Charakteristika jednotlivých modulov a skupín agend

Systém ABRA Gen je modulárny systém. Skladá sa z jednotlivých modulov, ktoré môžu fungovať aj samostatne (a to celkom alebo čiastočne), ale v celku tvoria integrovaný a previazaný systém. Niektoré moduly môžete zakúpiť a prevádzkovať celkom samostatne, niektoré len spolu s iným modulom. (Konkrétne viď obchodné informácie dodávateľa. Zoznam zaktivovaných častí potom uvidíte v agende Správa licencií.) Jednotlivé moduly obsahujú rad agend. Agendy, ktoré riešia obdobnú problematiku a logicky spolu úzko súvisia, sú výrobcom usporiadané do skupín. Tieto skupiny tvoria podzložky zložky ABRA Gen v okne na spúšťanie agend. Výrobca dodáva rôzne vizuálne usporiadania do skupín a môžete si nastaviť Spôsob usporiadania tak, ako vám viac vyhovuje (alebo si nadefinovať vlastné).

V nasledujúcom texte nájdete možnosti usporiadania a ďalej zoznam jednotlivých modulov resp. skupín agend so stručnou charakteristikou, aké oblasti riešia a čo zahŕňajú: