Skladové karty (hlavní) - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuální kartě ze záložky Seznam. Položky zadávané k hlavní skladové kartě, jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Hlavička Jednotky Intrastat Obsah makrokarty Poznámka Foto DPH sazby Přenesení daň.povinnosti MOSS Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavička

Jedná se o hlavičkové údaje hlavní karty, tj. údaje společné pro všechny sklady, tedy všem jejím dílčím kartám, výklad viz kap. Hlavní a dílčí karty. Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

  Název Popis
Kmenové údaje
  Třída karty
Category

Zde uživatel může zadat, jaké je karta třídy:

 • Jednoduchá
 • Se sériovými čísly
 • Se šaržemi
 • Makrokarta
 • Obal

Volbou třídy nastavíte, zda se jedná o makrokartu, obal nebo o hlavní kartu, ke které se mají evidovat sériová čísla či šarže nebo zda se jedná o hlavní kartu, na které se takové informace neevidují (jednoduchá karta). Pro karty se šaržemi/sér. čísly existují jistá omezení při jejich použití na dokladech. Podrobně k sériovým číslům a šaržím viz kap. Evidence šarží a sériových čísel a kap. Šarže/sér. čísla. Význam makrokarty a její použití viz kap. Makrokarty. Význam obalu a jeho použití viz kap. Obaly.

U makrokaret nemá význam zadávat některé položky, proto jsou tyto ve formuláři karty nepřístupné pro editaci.

Pokud makrokarta vznikne zkopírováním karty jiné třídy a v rámci editace této kopie se ještě před uložením změní třída na hodnotu Makrokarta, obsah bezpředmětných položek se automaticky vymaže.

Po uložení karty nelze třídu karty již měnit!
Výjimku tvoří oprava karty třídy jednoduchá, na kterou ještě neexistují žádné pohyby (mohou existovat pouze objednávky). V tomto případě lze změnit třídu karty z jednoduché na kartu jiné třídy. Není ale možné změnit kartu jiné třídy na kartu třídy jednoduchá. Objasníme na příkladu:

Nechť ve firmě při objednání nového zboží A rovnou založí také příslušnou skladovou kartu třídy jednoduchá. Později při příjmu zboží A na sklad skladník zjistí, že se jedná o zboží, u něhož je třeba evidovat sériová čísla. Protože se jedná o kartu, na níž ještě nejsou žádné pohyby, může skladník změnit třídu karty z jednoduché na kartu se sériovými čísly. Pokud by však karta založená při objednání zboží byla jiné třídy než jednoduchá, např. třídy se šaržemi, nebo by na kartě již existovaly nějaké pohyby, změna třídy by při naskladnění zboží nebyla možná.

Z výše uvedeného plyne, že v průběhu evidence skladové karty, tj. pokud už na kartě existují nějaké pohyby, již nelze změnit, zda se k ní mají evidovat sériová čísla a šarže či nikoli. Proto je třeba si tuto skutečnost předem rozmyslet. Pokud byste přesto chtěli tuto změnu provést, např. u již používané skladové karty budete chtít začít evidovat sériová čísla, musíte si založit kartu novou odpovídajícího typu a např. prostřednictvím inventury si na ni převést počty z karty původní. Pokud nechcete, aby vám původní karta figurovala dále v seznamu karet, můžete si ji skrýt.

  Kód
Code

Kód označující skladovou kartu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-40 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr sklad. karty, k třídění sklad. karet apod. a pokud zvolíte správný tvar kódu, usnadní vám to orientaci v seznamu sklad. karet. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější.

Je-li kód nezadán, mohou nastat potíže při výběru sklad. karty do řádku dokladu (karta bez kódu je automaticky vybírána, i když výběr z číselníku zrušíte).

Jak bylo řečeno v kapitole Jak začít používat Sklad, lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných karet automaticky.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor kódu na základě definované struktury kódu, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje kód, který není v souvislé řadě s předchozími kódy), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor kódu, a zobrazí o záznamu bližší informace.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda karta se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením. Samozřejmě ale lze zadat kartám duplicitní kód, pokud to z nějakého důvodu potřebujete. Nicméně v případě duplicitních kódů je nutno počítat s potížemi při výběru a dohledávání karty z číselníků.

POZOR! Pokud budete chtít používat Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, pak byste pro kód sklad. karty měli dodržet následující omezení:

 • V kódu skladové karty není možné kdekoliv zadávat znak "*".
 • V kódu skladové karty není možné na první pozici zadávat tyto znaky "+-.,/".

Agendy pokladního prodeje totiž uvedené znaky používají jako řídící znaky pro příkazy vstupní řádky. Podle nich se vyhodnocuje, kolik a jaké zboží se prodá. Jejich výskyt v kódu zboží znemožní zadání kódu zboží do vstupní řádky pokladního prodeje. Takové zboží pak lze prodat jen zadáním jiných položek (EAN, PLU,...) nebo ručním výběrem z číselníku, což ovšem není pro rychlý prodej praktické.

  Název
Name

Název sklad. karty. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou skladovou kartou jako bližší, vysvětlující popis zvolené karty, proto by název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu, předvyplní se údajem z položky Dod. název.

  Cizí název
ForeignName
Lze použít pro zadání názvu karty v jiném jazyce nebo nějaké upřesnění názvu v předcházející položce apod.
  Zkr. název
ShortName

Zkrácený název. Položka dlouhá 15 znaků. Využívá se např. v Pokladním prodeji nebo Restauračním prodeji pro zobrazování informací o prodávaném zboží, viz např. zobrazování řádku v nastavení kasy.

V případě, že je zkrácený název stejný jako prvních 15 znaků původního názvu, pak se zkrácený název automaticky vytváří z názvu.

  Specifikace
Specification
Specifikace karty, k dalšímu upřesnění informací o dané kartě (např. označení, že jde o léčiva apod.). Podle specifikace lze karty třídit a vyhledávat.
  Specifikace 2
Specification2
Druhá možná specifikace karty, k dalšímu upřesnění informací o dané kartě.
  Skladové menu
StoreMenuItem_ID

Umožňuje zařadit danou skladovou kartu do některé z větví nadefinovaného skladového menu, tedy skladový sortiment si uspořádat do hierarchických skupin vámi libovolně nadefinovaných. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat, jelikož umožňuje mj. přehledné uspořádání skladového sortimentu, pokud si následně v záložce Seznam zapnete stromové zobrazení agendy karet. Další výklad viz popis skladového menu a popis číselníků se stromovou strukturou.

Zadáte název větve menu nebo vyberete z číselníku skladového menu. Položka skladového menu, kterou zde vyberete, je označena jako výchozí v záložce Skladové menu.

Tato položka je editovatelná pouze v případě, že k aktuální skladové kartě není připojena žádná položka skladového menu v záložce Skladové menu nebo je k ní připojena právě jedna položka skladového menu označená jako výchozí, podrobněji viz popis možných situací v záložce Skladové menu, a současně má uživatel právo Měnit umístění karty v menu.

  Hlavní skladová jednotka
MainUnitCode

Položka určuje, která jednotka ze seznamu jednotek nadefinovaných v subzáložce Jednotky je hlavní. Hlavní jednotku lze též nastavit v subzáložce Jednotky.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu, předvyplní se údajem z položky Dod. jednotka.

Pro hlavní jednotku platí, že se bude implicitně používat, tzn. že taková jednotka se pak automaticky předvyplňuje na dokladech, k hlavní jednotce se vztahují i limity na dílčí kartě, v hlavní jednotce se zobrazují stavy skladu apod.

Hlavní jednotka nemusí mít převodní vztah 1, viz dále definice jednotek.

  EAN
EAN

Hlavní EAN = čárový kód zadaný pro hlavní jednotku v subzáložce Jednotky v položce EAN. EANy se zadávají v subzáložce Jednotky k jednotlivým jednotkám pro každou jednotku zvlášť, jelikož EAN např. pro kusy a balení se typicky liší a v praxi běžně nastává i situace, kdy existuje EANů více i pro jednu jednotku. Aby ale bylo možné hlavní karty třídit i dle EAN, v hlavičce hlavní karty se pamatuje hlavní EAN zadaný pro hlavní jednotku v subzáložce Jednotky. Pokud je zapnuto třídění seznamu skladových karet dle EAN, lze podle této položky karty v rámci daného třídění i rychle vyhledávat (viz panel hledání a třídění pod seznamem). Nicméně vyhledávat lze i podle ostatních EANů zadaných k jednotkám skladové karty.

Pokud není při vyhledávání v záložce Seznam agendy Skladové karty nalezen hlavní EAN, může se vyhledat i skladová karta, která má hledaný EAN zadán u jiné než hlavní jednotky nebo v subzáložce EAN kódy. Blíže viz Třídění a hledání dle EAN.

  PLU
PLU
Kód PLU zadaný pro hlavní jednotku. Položka PLU se zadává v subzáložce Jednotky a to pro každou jednotku zvlášť, jelikož v praxi běžně nastává situace, kdy se PLU např. pro kusy a balení liší. Aby ale bylo možné hlavní karty třídit a vyhledávat i podle PLU, v hlavičce hlavní karty se pamatuje PLU zadaný pro hlavní jednotku a podle těchto PLU lze karty třídit a vyhledávat.
  Typ
StoreCardCategory_ID

Touto položkou určujete, jakého je karta skladového typu. Kód skladového typu zadáte rovnou nebo vyberete z číselníku Skladových typů. Jedná se o povinnou položku.

Podle toho, jakého je karta skladového typu, se liší chování systému při zaúčtování skladových dokladů, na kterých se daná karta vyskytuje. Volba skladového typu dále ovlivňuje, jak se na skladových řádcích vybraných dokladů předvyplňují položky, které určují promítnutí řádku s danou kartou do hlášení INTRASTAT resp. ESL (pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici). Detailněji viz popis skladových typů a popis položek Do Intrastat a Do ESL ve skladových řádcích některých dokladů.

  Vyskladnění do minusu
OutOfStockDelivery

Tato položka se vztahuje k vystavování výdejových dokladů ze skladu (Dodací list (DL), Převodka výdej (PRV), Záměna výdej (ZAV), Přeměna výdej (PEV), Výdej materiálu do výroby (VMV),...). Tj. příjemek a obecně dokladů přijímajících na sklad se netýká - chování příjmových dokladů ve vztahu k vyskladnění do minusu ovlivňuje parametr Kontrolovat vznik záporu při opravě nebo vymazání příjmového skladového dokladu. Nastavení se rovněž netýká polohovacích dokladů. Polohovat do minusu nelze.

Umožňuje individuálně pro danou kartu nastavit, zda pro ni má či nemá být povoleno vyskladňování, i když není položka skladem. Je-li zatrženo, zpřístupní se položka pro nastavení vyskladnění do minusu pro danou sklad. kartu. Je-li zatrženo, pak se nastavení na sklad. kartě upřednostní před nastavením pro sklad, není-li zatrženo, pak se uplatní nastavení zadané u skladu.

Položka se zohledňuje pouze v případě, že není zatržena volba Ignorovat nastavení na skladové kartě ve vlastnostech skladu, který je společně s danou kartou použit na skladovém dokladu.

Význam jednotlivých voleb viz popis Vyskladnění do minusu u skladu.

Máte-li pro sklad nastaveno Vyskladnění do minusu=Povolit s výstrahou, ale pro danou kartu jej povolit nechcete, stačí položku nechat nezatrženu. Pokud ji zatrhnete, musíte jí nastavit hodnotu Nepovolit.

POZOR! Další nastavení ovlivňující povolení vyskladnění do minusu:

Kromě tohoto nastavení platného pro danou skladovou kartu, je možno ještě provést nastavení:

  Vážitelná karta
IsScalable
Položka typu zatržítko. Položka má význam pro Pokladní prodej nebo Restaurační prodej. V případě, že obsluha při pokladním prodeji zadá nebo jiným způsobem vloží do dokladu zboží, které je tzv. vážitelné, množství se zjistí přímo z periferie "váha".
  Automaticky pracovat s obaly
WithContainers

Položka není k dispozici pro skladové karty třídy makrokarta.

Položka typu zatržítko, která umožňuje uživateli nastavit, zda se mají spolu s kartou přidávat i k ní nadefinované obaly. Tedy je-li zatržena, pak pokud bude daná karta vybrána do dokladu nebo do obsahu makrokarty), přidají se do dokladu resp. obsahu makrokarty spolu s ní i obaly definované k použité jednotce.

  Výrobek
IsProduct

Možnost zatrhnout, zda se jedná o výrobek nebo polotovar vyráběný v rámci vlastní firmy. Využívá se v agendách výrobního charakteru (tj. v agendách Výroby, Kompletace, Gastrovýroby) k filtraci skladových karet.

Např. v příslušném výrobním modulu nelze nadefinovat normu/kusovník ke skladové kartě, která není výrobkem, tj. nemá zatrženu položku "Výrobek". Viz popis položky Sklad. karta v hlavičce Kusovníku, Norem kompletace, Norem gastrovýroby.

Položka není k dispozici pro makrokarty.

