Poštovní úřady - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním poštovním úřadu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
PSČ Poštovní směrovací číslo. Lze jej později využívat k převzetí do odpovídající položky adresy. Více viz popis položek a funkčních tlačítek ve formuláři pro zadání adresy.
Název pošty Název příslušného poštovního úřadu. Lze jej později využívat k převzetí do odpovídající položky adresy spolu s PSČ.
Kód okresu Kód okresu, do něhož daný poštovní úřad patří. Dáno státní správou.
Název okresu Název okresu, do něhož daný poštovní úřad patří. Dáno státní správou.
Okres

Okres, do něhož daný poštovní úřad patří. Zadáte příslušný kód okresu nebo vyberete z číselníku Okresů.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.