Formulár na zadanie adresy

V systéme je možné na rôznych miestach zadávať adresu vzťahujúcu sa k editovanému záznamu. Tzn. môže ísť napr. o adresu:

Príklad vzhľadu formulára (panela) na zadanie adresy

Význam položiek a dostupných funkčných tlačidiel je podobný na všetkých miestach výskytu tohto formulára, popíšeme ich preto tu. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulárov v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Oddelenie
Location

Možnosť označenia, o aký organizačný celok danej firmy ide.

Či je táto položka k panelu adresy k dispozícii, závisí na konkrétnom mieste programu (v niektorých miestach sa nevyskytuje, napr. adresa miesta servisu u klienta v údajoch servisovaného predmetu).

Adresa
  Ulica
Street

Zadanie miesta, ulice, PSČ, mesta. PSČ a príp. aj mesto si je možné vybrať tiež z číselníka Poštových úradov. Číselník sa ponúkne po stlačení tlačidla a smerovacie číslo si v ňom môžete podľa rôznych radení dohľadať. Vybrané PSČ sa vloží do editovanej adresy a pokiaľ bol názov mesta doteraz nevyplnený, vloží sa do neho rovno aj názov vybranej pošty. V opačnom prípade systém ponúkne možnosť názvom vybranej pošty prepísať doterajší názov mesta.

Číselník Poštových úradov umožňuje tiež, bez toho aby bol vyvolaný tlačidlom , automatické doplnenie PSČ, ak nie je PSČ vyplnené a zmeníte mesto, a naopak automatické doplnenie mesta, ak nie je mesto vyplnené a zmeníte PSČ. Nutnou podmienkou automatického doplnenia PSČ alebo mesta je zadanie údaju, podľa ktorého sa v číselníku Poštové úrady hľadá, tzn. mesta v prípade dopĺňania PSČ a PSČ v prípade dopĺňania mesta, presne v tom tvare, v akom je uvedené v číselníku, pričom hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. Objasníme na príklade:

Do položky Mesto zadajme Kladno 1. Automaticky sa doplní PSČ 272 01, pretože Kladno 1 je uvedené v číselníku Poštových úradov. Ak zadáme KLADNO 1, PSČ sa doplní tiež, keďže hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. Ak však zadáme iba Kladno, do PSČ sa nedoplní nič, pretože v číselníku iba Kladno uvedené nie je. Podobne pre PSČ: Ak zadáme do položky PSČ 160 00, doplní sa do položky Mesto Praha 6. Ak však zadáme 16000, nedoplní sa nič, pretože PSČ sú v číselníku Poštové úrady uvedené v tvare tri číslice, medzera a dve číslice.

Krajinu a kód krajiny je možné vybrať aj z číselníka Krajín. Číselník sa ponúkne po stlačení tlačidla a krajinu si v ňom môžete podľa rôznych radení vyhľadať. Kód vybranej krajiny sa vloží do editovanej adresy a ak je názov krajiny ešte nevyplnený, vloží sa do neho priamo aj názov vybranej krajiny. V opačnom prípade systém ponúkne možnosť názvom vybranej krajiny prepísať doterajší názov krajiny.

Mesto
City

PSČ
PostCode
Krajina
Country
Kód
CountryCode
ZIP
ZIP
Zadanie štátu a ZIP kódu.
Telefóny, fax
  Tel.1
PhoneNumber1

Zadanie čísel telefónov a faxu.

Vzhľadom k tomu, že ABRA Gen umožňuje dopĺňať telefónne prípadne faxové čísla i do formulárov, ktoré vyžadujú rozdelenie čísla na smerové číslo krajiny (medzinárodná predvoľba pri medzištátnom volaní), národne smerové číslo (predvoľba pre volanie z jedného telefónneho obvodu do iného v rámci jednej krajiny) a samotné číslo, je vhodné zadávať telefónne prípadne faxové číslo v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

 • Smerové číslo krajiny musí začínať sekvenciou znakov "00" alebo "+".
 • Ak nie je detekované smerové číslo krajiny, predpokladá sa, že ide o číslo v rámci lokálnej krajiny.
 • Detekcia predvolieb operátorov alebo telefónnych obvodov pre diaľkové volania (národné smerové číslo) v rámci ČR alebo Slovenska prebieha podľa platného číselného plánu.

  V prípade čísla +420603789789 je detekované smerové číslo krajiny 420 = ČR, predvoľba operátora 603 a samotné číslo 789789.
  V prípade čísla +420371234567 je detekované smerové číslo krajiny 420 = ČR, ďalej národné smerové číslo 37 pre Plzeňský kraj a samotné číslo 1234567.
  V prípade čísla +421223232323 je detekované smerové číslo krajiny 421 = Slovensko, národné smerové číslo 2 pre Bratislavu a samotné číslo 23232323.

 • Pokiaľ nie je detekovaná predvoľba operátora alebo národné smerové číslo, ABRA Gen považuje celé číslo za lokálne užívateľské číslo.
 • Formátovanie čísla ako v medzinárodnom tvare, tak v tvare bez smerového čísla krajiny pomocou medzier, pomlčiek a zátvoriek je ľubovoľné, tzn. číslo je možné zapísať napr.:
  999 999 999                            +421999999999
  999/999 999                            +421 999 999 999
  999-999 999                            +421 (999) 999 999
  (99)-999-99/99                        +421-999-999-999
  99 99 99 999                            00421/999999999
  999/99-99-99                           00 421 999 999 999         a pod.
Tel.2
PhoneNumber2
Fax
FaxNumber
Adresát
Recipient
Položka z dôvodu spätnej kompatibility s predchádzajúcim systémom ABRA Gold (na prevod údajov z položky Miesto obsiahnutia v adrese v ABRA Gold). Mala význam predovšetkým v prvotných verziách systému ABRA Gen. Po zavedení prevádzkarní, resp. osôb pripojených k firme, možnosti zadania prevádzkarní i osôb na doklady atď. nemá v systéme ďalšie konkrétne použitie, takže užívateľ ju môže použiť ľubovoľne.
E-mail
EMail

E-mailová adresa vzťahujúca sa k editovanému záznamu s funkčným tlačidlom . Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Použitie čiarky ako oddeľovača závisí na tom, či túto syntax (viacero adries oddelených čiarkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená dĺžka je max. 100 znakov.

Po stlačení tlačidla Odoslať e-mail sa prostredníctvom protokolu MailTo otvorí aplikácia e-mailového klienta asociovaná na protokol MailTo s novou e-mailovou správou s predvyplnenou príslušnou e-mailovou adresou. Ďalej viď využitie MailTo.

GPS
GPS
GPS súradnice vzťahujúce sa k danej adrese. Je možné zadať maximálne 40 znakov dlhý reťazec.

V niektorých miestach systému môžu byť pod formulárom adresy (popísaným tu) k dispozícii i ďalšie položky (ďalšie e-maily a pod.). Také položky sú potom popísané priamo v danej agende. Viď napr. E-mail pre el. spracovanie dokladov v adresári firiem.