Slevy
  Dealerské slevy
DealerDiscount_ID

Určuje, zda je daná karta přiřazena k některé z nadefinovaných tabulek dealerských slev. Přiřazení karty k tabulce dealerských slev může ovlivnit:

 • Uplatnění dealerské slevy - Jedna z možností stanovení procenta dealerské slevy. Udává, jaká výše slevy se má uplatnit pro danou skladovou kartu v závislosti na dealerské třídě firmy resp. provozovny z hlavičky dokladu a na definici tabulky dealerských slev a to, pokud je v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle tabulky dealerských slev. Podrobněji viz Slevový systém.
 • Výběr definice prodejní ceny - Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, která definice ceny se má použít pro danou skladovou kartu při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na dealerské třídě firmy resp. provozovny z hlavičky dokladu a na definici tabulky dealerských slev. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení Výchozí prodejní ceny.
  Kusové slevy
QuantityDiscount_ID

Určuje, zda je daná karta přiřazena k některé z nadefinovaných tabulek kusových slev. Přiřazení karty k tabulce kusových slev může ovlivnit:

 • Uplatnění kusové slevy - Jedna z možností stanovení procenta kusové slevy. Udává, jaká výše slevy se má uplatnit pro danou skladovou kartu v závislosti na počtu kusů zadaném v řádku dokladu a na definici tabulky kusových slev a to, pokud je v hlavičce dokladu nastaveno použití kusových slev Podle tabulky kusových slev. Podrobněji viz Slevový systém.
 • Výběr definice prodejní ceny - Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, která definice ceny se má použít pro danou skladovou kartu při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na počtu kusů zadaném v řádku dokladu a na definici tabulky kusových slev. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení Výchozí prodejní ceny.
  Sortimentní skupina
StoreAssortmentGroup_ID

Položka není k dispozici pro skladové karty třídy makrokarta.

Určuje, zda je daná karta přiřazena k některé z nadefinovaných sortimentních skupin. Kód sortimentní skupiny zadáte rovnou nebo vyberete z číselníku Sortimentní skupiny. Nepovinná položka. Přiřazení karty k sortimentní skupině může ovlivnit:

 • Uplatnění dealerské slevy - Jedna z možností stanovení procenta dealerské slevy. Udává, jaká výše slevy se má uplatnit pro danou skladovou kartu v závislosti na sortimentní slevě zadané v subzáložce Sortimentní slevy u firmy z hlavičky dokladu a na definici sortimentní skupiny a to, pokud je v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev. Podrobněji viz Slevový systém.
 • Výběr definice prodejní ceny - Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, která definice ceny se má použít pro danou skladovou kartu při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na sortimentní slevě zadané v subzáložce Sortimentní slevy u firmy z hlavičky dokladu a na definici sortimentní skupiny. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení Výchozí prodejní ceny.

Jsou-li v následujících položkách Obvyklá marže, Tolerance marže shora a Tolerance marže zdola zadány nenulové hodnoty, přihlédne se při vyhodnocování nutnosti změny prodejní ceny po změně nákupní ceny pro aktuální skladovou kartu k nim. Pokud jsou v uvedených položkách nuly, přihlédne se při vyhodnocování nutnosti změny prodejní ceny po změně nákupní ceny pro aktuální skladovou kartu k hodnotám zadaným v číselníku Sortimentní skupiny.

  Vyloučit ze slev
DiscountExcluded

Je-li zatrženo, nebude se na dokladech na tuto kartu uplatňovat žádná sleva použitá na dokladu (tj. žádná řádková sleva pro daný řádek (dealerská, kusová, řádková), ale ani žádná hlavičková sleva, tj. finanční či dodatková sleva nastavená na dokladu). Toto vyloučení ze slev může být trvalé (u karet, u nichž nechceme nikdy aplikovat nějakou slevu) nebo dočasné (u karet, na které nechceme slevy poskytovat dočasně). Položka má vliv pouze na zohlednění slevy, nijak neovlivňuje předvyplnění výchozí prodejní ceny, viz též parametr Předvolba prodejní ceny. Nastavení tohoto přepínače se přebírá do dokladů a pamatuje se na nich, nicméně lze jej na dokladech aktualizovat. Dále viz Slevový systém - Vyloučení ze slev a Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Vyloučení ze slev lze nastavit i pro makrokarty. Pak se použije pro všechny řádky (a to i neskladové) předvyplněné do dokladu podle obsahu makrokarty v souvislosti se zadáním makrokarty do daného dokladu.

Tzn., že skladová karta bude v dokladu vyloučena ze slev:

 • pokud je to nastaveno buď přímo na dané sklad. kartě
 • nebo pokud je to nastaveno na makrokartě, která danou sklad. kartu obsahuje

  Tzn., že pokud je na makrokartě nastaveno "Vyloučení ze slev=ANO" a na skladové kartě v ní obsažené "NE", tak se slevy na konkrétní skladovou kartu neuplatní (z titulu nastavení na makrokartě). Pokud je na makrokartě nastaveno "Vyloučení ze slev=NE" a na skladové kartě v ní obsažené "ANO", tak se slevy na konkrétní skladovou kartu rovněž neuplatní (z titulu nastavení na sklad. kartě).

  Kromě možnosti nastavit vyloučení ze slev na dané kartě resp. makrokartě, lze nastavit vyloučení ze slev i v rámci prodejních ceníků. Viz položka Ceník vyloučen z dalších slev v cenících resp. Ceník vyloučen z dalších slev v akčních cenících. Dále může být vyloučení ze slev na prodejním dokladu nastaveno automaticky v některých jiných případech, viz Slevový systém - Vyloučení ze slev.

Příznak vyloučení ze slev nastavený pro makrokartu se na řádky předyplněné podle obsahu makrokarty přenáší pouze v okamžiku, kdy se obsah makrokarty přebírá do dokladu. Poté již jednotlivé řádky vystupují samostatně. Tzn., že případná provedená aktualizace slev (ať už vyvolaná automaticky nebo ručně) už nijak nezohledňuje aktuální nastavení vyloučení ze slev na makrokartě, z níž byly řádky do dokladu původně převzaty, ale přebere aktuální nastavení vyloučení skladových karet ze slev přímo z jednotlivých skladových karet.

Samotné vyloučení z řádkových slev (dealerských a kusových) by šlo zajistit i pouhým vyřazením karty ze slevových tabulek, viz položky výše.

Zde zadané vyloučení ze slev platí i pro doklady pokladního prodeje a restauračního prodeje a to jak pro slevy dealerské a kusové, tak pro slevy definované v pokladním prodeji. Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Tzn., že pokud je skladová karta vyloučena ze slev, pak je při prodeji na kase pokladního resp. restauračního prodeje automaticky vyřazena:

 • z procentních slev pokladního prodeje z agendy Slevy na kase.
 • z dealerských slev resp. kusových slev ze standardního slevového systému ABRA Gen, pokud se tyto slevy v pokladním a restauračním prodeji používají, tj. jejich použití pro pokladní resp. restaurační prodej je nastaveno v nastavení Použití slev v agendě Provozy.

  Vyloučení ze slev, které má ale platit pouze pro pokladní resp. restaurační prodej (a nikoliv pro celý systém), lze zajistit zadáním karty na seznam zboží vyloučeného ze slev pokladního prodeje v agendě Provozy pokladního resp. restauračního prodeje.

Vyloučení ze slev objasníme na příkladech:

Příklad 1: Na dokladu nechť jsou řádky:
- karta A za 900Kč
- karta B za 100Kč

Karta B bude vyloučena ze slev a sleva bude 10% dodatečná (nastavena na hlavičce dokladu) a dle tabulky slev za finanční objem bude stanoveno 1% za finanční objem nad 900Kč. V tomto případě bude sleveno pouze 10% z karty A (90Kč). Z celkové hodnoty dokladu nebude sleveno nic, protože karta B je vyloučena ze slev, tudíž její hodnota se do částky pro výpočet slevy za fin. objem nezapočítává, tudíž hodnota dokladu, z níž lze finanční slevu uplatnit, není větší než 900Kč.

Příklad 2: Na dokladu nechť jsou řádky:
- karta A za 1100Kč
- karta B za 100Kč

Karta B bude vyloučena ze slev a sleva bude 10% dodatečná (nastavena na hlavičce dokladu) a dle tabulky slev za finanční objem bude stanoveno 1% za finanční objem nad 900Kč. V tomto případě bude sleveno 10% z karty A (110Kč). Z celkové hodnoty bude sleveno 1% z 990Kč (9,90Kč), protože karta B je vyloučena ze slev, tudíž její hodnota se do částky pro výpočet slevy za fin. objem nezapočítává a z karty A je již sleveno 110Kč (1100Kč-110Kč).

Možnost vyloučení ze slev se využívá:

 • pro řešení samostatné evidence poplatků za elektroodpady
 • pokud chce prodejce nějaké zboží, na něž běžně slevy uplatňuje, dočasně ze slev vyloučit

  Prodejce vyhlásí akci na určitý sortiment zboží, tomuto zboží nastaví speciální ceny a nechce, aby na toto zboží byly aplikovány další slevy. Nastaví na tomto zboží vyloučení ze slev, čím bude mít zaručeno, že na něj nebude aplikována žádná sleva.

  I když v tomto druhém případě by mohlo být praktičtější využít možnosti nastavit vyloučení ze slev na prodejním ceníku. Příp. použít akční ceníky.

Marže
  Procento obvyklé marže
UsualGrossProfit

Obvyklá marže sortimentní skupiny v procentech. Využívá se při výpočtu žádané prodejní ceny z ceny nákupní. Vzhledem k tomu, že se marže počítá tak, že se rozdíl prodejní ceny a nákupní ceny vydělí prodejní cenou, může nabývat maximálně hodnoty 100%.

Pokud je v této položce u aktuální skladové karty nula, může se ještě přihlédnout k položce Obvyklá marže skupiny u sortimentní skupiny.

Položka není k dispozici pro skladové karty třídy makrokarta.

  Typ tolerance
ToleranceType

Ze skrytého seznamu vyberete, zda se má tolerance marže sortimentní skupiny pro aktuální skladovou kartu udávat v procentech nebo v absolutní částce lokální měny.

Tolerance od obvyklé marže slouží k rozhodování, zda je třeba měnit prodejní cenu po změně nákupní ceny. Pokud se totiž po změně nákupní ceny při nezměněné prodejní ceně zjistí, že výsledná (změněná) marže je v přípustné toleranci od obvyklé marže, pak se prodejní cena nemusí měnit. Viz příklad u filtru skladových položek v Průvodci kontrolou prodejních cen.

Položka není k dispozici pro skladové karty třídy makrokarta.

  Tolerance marže shora
TolerancePlus

Podle Typu tolerance se udává buď v procentech nebo v absolutní částce lokální měny. Zadáte hodnotu tolerance shora od obvyklé marže sortimentní skupiny pro aktuální skladovou kartu, tj. procento nebo absolutní částku, které se přičtou k obvyklé marži sortimentní skupiny aktuální skladové karty a vytvoří horní hranici intervalu, v němž se může pohybovat marže po změně nákupní ceny, aniž by bylo potřeba měnit cenu prodejní.

Pokud je v této položce u aktuální skladové karty nula, může se ještě přihlédnout k položce Tolerance marže shora u sortimentní skupiny.

Položka není k dispozici pro skladové karty třídy makrokarta.

  Tolerance marže zdola
ToleranceMinus

Podle Typu tolerance zadaného v předchozí položce se udává buď v procentech nebo v absolutní částce lokální měny. Zadáte hodnotu tolerance zdola od obvyklé marže pro aktuální sortimentní skupinu, tj. procento nebo absolutní částku, které se odečtou od obvyklé marže sortimentní skupiny aktuální skladové karty a vytvoří dolní hranici intervalu, v němž se může pohybovat marže po změně nákupní ceny, aniž by bylo potřeba měnit cenu prodejní.

Pokud je v této položce u aktuální skladové karty nula, může se ještě přihlédnout k položce Tolerance marže zdola u sortimentní skupiny.

Položka není k dispozici pro skladové karty třídy makrokarta.

Daňové a celní údaje
  DPH sazba
VATRate_ID

DPH sazba pro kartu. Položka je k dispozici jen pokud jste plátce DPH v lokální zemi.

Položka zobrazuje sazbu DPH pro daný sklad v lokální zemi. Tj. zobrazuje sazbu zadanou pro lokální zemi v subzáložce DPH sazby, resp. tuto sazbu umožňuje zadat. Jedná se o sazbu, která se má předvyplňovat při výběru dané skladové karty do skladového řádku prodejního dokladu, který je vystavován pro lokální zemi DPH přiznání. (Prodejní doklad může být vystavován s různým typem obchodu, pro různé země přiznání DPH a tudíž i se sazbami DPH platnými pro zemi přiznání DPH zadanou v hlavičce takového dokladu).

Sazbu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku DPH sazeb. Zde se nabízí jen sazby definované pro lokální zemi. Pro sazbu zde zadanou program automaticky vygeneruje záznam pro lokální zemi do subzáložky DPH sazby (pokud nejste v lokální zemi plátci DPH a položka se vás netýká, tj. je nepřístupná, žádný záznam se samozřejmě negeneruje).

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu a v dodavatelském ceníku je uvedena lokálnízemě, předvyplní se, pokud existuje v číselníku DPH sazby pro příslušnou zemi, údajem z položky Sazba DPH.

Případná změna sazby v této položce se promítne do položky DPH sazba u záznamu pro lokální zemi v subzáložce DPH sazby a naopak, jelikož obě položky v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které uživatel sazbu pro lokální zemi zadá.

Pokud nevystavujete doklady, na nichž byste potřebovali předvyplňovat DPH sazby v jiných zemích (tj. nejste plátci DPH nebo jste registrování k DPH pouze v lokální zemi), není třeba se vůbec zabývat subzáložkou DPH sazby. V tom případě vám stačí vyplnit tuto položku DPH sazba v hlavičce sklad. karty.

