Hodnotící kritéria

Seznam definic hodnotících kritérií pro hodnocení dodavatelů.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Help k této agendě zatím není k dispozici, bude doplněn v nejbližším možném termínu.

Typy kritérií:

Každé kritérium je nějakého typu.

  • 0 - Ručně zadávané souhrnně za období – hodnocení v tomto případě zadává uživatel ručně na základě subjektivního hodnocení. Při ručním zadání je možné zadat známku v rozsahu Minimálního a Maximální počtu bodů (včetně), které jsou zadány v definici daného kritéria
  • 1 - Výpočtové/statistické (výrazem souhrnně za období) - hodnotící známka je v tomto případě výsledkem výpočtu podle definovaného vzorce (výrazu), který může čerpat informace pomocí definic dynamických SQL příkazů nebo využití skriptovací funkce. Výpočtový výraz musí mít možnost mít jako vstupní parametry mezní data vyhodnocovaného období, hodnoceného dodavatele a hodnotící kritérium. Pozn. funkce naprogramované ve skriptování je možné volat ze zadaného výrazu pomocí funkce NxScript. Pro případ, kdy není dostatek dat ke stanovení známky, je nutné mít možnost zadat podmínky, kdy může být být využit výsledek z již existujícího hodnocení dodavatele.
  • 2 - Ručně zadávané na jednotlivých příjemkách – v tomto případě je možné (nebo dle nastavení povinné) na každé příjemce zadat hodnocení všech kritérií tohoto typu. Výsledná známka za vyhodnocované období se pak vypočte jako průměr všech dílčích známek u jednotlivých příjemek z tohoto období.

Systémové a uživatelské záznamy v této agendě:

Záznamy v této agendě mohou být:

  • systémové
  • uživatelské

Systémové jsou dodávány výrobcem, od uživatelských jsou v této agendě odlišeny interní položkou System (Systémový záznam), platí pro ně omezení v opravách a mazání a jsou automaticky aktualizovány v rámci update. Dále viz popis položky Systémový v této agendě.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.