Hodnotící kritéria - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální definici kritéria ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Popis bodového hodnocení Definice dat pro výpočtové kritérium Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název Popis
Systémový

Nastavení, zda se jedná o definici systémovou či nikoliv. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

Systémové a nesystémové definice hodnotících kritérií jsou odlišeny pouze touto položkou. Odlišení prefixem doplňovaným automaticky v kódu či názvu záznamu (jako je tomu u některých jiných typů systémových záznamů) se zde nepoužívá.

Systémové definice jsou automaticky aktualizovány a platí pro ně omezení, co se týče mazání a uživatelských oprav.

Kód Kód označující dané kritérium. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale duplicita není povolena, viz dále (tudíž nelze uložit dva záznamy s prázdným kódem). Používá se v číselníkových položkách pro výběr kritéria. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech kritérií. Při ukládání probíhá kontrola na duplicitu kódu.
Název Název kritéria. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným kritériem jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Poznámka Popis daného kritéria. Má význam pro lepší orientaci uživatele.
Typ kritéria Určuje, jakého je kritérium typu. Podrobněji viz Typy kritérií.
Minimální počet bodů

Hraniční počty, které stanovují interval bodového hodnocení, neboli rozsah známek. Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - Hodnocení dodavatelů, jako známky se používají pouze diskrétní hodnoty (celá čísla) z rozsahu bodového hodnocení daného kritéria, který je dán právě intervalem Minimální počet bodů až Maximální počet bodů.

Pokud máte např. kritérium založené na výpočtu počtu reklamovaných položek oproti celkovému počtu položek, tedy vlastně "jaké procento z celku tvořily reklamace", pak bude zde zadaný rozsah bodů (známek) v intervalu 0 až 100. Pokud máte kritérium založené na subjektivním hodnocení obsluhy přejímající dodané zboží, může být rozsah známek např. v intervalu 1 až 5 (od vyhovujícího po neakceptovatelného). K jednotlivým diskrétním hodnotám z daného intervalu si lze v subzáložce Popis bodového hodnocení nadefinovat textový popis jednotlivých hodnot.

Maximální počet bodů
Počet bodů postačující ke schválení

Minimální počet bodů, aby dodavatel mohl být schválen. Tj. práh, který musí být překročen, aby dosažený výsledek daného kritéria mohl být prohlášen za vyhovující.

Subzáložka Popis bodového hodnocení

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro editaci textových popisů k jednotlivým hodnotám bodového hodnocení (známkám). Zda má či nemá smysl zadávat popisy jednotlivých známek, závisí na tom, o jaké kritérium se jedná: Pokud se bude jednat např. o kritérium založeném na subjektivním hodnocení s rozsahem známek např. v intervalu 1 až 5 (od vyhovujícího po neakceptovatelného), pak má význam si k jednotlivým známkám 1 až 5 definovat nějaké popisky, aby obsluha věděla, co které číslo znamená. Pokud se bude jednat o kritérium, kde počet bodů je vlastně počet procent, pak jsou popisky jednotlivých hodnot pochopitelně zbytečné.

Název Popis
Bodové hodnocení Počet bodů z rozsahu bodového hodnocení daného kritéria. Rozsah je dán intervalem Minimální počet bodů až Maximální počet bodů zadanými výše. Počty bodů zde zadané jsou diskrétní hodnoty z daného intervalu, tj. celá čísla.
Popis bodového hodnocení

Textový popis bodového hodnocení.

0 bodů ⇒ nevyhovující, 1 bod ⇒ dostatečné, 2 body ⇒ vyhovující

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Subzáložka Definice dat pro výpočtové kritérium

Subzáložka je k dispozici pouze pro kritéria typu 1 - Výpočtové/statistické (výrazem souhrnně za období). Obsahuje popis definice dat pro výpočet počtu bodů za dané kritérium. Běžný uživatel se nemusí konstruováním těchto definic vůbec zabývat a pokud mu nebudou vyhovovat defaultně dodávané, může si objednat jejich přípravu u servisních konzultantů výrobce.

Název Popis
Výraz pro výpočet bodového hodnocení

Výpočtový výraz, který vrátí počet bodů (známku) získaných v hodnocení dle vstupních parametrů (tj. na výstupu daného výrazu je očekáváno reálné číslo).

