Způsoby dopravy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním způsobu dopravy ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný způsob dopravy. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr způsobu dopravy, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech způsobů dopravy.
Název Název způsobu dopravy. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným způsobem dopravy jako bližší, vysvětlující popis zvoleného způsobu, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Analytika

Číslo analytického účtu, který lze využít v předkontacích (např. v kombinaci s využitím tzv. neúplných účtů) a na nějž lze pak kontovat zápisy se způsobem dopravy daného typu. Jedná se o alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý, může tedy obsahovat i celý kód účtu. Pokud jej však použijete v předkontacích např. v kombinaci s nějakým neúplným účtem, mějte na paměti, že celková povolená délka účtu v účetní osnově je maximálně 10 znaků. Použití objasníme na příkladu:

Mějme v účtovém rozvrhu účet 60410 rozdělený dále na analytiky pro jednotlivé způsoby dopravy prodaného zboží. Např. pro prodej zboží se zajištěním dopravy dodavatelem bude účet 60410_D, pro prodej zboží s osobní dopravou pak účet 60210_O. Mějme nadefinovány dva typy způsobů dopravy, např. s kódem O-osobní odběr a v jeho definici zadáme analytiku _O, a druhý s kódem D - Dodavatelem a analytikou _D. Poté v řádcích předkontace např. pro fakturu vydanou můžeme použít např. syntaxi NxAccountID('60410'+Parent_ID.TransportationType_ID.AnalyticalAccount). Pokud bude v hlavičce dokladu zadán způsob dopravy Osobní odběr, tato kontace doplní účet 60410_O, pokud bude zadán Dodavatelem, kontace doplní 60410_D.

Pokud by odpovídající analytické účty neexistovaly v účetním rozvrhu, kontace by předvyplnila pouze účet 60410, pokud by ten byl nadefinován. Účet 60410 může být zaveden i jako neúplný účet, pak v případě že předkontace nedoplní automaticky analytiky (např. na dokladu chybí způsob dopravy), bude požadovat při účtování jejich doplnění ručně.

Definice předkontace může samozřejmě vypadat i jinak. Pak by nebylo potřeba zadávat a využívat analytiku zadanou v číselníku způsob dopravy. Variant je velké množství. Uvedený příklad měl pouze objasnit položku Analytika.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.