  Cel. sazba
CustomsTariff

Umožňuje zadat sazbu v %, která se uplatní u této karty při výměru cla. Používá se pro předvyplňování při zadávání vedlejších pořizovacích nákladů na příjemkách. Pokud máte v položce parametry pro doplňování vedlejších pořizovacích nákladů v hlavičce příjemky nastaven způsob vyplňování dodatečných nákladů za clo procentem a pokud je clo ve skladové kartě zadáno, pak je v příjemce v záložce Vedlejší pořizovací náklady automaticky předvyplněna tato hodnota do položky clo v % a podle ní se dopočtou vedlejší pořizovací náklady za clo jako vypočtené procento ze zadané nákupní ceny. Lze ji využít rovněž pro automatické rozpočtení nákladů na všechny řádky příjemky.

Pokud máte způsob vyplňování vedlejších pořizovacích nákladů za clo v parametrech ve Firemních údajích nastaven na Absolutní částku nebo Nepoužít, pak se položka Clo na sklad. kartě neuplatní.

  Proc. náklady
SpendingTaxTariff

Umožňuje zadat sazbu jiných proc. nákladů v %, pokud se na této kartě při nákupu uplatňuje. Používá se obdobně jako předchozí položka Clo při výpočtu vedlejších pořizovacích nákladů na příjemkách.

Tedy využít ji můžete na libovolné vedlejší náklady, které mají obdobný charakter jako clo. Tedy, které mají charakter sazby zadané v % k hlavní sklad. kartě a které se buď vypočtou na příjemce přímo jako toto procento z pořizovací ceny nebo které se zadají absolutní částkou pro kartu v dané sazbě nebo které se na příjemce případně vyčíslí rozdělením celkové částky tohoto vedlejšího nákladu zadané absolutně pro danou sazbu mezi sklad. karty v téže sazbě.

Pokud máte v položce parametry pro doplňování vedlejších pořizovacích nákladů v hlavičce příjemky nastaven způsob vyplňování vedlejších pořizovacích nákladů za proc. náklady procentem a pokud je sazba proc. nákladů ve skladové kartě zadána, pak je v příjemce v záložce Vedlejší pořizovací náklady automaticky předvyplněna tato sazba do položky Procentní náklady v %, a podle ní se dopočtou vedlejší pořizovací náklady za proc. náklady jako vypočtené procento ze zadané nákupní ceny.

  Č. celního sazebníku
CustomsTariffNumber
Číslo celního sazebníku. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-13 znaků dlouhý a je možné jej využít i pro libovolné jiné kódování skladových položek. Lze použít pro třídění.
  Kód země
Country_ID

Údaj týkající se hlášení INTRASTAT. Umožňuje zadat zemi původu zboží, která se má předvyplňovat při výběru dané sklad. karty do skladového řádku dokladu do položky Země původu na řádku dokladu, pokud je tato položka na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis dané položky). Týká se vybraných dokladů na vstupu (skladové příjemky) i vybraných dokladů na výstupu (vratky příjemek). Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit či doplnit ručně.

Není-li položka Země původu na řádku dokladu k dispozici, předvyplní se Kód země zadaný zde na skladové kartě přímo do položky Země původu v agendě Podání Intrastat. Týká se vybraných dokladů na výstupu (FV, DV, PP, VP). Předvyplněnou hodnotu však lze v případě potřeby změnit či doplnit ručně.

Kód země zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zemí.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu, předvyplní se údajem z položky Země.

Pro sklad. karty nezahrnované do INTRASTAT má jen informativní význam.

  Výrobce
Producer_ID

Možnost zadat výrobce. Číselníková položka s vazbou do Adresáře firem, tedy výrobce musí být zadán jako firma v Adresáři firem.

Má především informativní význam. Využívá se též při prodeji z Pokladního prodeje nebo Restauračního prodeje, kdy si lze ke zboží zobrazovat mj. informaci o výrobci. Viz Funkce tlačítek v režimu Ceník. Dále se využívá v modulu Servis, viz např. hledání dle výrobce v servisním dispečinku.

  Typ příjmu
IncomeType_ID

Zvolený typ příjmu se nastaví na řádku dokladu po vložení skladové karty. Pokud je současně vyplněn typ příjmu na řadě vytvářeného nebo upravovaného dokladu, typ příjmu nastavený na skladové kartě má přednost.

Položka je využívána zejména v souvislosti s EET, například při prodeji použitého zboží, jak si ukážeme na příkladu.

Uživatel kromě nového zboží prodává také zboží použité a protože související tržby je v rámci EET zapotřebí vykazovat samostatně, nadefinuje si speciální Typ příjmu, na kterém v položce EET rozlišení vybere možnost Režim DPH pro prodej použitého zboží.

Vytváření samostatné řady dokladů na použité zboží by nebylo praktické, proto tento typ příjmu nepřiřadí k řadě dokladů, ale k jednotlivým skladovým kartám prostřednictvím této položky.

Následně bude vytvářet doklady v řadách, které budou mít přiřazený typ příjmu s EET rozlišením Výchozí. Tržby za skladové karty se speciálním typem příjmu budou následně do EET vykazovány jako tržby za použité zboží, zatímco všechny ostatní jako standardní tržby.

Více informací naleznete v kapitole Jak začít - EET v ABRA Gen, oddíl Typy příjmů a Typy výdajů.

Pokud skladová karta reprezentuje elektronickou peněženku (kupón, voucher, atp.), je u ní navíc zapotřebí nastavit položku Třída na hodnotu Obal. V opačném případě nebude možné uplatnit peněženku v pokladním prodeji (v režimu Prodej nebude možné zadat záporné množství a tím odečíst z nákupu hodnotu peněženky). U ostatních typů příjmu lze ponechat třídu skladové karty na hodnotě Jednoduchá.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu příjmu ve Firemních údajích.

Záruční doba
  Záruka pro soukr. osoby
GaranteeLength
Udává počet měsíců záruky poskytované standardně na dané zboží soukromým osobám. Jedná se o položku s historií.

U sklad. karet třídy se sériovými čísly, slouží pro předvyplňování Data záruky na dílčím sér. čísle. Způsob předvyplnění viz Datum záruky na sér. čísle.

U ostatních sklad. karet slouží jen k evidenčním účelům.

Pokud chcete na sér. čísla zadávat časově neomezenou záruku, pak tuto položku nevyplňujte (dejte rovnu nule), zbytečně by se vám předvyplňovalo Datum záruky na sér. čísle a museli byste jej pak zbytečně mazat.

  Záruka pro firmy
GaranteeLengthCorporate

Udává počet měsíců záruky poskytované standardně na dané zboží firmám. Jedná se o položku s historií.

Šarže / sériová čísla
  Struktura šarže/s.čísla
(CalcFormulaSerialNumber,
StoreBatchStructure_ID)

Položka je k dispozici pouze pro karty třídy se sériovými čísly nebo se šaržemi.

Uživatel si pro definici struktury kódu šarže nebo sériového čísla u konkrétní karty zvolí jeden z následujících způsobů a to pomocí:

 • funkčního tlačítka - po jeho stisknutí je možné nadefinovat strukturu sériového čísla nebo šarže pro danou hlavní kartu. Tato struktura platí pouze pro kartu, u které je definována, tj. tuto strukturu sériového čísla nebo šarže má pouze zboží na jediné skladové kartě.
 • položky vybírané z číselníku Struktury kódu šarží a sériových čísel - pak se vybraná struktura kódu šarže/sériového čísla uplatňuje u všech karet, které mají nadefinovánu stejnou strukturu kódu šarže/sériového čísla, tj. tuto strukturu sériového čísla nebo šarže má zboží na více skladových kartách (na všech, které mají zadánu tuto strukturu kódu sériového čísla nebo šarže). Objasníme na příkladu:

  V číselníku Struktury kódu šarží a sériových čísel máme nadefinovánu strukturu SK-1, podle níž se generuje sériové číslo ve tvaru XX-001. Na kartě K1 se sériovým číslem zadáme strukturu sériového čísla do položky Struktura sériového čísla/šarže tak, že vybereme SK-1 z číselníku Struktury kódů šarží a sériových čísel. Tutéž strukturu kódu SK-1 zadáme i na kartě K2. Pak vystavíme příjemku - na kartu K1 přijmeme 2ks, vygenerují se 2 sériová čísla: XX-001 a XX-002, dál přijmeme 1ks na kartu K2 a vygeneruje se sériové číslo XX-003, protože karty K1 a K2 mají definovánu stejnou Strukturu kódů šarží a sériových čísel.

  Aby se zabránilo problémům při současném generování šarží/sériových čísel z více stanic a hlavně při použití stejné struktury kódu sériového čísla/šarže u více karet (je-li použita definice struktury kódu sériového čísla/šarže z číselníku, viz výše) a čísla se generovala unikátní, ukládá se naposledy generované číslo interní pomocné tabulky (tabulka StoreBatchCodes). Při generování kódu se přihlíží k obsahu této tabulky, což mimo jiné umožňuje, aby se generovaly unikátní šarže/sériová čísla nejen pro dva řádky jednoho dokladu, ale i pro různé uživatele. Použitá čísla šarží/sériových čísel se nově ukládají do tabulky StoreBatchCodes už při editaci příjmového dokladu (příjemky, inventárního přebytku, převodky příjem, ....).

  Z výše uvedeného vyplývá tato vlastnost: Pokud vytvoříte nový příjmový doklad na sklad na příjem zboží se sériovými čísly nebo šaržemi, vygenerujete sériová čísla nebo šarže a příjmový doklad neuložíte, v tabulce StoreBatchCodes zůstane poslední použité generované číslo, přestože pod tímto sériovým číslem nebo šarží žádné zboží na skladě není a nikdy nebylo. Při dalším generování sériových čísel nebo šarží se stejnou strukturou kódu šarží/sériových čísel se vygenerují sériová čísla nebo šarže o "použitá" čísla z neuloženého příjmového dokladu vyšší.

  Obdobná situace nastane, když příjmový doklad na příjem zboží se sériovými čísly nebo šaržemi smažete včetně sériových čísel nebo šarží, případně smažete pouze řádek příjmového dokladu na sklad obsahující sériová čísla nebo šarže dané struktury.

  Řešení: Snížení posledního použitého sériového čísla nebo šarže v tabulce StoreBatchCodes lze docílit tak, že v dialogu Podmínky pro generování snížíte nabízené číslo v položce Předpis o počet neuložených nebo smazaných kusů a vygenerujete alespoň jeden záznam.

  Toto chování je bezpečnější pro uživatele, kteří generují sériová čísla nebo šarže v síťových instalacích (respektuje více uživatelů, kteří tak mohou generovat čísla současně, aniž by docházelo k duplicitám, apod.).

Struktura čísla se použije ve funkci automatické generování sériových čísel/šarží, kterou můžete použít při zadávání nových sériových čísel/šarží, např. při vystavování příjemky na danou kartu. Použití sériových čísel/šarží na dokladech viz kap. Způsob zadávání sériových čísel a šarží na doklady.

Způsob definice struktury sériových čísel/šarží je obdobný jako způsob definice struktury kódu firmy z adresáře nebo kódu skladové karty.

  Vyskladnění šarží/sér.čísel do minusu
OutOfStockBatchDelivery

Jedná se o obdobu položky Vyskladnění do minusu, ale s tím, že tato se týká pouze skladových karet třídy "šarže/sériová čísla". Význam jednotlivých voleb viz popis Vyskladnění šarží/sér.čísel do minusu u skladu.

Položka se zohledňuje se pouze v případě, že není zatržena volba Ignorovat nastavení na skladové kartě ve vlastnostech skladu, který je společně s danou kartou použit na skladovém dokladu.

  Délka expirace
ExpirationDue

Položka pro urychlení zadávání data expirace při zakládání nových šarží/sér.č. k dané skladové kartě. Zadává se ve dnech. Je-li položka vyplněna, pak může být použita pro předvyplnění data expirace při zadání nové konkrétní šarže/sér.č. k dané skladové kartě, např.:

Předvyplněné datum však lze při zadávání nové šarže samozřejmě změnit.

Informace o schválení
  Schválil
AuthorizedBy_ID
Informace o tom, zda byla daná skladová karta schválena a kým. Položka není editovatelná. Schválení označených záznamů lze provést funkcí Schválit, zrušení schválení pak funkcí Zrušit schválení. Informace o schválení skladových karet jsou využívány agendami výroby.
  Datum schválení
AuthorizedAt$Date
Datum, kdy bylo provedeno schválení skladové karty, viz popis funkce Schválit. Položka není editovatelná. Informace o schválení skladových karet jsou využívány agendami výroby.

Subzáložka Jednotky

Záložka Jednotky slouží pro zadání jednotek k dané skladové kartě příp. obalů a kódů EAN k jednotkám. Obsahuje:

Dále se zobrazují údaje podle typu zvolené subzáložky:

Seznam řádků jednotek

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud definovaných jednotek ke zvolené kartě (na počátku prázdný). Jednotek můžete mít více, přičemž mají definován nějaký převodní vztah, podle něhož jsou pak při skladových pohybech s danou kartou v dané jednotce automaticky přepočítávány nákupní a prodejní ceny, množství na skladě apod. Jednu z jednotek si můžete nastavit jako hlavní, ta se pak bude používat přednostně.

Jednicové množství / jednicová jednotka - V některých případech se budeme odvolávat na přepočet do tzv. jednicového množství. Lze si jej představit jako přepočet do jednotky se vztahem 1, jakési "jednicové jednotky". Nejde o žádnou z nadefinovaných jednotek k dané skladové kartě, nýbrž se jedná o fiktivní jednotku, do které ABRA Gen přepočítává množství dané skladové karty, které se uchovává v interním poli Quantity a to s přesností maximálně na 6 desetinných míst. Mezi jednotkami nadefinovanými ke skladové kartě žádná jednotka se vztahem 1 dokonce ani nemusí figurovat nebo jich naopak může být i více, nicméně o žádnou z nich se nejedná.

