Datové zdroje - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální definici datového zdroje ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: SQL Položky

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každému záznamu možné zadávat následující položky:

Název Popis
Systémový

Nastavení, zda se jedná o definici systémovou či nikoliv. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

Systémové a nesystémové definice dat. zdrojů jsou odlišeny pouze touto položkou. Odlišení prefixem doplňovaným automaticky v kódu či názvu záznamu (jako je tomu u některých jiných typů systémových záznamů) se zde nepoužívá.

Systémové definice jsou automaticky aktualizovány a platí pro ně omezení, co se týče mazání a uživatelských oprav.

Kód

Kód označující daný dat. zdroj. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale duplicita není povolena, viz dále (tudíž nelze uložit dva záznamy s prázdným kódem). Používá se v číselníkových položkách pro výběr dat. zdroje. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech dat. zdrojů. Při ukládání probíhá kontrola na duplicitu kódu. Duplicita není povolena.

Název Název dat. zdroje. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným dat. zdrojem jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Druh Určuje, jakého je datový zdroj druhu. Dále viz Druhy datových zdrojů.
Typ dokladu Typ dokladu, jehož data zdroj vrací. Položka je k dispozici pouze pro dokladový zdroj.
Popis dat. zdroje Popis daného datového zdroje. Má význam pro lepší orientaci uživatele, který je např. neznalý SQL dotazů apod.

Subzáložka SQL

SQL dotaz k datovému zdroji. Jak musí být zkonstruován, viz Podmínky pro SQL dotaz včetně příkladu v úvodní kapitole.

Subzáložka Položky

Subzáložka obsahuje definice výstupních položek datového zdroje. Obsahuje:

Seznam definic položek

Obsahuje editovatelný seznam, kde můžete pro daný dat. zdroj nadefinovat seznam výstupních položek dat. zdroje. (Hodnoty těchto výstupních položek datového zdroje pro jednotlivé sklad. karty se pak mohou zobrazovat jako sloupce bilance.)

Existují položky, které musí být povinně obsaženy v každém datovém zdroji, viz Povinné položky dat. zdroje.

Zadávané položky:

Název Popis
Název Název položky. Pozor, název se musí shodovat s aliasem položky uvedeným v SQL dotazu. U povinných položek musí být jejich názvy uvedeny přesně tak, jak jsou uvedeny v úvodní kapitole. Dále viz Povinné výstupní položky, Podmínky pro SQL dotaz a příklad v úvodní kapitole.
Popisek Popisek dané výstupní položky. Použije se jako název prvku v Omezení ve funkčních agendách SCM (pokud se daná položka objevuje jako omezovací prvek v záložce Omezení daných agend) a dále v subzáložce Omezení Sady datových zdrojů resp. subzáložce Omezení Definice sloupců bilance.

Datový typ

+ Způsob použití

 

Datový typ položky. Lze volit z následných datových typů, přičemž pro některé z nich se zpřístupní další doplňující položky:

Celé číslo

Datový typ Celé číslo nevyžaduje další doplňující údaje.

Oddělování tisíců pro položky tohoto datového typu lze nastavit pomocí zobrazovací masky zadané v definici sady dat. zdrojů, v které je dat. zdroj obsahující položky tohoto typu použit.

Reálné číslo

Datový typ Reálné číslo umožňuje volit více způsobů použití položky. K jednotlivým hodnotám se pak definují následující doplňující údaje:

Způsob použití:
Hodnota Pro použití ve všech případech, kromě případu, kdy hodnota má představovat množství, viz následující možnost.
Množství

Speciální případ reálné hodnoty. Použijete, pokud chcete stanovit, že hodnota bude znamenat množství.

Způsob použití Množství má totiž zapracovánu další podporu, jako je např. možnost zahrnout jej do sloupce zobrazujícího výsledné vyhodnocení (viz položka Do výsledku v definici sloupců Bilance) anebo automatický přepočet zobrazovaného množství v případě změny jednotky (např. viz sloupec Jednotka v Bilanci) na jednotku s jiným vztahem.

