Formát ISDOC/ISDOCX

Formát ISDOC (resp. ISDOCX) je formátom elektronickej fakturácie, ktorý vznikol na základe spolupráce významných českých i celosvetových výrobcov informačných systémov a za podpory MVČR a MFČR a ktorý je všeobecne uznávaným v rámci bežnej medzifiremnej komunikácie. Spoločnosť ABRA Software s.r.o. bola iniciátorom myšlienky spoločného formátu ISDOC a výrazným spôsobom prispela k jeho vzniku.

Formát ISDOC bol definovaný "Pracovnou skupinou pre Elektronické štandardy výmeny dát" združenia SPIS (Sdružení pro informační společnost). V októbri 2008 bola podpísaná "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Táto deklarácia vyjadruje záväzok jednotlivých výrobcov ekonomických a ERP systémov vybudovať spoločný formát el.fakturácie a do jedného roku od jeho vyhlásenia ho implementovať do svojich komerčných riešení. Zjednodušene povedané, poprední českí výrobcovia ekonomických a podnikových systémov sa zaviazali podporovať štandardizovanú formu exportov a prijímania elektronických správ, čo umožní podnikom - užívateľom rôznych SW - medzi sebou jednoducho navzájom komunikovať (bez nutnosti nejakých ďalších prevodových mostíkov či iných úprav). Formát ISDOC bol oficiálne vyhlásený v marci 2009.

Využitie elektronickej výmeny dať s definovaným štandardom tohto typu umožní ušetriť mnoho zbytočnej práce, papierovania, poštových poplatkov i chýb pri prepisovaní dokladov. Využitie môže mať i vrámci eGovernmentu z dieľne ministerstva vnútra, konkrétne systému Dátových schránok.

ISDOC formát predstavuje jeden XML súbor, v ktorom je uložený jeden elektronický doklad. Tento doklad i so svojimi riadkami je jednoznačne identifikovaný pomocou unikátneho identifikátora UUID. Súbor je označený príponou *.ISDOC. Ak je k elektronickému dokladu potrebné pripojiť nejaké prílohy, tak sa tento súbor vrátane príloh zabalí do ZIP archívu, ktorý je označený príponou *.ISDOCX.

Môžu nastať prípady, kedy UUID identifikátor nie je v ISDOC doklade obsiahnutý. Tento stav nie je žiadúci (tieto doklady nepochádzajú zo systému ABRA Gen), ale z dôvodu kompatibility je možné tieto doklady od v. 14.51 importovať. V priebehu spracovania dokladu je však užívateľ na túto skutočnosť upozornený.

Na zobrazenie exportných súborov (dokumentov vo formáte ISDOC) slúži externý voľne dostupný program ISDOCreader. V rámci ABRA Gen je možné vytvárať resp. prehliadať v rámci agendy Dokumenty, viď ďalej.

Pre úspešné zobrazenie ISDOC dokumentu je potrebné, aby na počítači bol inštalovaný MS XML parser príslušnej verzie. Pokiaľ by nebol prítomný, je možné ho doinštalovať o. i. voľbou Inštalovať MSXML6 v agende Nastavenie klienta.

Typy elektronických dokladov, ktoré je možné elektronicky prenášať pomocou ISDOC formátu a následne automaticky naimportovať (a hodnota tagu DocumentType):

  • Faktúra vydaná - (DocumentType = 1)
  • Dobropis faktúry vydanej - (DocumentType = 2)
  • Vrubopis - faktúra, ktorá navyšuje sumu inej faktúry, na ktorú sa odkazuje - (DocumentType = 3)
  • Zálohová faktúra - Zálohový list - (DocumentType = 4)
  • Daňový zálohový list - (DocumentType = 5)
  • Dobropis daňového zálohového listu - (DocumentType = 6)

Využitie ISDOC formátu v systéme ABRA Gen

Systém ABRA Gen podporuje:

Od v.9.03 je teda možná plnohodnotná elektronická komunikácia a to i medzi užívateľmi systému ABRA Gen a užívateľmi iných ERP systémov (samozrejme za podmienky, že tieto iné ERP majú podporu ISDOC formátu implementovanú). Pokiaľ druhá strana nevlastní ERP s už implementovanou podporou ISDOC formátu, môže si prijatý elektronický ISDOC dokument prečítať pomocou programu ISDOCreader.

Podrobná dokumentácia formátu ISDOC nie je súčasťou tejto príručky a je k dispozícii na stiahnutie napr. na stránkach www.isdoc.org.