Nadefinované jednotky (tj. počty v nich uvedené např. na řádcích dokladů ) se do "jednicové jednotky" interně automaticky přepočítávají a dynamicky se pak stanovuje, s kolika desetinnými místy bude možné u dané jednotky pracovat; kolik se jich bude zobrazovat a kolik jich bude možné zadat v řádcích dokladů, aby nedošlo k "přetečení" vnitřního šestimístného omezení (přesnost pole Quantity). Každá z jednotek skladové karty nadefinovaných v její záložce Jednotky může mít zadán svůj Vztah k 1 s přesností maximálně na 3 desetinná místa. Čím více je jich využito, tím méně jich bude možno zadat v počtu s danou jednotkou na řádcích dokladů. Pro zobrazení počtu desetinných míst je stanoveno rozmezí 3 až 6 desetin. V případě vyššího počtu míst se hodnota aritmeticky zaokrouhlí, pokud je desetin méně než 3 místa, doplní se nulami.

Objasníme na názorném příkladu:

Jestliže budeme mít zboží evidované v jednotkách délky, logicky se nabízí zvolit si základní jednotku metr (m) jako jednotku se vztahem "jedna" k jednicové jednotce. Pokud ale budeme vědět, že budeme chtít zadávat počty na více desetinných míst, můžeme si zvolit jinou jednotku jakožto tu, která má vztah "jedna" k jednicové jednotce.
Nechť si zvolíme, že např. jednotka dm bude odpovídat "jednicové jednotce", tj. u jednotky dm vztah k vnitřní jednicové jednotce bude 1 (tj. u jednotky dm zadáme 1 do její položky Vztah k 1), pak vztah jednotky m k vnitřní jednicové jednotce zadáme logicky 10, vztah u další jednotky cm nastavíme na 0,1 atd.

Pokud pak budeme chtít zadat počet daného zboží na dokladu a budeme jej chtít zadávat v dm, systém dovolí pracovat až se 6 místy. Jde o situaci, kdy se jednotka shoduje s vnitřní jednotkou jednicovou.

Pokud bychom však počet chtěli zadat v některé jednotce, která má vztah k jedné zadaný na desetinná místa, počet zadatelných a zobrazitelných desetinných míst na dokladu se sníží. Pokud budeme chtít zadat počet na dokladu např. v cm, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky cm sníží na 5. (Protože množství v databázi se uchovává s přesností max. na 6 des. míst a 0,1(1 des. místo spotřebované na vztah jednotky) krát 0,00001 (5 des.míst zadaných v počtu zboží v dané jednotce) = 0,000001 (6 des. míst)). Pokud budeme chtít zadat počet na dokladu v mm, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky mm sníží na 4. A naopak: Pokud počet na dokladu budeme zadávat v m, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky m zvýší na 7.

Jednotky nemusí nutně odpovídat nějakým reálně existujícím. Pokud např. víme, že u našeho zboží budeme potřebovat na dokladech zadávat ještě větší počet desetinných míst než 7, které nyní můžeme zadat při použití jednotky m, můžeme si zavést další fiktivní jednotky, které budou ještě větším násobkem metru resp. jednicového množství. Např. si zavedeme xm se vztahem k jedné 100 a xxm se vztahem k jedné 1000 atd. Pokud pak počet na dokladu budeme zadávat v xm, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky xm zvýší na 8, u jednotky xxm na 9 atd. V databázi se však bude stále uchovávat hodnota s maximálně 6-ti desetinnými místy. Pouze přepočítaná zadaným vztahem k 1.

Pro větší přehlednost viz následující tabulka:

Název jednotky Vztah k 1 Maximální počet
desetinných míst
Zadaný Počet na řádku dokladu Hodnota v databázi
mm 0,01 4 1,1234 0,011234
cm 0,1 5 1,12345 0,112345
dm 1 6 1,123456 1,123456
m 10 7 1,1234567 11,234567
xm 100 8 1,12345678 112,345678
xxm 1000 9 1,123456789 1123,456789

Výše popsané chování může vést k situaci, kdy vlivem přepočtů mezi jednotkami bude na skladě množství, které v určité jednotce nebude možné zcela vydodat, neboť počet jejích desetinných míst bude menší, než přesnost aktuální stavu skladu. Řešením je pak pro vydodání použít takovou jednotku, která zadání na patřičný počet desetinných míst umožňuje.

Pokud se někde uvádí počet v jednicovém množství, pak je uveden samozřejmě bez zkratky jednotky (nejedná se o žádnou z existujících jednotek a tudíž ani žádná zkratka není dána). Pokud se budeme na tento přepočet odvolávat, budeme hovořit o jednicovém množství nebo o "jednicové jednotce". Dále viz též Vztah k 1.

V agendě Skladové pohyby je mj, k dispozici tisková sestava Kniha skladových pohybů s jednicovým počtem, kde si můžete prohlédnout množství uvedené v jednicové jednotce.

Každá skladová karta by měla mít nadefinovánu alespoň jednu jednotku, v opačném případě by nebylo možné pro tuto kartu zadávat prodejní ceny do ceníků (ceny v cenících se váží ke konkrétní jednotce). Pokud žádnou jednotku nezavedete a kartu uložíte, program automaticky doplní standardní jednotku se zkratkou "ks" a převodním vztahem 1, pokud jde o kartu se sériovými čísly, pak i nedělitelný počet vyplní 1. Tato jednotka se rovnou nastaví jako hlavní.

Pokud tedy u většiny vašich karet máte jenom jednotku ks, nemusíte se při definování karet vůbec zdržovat jejím zadáváním v záložce Jednotky, program ji bude doplňovat sám.

V editovatelném seznamu se ke každé jednotce zadávají následující položky:

Název Popis
Zkratka

Zkratka, neboli kód označující jednotku. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-5 znaků dlouhý. Používá se pro výběr jednotky v řádcích dokladů, zobrazuje se v seznamech skladových karet apod. jako identifikace dané jednotky. Kód jednotky musí být unikátní, přičemž nerozlišuje velká a malá písmena (tj. není case sensitiveJe-li nějaká položka case insensitive, znamená to, že není citlivá na velká a malá písmena, neboli nerozlišuje velká a malá písmena. Tzn., že není rozdíl, je-li napsáno např. "Abc" nebo "abc". Opak je case sensitive., tedy ks=KS=Ks=kS).

Do v. 7.02 včetně bylo možno používat zkratku jen v délce 3 znaky. Pokud máte zavedeny jednotky se zkratkami kratšími než 5 znaků, ale chtěli byste nyní používat delší, pak je třeba vzít v potaz následující: Jelikož zkratka jednotky slouží k její identifikaci a v některých místech (např. na dokladech) se pamatuje přesně tak, jak byla v okamžiku použití do dokladu, oprava zkratky může mít za následek nedohledání zkratky dané jednotky a její nezobrazení. Např. na řádcích FV se pamatuje, že byl vystaven pro jednotku se zkratkou ks a jaký měla vztah k jedné. Pokud následně změníte kód jednotky např. na ksxyz, pak se při prohlížení FV nebude jednotka zobrazovat. Je možné si zavést nové jednotky a původní jednotky přestat používat. Zde je ale třeba zvážit dopad do ceníků - (nutnost doplnit ceny pro nové jednotky). Naopak v cenících se případná oprava zkratky jednotky nijak negativně neprojeví, v ceníku se zobrazuje zkratka aktuální (tj. opravená).

Šířka sloupce pro zobrazení zkratky jednotky ve složených sloupcích seznamu (tj. těch sloupcích, které obsahují počet a jednotku), závisí na nastavení Počtu znaků ze zkratky jednotky zobrazovaných ve sloupcích s jednotkou v menu Nastavení.

Vztah k 1

Zde zadáte, jaký je vztah dané jednotky k jedné, neboli k jednicové jednotce. Vztah je důležitý pro vzájemný přepočet mezi jednotkami a pro výsledný počet jejich desetinných míst, se kterým bude možné na dané jednotce pracovat a zadávat počet na řádcích dokladů. Jaké jednotky si zavedete (s jakým vztahem k jedné), si dobře předem promyslete s ohledem na to, s jakou přesností (s kolika desetinnými místy) budete potřebovat u daného zboží pracovat. Samotný vztah k jedné lze zadat s přesností na tři desetinná místa a jak ale plyne z výkladu jednicové jednotky uvedeného výše, čím více jich využijete, tím méně jich budete mít k dispozici při zadávání počtu dané jednotce na řádcích dokladů.

Situaci, kdy byste potřebovali více des. míst, vyřešíte vhodným zadáním jednotek a jejich vztahu k 1. Tj. místo zadání vztahu např. na 6 des. míst 1,123456 použijte "Vztah k 1" 1123,456.

Celé je názorně objasněno vč. podrobného příkladu v popisu jednicového množství. Zde uvedeme ještě další doplňující příklady demonstrující možnosti využití Vztahu k 1, vč. informace počtu využitelných des. míst na nich:

Příklad 1: Mějme kartu pro metrážní látku. Látku máme na skladech v rolích, ale chceme ji evidovat i v metrech. Pak můžeme zadat např. jednotku metr se zkratkou m a vztahem 1 a jednotku role se zkratkou rol a vztahem např. 50. Metry si zadáme jako hlavní. Pokud pak např. přijmeme 1 roli, bude to znamenat příjem 50m apod.

Přičemž dle dynamického stanovování počtu desetinných míst bude možné jednotku m je zadat na 6 desetin a jednotku rol na 7 desetin.

Příklad 2: Mějme kartu pro zboží expedované pouze v baleních po dvou (je v zásadě jedno "po dvou čeho", zda po dvou kusech, litrech, metrech, lahvích, ...) nebo v paletách po deseti. Pak si můžeme zadat např. jen jednotku balení se zkratkou bal a vztahem 2 a jednotku paleta se zkratkou pal a vztahem 10. Žádnou jednotku se vztahem 1 ani zavádět nemusíme. Pokud pak přijmeme např. 1 paletu, bude to znamenat 5 balení. Současně to bude znamenat 10 "čehosi" v jednicovém počtu (tj. jakoby 10 kusů, litrů, metrů, lahví, .... a to podle toho, o co se ve skutečnosti jedná).

Maximální přesnost, kterou bude možné v řádcích dokladů zadat, bude u jednotky bal 6 desetin, u jednotky pal 7 desetin.

Pokud potřebujete změnit vztah jednotky, kterou jste již používali, je to možné, ale je třeba si uvědomit následující:

 • Změna vztahu jednotky způsobí změnu v zobrazení stavu skladu v této jednotce. Na již vystavené doklady nemá tato změna vliv.
 • Při změně vztahu jednotky adekvátně zaktualizují i vztahy dané jednotky zapamatované v seznamu dodavatelů (v seznamu dodavatelů se pro každou zde použitou jednotku pamatuje také její vztah, který se při založení dodavatele převzal z údajů jednotek skladové karty a tudíž se při změně vztahu také adekvátně aktualizuje, aby se údaje synchronizovaly. (Vztah jednotky v seznamu dodavatelů není uživatelsky viditelný (není to potřeba)).

  Jaký vliv má případná oprava v této položce v průběhu skladové evidence na polohování, viz Změny v jednotce skladové karty versus polohování.

Pokud by se tedy stalo, že jste si chybně rozmysleli zavedení jednotek, potřebujete používat více des. míst a chcete tudíž vztah změnit např. na tisícinásobek (x1000), doporučujeme nejdříve vyskladnit všechen zbývající stav skladu na dané sklad. kartě pomocí inventárního manka a poté provést změnu vztahů a následně vše opět naskladnit pomocí inventárního přebytku.

Popis

Libovolná textová poznámka k dané jednotce.

Používá se např. v Pokladním prodeji nebo Restauračním prodeji, kdy při zadání skladové karty, která má jednotky, se nabízí automaticky číselník všech jednotek vč. zobrazení této poznámky.

EAN

Čárový kód platný pro danou skladovou kartu a danou jednotku. Obecně může jít o kódy EAN/UCC-8, EAN/UCC-13, UCC-12 (U.P.C) nebo EAN/UCC-14 (RSS-14).

EAN kódů k jedné jednotce může být i více, proto se mohou zadávat také v subzáložce EAN kódy, kde je uveden podrobnější popis položky EAN. V tom případě v této položce můžete jeden z nich vybrat jakožto "hlavní" EAN k dané jednotce. Pokud se jedná o jednotku hlavní, bude právě tento EAN pak uváděn v hlavičce skladové karty (viz položka EAN na záložce Hlavička).

S ohledem na nastavení firemních parametrů Kontrola správného zadání EAN a Kontrola duplicity EAN může být kontrolováno zadání nesprávného či duplicitního EAN. Viz též popis položky EAN v subzáložce EAN kódy.

Pokud používáte Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je třeba mít EAN zadán ve správném tvaru, viz Příkazy pro prodej - Rozbor EAN/kód zboží/PLU/název. V tom případě doporučujeme zapnout si ve firemních parametrech kontrolu zadání nesprávného EAN.

Zadání čárového kódu EAN s doplněním poslední kontrolní číslice kódu

Pokud z nějakého důvodu nevíte správný tvar EAN, můžete si nechat poslední kontrolní číslici doplnit automaticky. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se zobrazí dialogové okno podobné následujícímu:

Příklad okna pro doplnění poslední kontrolní číslice

Zde zadáte čárový kód požadované délky (bez poslední číslice), která se průběžně automaticky doplňuje podle algoritmu modulo 11 (vždy pokud zadáte řetězec o jeden znak kratší než by mohl být správný tvar EAN kódu). Po stisku OK nebo Enter se tento převezme do položky EAN jednotky skladové karty.