Oddělování tisíců pro položky tohoto datového typu lze nastavit pomocí zobrazovací masky zadané v definici sloupců bilance resp. v definici sady dat. zdrojů, v které je dat. zdroj obsahující položky tohoto typu použit.

Text

Datový typ Text umožňuje volit z více způsobů použití položky. K některým hodnotám se pak definují ještě další doplňující údaje:

Způsob použití:
Hodnota Pro použití ve všech případech, kromě případu, kdy hodnota má představovat odkaz na číselník, viz dále.
Odkaz na číselníkovou položku Číselník

Identifikace číselníku, pokud hodnota představuje ID business objektu.

Odkaz na tabulku číselníku, ze kterého se má hodnota do dané položky načítat. Požadovaný číselník vyberete ze skrytého seznamu nabízených. Pokud se jedná o číselník chráněných objektů, můžete ještě zadáním parametrů v následující položce nastavit, zda tuto skutečnost respektovat i zde a jak, tj. s jakou maskou bude v daném místě chráněný číselník použit.

Textová položka

Význam této položky je spíše interní, používá se např. při sestavení textu, který se zobrazuje jako hodnota omezení. Tj. určuje, jaká položka z daného číselníku se bude zobrazovat v záložkách Omezení funkčních agend SCM pro identifikaci vybraných záznamů. Vybírat můžete z textových položek, které daný číselník nabízí.

Jedná-li se o definici výstupní položky Storecard_ID s odkazem na číselník sklad. karet, a jako textovou položku vyberete např. "Specifikaci", tak pokud pak např. v Omezení bilance zvolíte výběr 5-ti skladových karet, budou u výběrového prvku Skladové karty uvedeny pod svou specifikací.

Zde tedy tato položka nijak neurčuje, jaký údaj z daného číselníku se má zobrazit ve sloupci bilance, který se odkazuje na tuto výstupní položku datového zdroje.

Zohlednit práva

Má význam jen pro číselníky chráněných objektů.

Je-li zadána hodnota Ne, nebudou přístup. práva nijak zohledněna. Tj. číselník se v daném místě bude chovat jako nechráněný číselník. Je-li zadána hodnota Ano, pak se bude zohledňovat nastavení přístupového práva Zobrazit pro daný chráněný objekt.

Způsob uplatnění přístup. práv je objasněn na příkladu v kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Uplatnění přístupových práv k chráněným objektům v SCM.

Parametry číselníku

Možnost zadat, s jakými parametry se má daný číselník volat. Objasníme na příkladu:

Omezení číselníku jen za vybraný typ dokladů: Nadefinujeme si výstupní položku dat. zdroje typu Text s Typem sloupce Odkaz na číselníkovou položku a vybereme např. číselník řad dokladů. Přitom ale chceme, aby se číselník defaultně volal pouze s řadami určitého typu dokladů, např. jen typu faktury vydané. Pak v definici v části Parametry zadáme:

Příklad volání číselníku s parametry

Parametrů pro volání číselníku však obecně existuje více. Některé z parametrů slouží pro editaci záznamů (Business objektu), jiné pro omezování za záznamy (podmínky DynSQL). Některé z těchto parametrů, které jsou použitelné v jiných obdobných částech systému (např. u číselníkových uživatelsky definovatelných položek), zde však podporovány nejsou. Tj. jsou-li zadány, nemají žádný vliv. Jedná se o následující parametry sloužící pro zohledňování přístupových práv u číselníků chráněných objektů (popis jejich významu viz např. uživatelsky definovatelné položky typu číselník). Jedná se o:

  • ObjectSecurityMask nebo SecurityMask
  • DynSQLSecurityMask nebo SecurityMask
  • SecurityMask
  • SecurityWithNull=True

Datum a čas

Datový typ Datum a čas nevyžaduje další doplňující údaje.

Logická hodnota Ano/Ne

Datový typ Ano/Ne nevyžaduje další doplňující údaje.

Skupinovaný

Pokud je hodnota nastavena na Ano, pak se při přípravě dat datového zdroje bude dotaz skupinovat za tuto položku.

Je možné tak například dosáhnout toho, aby data v bilanci byla skupinována za šarži/sériové číslo.

Lišta navigátoru

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.