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu).

V tomto výrazu lze používat proměnné, které si lze nadefinovat v následující položce Definice proměnných pro použití ve výrazu. Prostřednictvím těchto proměnných lze do výrazu předat výsledky získané z dynamických zdrojů dat (DynSQLs) (DynSQL příkazů). Viz souhrnný příklad níže. Pro získání dat lze využívat i funkce ze skriptování. Funkce naprogramované ve skriptování je možné volat ze zadaného výrazu pomocí funkce NxScript.

Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - Hodnocení dodavatelů, jako známky se používají pouze diskrétní hodnoty (celá čísla) z rozsahu bodového hodnocení daného kritéria, který je dán intervalem Minimální počet bodů až Maximální počet bodů. Proto výsledek vyčíslený výrazem se příslušně zaokrouhlí na celá čísla aritmeticky, vychází-li výsledek mimo interval bodového hodnocení, pak se zaokrouhlí na příslušnou mezní hodnotu.

Pokud by např. rozsah hodnocení byl v intervalu 1 až 10 a výsledek výpočtu vycházel např. na 11,6, pak by se zaokrouhlil na 10.

Podmínka pro převzetí výsledku předchozího hodnocení Výraz, podle kterého se vyhodnotí podmínka, která určuje, zda se má použít coby výsledek tohoto hodnocení výsledek z hodnocení předchozího (tj. na výstupu je očekávána logická hodnota Ano nebo Ne (True/False)). Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - Hodnocení dodavatelů, slouží např. pro případ, kdy není dostatek dat ke stanovení známky v aktuálně prováděném hodnocení. Nepovinná položka (nezadaná podmínka je vyhodnocena jako neplatný výraz), tj. hodnocení z předchozího testu se nepřevezme. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů a obdobně jako v předchozím případě má dostupné výsledky z DynSQL příkazů prostřednictvím použití nadefinovaných proměnných.
Definice proměnných pro použití ve výrazu Seznam s definicemi proměnných umožňuje definovat vazbu na nějaký existující DynSQL příkaz. Proměnné zpřístupňují výsledky z daného DynSQL příkazu do výrazů v předchozích položkách.
  Název pro výraz Název proměnné, kterým pak bude použit ve výrazu, tj. pod kterým se budeme na danou proměnnou odkazovat.

Nechť chceme zavést hodnotící kritérium porovnávající počet reklamací nakoupeného zboží. Chceme výslednou známku stanovit jako poměr počtu položek dodaných bez reklamace ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Tedy procento v rozsahu 0-100. K tomu potřebujeme z našich dat nejdříve vyčíslit počet položek bez reklamace a s reklamací.

K tomu mějme nadefinován DynSQL příkaz "Řádky příjemek", který z příjemek (PR) s datem spadajícím do vyhodnocovaného období a vystavených na vyhodnocovanou firmu-dodavatele umí zjistit počet řádků typu 3-skladový řádek obsahujících skladovou kartu spadající do hodnoceného sortimentu, ke kterým byla vystavena vratka příjemky (VPR) nebo naopak nebyla.

Zavedeme si tedy 2 proměnné:

  • N (jako nemá VPR) pro počet položek bez reklamace - a pro ni zvolíme v následující položce "Příkaz DynSQL" příkaz "Řádky příjemek" s agregací "Počet", kde v podmínce "Vytvořena vratka" nastavíme Ne
  • A (jako má VPR) pro počet s reklamací - pro ni zvolíme tentýž SQL příkaz a v podmínce "Vytvořena vratka" nastavíme Ano

Pak výraz může být: pokud je N+A =0, tak je výsledek 0, jinak je výsledek 100* N/(N+A).

Vypočtené číslo se příslušně zaokrouhlí.

Podmínka pro převzetí výsledku předchozího hodnocení může být např. jednoduše: N+A=0. Pokud bude splněna (jelikož nebudou dohledány v hodnoceném období žádné vyhovující řádky příjemek), pak se jako výsledek hodnocení použije výsledek předchozího hodnocení.

Takto vypočtený počet bodů ještě není výsledek celého hodnocení. Hodnocení se může skládat z více kritérií (dáno oblastí hodnocení) a každé kritérium může mít ještě stanoven váhový koeficient. Z výsledků jednotlivých kritérií a jejich vah se pak vyčíslí celkové hodnotící číslo.

  Název DynSQL příkazu Název příkazu zvoleného v následující položce Příkaz DynSQL. Zde needitovatelná položka.
  Příkaz DynSQL Položka typu skrytý seznam, umožňující zvolit DynSQL příkaz, který má vracet požadovaná data potřebná pro výpočet bodového ohodnocení výrazem zadaným výše. K výběru se nabízí všechny existující, ale je zjevné, že je potřeba vybrat smysluplně - tj. zvolit ten, který vrací požadovaná data potřebná pro dané hodnocení. Pokud zatím neexistuje DynSQL příkaz, který by vyhovoval vámi definovanému kritériu, pak si jej musíte nejdříve nadefinovat pomocí DynSQL editoru.
  Agregační funkce

Typ agregační funkce. Zvolíte podle toho, jak máte postaveno vaše kritérium.

Např. budete-li porovnávat počet reklamací tak, že budete sledovat počet dodacích listů (DL) vystavených s vratkou (VR) oproti počtu DL bez VR, pak bude agregační funkcí Počet. Můžete ale např. sledovat reklamovanou sumu (v případě, kdy pro vás není rozhodný počet vráceného zboží, ale finanční objem) oproti sumě utržené, pak zvolíte agregační funkci typu Součet. Budete-li chtít hodnotit mezi sebou dodavatele podle toho, jaká byla např. maximální doba dodání od slíbené dodací lhůty, může být využita agregační funkce Maximum. Apod.

Podmínky

Zde je možno použít všechny omezovací podmínky pro výběry dat z databáze dostupné prostředictvím daného DynSQL příkazu (dáno podmínkami DynSQL) včetně uživatelsky definovatelných položek (mají-li v definici nastaveno Používat pro omezení výběrů dat). Uživatel si tak může vytvářet i poměrně složité varianty omezení.

Hodnoty do uživatelsky definovatelných položek doplněných do agend později lze dozadat i hromadně, viz Možnosti hromadných oprav.

Vzhled této části formuláře, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů), využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Zde se do DynSQL příkazu při jeho použití navíc automaticky předávají hodnoty podmínek dle parametrů hodnocení aktuálně hodnoceného dodavatele:

Omezení za Identifikátor podmínky v DynSQL příkazu Popis
Období hodnocení EvaluationDate Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s tímto identifikátorem, systém ji automaticky vyplní dle hodnoceného období.
Hodnocená firma EvaluationFirm_ID Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s tímto identifikátorem, systém automaticky vyplní tuto podmínku identifikátorem hodnocené firmy.
Provozovna hodnocené firmy EvaluationFirmOffice_ID Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s tímto identifikátorem, systém automaticky vyplní tuto podmínku identifikátorem provozovny hodnocené firmy. Pokud na hodnocení dodavatele není zadána provozovna, automaticky bude podmínka v DynSQL příkazu vypnuta.
Vymezení sortimentu (dáno oblastí hodnocení)

EvaluationStoreCard_ID

EvaluationStoreMenuItem_ID

Podle typu vymezení sortimentu zadaného na oblasti hodnocení, k níž je připojeno dané kritérium, v položce Vymezení sortimentu, se systém chová následovně:

  • Typ 0 – všechny skladové karty - Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s identifikátorem EvaluationStoreCard_ID nebo EvaluationStoreMenuItem_ID systém automaticky tuto podmínku vypne.
  • Typ 1 – Vybrané skladové karty - Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s identifikátorem EvaluationStoreCard_ID, systém automaticky vybere do podmínky skladové karty zadané na oblasti hodnocení. Pokud bude nalezena podmínka zapnutá s identifikátorem EvaluationStoreMenuItem_ID, systém automaticky tuto podmínku vypne.
  • Typ 2 – Skladové karty pro vybraná skladová menu - Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s identifikátorem EvaluationStoreCard_ID, systém automaticky tuto podmínku vypne. Pokud bude nalezena zapnutá podmínka s identifikátorem EvaluationStoreMenuItem_ID, systém automaticky vybere do podmínky skladová menu zadaná na oblasti hodnocení.
     
   

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.