Zadáváte-li EAN kód pomocí dialogu, který doplňuje poslední číslici tak, aby vyhovovala určitému typu kódu, je třeba zadat nejméně 7 číslic. Pokud zadáte méně než 7 znaků, do položky EAN se nic nedoplní. Když zadáte minimálně 7 znaků, z nichž alespoň jeden bude jiný než číslice, do položky EAN se doplní řetězec xxxxxxxx.

PLU

Kód využívaný v elektronických pokladnách (numerická položka až 9 míst). Obdobně jako u EAN probíhá kontrola duplicity PLU zadaného k jednotce.

PLU kód zadaný pro hlavní jednotku se pamatuje také v hlavičce hlavní karty a lze jej tudíž použít pro třídění seznamu karet.

Neděl. množství

Nedělitelné množství. Je-li zadáno množství různé od nuly, pak při pohybech s danou kartou kontroluje, zda je zadaný počet v dané jednotce celým násobkem nedělitelného množství zadaného u dané jednotky. Význam objasníme na příkladu:

Mějme kartu, na které evidujeme desky. Jedna deska má rozměr 2.5 m2. Vyskladňování provádíme buď v deskách tzn. v kusech nebo v m2. Protože 1 deska má 2.5 m2 nelze logicky vyskladnit méně než 2.5 m2. Nyní provedeme nadefinování jednotek. Nejprve zavedeme jednotku ks se vztahem 1. Dále zavedeme jednotku m2. Nyní potřebujeme zadat vztah m2 ke ks, resp. tedy k jednicovému množství. Jelikož 1 ks odpovídá 2.5 m2, je 1 m2 0.4 ks. Do vztahu pro m2 tedy zadáme 0.4. Položku nedělitelné množství nastavíme na 2.5. Při zadávání množství dané desky do dokladu bude možné zadat v m2 jenom číslo, které je celým násobkem 2.5. V případě zadání jiného množství vás program na nesoulad upozorní a takový doklad nepovolí uložit, dokud množství neopravíte na odpovídající počet.

U některých vstupních dokladů nemusí být nedělitelné množství v závislosti na hodnotě parametru Kontrolovat nedělitelné množství kontrolováno.

U karet s evidencí sériových čísel je povinné zadání takového nedělitelného množství, které je celým číslem a není menší než jedna. Důvodem je to, že sériová čísla má smysl evidovat pouze v celých kusech, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech.

Systém nepovolí zadat neděl. množství menší než jedna ani v případě, že by díky zadanému vztahu jednotky bylo výsledkem číslo celé. Důvodem je to, že by některé kombinace mohl díky vnitřní reprezentaci a zaokrouhlování vyhodnotit i tak jako číslo necelé a vedlo by to ke zbytečným nejasnostem. Uvedenou skutečnost řešte tak, že použijete pro vyskladnění části násobné jednotky jednotku se vztahem 1, kterou u karty se sér. čísly musíte mít stejně povinně zavedenu. Objasníme na příkladu:

Mějme kartu se sér. čísly. Kartu budeme chtít vyskladňovat v balících po 5-ti kusech, přičemž je povoleno prodat i část balíku (např. jen 1 ks). Tedy zadáme jednotku bal se vztahem 5. Pokud bychom chtěli zadat ned. množství 0,2 (aby bylo možno vyskladnit i část balíku, např. 1 ks jakožto 1/5 balíku), program jej nepovolí uložit, ačkoliv výsledkem kombinace vztahu a ned.množství je celé číslo (5*0,2=1). Nicméně kombinace čísel např. vztah 6ks a ned. množství 1/6 by již byla vlivem zaokrouhlování číslo necelé, ač to tak na první pohled nevypadá. Ned. množství u balíku tedy zadáme 1 a pro vyskladnění části balíku si zavedeme jednotku ks se vztahem 1.

Hmotnost

Vztah dané jednotky k jednotce hmotnosti, neboli jaká je hmotnost jedné jednotky dané skladové položky. Vztahů jednotek k hmotnostní jednotce nelze využívat např. pro výběr při tvorbě dokladů a ve většině případů ani pro přepočet jednotek (výjimkou je hromadná záměna materiálů/surovin v kompletaci a gastrovýrobě, viz dále). Položka není k dispozici pro makrokarty, jelikož pro ně nemá význam.

Využití:

 • Má především význam informativní, kdy ji lze tisknout na výstupních dokladech. Případně ji lze přebírat do následných dokladů, které jsou z nich tvořeny (viz položka Hmotnost na dokladu odeslané pošty tvořené podle expedičního resp. prodejního dokladu apod.)
 • Je využívána při polohování zboží do pozic. Viz též Kontroly volného prostoru a nosnosti v pozici.
 • Je využívána pro zadávání požadovaného množství materiálů/surovin v kompletaci v normách a v KL v záložce Strom resp. v gastrovýrobě v normách resp. ve VLG v záložce Strom.
 • Dále je využívána při hromadné záměně materiálů/surovin v kompletaci v KL v záložce Souhrn materiálů resp. v gastrovýrobě ve VLG v záložce Souhrn surovin, kde je hmotnost zvolena jako přepočítací údaj mezi různorodými jednotkami. Pokud chcete v dané záložce náhrady materiálů/surovin provádět, musí být hmotnost u jednotek zadána.

  Hmotnost coby přepočítací údaj byla v tomto případě zvolena proto, že hmotnost je zejména u surovin v gastrovýrobě údaj, u kterého lze s velkou pravděpodobností očekávat souměřitelnost (tj. 100g jedné suroviny bude odpovídat 100 gramům jiné suroviny, kdežto "kus" u jedné suroviny může znamenat úplně něco jiného než "kus" u jiné suroviny, i když vztah k jedné mají třeba i stejný).

  Jaký vliv má případná oprava v této položce v průběhu skladové evidence na polohování, viz Změny v jednotce skladové karty versus polohování.

  Kromě této hmotnosti se ještě zadává Hmotnost doplňkové měrné jednotky potřebná pro hlášení INTRASTAT. Lze totiž předpokládat, že hmotnost zadaná zde k jednotce sklad. karty a Hmotnost doplňkové měrné jednotky se mohou v některých případech lišit (např. pokud zahrnujete do hmotnosti zadávané k jednotkám i hmotnost případného obalu). Zda tomu tak bude či nikoli, závisí samozřejmě na tom, o jaké sklad. karty se jedná, k čemu chcete hmotnosti evidované u jednotek sklad. karty využívat, zda případné obaly evidujete na samostatných sklad. kartách či nikoli atd. (Např. pokud využíváte hmotnost pro hromadnou záměnu surovin v gastrovýrobě, nebude smysluplné ji zde zadávat vč. obalu, ale naopak pokud se jedná o zboží s obalem s nezanedbatelnou hmotností, které polohujete (ale obaly nesledujete zvlášť na samostatných kartách), může být zadání hmotnosti jednotky vč. obalu výhodné pro přesnější sledování překročení max. nosnosti pozice.)

Hm.jed. Hmotnostní jednotka. Jednotlivé jednotky volíte ze skrytého seznamu. Není k dispozici pro makrokarty.
Objem

Vztah dané jednotky k jednotce objemu, nebo-li jaký je objem jedné jednotky dané skladové položky. Vztahů jednotek k objemové jednotce nelze využívat např. pro výběr při tvorbě dokladů a příp. pro přepočet jednotek. Jsou-li zadány všechny tři rozměry (viz dále položky Šířka, Výška, Hloubka), pak se objem z nich automaticky dopočítá a není k dispozici k editaci. (Nastavením jednoho z rozměrů na 0, je možné opět objem editovat). Položka je využívána při polohování zboží do pozic. Viz též Kontroly volného prostoru a nosnosti v pozici. Má též význam informativní, kdy ji lze tisknout na výstupních dokladech. Položka není k dispozici pro makrokarty, jelikož pro ně nemá význam.

Jaký vliv má případná oprava v této položce v průběhu skladové evidence na polohování, viz Změny v jednotce skladové karty versus polohování.

Obj. jed.

Objemová jednotka. Jednotlivé jednotky volíte ze skrytého seznamu. Není k dispozici pro makrokarty.

Mějme definici jednotky např.:

zkratka Pal
vztah 12.235
hmotnost 1.2 kg
objem 0.3 m^3
neděl.mn. 0.0

V dokladu použijeme řádek, kde dodáme "2 Pal", můžeme vytisknout na daném řádku také hmotnost 2.4 kg a objem 0.6 m^3.

Hlavní Položka s hodnotami Ano/Ne, která specifikuje, zda je daná jednotka hlavní jednotkou či nikoli. Needitovatelná položka. První zadaná se automaticky označí jako hlavní, nicméně hlavní jednotku lze nastavit buď funkčním tlačítkem ve spodní liště navigátoru (jak bylo popsáno výše) anebo v položce Hlavní jednotka v hlavičce skladové karty.
Šířka, Výška, Hloubka Položky pro zadání rozměrů zboží v dané jednotce. Jedná se o jiný způsob, jak stanovit objem.
Roz. jedn. Jednotka rozměrů. Jednotlivé jednotky volíte ze skrytého seznamu. Není k dispozici pro makrokarty.
%DPH

Pro každou jednotku skladové karty je možné nastavit individuální sazbu DPH.

Lze tak řešit situaci, kdy stejné zboží podléhá různým daňovým sazbám podle způsobu prodeje.

Podle aktuální české legislativy je pivo daněné různými sazbami podle toho, zda je konzumováno v restauraci či mimo ni. Uživatel si nadefinuje druhou alternativní jednotku se stejným vztahem k 1, ale jinou DPH sazbou. Do popisu jednotky je vhodné zadat intuitivní text, který prodavači výběr správné jednotky usnadní (např. "pivo do džbánku").

V současné době ovlivňuje chování modulů Maloobchodní prodej a Restaurační prodej. Při výběru jednotky dojde ke změně DPH sazby řádku účtenky na sazbu uvedenou u jednotky skladové karty.

Není-li položka vyplněna, pro všechny jednotky platí sazba DPH nastavená na hlavičce.

Lišta navigátoru jednotek

Pod seznamem jednotek je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor pro práci s řádky jednotek.

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Dle zadaného pořadí se jednotky budou nabízet při výběru jednotek pro danou skladovou kartu, např. v položce Jednotka na skladovém řádku dokladů apod.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku resp. nové jednotky.

  Jednotka může být přidána i automaticky v rámci B2B exportů a importů. Viz např. B2B import DL do PR, B2B import skl. karet do dodavatelského ceníku apod. Podrobněji viz kap. B2B exporty a importy mezi systémy ABRA Gen - popis podrobněji (parametry driverů, podmínky importu, struktura XML), zde zejména pravidla dohledání skl. karet na importní straně např. v popisu tagu <Commodity > B2B importu FP do FV.

 • Vymazat - pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Pozor, pokud pro mazanou jednotku existují záznamy v Cenících, budou tyto automaticky vymazány (a to i ze starších časových platností daných ceníků)! Proto mazání jednotek provádějte s rozmyslem.

  Vymazat lze i jednotku použitou (na dokladech, v cenících, v seznamu dodavatelů, odběratelů apod.). Po vymazání ale nebude jednotka s danou zkratkou dohledána a tudíž se nebude na takových dokladech či jiných záznamech zobrazovat. Podrobněji viz poznámka u popisu Zkratky jednotky.

 • Hlavní - tlačítko pro volbu hlavní jednotky (je-li nadefinovaná jednotka k dané kartě jediná, je automaticky označena jako hlavní, ale je-li jednotek více, lze jako hlavní označit i libovolnou jinou). Zvolená hlavní jednotka je zobrazována ve stejnojmenné položce v hlavičce skladové karty. Další popis viz Hlavní jednotka v subzáložce Hlavička.

Panel definovatelných formulářů jednotek

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů jednotek. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty jednotek a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Obaly

Subzáložka Obaly slouží pro zadání kolekcí obalů k dané skladové jednotce. Subzáložka není k dispozici pro makrokarty a obaly. Obsahuje:

Seznam řádků obalů

Ve spodní části záložky Jednotky v subzáložce Obaly je pak pro jednotlivé jednotky skladových karet (kromě makrokaret a obalů) možnost definovat si sadu obalů, které se k ní váží (tzv. kolekci obalů):

Název Popis
Kód skl. karty Číselníková položka pro zadání kódu daného obalu. Kód zadáte ručně z klávesnice nebo vyberete z číselníku skladových karet, který se nabízí filtrovaný pouze za karty třídy obaly.
Název skl. karty Název skladové karty třídy Obal. Zde needitovatelná položka, přebírá se z definice dané skladové karty třídy Obal.
Počet

Počet obalů, který se vztahuje k dané jednotce. Pokud bude karta zadána v dané jednotce do dokladu v nějakém množství, přibude automaticky i obal v počtu, který se rovná počet zadaný u karty krát zde zadaný počet obalů pro danou jednotku. Viz příklad v kap. Věcný obsah - obaly.

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, se řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Jednotka Jednotka karty třídy Obal, ve které je uveden počet z předchozí položky.

Lišta navigátoru obalů

Pod kolekcí obalů je k dispozici lišta navigátoru s tlačítky pro pohyb kurzoru po seznamu obalů, pro přidání obalu, resp. jeho odebrání.

