Záložky a subzáložky

Je-li v pracovní ploše hlavního okna aplikace aktuálně otevřena číselníková agenda nebo dokladová agenda, pak jsou zde zobrazeny její jednotlivé záložky. Jaké záložky jsou k dispozici, záleží na konkrétní spuštěné agendě. Záložky se též někdy nazývají karty, horní části záložek s nadpisem záložky pak ucha.

Příklad záložek v agendě faktur:

Vzhled Windows 7 ABRA vzhled

Záložky slouží k přepínání mezi jednotlivými částmi dané agendy. Každá záložka má svůj specifický význam a vlastnosti. Některé záložky jsou obecnějšího významu a vyskytují se ve více agendách, pro něž mají význam, jiné jsou zcela specifické a vyskytují se pouze u jedné konkrétní agendy.

V rámci některých záložek mohou být k dispozici ještě další záložky, tzv. subzáložky. Např. v agendě faktur přijatých jsou v rámci záložky Detail k dispozici subzáložky: Hlavička a Obsah (pro zobrazení a zadávání hlavičky faktury, resp. řádků faktury), příp. i další subzáložky.

Příklad subzáložek v záložce Detail agendy faktur

Záložky i subzáložky pak mohou obsahovat řadu dalších základních ovládacích prvků. Platí pro ně určitá společná pravidla a zásady popsané v kapitolách Obecná pravidla - číselníky a Obecná pravidla - doklady.

Přepínat mezi záložkami můžete následovně:

  • Myší - kliknete na požadovanou záložku
  • Klávesovou zkratkou Ctrl+Tab a Ctrl+Shift+Tab v opačném směru
  • Použijete hot-key záložky

    Nechť stojíte kurzorem v záložce Detail. Pak chcete-li přepnout na záložku Platby, jejíž hot-key je P, stačí stisknout Alt+P.

V některých případech může dojít ke kolizi horkých kláves a akci musíte vyvolat některým z jiných možných způsobů.

  • Navíc pro pohodlný a rychlý přechod ze subzáložky hlavičkových údajů (typicky subzáložka Hlavička) na subzáložku s řádky dokladu (typicky subzáložka Obsah) je k dispozici funkční tlačítko Pokračujte zadáním obsahu (řádků) pro přepnutí na záložku Obsah:

    Funkční tlačítko ve spodní části subzáložky Hlavička

Může se stát, že před vlastním přepnutím na novou záložku vás program nejprve vyzve k ukončení akcí v aktuální záložce. Např. mohli jste v záložce Detail opravovat doklad, a aniž byste opravu uložili, přepnout na záložku jinou. V tom případě, se program dotáže, zda uložit, či nikoli a teprve poté vás přepne do zvolené záložky.

Dále viz Jak se agenda otevře (výchozí záložka).