" má volbu "Rozšířit o nevyplněné" a protože jsou-li zadány NACE kódy, musí jeden z nich být nastaven jako "Hlavní kód NACE", lze ji pro daný filtr využít.

Třídění ctrl+číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy ctrl+F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz ctrl+M -  
Sledování změn

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Sloučit ctrl+L

Umožňuje sloučení označených firem pod aktuální firmu, tj. přesune označené záznamy ze záložky Seznam do záložky Předchůdci firmy, na které aktuálně stojí kurzor. Tj. vytvoří vazbu mezi předchůdcem a následníkem. Podrobněji viz Ruční úpravy v adresáři. Funkce vyvolá Průvodce sloučením firem, pomocí něhož je možné firmy slučovat, a má význam jedině tehdy, je-li alespoň jeden záznam označen.

Sloučené firmy lze zpětně osamostatnit inverzní funkcí Osamostatnit v záložce Předchůdci.

E-mail ctrl+E

Funkce pro odeslání e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v adrese sídla v Adresáři. Více viz popis položek a funkčních tlačítek ve formuláři pro zadání adresy.

Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) firem nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se prostřednictvím protokolu mailto: otevře aplikace e-mailového klienta asociovaná s tímto protokolem s rozepsanou novou e-mailovou zprávou a předvyplněnými e-mailovými adresami. Viz též využití mailto:.

Odesílání e-mailů hromadně pro označené záznamy funguje korektně, pokud poštovní klient podporuje oddělování více adresátů středníkem.

Pokud chcete odeslat e-mail na e-mailovou adresu uvedenou k některé z provozoven, použijte přímo funkčního tlačítka v adrese provozovny.

Hledat ctrl+H

Funkce umožňuje dohledat firmu podle kódu, názvu, IČO nebo DIČ, přičemž hledá nejen v aktivních firmách, ale i v předchůdcích či firmách skrytých. Po vyvolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání celého kódu, názvu, IČO nebo DIČ nebo jejich částí. Při zadávání neúplného kódu, názvu, IČO nebo DIČ je třeba doplnit řetězec "divokými znaky" (wildcards).

Dále platí:

 • Po stisku tlačítka Hledat - funkce vyhledá a zobrazí všechny firmy, u nichž část nebo celý kód, název, IČO nebo DIČ odpovídají zadanému řetězci. Hledání není citlivé na velká/malá písmena. V případě, že není zadán žádný řetězec znaků, se žádná firma nevyhledá. V seznamu dohledaných firem jsou kromě jejich kódu, názvu, IČO a DIČ uvedeny ještě následující položky:

  Název Popis
  Skrytá Zobrazuje hodnotu Ano v případě, že se jedná o firmu, která byla již skryta (čili aktuálně je v seznamu skrytých).
  Předchůdce Zobrazuje hodnotu Ano v případě, že se jedná o předchůdce nějaké aktuální neskryté firmy. Tj. hledaný řetězec byl dohledán na předchůdci.

  Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

 • Po stisku tlačítka OK - postaví v seznamu všech firem kurzor na tu firmu, na níž stál kurzor ve vyhledaném seznamu vyhovujících karet. Pokud se jedná o předchůdce, pak postaví kurzor na jejího aktuálního následníka. Pokud daná firma není aktuálně v seznamu firem v adresáři k dispozici (tj. jedná se např. o skrytou firmu), pak zobrazí jen informační hlášení, že danou firmu zobrazit nelze (pokud byste si takovou firmu chtěli zobrazit, pak byste ji museli obnovit ze skrytých).
 • Po stisku tlačítka Storno - zruší vyhledávání.

  Firma má název Staviva a.s., její předchůdce má název První stavební s.r.o. Při vyhledávání této firmy můžeme zadat např. řetězec znaků *prvn*, přičemž firma se dohledá dle svého předchůdce.

  Obdobné hledání i v předchůdcích firem je k dispozici v agendě Call Centrum, ovšem s tím, že v Call Centru se hledá pomocí pomocných systémových tabulek, díky čemuž je hledání v Call Centru velmi rychlé (viz Zajištění rychlého hledání). Proto, pokud vlastníte Call Centrum, doporučujeme použít hledání tam. Funkce Hledat zde v adresáři je určena především pro uživatele, kteří licenci na Call centrum nevlastní.

Aktualizovat kat. -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Aktualizovat kat.

Možnost ručně vyvolat aktualizaci. Jedná se o jednu z možností vyvolání aktualizace kategorizačních údajů. V praxi doporučujeme využívat spíše automatickou aktualizaci pomocí naplánované úlohy příslušného typu, nicméně touto funkcí můžete zajistit okamžitou aktualizaci bez čekání na provedení naplánované úlohy.

Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) firem nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Provede se:

Toto opatření slouží k ošetření následujícího stavu: K firmě byla již dříve vytvořena uživatelsky definovatelná položka, která se zadávala pomocí nějakého uživatelsky definovatelného formuláře a je naplněná u jednotlivých firem hodnotami. Následně byl vytvořen kategorizační údaj s odkazem na tuto položku. Kat. údaj je tedy již naplněn hodnotami, ale dosud nemá žádná metadata o tom, jak a kdy byl naplněn.

Naplánovat

Funkce vyvolá Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot pro uzávěrku rovnou odtud vytvořit naplánovanou úlohu typu Aktualizace kategorizačních údajů. Uživatel si tedy v případě potřeby může zadat automatické spouštění úlohy tohoto typu, aniž by musel mít přístupové právo spouštět agendu Naplánované úlohy.

Nespolehlivost -

Slouží pro kontroly spolehlivosti plátců a bankovních účtů. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Není k dispozici, pokud je parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Zobrazit protokoly

Zobrazí protokoly kontrol o spolehlivosti aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Názvu firmy a Data kontroly.

Stáhnout seznam

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté stáhne seznam nespolehlivých firem nebo jej stáhne rovnou. Následně nabídne možnost zobrazit protokol v agendě Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH.

Provést kontrolu

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede bezpodmínečnou kontrolu aktuálního nebo označených záznamů. Po provedení oznámí výsledek kontroly a nabídne možnost zobrazit protokol v agendě Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH.

Naplánovat

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovatkontrolu spolehlivosti, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Kontrola nespolehlivých plátců DPH. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Ověření DIČ -

Slouží pro ověření DIČ. Více viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Není k dispozici, pokud je parametr Ověřování DIČ v systému VIES nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Při kontrole se automaticky vynechávají firmy s tuzemským DIČ. Přečtěte si související upozornění k používání webové služby VIES on the Web.

Ověřit DIČ

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na DIČ do systému VIES (vždy volá webovou službu). Ověření se provede podle zobrazené volby pro aktuální firmu/pro označené firmy/pro všechny firmy v daném omezení. Záznam o provedeném ověření se ukládá do databáze.

Zobrazit záznamy o ověření DIČ firmy

Zobrazí protokoly o kontrole DIČ aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Ověření DIČ v systému VIES s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Data a času odpovědi kontroly.

Naplánovat

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu DIČ , tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování DIČ v systému VIES. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Ověření insolvence -

Slouží pro ověření insolvence. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku IRIS - obecně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Není k dispozici, pokud není k dispozici licence k části Insolvence firem a osob nebo pokud je parametr Ověřování insolvence firem nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Ověřit insolvenci

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na insolvenci do systému ISIR (vždy volá webovou službu). Ověření se provede podle zobrazené volby pro aktuální firmu/pro označené firmy/pro všechny firmy v daném omezení. Záznam o provedeném ověření se ukládá do databáze.

Zobrazit záznamy o ověření insolvence firmy

Zobrazí protokoly o kontrole insolvence aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Záznamy o insolvenci firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy.

Naplánovat

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu insolvence, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování insolvence v Insolvenčním rejstříku. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Generovat povolení ctrl+E

Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat povolení ke zpracování dat na základě zvolených definic ochrany dat, pro jednu nebo více firem ze seznamu. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat generování/aktualizaci povolení podle pravidel. Jde o obdobu funkce Generovat v agendě Pravidla ochrany dat, nicméně na tomto místě se negenerují povolení pro všechny subjekty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z níže uvedených možností. První dvě možnosti (Generovat povolení a Vybrat pravidlo) jsou k dispozici všem uživatelům s přístupem do adresáře osob. Poslední možnost (Hromadně ručně) vyžaduje přidělené právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Vymáhání -

Obdobná funkce je k dispozici v agendě Faktury vydané (FV), kde se týká konkrétních dokladů. Na tomto místě se nastavují výchozí hodnoty pro celou firmu. Více informací naleznete v popisu funkce Vymáhání v agendě Faktury vydané.

Stejně jako v případě agendy Faktury vydané se jedná o funkční tlačítko s volbou:

Pokud je na faktuře vydané vystavené na konkrétní firmu nastavena určitá hodnota v poli Vyloučené do a na této konkrétní firmě je nastavena hodnota jiná, při automatickém zpracování upomínek se zohlední vyšší z obou hodnot. Jinými slovy, upomínka se nevytvoří, pokud je k danému datu vyloučena ze zpracování buď příslušná faktura nebo firma, na kterou je faktura vystavena.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je k dispozici licence k části Naplánovaná úloha (automatické upomínky).

Výraz pro předvyplnění názvu nové firmy podle údajů osoby - Funkce (dostupná pouze z menu) vyvolá Editor výrazů, kde si lze definovat výraz, který slouží pro předvyplnění názvu nové firmy, a to v závislosti na tom, jak je firma zadávána. Více viz popis položky Zadávat. Slouží typicky k řazení položek Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu ctrl+F

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.