Skupiny záznamov v číselníkoch

Niektoré číselníky podporujú prácu so skupinami záznamov. Tzn. umožňujú rozdeliť všetky záznamy v číselníku do definovaných skupín a pracovať tak iba s vybranou skupinou. Skupinovanie prebieha tak, že sa vykoná SQL dopyt do databázy a znovunačítanie číselníka, a to iba jeho časti (na základe získaných interných identifikátorov (ID) vyhovujúcich záznamov). Podrobnejšie viď ďalej. Tzn. umožňuje načítať do pamäte klienta len podmnožinu záznamov z číselníka a vďaka tomu efektívnejšie pracovať s číselníkom obsahujúcim veľké množstvo záznamov.

Príklad 1: Užívateľ potrebuje do Adresára načítať väčší počet potenciálnych klientov (napr. z nejakej kúpenej databázy firiem). Aby však značný nárast počtu záznamov v číselníku nekomplikoval prácu ostatným, ktorí pracujú iba s aktívnymi firmami, potrebuje ich rozdeliť do skupín, napr. "len aktívne" a "potenciálne", pričom do pamäte sa zoznam potenciálnych načíta iba na žiadosť užívateľa. Je potom možné vytvoriť skupinu s tak nastavenými podmienkami, aby vracala iba požadované záznamy. Ak to pomocou existujúcich výrobcom dodávaných podmienok nie je možné dosiahnuť, ďalšou možnosťou je využiť užívateľsky definovateľné položky.

Príklad 2: Číselník šarží – tu je možné s výhodou použiť skupinu s podmienkou "len nenulové šarže / sériové čísla". Je tak možné načítať len stále aktuálne šarže/sériové čísla.

Príklad 3: Je možné využiť i na rozdelenie práce – jedna osoba zostaví pracovnú (dočasnú) skupinu, odovzdá informáciu druhej osobe, ktorá záznamy zo skupiny spracuje a postupne ich vyraďuje

Použitie skupín v nevhodnom prípade môže byť však kontraproduktívne a môže naopak spôsobiť spomalenie odozvy systému. Niekedy je výhodnejšie použiť namiesto skupín záznamov filtrovanie a naopak. Viď Skupiny verzus filtrovanie či iné obmedzenie číselníkov.

Ďalej je uvedené: