Období - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných období, na počátku prázdný. Období se promítá do struktury čísla dokladu a variabilního symbolu. Proto, aby bylo možno zadávat doklady, je třeba nejdříve nadefinovat alespoň jedno období v rámci implementace systému. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Závěrka Hodnota položky Uzavřeno ze záložky Detail.
Kód Kód je jednociferné číslo přidělované automaticky programem cyklicky od jedné do deseti (tj. 1,2,...9,0) při zadání nového období. Tento kód se používá při tvorbě variabilního symbolu. Kód se používá proto, že počet míst variabilního symbolu je omezen a nebylo by možné používat celou zkratku období.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle zkratky
  • dle datumu od

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Pokud provádíte již implementaci vaší ostré instalace, je vhodné si období nadefinovat dle doporučeného Obecného postupu implementace.

Zadaná období již nelze zpětně mazat, proto je zadávejte s rozmyslem.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Opravy v tomto číselníku jsou velmi omezené. Opravovat lze pouze zkratku období a jeho název.

Oprava zkratky období se promítne do všech již vystavených dokladů za toto období!!! Jelikož zkratka období je součástí struktury čísla dokladu, provádějte opravu zkratky období s rozmyslem a opravdu pouze ve velmi opodstatněných případech!!!

V případě posledního období je možné opravovat i položku Datum do.

Pokud byste zkracovali období a v časovém intervalu, o který zkracujete, již měli vystavené doklady, vznikl by vám nesoulad v datech. Proto se při zkracování období musíte pečlivě přesvědčit, že v daném intervalu nemáte žádné vystavené doklady, příp. tyto nejdříve smazat nebo u nich opravit datumy tak, aby spadaly do daného období i po opravě jeho hraničních datumů.

Délka období může mít též vliv na velikost napočtených odpisů, jelikož u zkrácených období může být odpis nižší než 100% ročního odpisu (dle zadání v Nastavení parametrů majetku). Pokud tedy používáte majetek, nechte si po úpravě období přepočítat na kartách majetku odpisy.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 V seznamu období není možné mazat! Proto nové období zadávejte s rozmyslem.
Zkopírovat F9 Období musí být unikátní, proto ani funkce Kopie zde není k dispozici.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

alt+F11 nebo shift+alt+F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění ctrl+číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy ctrl+F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Úkoly - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nový úkol - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz ctrl+M -  
Sledování změn

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu ctrl+F

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.