Skupiny záznamů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální skupině záznamů ze záložky Seznam.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

V horní části záložky Detail jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující danou skupinu záznamů. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se pro výběr skupiny. Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech skupin.
Název Název skupiny. Vysvětlující popis dané skupiny záznamů, proto by měl být co nejvýstižnější.
Barva Možnost uživatelsky si nastavit barvu pozadí, s jakým se bude zobrazovat informace o aktuálně zvolené skupině záznamů v tlačítku Skupina v informačním panelu v příslušném číselníku.
Globální

Skupinu záznamů můžete uložit jako

  • Globální - tj. definice skupiny záznamů bude společná pro celou firmu. V seznamu existujících skupin záznamů v omezovacím panelu jsou zvýrazněny tučně. Může provést jen uživatel s právem Modifikovat globální uživatelské skupiny číselníků.
  • Uživatelskou - tj. pokud nezaškrtnete předvolbu Globální, bude definice skupiny záznamů uložena jako uživatelská a bude k dispozici pouze uživateli, který ji nadefinoval.

Pak následuje seznam prvků (položek) pro výběr omezení, podle kterého je definována aktuální skupina záznamů. Vzhled tohoto seznamu prvků, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole.

Zde je možno použít všechny omezovací podmínky dostupné v dané agendě pro výběry dat z databáze včetně uživatelsky definovatelných položek (mají-li v definici nastaveno Používat pro omezení výběrů dat). Uživatel si tak může vytvářet i poměrně složité varianty označování.

Hodnoty do uživatelsky definovatelných položek doplněných do agend později lze dozadat i hromadně, viz Možnosti hromadných oprav.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.