Panel definovatelných formulářů obalů

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů obalů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty obalů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka EAN kódy

Subzáložka EAN kódy slouží pro zadání kolekcí EAN kódů k dané skladové jednotce. Obsahuje:

Seznam řádků EAN kódů

Ve spodní části záložky Jednotky v subzáložce EAN kódy je pak pro jednotlivé jednotky skladových karet možnost definovat si sadu EAN kódů, které se k ní váží (tzv. kolekci EAN kódů):

Název Popis
EAN

Položka pro zadání EAN kódu. Kód zadáte ručně z klávesnice nebo pomocí dialogové okna Zadání čárového kódu, ve kterém si můžete nechat doplnit číslici na poslední místo EAN kódu tak, aby výsledný řetězec odpovídal správnému EAN kódu. Podpouje všechny zmíněné typy kódů. Dále viz popis EAN v subzáložce Jednotky.

Pokud používáte Pokladní prodej nebo Restaurační prodej, je třeba mít EAN zadán ve správném tvaru, viz Příkazy pro prodej - Rozbor EAN/kód zboží/PLU/název. V tom případě doporučujeme zapnout si ve firemních parametrech kontrolu zadání nesprávného EAN, viz dále.

Máte-li v parametru Kontrola správného zadání EAN ve Firemních údajích nastavenu kontrolu správnosti, pak program kontroluje vámi zadaný kód a pokud není správný ani pro jedno z možných kódování, program to nahlásí a nepovolí takový kód uložit.

Zda se kontroluje duplicita výskytu téhož EAN u jiné jednotky nebo u jiné sklad. karty, závisí na hodnotě parametru Kontrola duplicity EAN ve Firemních údajích. V praxi nastávají případy, kdy se vyskytuje různé zboží s týmž EAN (přestože by tomu teoreticky tak nemělo být) nebo různé jednotky s týmž EAN. EAN zadaný pro hlavní jednotku, který je zároveň uveden v položce EAN v subzáložce Jednotky, se pamatuje také v hlavičce hlavní karty a lze jej tudíž použít pro třídění seznamu karet.

Pro vyplnění položek EAN v subzáložce Jednotky a v subzáložce EAN kódy platí následující pravidla:

 • Zadávání EAN kódu - nemá-li jednotka vyplněn žádný EAN, můžete nový EAN zadat:
  • v položce EAN v subzáložce Jednotky. Po uložení se příslušný EAN automaticky doplní také do položky EAN v subzáložce EAN kódy.
  • v položce EAN v subzáložce EAN kódy. Po uložení se příslušný EAN automaticky doplní také do položky EAN v subzáložce Jednotky.
 • Změna EAN kódu, je-li zadán právě jeden - má-li jednotka vyplněn právě jeden EAN, jeho změna:
  • v položce EAN v subzáložce Jednotky způsobí také automatickou změnu EAN v položce EAN v subzáložce EAN kódy.
  • v položce EAN v subzáložce EAN kódy způsobí po uložení také automatickou změnu EAN v položce EAN v subzáložce Jednotky.
 • Změna EAN kódu, je-li jich zadáno více - má-li jednotka vyplněn více než jeden EAN, jeho změna:
  • v položce EAN v subzáložce Jednotky je možná buď výběrem ze skrytého seznamu, který obsahuje EAN kódy ze subzáložky EAN kódy, nebo vymazáním kódu EAN pomocí klávesnice (pak zůstane položka EAN v subzáložce Jednotky prázdná).
  • v položce EAN v subzáložce EAN kódy způsobí po uložení také automatickou změnu EAN kódu v položce EAN v subzáložce Jednotky, pokud v ní byl měněný EAN kód zobrazen.
 • Mazání EAN kódu, je-li zadán právě jeden - má-li jednotka vyplněn právě jeden EAN, jeho smazání:
  • v položce EAN v subzáložce Jednotky způsobí po uložení také automatické smazání EAN kódu v položce EAN v subzáložce EAN kódy.
  • v položce EAN v subzáložce EAN kódy způsobí po uložení také automatické smazání EAN kódu v položce EAN v subzáložce Jednotky.
 • Mazání EAN kódu, jsou-li zadány právě dva - má-li jednotka zadány právě dva EAN kódy v subzáložce EAN kódy, smazání EAN kódu, který je zároveň vyplněn i v subzáložce Jednotky, způsobí, že se po uložení v položce EAN v subzáložce Jednotky nahradí smazaný EAN zbývajícím EAN kódem ze subzáložky EAN kódy.
 • Mazání EAN kódu, je-li jich zadáno více než dva - má-li jednotka zadány více než dva EAN kódy v subzáložce EAN kódy, smazání EAN kódu, který je zároveň vyplněn i v subzáložce Jednotky, způsobí, že po uložení v položce EAN v subzáložce Jednotky nebude vyplněn žádný EAN kód.

Lišta navigátoru EAN kódů

Pod kolekcí EAN kódů je k dispozici lišta navigátoru s tlačítky pro pohyb kurzoru po seznamu EAN kódů, pro přidání EAN kódu, resp. jeho odebrání.

Panel definovatelných formulářů EAN kódů

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů EAN kódů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty EAN kódů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Intrastat

V subzáložce jsou k dispozici následující položky týkající se Intrastatu (jedná se o údaje hlavní karty, tj. údaje společné pro všechny sklady, tedy všem jejím dílčím kartám, výklad viz kap. Hlavní a dílčí karty):

Název Popis
Kombinovaná nomenklatura

Údaj týkající se hlášení INTRASTAT. Kombinovaná nomenklatura, do které sklad. karta patří. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku kombinovaných nomenklatur.

Pozor, jedná se o nepovinnou položku, ale pokud máte povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT a daná sklad. karta se má do hlášení INTRASTAT promítnout (tj. na skladovém řádku dokladu s touto sklad. kartou je v položce Do Intrastat zadána hodnota 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou), pak je třeba mít ji vyplněnu, jinak by nebylo možné zajistit správné promítnutí skladových pohybů s danou sklad. kartou do INTRASTATu.

Ze zvolené kombinované nomenklatury vyplývá i doplňková měrná jednotka, k níž je třeba ještě zadat správný vztah pro danou sklad. kartu a hmotnost, viz další položky.

Vztah doplňkové měrné jednotky + kód dané jednotky k jedné

Údaj týkající se hlášení INTRASTAT. Kombinovaná nomenklatura zvolená v předchozí položce dále určuje doplňkovou měrnou jednotku (MJ), ve které bude množství ve výkazu INTRASTAT vykázáno.

Jelikož však uživatel může mít na skladové kartě v záložce Jednotky zavedeny své vlastní jednotky, které se nemusí krýt s doplňkovou MJ danou komb.nomenklaturou a které mohou mít různý vztah k jednicovému množství, je třeba pro danou sklad. kartu pro účely přepočtu evidovat také převodní vztah mezi doplňkovou MJ a jednicovým množstvím dané skladové karty, tj. jaký je vztah dané jednotky k jednicovému počtu dané sklad. karty. (Viz též výklad u položky Vztah k 1 u jednotlivých jednotek v záložce Jednotky).

Tento převodní vztah může být pro různé sklad. karty, které však patří do téže komb. nomenklatury a tudíž mají i stejnou doplňkovou MJ, různý (závisí totiž na vztazích jednotek zavedených pro danou kartu), proto jej nelze evidovat v číselníku komb. nomenklatur, ale v této položce přímo na sklad. kartě.

U doplňkových měrných jednotek PCE, NEL a NPR je třeba zadat jejich převodní vztah k jedné tak, aby v položce Množství MJ vyšlo celé číslo. Zadáte-li převodní vztah doplňkové měrné jednotky tak, že by mohl vyjít výsledek s desetinnými místy, program vás na tuto skutečnost upozorní.

Vztah se zadává zlomkem (aby bylo možno zadat i složitější vztahy bez potíží se zaokrouhlením).

Jako pomůcku pro správné zadávání si lze pomoci otázkou: "Kolik jednicových jednotek (se vztahem 1) představuje jedna doplňková MJ"? Např. pro sklad. kartu lahvového piva s nadefinovanou jednotkou ks pro půllitrovou láhev to bude otázka:"Kolik kusů půllitrových lahví je jeden LTR (litr)? Odpověď je 2, neboli jinými slovy 1LTR=2 láhve piva.

Objasníme na příkladech:

Příklad 1: Skladová karta "Pivo lahvové" má jednotky pro půllitrovou láhev "lah" (vztah=1) a pro kartón "kar" (vztah=6). Skladová karta "Pivo točené" má jednotky pro litr "litr" (vztah=1). Obě mají tentýž kód kombinované nomenklatury, který má v číselníku kombinovaných nomenklatur uvedenu doplňkovou MJ "LTR" (litr). Pak v položce Vztah doplňkové měrné jednotky LTR bude pro kartu:

- "Pivo lahvové" uveden vztah "2:1" pro přepočet mezi doplň.MJ "LTR" a jednicovým množstvím dané karty. (Kolik půl litrových lahví (vztah 1) je jeden litr (doplňková MJ)? Odpověď je 2, neboli jinými slovy 1LTR=2 láhve piva.)

- "Pivo točené" uveden vztah "1:1" pro přepočet doplň.MJ "LTR" a jednicovým množstvím dané karty (tj.1LTR odpovídá jedné jednotce karty).

Pak platí:

- Bude-li na FV "pivo lahvové" v počtu 100lah, do výkazu INTRASTAT se promítne jako 50LTR.
- Bude-li na FV "pivo lahvové" v počtu 10kar(tj.60lah), do výkazu INTRASTAT se promítne jako 30LTR.
- Bude-li na FV "pivo točené" v počtu 100l, do výkazu INTRASTAT se promítne jako 100LTR.

Příklad 2: Skladová karta "Dveře" má jednotku ks, ale je zařazená do kombin. nomenklatury s dopl. měrnou jednotkou KGM (kilogramy). Dveře váží 219 kg. Tudíž Vztah doplňkové jednotky KGM zadáme 1:219. (Kolik kusů dveří je jedna doplňková měrná jednotka pro INTRASTAT(KGM)?).

Pokud by v číselníku komb. nomenklatur došlo ke změně doplňkové MJ, je třeba si zkontrolovat a opravit vztahy na kartách s danou doplňkovou MJ, aby nedošlo k následným nepřesnostem při vykazování množství ve výkazu INTRASTAT.

Aby takové karty bylo možno lehce dohledat, na skladové kartě se ukládá společně se vztahem doplňkové MJ také aktuální kód doplňkové měrné jednotky. Pak je na sklad. kartě zřejmé, k jaké doplň. měrné jednotce patří zadaný přepočítací vztah a je např. možné pomocí funkce Označení hromadně podle kódu doplňkové měrné jednotky dohledat všechny sklad. karty s tímto kódem doplňkové MJ a opravit si na nich vztah pro ni.

Příklad: Mějme skladové karty z předchozího příkladu. V číselníku komb. nomenklatury nechť dojde ke změně doplň. MJ na půllitr (PL). Pak je třeba dohledat všechny sklad. karty, na kterých byla zadána doplň. MJ "LTR", a opravit na nich zadaný převodní vztah. Tedy:

- Pro kartu "pivo lahvové" je třeba opravit vztah na "1" mezi novou doplň. MJ "PL" a jednicovou jednotkou.
- Pro kartu "pivo točené" je třeba opravit vztah na "0,5" mezi novou doplň. MJ "PL" a jednicovou jednotkou.

Při opravě sklad. karty se rovněž automaticky zaktualizuje kód doplňkové MJ pamatovaný na sklad. kartě (podle aktuálního stavu v číselníku kombinovaných nomenklatur).

Výše uvedené neplatí pro opravy sklad. karet prováděné hromadně.

Kód doplňkové MJ uložený na skl. kartě na ní není k dispozici k editaci a pouze je-li na skl. kartě uložen, pak se zobrazuje v rámci názvu a popisku této položky. Např. "Vztah doplňkové měrné jednotky LTR ".

Pozor, jedná se o nepovinnou položku, ale pokud máte povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT a daná sklad. karta se má do hlášení INTRASTAT promítnout (tj. na skladovém řádku dokladu s touto sklad. kartou je v položce Do Intrastat zadána hodnota 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou), pak je třeba mít ji vyplněnu, jinak by nebylo možné zajistit správné promítnutí skladových pohybů s danou sklad. kartou do INTRASTATu.

Pro předvyplňování této položky platí následující:

 • Jedná-li se o editaci nové skladové karty, pak se po zadání kombinované nomenklatury, předvyplní vztah na 1.
 • Jedná-li se o opravu existující sklad. karty:
  • a pokud kombinovaná nomenklatura na kartě dosud nebyla zadána (tudíž není dle ní známa i konkrétní MJ pro danou sklad. kartu), pak se po jejím zadání obsah položky Vztah nijak nezmění. (Tato skutečnost je zavedena pro případ, že nejdříve zadáváte vztahy a hmotnosti doplň. MJ a teprve později si karty přiřazujete pod kódy kombinovaných nomenklatur.)
  • a pokud kombinovaná nomenklatura na kartě již byla dříve zadána (tudíž je dle ní známa i konkrétní MJ pro danou sklad. kartu), pak se po změně nomenklatury obsah položky Vztah buď nezmění (pokud nově zadaná nomenklatura má stejnou MJ jako měla předchozí nomenklatura) anebo se předvyplní na 1 (pokud nově zadaná nomenklatura má jinou MJ).

Výše uvedené platí i pro opravy komb. nomenklatury prováděné hromadně. Tj. i když v hr. opravě nemáte zatrženo, že chcete opravovat položku "Vztah doplňkové jednotky", může k její změně dojít v souvislosti se změnou nomenklatury.

