Našeptávač - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Doplňování Rozšířené doplňování Fulltext Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Dále jsou zde k dispozici následující položky:

Název Popis
Číselník

Číselník, pro který je definice našeptávače k dispozici. Číselník vyberete ze skrytého seznamu. Pro každý číselník může existovat pouze jedna definice našeptávače. Vedle číselníku je jeho CLSID.

Definice našeptávače pro určitý konkrétní číselník znamená volbu zdrojů, ze kterých bude našeptávač čerpat (vybírat vyhovující záznamy) a nastavení chování těchto zdrojů. V současné době jsou k dispozici tři různé zdroje (Doplňování, Rozšířené doplňování a Fulltext). Pro každou definici je možné zvolit několik zdrojů, nicméně některé zdroje není možné navzájem kombinovat.

Nabízí se jen ty číselníky, které danou funkcionalitu podporují (dáno výrobcem). Pro verzi 20.0.x se jedná pouze o číselníky Adresář firem a Skladové karty, ale množina podporovaných číselníků se bude postupně rozšiřovat.

Subzáložka Doplňování

V horní části subzáložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis

Používat

Určuje, zda se při používání našeptávače bude jako jeden ze zdrojů používat Doplňování.

Subzáložka Rozšířené doplňování

Na subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Používat

Určuje, zda se při používání našeptávače bude jako jeden ze zdrojů používat Rozšířené doplňování.

V jedné definici našeptávače není možné současně používat Rozšířené doplňování a Fulltext.

Definice zobrazovaných údajů
Základní řádek V současné době obsahuje neměnný text Dle nastaveného zobrazení na konkrétním prvku. Jinými slovy, způsob získávání textu zobrazovaného v našeptávači na prvním řádku reprezentace vyhovujícího záznamu získaného ze zdroje Rozšířené doplňování je pevně daný výrobcem. Zpravidla se jedná o hodnoty aktuálně zadávané položky.
Druhý řádek

V této položce je možné nadefinovat výraz, který ovlivňuje, jaká data se zobrazí ve druhém řádku sekce Rozšířené doplňování v našeptávači. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů po stisku funkčního tlačítka .

Složité výrazy mohou hledání zpomalit.

Jiná nastavení
Min. počet znaků pro hledání

Minimální délka zadaného textového řetězce, při které je aktivováno našeptávání.

Max. počet načtených záznamů Maximální počet záznamů načtených ze zdroje Rozšířené doplňování, které se v našeptávači zobrazí.

Subzáložka Fulltext

V horní části subzáložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis

Používat

Určuje, zda se při používání našeptávače bude jako jeden ze zdrojů používat Fulltext.

V jedné definici našeptávače není možné současně používat zdroje Rozšířené doplňování a Fulltext.

Definice zobrazovaných údajů
Základní řádek

V této položce je možné nadefinovat výraz, který ovlivňuje jaká data se zobrazí v prvního řádku sekce Fulltext v našeptávači. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů po stisku funkčního tlačítka .

Složité výrazy mohou hledání zpomalit.

Druhý řádek

V této položce je možné nadefinovat výraz, který ovlivňuje jaká data se zobrazí ve druhém řádku sekce Fulltext v našeptávač. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů po stisku funkčního tlačítka .

Složité výrazy mohou hledání zpomalit.

Jiná nastavení
Min. počet znaků skupiny pro hledání

Určuje, od jakého počtu znaků bude fulltextové hledání v našeptávači probíhat.

Aby byl určitý záznam na základě zadaného řetězce nalezen zdrojem Fulltext, musí být součástí fulltextového indexu všechny zadané skupiny, resp. jejich začátky, viz principy zjednodušeného fulltextového hledání. Jaké řetězce se zahrnou do indexu záleží mimo jiné na nastavení minimální délky slova v definici indexu. Jaká posloupnost znaků je považována za skupinu záleží na nastavení dělení slov.

Mějme v adresáři firem společnost s názvem ABCD EF s.r.o. V definici našeptávače pro Adresář firem je použit index pro název firmy s nastaveným dělením slov metodou Inteligentní a minimální délkou slova 3.

Do indexu se uloží dva řetězce, ABCD a GHI. Řetězec EF se neuloží, protože je kratší než nastavená minimální délka slova. Stejně tak se neuloží řetězec s.r.o., protože je díky zvolené metodě dělení slov považován za tři jednoznakové skupiny (s, r, o).

Našeptávání bude fungovat následovně:

Uživatel zadá Firma ABCD EF s.r.o. se našeptá Zdůvodnění

A

ne Zadaný řetězec A je dlouhý 1 znak, což je méně než nastavený minimální počet znaků skupiny pro hledání (2 znaky), fulltextové hledání se proto vůbec neaktivuje.
AB ano Součástí vygenerovaného indexu je řetězec ABCD, který vyhovuje podmínce AB*.
ABC ano Součástí vygenerovaného indexu je řetězec ABCD, který vyhovuje podmínce ABC*.
ABCD ano Součástí vygenerovaného indexu je řetězec ABCD, který vyhovuje podmínce ABCD*.
ABCD E ano Řetězec EF sice nesplňuje podmínku na minimální délku slova (3 znaky) a proto není obsažen v indexu, ale současně je délka uživatelem zadaného řetězce E (jeden znak) nižší než nastavený minimální počet znaků skupiny pro hledání (dva znaky), proto se ignoruje (našeptá se stejná množina záznamů, jako kdyby uživatel zadal jen ABCD).
ABCD EF ne EF je dostatečně dlouhý řetězec pro aktivaci fulltextového hledání, ale slovo EF není obsaženo v indexu, protože nesplňuje podmínku na minimální délku slova (3 znaky). Přestože řetězec ABCD vyhovuje (v indexu by se našel), řetězec EF nikoli, firma ABCD EF s.r.o. se proto nenašeptá (v rámci sekce Fulltext, na rozdíl od Doplňování nebo Rozšířeného doplňování).

Pro větší názornost jsou zadané řetězce v našeptávaných záznamech zvýrazňovány tučným písmem. Zvýrazňují se pouze řetězce, které se skutečně vyhledávají, tj. splňují podmínku minimální délky.

Zvýrazňování se v aktuální verzi ABRA Gen neaplikuje v případě, kdy jsou zadávané řetězce vyhledávány uprostřed slov (hledané řetězce se uvozují hvězdičkou, viz zjednodušené fulltextové hledání).

Max. počet načtených záznamů

Určuje maximální počet načtených záznamů.

Velký počet záznamů může hledání zpomalit.

Řadit podle Zde je možné vybrat položku, podle které bude seznam výsledků hledání setříděn.

Ve spodní části subzáložky je prvek editovatelný seznam pro výběr již existujících definic fulltextových indexů, které se budou při našeptávání prohledávat. Přičemž obecně platí, že čím více indexů, tím pomalejší odezva našeptávače. Pokud by tedy našeptávání bylo pomalé, doporučujeme zvážit odebrání některých indexů z této definice. V editovatelném seznamu se zadávají následující položky:

Název Popis
Název

Uživatelský název indexu pro snadnější identifikaci.

Pod editovatelným seznamem adresátů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Pro správnou funkci našeptávače (pokud používá zdroj Fulltext) musí být aktualizované všechny indexy, které jsou uvedené v jeho definici (v sekci Fulltextové indexy). Pokud některé indexy aktualizované nejsou, místo našeptávaných dat se přímo v rozbalovací nabídce zobrazuje upozornění. Aktualizace indexů se provádí v agendě Fulltextové hledání funkcí Aktualizovat fulltext.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.