Fulltextové hledání - záložka Seznam

Seznam záznamů definic fulltextového hledání omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Nad seznamem se při zapnutém parametru Zobrazovat fulltext v menu Nastavení zobrazuje panel fulltextového hledání.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položek viz záložka Detail.

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Definice lze mazat bez omezení. K vymazání tabulky z databáze dojde až po provedení funkce Aktualizovat.

Zkopírovat F9  
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Úkoly - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nový úkol - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

- Funkce pro práci s aktivitami zde není k dispozici.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Aktualizovat fulltext -

Slouží k aktualizaci dat pro vyhledávání. Tj. pro položky vytvořených a označených záznamů se v databázi po provedení této funkce vytvoří indexy, aby byly zahrnuty do množiny dat, kterou bude možné prohledávat. Při větším počtu záznamů je nutné počítat s delším trváním této akce, což lze řešit nastavením naplánované úlohy Aktualizace fulltextového hledání. Funkce Aktualizovat fulltext se aplikuje na všechny označené záznamy.

Po provedení funkce se zobrazí informační okno s detailním výpisem provedených akcí. Obsah okna je možné zkopírovat do schránky.

Převést na unicode -

Tato funkce vygeneruje ke všem označeným nebo k aktuální definici fulltextového hledání pomocné tabulky s prefixem FSU$ v kódování Unicode. Staré tabulky s prefixem FS$, které byly vytvořené ve starších verzích systému ABRA Gen v kódování ANSI a které budou následně již zbytečné, je možné poté smazat pomocí funkce Aktualizovat.

Funkce je užitečná ve chvíli, pokud má uživatel uživatelské položky typu Znaky (unicode) a/nebo Poznámka (unicode) v definici fulltextového hledání, která byla vytvořena ještě v kódování ANSI, a fulltextové hledání Unicode znaků z Unicode uživatelských položek dle této definice tudíž nefunguje. Nově se všechny definice fulltextového hledání vytvářejí vždy v Unicode a uživatel tedy nemusí převod do Unicode vůbec řešit.

Pokud je již tabulka definice fulltextového hledání v kódování Unicode, je funkce neaktivní.

Funkce je dostupná pouze v menu Funkce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.