Mějme sklad. kartu s jednotkou ks (vztah =1, hmotnost = 3kg) a jednotkou bal (vztah =2, hmotnost = 6kg). Na sklad. kartě zadáme komb. nomenklaturu XY s MJ např. KGN. Vztah doplň. MJ zadáme 2. Hmotnost se tedy předvyplní 6kg. Pokud pak v opravě této skl. karty změníme komb. nomenklaturu na jinou nomenklaturu s jinou MJ (např. NAR), Vztah doplň. MJ se předvyplní 1 a současně se podle tohoto vztahu předvyplní i hmotnost 3kg.

Hmotnost doplňkové měrné jednotky

Vztah doplňkové měrné jednotky vyplývající ze zvolené kombinované nomenklatury (viz výše) k jednotce hmotnosti, neboli jaká je hmotnost "jedné" doplňkové měrné jednotky dané skladové položky.

Pozor, pokud máte povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT a daná sklad. karta se má do hlášení INTRASTAT promítnout (tj. na skladovém řádku dokladu s touto sklad. kartou je v položce Do Intrastat zadána hodnota 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou) a nejedná se o zboží z kombinované nomenklatury, u níž není povinnost hmotnost vykazovat, pak je třeba mít ji správně zadánu. Jinak by nebylo možné zajistit správné promítnutí skladových pohybů s danou sklad. kartou a danou doplňkovou měrnou jednotkou do INTRASTATu. Pokud je na sklad. kartě zadána komb. nomenklatura, která nemá nastaveno nepovinné vykazování hmotnosti, pak není možné hmotnostní vztah nevyplnit (tj. ponechat v položce nulovou hodnotu) a kartu uložit.

Uvádějte vždy čistou hmotnost bez případných obalů (v souladu s požadavkem na vyplňování hlášení INTRASTAT).

Je třeba rozlišovat hmotnost doplňkové měrné jednotky (tuto položku) a položku hmotnost na subzáložce Jednotky, která má převážně informativní charakter - využívá se např. k tisku údaje o celkové hmotnosti dodávky pro zajištění odpovídající přepravy (více k využití viz popis položky hmotnost jednotek). Tudíž lze předpokládat, že hmotnost u jednotek může být zadána celkem, tedy vč. obalů, příp. nemusí být zadána vůbec, pokud s ní uživatel nechce pracovat.

Objasníme na příkladech:

Mějme sklad. kartu na maso zmrazené balené v balíčcích po 400g. Mějme zavedenu kartu balení masa s jednotkou 1ks se vztahem 1. Jeden balíček masa nechť váží vč. obalu např. 450g. Dále mějme zavedenu jednotku pro třikrát větší rodinné balení bal obsahující 1200g masa, přičemž vč. obalu váží např. 1260g. Dále mějme doplňkovou měrnou jednotku pro mražené maso KGN. Pro ni platí, že se rovná 2,5 násobku jednicového množství naší karty (jelikož jednicové množství je jedno balení představující 400 g masa a 1 kg=2,5*400g, tudíž 1 KGN =2,5*ks neboli opačně 1 ks=1/2,5KGN). KGN je vlastně 1 kg, tudíž vztah k hmotnostní jednotce zadáme 1kg. Prodáme 10ks balíčků masa. V INTRASTAT hlášení bude množství vyjádřené v KGN podle vztahu, tedy 10/2,5=4KGN. Hmotnost bude na dodacím listu uvedena podle údaje o hmotnosti zadaného k použité jednotce ks, tj. 10*450g neboli 4,5kg. V INTRASTAT hlášení bude hmotnost uvedena podle údaje o hmotnosti zadaného k jednotce KGN, přičemž jelikož 1 KGN odpovídá právě 1kg, bude hmotnost rovněž 4kg.

Mějme sklad. kartu láhve rumu s jednotkou 1ks se vztahem 1. Dále mějme doplňkovou měrnou jednotku pro rum LTR. Pro ni platí, že se rovná 2 násobku jednicového množství naší karty (1ks=0,5LTR, tudíž 1LTR=2ks). Vztah LTR k hmotnostní jednotce zadáme např. 1,1kg. Prodáme 10ks lahví rumu. V INTRASTAT bude množství vyjádřené v LTR podle vztahu, tedy to znamená 5LTR rumu (10ks=10*0,5LTR). Hmotnost bude uvedena podle údaje o hmotnosti zadaného k jednotce LTR. Tj. 5LTR má hmotnost 5,5 kg, vlivem pravidel o zaokrouhlování bude v INTRASTATu uvedeno jako 6kg.

Pro předvyplňování této položky platí následující:

 • Po změně kombinované nomenklatury (a to i když při ní nedošlo ke změně Vztahu doplň. MJ (kdy dojde ke změně vztahu doplňkové měrné jednotky v závislosti na komb. nomenklatuře, viz předchozí položka)), se vyvolá předvyplnění hmotnosti doplňkové MJ a to následovně: Program se pokusí dohledat mezi nadefinovanými jednotkami v záložce Jednotky skladové karty jednotku se shodným vztahem. Pokud takovou jednotku najde a pokud tato má zadánu nenulovou hmotnost, údaj o hmotnosti z ní do této položky předvyplní. Předvyplněný údaj samozřejmě lze libovolně upravit. Pokud nenajde jednotku se stejným vztahem a nenulovou hmotností, předvyplní nulu (tj. hmotnost doplň. MJ vynuluje). (Pravidla pro předvyplňování resp. změnu vztahu doplňkové měrné jednotky v závislosti na komb. nomenklatuře, viz předchozí položka).
 • Samotná změna Vztahu doplň. MJ (bez předchozí změny komb. nomenklatury) nové předvyplnění hmotnosti doplň. MJ nevyvolá.

Výše uvedené platí s drobnou odlišností i pro opravy komb. nomenklatury prováděné hromadně. Tj. i když v hr. opravě nemáte zatrženo, že chcete opravovat položku "Hmotnost doplňkové jednotky", může k její změně dojít v souvislosti se změnou nomenklatury. Zde však s tím rozdílem, že pokud se nenajde odpovídající jednotka s nenulovou hmotností, hr. oprava položku "Hmotnost doplň. MJ" nevynuluje, ale doplní hmotnost 1 kg.

Hm.jed. Hmotnostní jednotka. Jako hmotnostní jednotku můžete zvolit tunu - t, kilogram - kg nebo gram - g. Jednotlivé jednotky volíte ze skrytého seznamu.
Kraj

Umožňuje zadat kraj, který se má předvyplňovat při výběru dané sklad. karty do skladového řádku dokladu do položky Kraj původu, resp. Kraj určení na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní, viz pravidla pro předvyplňování v popisu položek Kraj původu, resp. Kraj přijetí na řádku dokladu.

Kód kraje zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Krajů.

Definice statistické hodnoty na vstupu

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam. Údaj zde zadaný se tudíž nikde nepředvyplňuje.

Údaj týkající se hlášení INTRASTAT. Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat při výběru dané sklad. karty do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na vstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na vstupu.

Definice statistické hodnoty na výstupu

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam. Údaj zde zadaný se tudíž nikde nepředvyplňuje.

Údaj týkající se hlášení INTRASTAT. Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat při výběru dané sklad. karty do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na výstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na výstupu.

Zvláštní pohyb

Údaj týkající se hlášení INTRASTAT. Kód zvláštního pohybu, pokud se jedná o sklad. kartu, která spadá do některého z tzv. zvláštních pohybů, které je třeba ve výkazu INTRASTAT vykazovat zvlášť a tisknout k nim příslušné kódy. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zvláštních pohybů.

Pozor, jedná se o nepovinnou položku, ale pokud máte povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT a daná sklad. karta se má do hlášení INTRASTAT promítnout (tj. na skladovém řádku dokladu s touto sklad. kartou je v položce Do Intrastat zadána hodnota 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou), pak je třeba mít ji vyplněnu, jinak by nebylo možné zajistit správné promítnutí skladových pohybů s danou sklad. kartou do INTRASTATu a mohou se vyskytnout potíže při podávání hlášení přes VREP, jelikož vyplněnost této položky je vyžadována.

Pokud daný typ zboží žádný kód zvláštního pohybu nemá, potom vyplňte typ ST (Běžný typ věty).

Cena obvyklá

Položky, které umožňují řešit případ, kdy cena zboží (které má vstupovat do hlášení INTRASTAT) je na prodejním dokladu nulová nebo je zde prokazatelně jen symbolická. V takových případech pokyny pro sestavení hlášení INTRASTAT vyžadují uvést do výkazu skutečnou hodnotu zboží, která odpovídá jeho ceně, kterou by mělo v případě, že by bylo předmětem běžného nákupu nebo prodeje.

Jedná se o případy, kdy prodejní firma prodává zboží pod "reálnou" hodnotou např. z důvodů různých reklamních akcí ("...nakupte hodně a dostanete něco navíc", "získejte nového klienta, dostanete něco zdarma" atd.).

Pokud jsou tyto položky vyplněny a pokud je cena na řádku dokladu nižší než "Mez pro cenu obvyklou", pak se při vyčíslení "Částky pro Intrastat" pro daný řádek použije "Cena obvyklá". Položky se zadávají v lokální měně. Cena obvyklá je myšlena za jednotku, která jde do INTRASTAT (např. NAR). Podrobně viz popis sestavení hlášení INTRASTAT - Výpočet "Částky pro Intrastat".

Mez pro cenu obvyklou

Subzáložka Obsah makrokarty

Tato subzáložka je k dispozici pouze pro makrokarty (viz výše popis položky Třída karty). Obsahuje:

Seznam řádků makrokarty

Subzáložka obsahuje prvek editovatelný seznam v němž je uveden seznam řádků, které tvoří vlastní obsah makrokarty (na počátku prázdný). V editovatelném seznamu lze zadat standardním způsobem řádky typu 0,1,2 a 3. Vlastní způsob přidávání řádků do makrokarty je obdobný zadávání řádků v záložce Obsah např. dodacích listů), včetně toho, že skladové karty lze přidávat do obsahu makrokarty i najednou a lze přidávat i makrokarty. V tom případě se program chová obdobně jako když zadáváte více skladových karet najednou nebo makrokartu do dokladu.

Pokud vložíte do obsahu makrokarty jinou makrokartu, neznamená to žádnou hierarchii mezi makrokartami, ale pouze se do obsahu editované makrokarty vloží stejný obsah, jako má nějaká jiná makrokarta.

V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento popis budeme pouze odvolávat:

Název Popis
Typ

Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. Mohou se zde vyskytnout typy řádků 0-Text, 1-Text s částkou, 2-Text s počtem a částkou a 3-skladový řádek.

Řádky typu 0,1, 2 lze přebírat jen do těch dokladů, které tyto typy řádků podporují (tedy, kde lze obecně tyto typy řádků zadávat).

Text K dispozici jen pro typ řádku 0, 1 a 2 pro zadání libovolného textu.
Skl.karta a Název skl.karty

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat.

Zadání více řádků najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání expedovaného množství. U řádků 0 a 1 nemá význam.

U řádku typu 2 je počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, stanoven na 6. U řádku typu 3 se maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Jedn. K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotek. U řádků 0 a 1 nemá význam.
Jedn.cena K dispozici jen pro typ 2 pro zadání jednotkové ceny. U řádků 0 a 1 nemá význam. U řádků 3 se cena doplní po převzetí makrokarty do dokladu stejně, jako by byla sklad. karta vložena do dokladu rovnou, viz popis položky J.cena u skladového řádku.
Celk.cena K dispozici jen pro typ 1 a 2 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové. U řádků 0 nemá význam. U řádků 3 se cena doplní po převzetí makrokarty do dokladu stejně, jako by byla sklad. karta vložena do dokladu rovnou, viz popis položky C.cena u skladového řádku.
Měna

K dispozici jen pro typ 1 a 2 pro zadání měny zadané prodejní ceny. U řádků 0 nemá význam. U řádků 3 je měna ceny dána definicí ceny a použitým ceníkem pro expediční prodejní doklady, u příjmových dokladů je dána měnou příjmového dokladu.

Předvyplňuje se měna lokální, ale můžete zadat libovolnou jinou. Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Pokud měna dokladu

S daní K dispozici jen pro typ 1 a 2. Udává, zda zadaná cena je s DPH či nikoli. U řádků 0 nemá význam. U řádků 3 je dána definicí ceny v ceníku u expedičních prodejních dokladů, u příjmových je dána pouze tím, jakou cenu uživatel do dokladu zadá.
DPH K dispozici jen pro typ 1 a 2. Sazba DPH. U řádků 0 nemá význam. U řádků 3 se doplní sazba DPH po převzetí makrokarty do prodejního dokladu stejně jako by byla sklad. karta vložena do prodejního dokladu rovnou, viz např. popis položky %DPH v Obsahu faktury vydané.

Lišta navigátoru makrokarty

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Makrokarty v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.

Panel definovatelných formulářů makrokarty

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů makrokarty. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty makrokaret a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Poznámka

Libovolná poznámka k nadefinované skladové kartě.

Foto

Jeden ze způsobů zadávání obrázků do systému. Subzáložka umožňuje doplnit k informacím o skladové kartě i obrázky coby obrazovou dokumentaci - lze je pak např. tisknout. (Do tiskových sestav je pak vložen funkcí Vložit obrázek, viz funkce editoru tiskových sestav.)

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Foto - obecně.

