Režim skladu (call-off stock)

Režim skladu (call-off stock) se uplatňuje v situacích, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu EU za účelem jeho následného dodání předem známému (předpokládanému) odběrateli, aniž by se současně s tímto přesunem převádělo vlastnické právo ke zboží (tj. jedná se o přesun do přeshraničního konsignačního skladu).

Obecná problematika konsignačních skladů je v systému ABRA Gen v současné době řešena formou zákaznických úprav (požadavky a potřeby jednotlivých zákazníků se významně liší a proto se související funkcionalita implementuje individuálně). V případě potřeby řešení této oblasti se obraťte na svého dodavatele.

Přesun zboží přes hranice z jednoho členského státu EU do jiného členského státu v režimu call-off stock se nevykazuje v DPH přiznání. Podle aktuálně platné legislativy (standardizované v rámci EU) je nicméně nutné tyto přeshraniční přesuny evidovat a vykazovat v Souhrnném hlášení.

V rámci souhrnného hlášení je rozlišováno několik typů operací souvisejících s režimem call-off stock:

 • 1 - přeprava (odeslání) zboží do skladu pro předpokládaného pořizovatele/odběratele
 • 2 - úplné nebo částečné vrácení zboží dodavateli (nebo oprava chybného hlášení)
 • 3 - změna předpokládaného pořizovatele/odběratele u části nebo veškerého zboží (v tomto případě se do záznamu uvádí DIČ původního i nového předpokládaného pořizovatele/odběratele)

V české lokalizaci jsou přesuny v režimu call-off stock vykazovány v exportu Souhrnné hlášení VIES od r. 2020, který naleznete v agendě Přehled DPH, případně Souhrnné hlášení VIES od r. 2020 pro uzávěrku v agendě Uzávěrky DPH. Záznamy o call-off stock přesunech jsou obsaženy v samostatné části exportu (v rámci takzvaných "vět S"). Každý záznam/věta obsahuje následující položky:

 • c_rad - pořadové číslo řádku
 • c_vat - DIČ předpokládaného zahraničního pořizovatele/odběratele zboží (pouze číselná část, bez kódu země)
 • c_vat_puv - DIČ původního předpokládaného pořizovatele/odběratele (pouze číselná část); používá pro záznamy typu Změna
 • k_cos - typ řádku (nabývá hodnot 1, 2 nebo 3)
 • k_stat - kód země, která přidělila daňové identifikační číslo registrace k DPH pořizovatele/odběratele zboží

  V případě řádku typu 3 - změna musí původní i nový pořizovatel/odběratel zboží pocházet ze stejné země, proto postačuje uvádět v každém řádku jeden kód země.

Agenda Uzávěrky DPH podporuje vytváření dvou typů souhrnných hlášení:

 • Řádné souhrnné hlášení - při zakládání nového záznamu zvolte Typ přiznání = VIES
 • Dodatečné (Následné) souhrnné hlášení - kurzorem označte již sestavené souhrnné hlášení a z nabídky multifunkce Nový zvolte možnost Dodatečné (Následné).

Podrobnější popis sestavování Souhrnného hlášení v agendě Uzávěrky DPH se připravuje.

Aby byl konkrétní pohyb zboží v souhrnném hlášení vykázán (zahrnul se do exportu), je ho v systému ABRA Gen zapotřebí zaevidovat v podobě dokladu typu Převodka - výdej, a to následujícím způsobem:

 1. Na hlavičce dokladu v sekci Zahraničí / cizí měna zatrhnete možnost Vývoz.
 2. Ve formuláři se zobrazí nová sekce VIES obsahující dvě položky:

Typ call-off stock operace včetně případného nastavení vazby na původní převodku lze nastavit také v okamžiku vytváření převodky výdej ze zdrojového dokladu.

Pokud se Převodka - výdej vytváří pomocí funkce Nový→podle objednávky přijaté nebo Nový→podle příjemky, případně obdoby těchto funkcí v (Objednávky přijatéVytvořit→Převodku výdej, resp. PříjemkyVytvořit→Převodku výdej), v průvodci je možné zatrhnout volbu Režim pro VIES (Call-off stock), zvolit typ operace a případně pomocí tlačítka Původní doklad nastavit vazbu na původní převodku výdej, pokud aktuálně vytvářená převodka reprezentuje změnu již dříve vykázaného call-off stock přesunu.

Ke kontrole dokladů souvisejících s call-off stock režimem můžete využít tiskové sestavy nacházející se v agendě Přehled DPH: