Druhy nepřítomností - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním druhu nepřítomnosti ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Zadávané položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný druh nepřítomnosti. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr druhu nepřítomnosti. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Název Název druhu nepřítomnosti. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným druhem nepřítomnosti jako bližší, vysvětlující popis. Povinná položka. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Základní typ

Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete, o jaký typ nepřítomnosti se jedná. Tedy každý nadefinovaný druh nepřítomnosti je určitého typu, tyto typy nepřítomností jsou stanoveny pevně z programu. Podle typu nepřítomnosti se řídí další zpracování záznamu nepřítomnosti, tj. mohou mít vliv na evidenční stav, vliv na výpočet pojištění, na výpočet mzdy apod. Dále viz kap. typy nepřítomností.

Lze zvolit z následujících hodnot, podle toho se zpřístupní či znepřístupní k editaci další položky:

Dovolená

K tomuto typu nepřítomnosti se již nezadávají další doplňující údaje.

Placené volno

V takovém případě se zpřístupní k editaci následující doplňující údaje, které je pro tento typ nepřítomnosti potřeba zadat:

Další související položky:
Kategorie plac. volna Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete odpovídající kategorii podle toho, z jakého důvodu bylo plac. volno poskytnuto. Význam viz stejnojmenná položka v agendě Nepřítomností.

Vojenské cvičení, Neplacené volno, Neomluvená absence

V takovém případě se zpřístupní k editaci následující doplňující údaje, které je pro tento typ nepřítomnosti potřeba zadat:

Další související položky:
Počítat kalendářní dny Určuje, jak se bude předvyplňovat položka Počítat kalendářní dny u nových nepřítomností daného druhu. Význam viz popis položky Počítat kalendářní dny v agendě Nepřítomností.

Dlouhodobá nepřítomnost

V takovém případě se zpřístupní k editaci následující doplňující údaje, které je pro tento typ nepřítomnosti potřeba zadat:

Další související položky:
Mimo evidenční stav Určuje, jak se bude předvyplňovat stejnojmenná položka u nových nepřítomností daného druhu. Význam viz popis položky Mimo evidenční stav v agendě Nepřítomností.
Nepočítat mzdu Určuje, jak se bude předvyplňovat položka Nepočítat mzdu u nových nepřítomností daného druhu. Význam viz popis položky Nepočítat mzdu v agendě Nepřítomností.
Nepočítat pojištění Určuje, jak se bude předvyplňovat položka Nepočítat pojištění u nových nepřítomností daného druhu. Význam viz popis položky Nepočítat pojištění v agendě Nepřítomností.
Druh dlouhodobé nepřítomnosti Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete Druh dlouhodobé nepřítomnosti. Význam viz stejnojmenná položka v agendě Nepřítomností.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.