Období

Seznam období nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy IoT data

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Číselník období je jedním z nejdůležitějších číselníků systému, jelikož bez něj nelze vystavit doklady. Na dokladech ABRA Gen se místo položky "rok" používá odkaz na jedno z existujících období nadefinovaných v této agendě. Podrobněji viz Struktura čísla dokladu. Kromě toho se odkaz na období zadává při mnoha jiných akcích, jako jsou např. počáteční stavy účtů, účetní závěrka, uzávěrky fakturace, skladů apod.

Program umožňuje vést libovolná fiskální období, která se nemusí shodovat s kalendářním rokem. Objasníme na příkladu:

Účetní jednotka si může stanovit, jaké bude mít účetní období. Pro jednoduchost si např. stanoví od 1.4. do 31.3. následujícího roku. Pak si může v systému nadefinovat období, které si označí dle svých potřeb libovolnou zkratkou, např.: období O-1 od 1.4.2004 do 31.3.2005, období O-2 od 1.4.2005 do 31.3.2006 atd. Naopak, pokud účetní jednotka má účetní období shodné s kalendářním rokem, může si nadefinovat např. období se zkratkou 2006 od 1.1.2006 do 31.12.2006.

Každé období je označeno kódem, který se pak používá při tvorbě variabilního symbolu.

Na vystavovaných dokladech se pak v hlavičkách dokladů zadává jednak období, do kterého daný doklad patří, a jednak další datumy jako datum vystavení, datum plnění, datum zaúčtování apod., přičemž pro období i jednotlivá data platí přesná pravidla, jak jsou předvyplňována s ohledem na aktuální datum a jaké musí splňovat podmínky (zda musí či nemusí nutně spadat do vybraného období apod.). Podrobněji viz Datumy na dokladech, jejich předvyplňování a validace.

Číselník je konstruován tak, aby splňoval podmínky kontinuity, tj. jednotlivá období na sebe postupně navazují, období nelze zpětně mazat. Jednotlivá období nesou informaci o tom, zda pro ně již byla nebo nebyla provedena účetní závěrka, viz popis položky Uzavřeno.

V některých místech programu se pro provedení požadované akce pro vybrané období vyžaduje, aby existovalo zadané období následující. Takovými akcemi jsou např. uzávěrky. Proto před prováděním obdobných akcí je nutné si nejdříve nové období zadat. Viz též kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.