Subzáložka DPH sazby

Záložka DPH sazby slouží pro zadání DPH sazeb k dané skladové kartě. Subzáložka je k dispozici jen pokud jste plátce DPH v lokální zemi a není k dispozici pro makrokarty. Obsahuje:

Seznam řádků DPH sazeb

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud definovaných DPH sazeb ke zvolené kartě pro jednotlivé země, v nichž jste registrováni jako plátci DPH.

Tato subzáložka umožňuje zadat DPH sazby, které se mají předvyplňovat při výběru dané skladové karty do skladového řádku prodejního dokladu, který je vystavován pro jinou zemi DPH přiznání než lokální. (Prodejní doklad může být vystavován s různým typem obchodu, s různými zeměmi přiznání DPH a tudíž i se sazbami DPH platnými pro zemi přiznání DPH zadanou v hlavičce takového dokladu).

Pokud je v této subzáložce zadána sazba DPH pro zemi zadanou v položce Země přiznání DPH v hlavičce dokladu, při výběru sklad. karty do dokladu se tato sazba předvyplní do položky DPH sazba na řádku dokladu, pokud je tato položka na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis dané položky). Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

V subzáložce program automaticky doplní záznam DPH sazby pro lokální zemi a to podle položky DPH sazba v hlavičce sklad. karty.

Záznam DPH sazby pro další zemi lze také doplnit prostřednictvím funkce Hromadná oprava.

Pokud výše uvedené doklady nevystavujete (tj. nejste plátci DPH nebo jste registrování k DPH pouze v lokální zemi), není třeba se touto subzáložkou vůbec zabývat. V tom případě vám stačí vyplnit položku DPH sazba v hlavičce sklad. karty.

V editovatelném seznamu se ke každé jednotce zadávají následující položky:

Název Popis
Kód země

Kód země, k níž se vztahuje sazba zadaná dále. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zemí. Při zadání nového záznamu se zde nabízí jen členské země EU, při opravě se nabízí všechny země (i když praktický význam má samozřejmě zadávat si sazby jen pro členské země EU, ve kterých je uživatel registrován k DPH).

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu a v dodavatelském ceníku je uvedena jiná země než lokální, předvyplní se údajem z položky Země.

Jak bylo řečeno výše, není třeba zadávat záznam pro lokální zemi, jelikož jej program vygeneruje automaticky při uložení karty se sazbou zadanou v položce DPH sazba v hlavičce dané karty.

Název země Název země. Zde needitovatelná položka, přebírá se z číselníku zemí.
%DPH

Sazba DPH platná v dané zemi. Zadáte z klávesnice nebo vyberte z číselníku DPH sazeb. Nabízí se zde jen DPH sazby definované pro zemi zadanou v předchozí položce.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu a v dodavatelském ceníku je uvedena jiná země než lokální, předvyplní se, pokud existuje v číselníku DPH sazby pro příslušnou zemi, údajem z položky Sazba DPH.

Pokud se jedná o záznam sazby pro lokální zemi, případná změna se promítne do položky DPH sazba v hlavičce sklad. karty a naopak, jelikož obě položky v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které uživatel sazbu pro lokální zemi zadá.

Název DPH sazby Název DPH sazby. Zde needitovatelná položka, přebírá se z číselníku DPH sazeb.

Lišta navigátoru DPH sazeb

Pod seznamem jednotek je k dispozici lišta navigátoru s tlačítky pro pohyb kurzoru po seznamu DPH sazeb, pro hledání v seznamu, pro přidání DPH sazby, resp. vymazání.

Panel definovatelných formulářů DPH sazeb

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů jednotek. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty jednotek a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Přenesení daň. povinnosti

V subzáložce jsou k dispozici položky, které slouží pro předvyplňování údajů do řádků dokladů s danou skladovou kartou v případě režimu Přenesení daňové povinnosti (jedná se o údaje hlavní karty, tj. údaje společné pro všechny sklady, tedy všem jejím dílčím kartám, výklad viz kap. Hlavní a dílčí karty):

Název Popis
Režim PDP Možnost zatrhnout, zda se jedná o komoditu, která by se měla obchodovat v režimu přenesení daňové povinnosti a příslušně vykazovat. Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti (PDP, "tuzemský reverse charge"). Je-li zatrženo, zpřístupní se následující položky.
Typ plnění PDP

Je k dispozici k editaci pouze tehdy, je-li zatržena položka Režim přenesení daň. povinnosti.

Udává typ plnění, ke kterému sklad. karta patří. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typy plnění - přenesení daňové povinnosti. Údaj potřebný pro výkazy evidence režimu PDP přikládané jako příloha k DPH přiznání. Nepovinná položka, ale pokud se jedná o sklad. kartu, na kterou se vztahuje režim přenesení daň. povinnosti, pak je vhodné mít ji vyplněnu, aby se správně předvyplňovala položka Vykazované množství na skladových řádcích dokladů s touto kartou. Slouží pro předvyplnění zmíněné položky na řádcích dokladů FV, PP, při importu příjemky PR do FP, PV.

Ze zvoleného typu plnění vyplývá i vykazovaná jednotka, k níž je třeba ještě zadat správný vztah pro danou sklad. kartu, viz další položka.

Popis

Hodnota Popis z číselníku Typy plnění - přenesení daňové povinnosti, zde pouze ke čtení.

Vztah vykazované jednotky k 1

+ Vztah jednotky typu plnění

+ Ref. vztah jednotky typu plnění

Údaj potřebný pro výkazy evidence režimu PDP přikládané jako příloha k DPH přiznání. U většiny vybraných komodit, na které se vztahuje režim přenesení daň. povinnosti, je totiž třeba vykazovat obchodované množství a to v zákonem stanovených jednotkách.

Pro vykazovanou jednotku platí:

Jelikož však uživatel může mít na skladové kartě v záložce Jednotky zavedeny své vlastní jednotky, které se nemusí krýt s vykazovanou jednotkou danou typem plnění a které mohou mít různý vztah k jednicovému množství, je třeba pro danou sklad. kartu pro účely přepočtu evidovat také převodní vztah mezi vykazovanou jednotkou a jednicovým množstvím dané skladové karty, tj. jaký je vztah dané jednotky k jednicovému počtu dané sklad. karty. (Viz též výklad u položky Vztah k 1 u jednotlivých jednotek v záložce Jednotky).

Tento převodní vztah může být pro různé sklad. karty, které však patří k témuž typu plnění a tudíž mají i stejnou vykazovanou jednotku, různý (závisí totiž na vztazích jednotek zavedených pro danou kartu), proto jej nelze evidovat v číselníku typů plnění, ale v této položce přímo na sklad. kartě.

Nepovinná položka, ale pokud se jedná o sklad. kartu, na kterou se vztahuje režim přenesení daň. povinnosti, pak je vhodné mít ji vyplněnu, aby se správně předvyplňovala položka Vykazované množství na skladových řádcích dokladů s touto kartou. Slouží pro předvyplnění zmíněné položky na řádcích dokladů FV, PP, při importu příjemky PR do FP, PV.

Vztah se zadává zlomkem (aby bylo možno zadat i složitější vztahy bez potíží se zaokrouhlením). Hodnota čitatele zlomku odpovídá položce Vztah jednotky typu plnění, hodnota jmenovatele položce Ref. vztah jednotky typu plnění. Obě hodnoty (čitatel i jmenovatel) musí být vyšší než 0.

Jako pomůcku pro správné zadávání si lze pomoci otázkou: "Kolik jednicových jednotek (se vztahem 1) představuje jedna vykazovaná jednotka"?

Např.:
- Pro sklad. kartu napixlovaných skleněných střepů s nadefinovanou jednotkou ks pro půlkilovou pixlu to bude otázka: "Kolik půlkilových pixel střepů je jeden kilogram (= vykazovaná jednotka pro střepy)? Odpověď: 2, neboli jinými slovy 1"kilogram"=2 půlkilové pixly střepů.
- Pro sklad. kartu nabalíkovaného sběrového papíru s nadefinovanou jednotkou bal pro pětikilový balík to bude otázka:"Kolik pětikilových balíků je jeden kilogram (= vykazovaná jednotka pro sběrový papír)? Odpověď: 1/5 = 0,2, neboli jinými slovy 1"kilogram"=jedna pětina pětikilového balíku sběrového papíru.

Objasníme na příkladech:

Příklad 1: Skladová karta "Skleněné střepy v pixlách" má jednotky pro půlkilovou pixlu "pixla" (vztah=1) a pro kartón "kar" (vztah=6). Skladová karta "Skleněné střepy (nepixlované)" má jednotku "kg" (kilogram, vztah=1). Obě mají tentýž typ plnění, který má v číselníku typů plnění uvedenu vykazovanou jednotku "kilogram". Pak v položce Vztah vykazované jednotky kilogram k jedné bude pro kartu:

- "Skleněné střepy v pixlách" uveden vztah "2:1" pro přepočet mezi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvím dané karty. (Kolik půlkilových pixel (vztah 1) je jeden "kilogram" (vykazovaná jednotka)? Odpověď je 2, neboli jinými slovy 1kilogram=2 pixly skleněných střepů.)

- "Skleněné střepy (nepixlované)" uveden vztah "1:1" pro přepočet mezi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvím dané karty (tj. 1"kilogram" (vykazovaná jednotka) v tomto případě odpovídá jedné jednotce dané sklad. karty).

Pak platí:
- Bude-li na FV "Skleněné střepy v pixlách" v počtu 100pixel, do výkazu se promítne jako 50 kilogramů.
- Bude-li na FV "Skleněné střepy v pixlách" v počtu 10kar(tj.60pixel), do výkazu se promítne jako 30 kilogramů.
- Bude-li na FV "Skleněné střepy (nepixlované)" v počtu 100kg, do výkazu se promítne jako 100 kilogramů.

Příklad 2: Skladová karta "Sběrový papír balíkovaný" má jednotky pro pětikilový balík "bal" (vztah=1) a pro paletu "pal" (vztah=6). Skladová karta "Sběrový papír (nebalíkovaný)" má jednotky pro kilogram "kg" (vztah=1). Obě mají tentýž typ plnění, který má v číselníku typů plnění uvedenu vykazovanou jednotku "kilogram". Pak v položce Vztah vykazované jednotky kilogram k jedné bude pro kartu:

- "Sběrový papír balíkovaný" uveden vztah "1:5" pro přepočet mezi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvím dané karty. (Kolik pětikilových balíků (vztah 1) je jeden "kilogram" (vykazovaná jednotka)? Odpověď je 0,2, neboli jinými slovy 1kilogram=1/5 balíku.)

- "Sběrový papír (nebalíkovaný)" uveden vztah "1:1" pro přepočet mezi vykazovanou jednotku "kilogram" a jednicovým množstvím dané karty (tj. 1"kilogram" (vykazovaná jednotka) v tomto případě odpovídá jedné jednotce dané sklad. karty).

Pak platí:
- Bude-li na FV "Sběrový papír balíkovaný" v počtu 100bal, do výkazu se promítne jako 500 kilogramů.
- Bude-li na FV "Sběrový papír balíkovaný" v počtu 10pal(tj.60bal), do výkazu se promítne jako 300 kilogramů.
- Bude-li na FV "Sběrový papír (nebalíkovaný)" v počtu 100kg, do výkazu se promítne jako 100 kilogramů.

Příklad 3: Skladová karta "Přetavený odpad oceli v ingotech" má jednotku ks, ale je zařazená do typu plnění, který má v číselníku typů plnění uvedenu vykazovanou jednotku "kilogram". Ingot nechť váží 219 kg. Tudíž Vztah vykazované jednotky k jedné zadáme 1:219. (Kolik kusů ingotů je jedna vykazovaná jednotka "kilogram"?).

Pokud by v číselníku typů plnění došlo ke změně vykazované jednotky, je třeba si zkontrolovat a opravit vztahy na kartách s danou vykazovanou jednotkou, aby nedošlo k následným nepřesnostem při vykazování množství v příslušných výkazech. Samotný název vykazované jednotky zobrazovaný na sklad. kartě se po občerstvení číselníku skl. karet automaticky zobrazuje po novu (tj. podle nové vykazované jednotky).

Tj. je zde jistá odlišnost od chování podobné položky Vztah doplň. MJ k jedné na záložce Instrastat.

Pro předvyplňování této položky platí následující:

 • Jedná-li se o editaci nové skladové karty, pak se po zadání typu plnění předvyplní vztah na 1.
 • Jedná-li se o opravu existující sklad. karty:
  • pak se po zadání typu plnění obsah položky Vztah nijak nezmění (a to i v případě, že nově zvolený typ plnění má jinou vykazovanou jednotku než předchozí typ). V takovém případě si vztah zkontrolujte a případně adekvátně upravte!

Subzáložka MOSS

V subzáložce jsou k dispozici položky, které slouží pro předvyplňování údajů do řádků dokladů s danou skladovou kartou v případě režimu MOSS (jedná se o údaje hlavní karty, tj. údaje společné pro všechny sklady, tedy všem jejím dílčím kartám, výklad viz kap. Hlavní a dílčí karty):

Název Popis
Druh poskytnuté služby MOSS

Udává druh služby MOSS, ke kterému sklad. karta patří. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Druhy poskytnutých služeb MOSS. Údaj potřebný pro výkazy evidence režimu MOSS přikládané jako příloha k DPH přiznání. Nepovinná položka, ale pokud se jedná o sklad. kartu, na kterou se vztahuje režim MOSS, pak je vhodné mít ji vyplněnu, aby se správně předvyplňovala položka Druh poskytnuté služby MOSS na skladových řádcích dokladů s touto kartou. Slouží pro předvyplnění zmíněné položky na řádcích dokladů FV, PP, při importu příjemky PR do FP, PV.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V této záložce probíhá klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících. V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.