Technológia spracovania dát

Na získavanie a aktualizáciu dát bola zvolená vlastná trojvrstvová technológia založená na mapovaní relačnej databázy do objektov. Táto technológia umožňuje o. i. využitie viacerých typov SQL serverov. Ďalej táto technológia umožňuje koncentrovať tzv. obchodnú logiku do jediného miesta - tzv. Business objektov (BO).

V nasledujúcom texte stručne objasníme nasledujúce témy (pokiaľ ste užívateľ, začínajúci v oblasti SQL aplikácií a táto terminológia je pre vás celkom nová a zložitá, môžete sa s touto kapitolou zoznámiť len rámcovo a vrátiť sa k nej v prípade potreby až neskôr):