Období - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu období jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Zkratka

Zkratka označující období. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-4 znaky dlouhý. Zkratka je součástí čísla dokladu a používá se v číselníkových položkách pro zadání Období. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Proto by měla být unikátní, bude vám to usnadňovat pozdější orientaci.

Pokud budete mít účetní období shodné s kalendářním rokem, nadefinujte si zkratky období shodné s letopočty (tj. např. 2005, 2006 atd.).

Název Název období. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným obdobím jako bližší, vysvětlující popis zvoleného období, proto by jeho název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Datum od Začátek období, tedy datum, kterým období začíná. Např. 1.4.2005 (nemusí jít o počátek kalendářního roku). Datum zadáváte jen u prvního definovaného období. V případě dalších definovaných období se automaticky vyplňuje podle konce předchozího období a není možné jej měnit (musí být zajištěna kontinuita účetních období).
Datum do Konec období, tedy datum včetně, kterým období končí, např. 31.3.2006 (nemusí jít o konec kalendářního roku).
Uzavřeno

Informace o tom, zda pro dané období již byla provedena účetní závěrka. Needitovatelná položka.

Účetní závěrka období nijak neblokuje dané období proti opravám dokladů v něm vystavených či vystavování nových dokladů do tohoto období. V praxi je totiž většinou potřeba účetní závěrku spustit, aby byly napočteny počáteční stavy k novému období potřebné pro výpisy apod., ale přitom ještě několik dní či měsíců probíhají různé účetní kontroly dokladů spojené s jejich opravami apod. Pokud tedy chcete po provedení účetní závěrky mít zablokované účetní pohyby proti opravám, můžete je auditovat (buď rovnou při uzávěrce auditací uzavíraných pohybů anebo později funkcí Auditace v deníku). Vystavování nových dokladů do uzavřeného období je v agendách zabráněno uzávěrkami těchto agend (např. Uzávěrka fakturace apod.), které byste měli mít před provedením účetní závěrky též provedeny.

Pokud ještě nemáte doklady v takovém stavu, že můžete provést uzávěrku fakturace, pokladny, banky či skladu, ale chcete zabránit jiným uživatelům v opravách daných dokladů, resp. v přidávání nových do starého období, můžete využít agendy blokací.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.