Hlavné okno aplikácie

Po spustení agendy sa objaví hlavné okno aplikácie. Hlavné okno ABRA Gen vyzerá podobne ako hlavné okno aplikácie MS-Outlook, pozri ďalej. Ako konkrétne budú jednotlivé prvky hlavného okna a jednotlivých formulárov vyzerať, závisí na tom, aký vzhľad systému ABRA má užívateľ aktuálne nastavený, pod akým operačným systémom ABRA Gen pracuje a ako má nastavený vzhľad systému Windows.

Príklad hlavného okna aplikácie v ABRA vzhľade s popisom prvkov:

Jednotlivé časti okna a niektoré prvky v ňom zobrazené na uvedenom obrázku:

 1. Lišta s nadpisom okna - S názvom aktuálne otvorenej agendy a príp. i firmy, ku ktorej ste aktuálne prihlásený.
 2. Menu - Hlavné menu. Menu funkcií k danej agende a aktuálnej záložke. V menu Zobrazenie je viacero možností nastavenia zobrazenia, v menu Funkcia potom všetky aktuálne dostupné funkcie, vrátane informácie o ich klávesových skratkách.
 3. Panel otvorených agend - Aktuálne otvorená agenda je zvýraznená. K menám otvorených agend je možné si nechať zobrazovať aj horúce klávesy na rýchle prepínanie medzi nimi, či ich zobrazovať ako dlaždice (viď menu funkciou k agende, voľba Nastavenie/Nastavenie plochy). Panel otvorených agend je možné skryť.
 4. Tlačítka Otevřít/Zavřít - Tlačítka pro otevření další agendy resp. zavření aktuální agendy (= jedna z možností, jak otvírat a zavírat agendy).
 5. Panel nástrojov (toolbar)- Tlačidlá na vyvolanie najčastejších funkcií.
 6. Panel funkčných tlačidiel - Tlačidlá na spustenie vybraných funkcií dostupných v danom mieste. Panel tlačidiel je možné skryť.
 7. Pracovná plocha hlavného okna aplikácie - Konkrétny vzhľad záleží na type aktuálne otvorenej agendy. Pracovná plocha hlavného okna aplikácie podľa typu agendy obsahuje: Záložky a subzáložky alebo Okno sprievodcu.
 8. Záložky - Slúžia na prepínanie medzi jednotlivými časťami danej agendy. Niektoré záložky majú všeobecnejší význam a vyskytujú sa vo väčšine agend (napr. záložky Zoznam a Detail), iné sú úplne špecifické a vyskytujú sa len v rámci danej agendy. Niektoré záložky obsahujú ďalšie vnorené záložky, nazývané tiež subzáložky.
 9. Subzáložky - Vnorené záložky.
 10. Funkčné tlačidlo - Jedna z možností na vyvolanie funkcie.
 11. Funkčné tlačidlo s voľbou - Multifunkčné tlačidlo pre viac ako jednu funkciu.
 12. Panel definovateľných údajov detailu - Na zobrazenie ľubovoľných údajov k aktuálnemu záznamu, podľa želania užívateľa. Podobný môže byť aj na zozname, viď Panel definovateľných údajov zoznamu.
 13. Editačná položka
 14. Editačná položka typu dátum - Viď Editačné položky dátumové
 15. Editačná položka číselníková
 16. Prepínač (radio button)
 17. Predvoľby, začiarkavacia položka alebo začiarkavacie políčko (check box)
 18. Skrytý zoznam (combo box)
 19. Vertikálny Scrollbar (rolovací pás, posuvník)
 20. Horizontálny Scrollbar
 21. Panel zobrazenia zoznamu aj na iných záložkách - Umožňuje vidieť záznamy zo záložky Zoznam aj na záložkách typu Detail, príp. iných, praktické pri listovaní v zoznamoch.
 22. Aktuálny záznam - Viď výkladový slovník - aktuálny záznam a Needitovateľný zoznam (grid) - Tvary ukazovateľov (indikátorov) na riadku.
 23. Informačný panel
 24. Obmedzovací panel v dokladových agendách, panel obmedzení s informáciou o aktuálne zvolenom obmedzení (len v dokladových agendách)
 25. Lišta obľúbených obmedzení v paneli obmedzení s tlačidlami alebo e-linkami pre rýchlu voľbu niektorej z definícií obmedzení
 26. Panel fulltextového hľadania
 27. Prvky na ovládanie hľadania v paneli fulltextového hľadania
 28. Iný typ funkčného tlačidla pre vyvolanie nejakej akcie, dialógového okna s ponukou a pod. umiestnené priamo v ploche záložky.
 29. Tlačidlo v pravej hornej časti indikujúce, že ide o variantný vstupný formulár.
 30. Stavový riadok - Lišta s možnosťou zobraziť si informácie o aktuálne prihlásenom užívateľovi, firme, spojení na databázu atď. a s informáciou o sviatkoch.
 31. Speciální grafické prvky indikující stav kontrol
 32. Farebné rozlíšenie
 33. Lišta pro Zvláštní upozornění

Okrem vyššie uvedených môže obsahovať aj ďalšie prvky, ktoré nie sú zobrazené na uvedenom obrázku:

Kompletný zoznam viď Základné ovládacie prvky v okne.

Pre porovnanie Príklady hlavného okna aplikácie z predchádzajúcich verzií vo Windows klasickom vzhľade a Windows XP vzhľade:

Príklad hlavného okna aplikácie v systéme ABRA Gen s podvojným účtovníctvom s aktuálnou agendou Faktúry vydané pri Zobrazovaní textu v paneli agend nastavenom na názov agendy s klávesovou skratkou pod ikonou reprezentujúcou agendu:

Windows XP/Klasický vzhľad (Klasické nastavenie) - príklad z predchádzajúcich verzií systému ABRA Windows XP/vzhľad Windows XP - príklad z predchádzajúcich verzií systému ABRA

Lišta nadpisu

V najvrchnejšej časti okna je lišta systému s nadpisom okna, kde sa okrem mena programu a čísla verzie ABRA Gen zobrazuje pre informáciu i názov aktuálne spracovávanej firmy (obsah položky Lokálny názov firmy vo Firemných nastaveniach) a názov aktuálne otvorenej agendy:

Príklad, keď v nadpise okna program informuje okrem mena programu a čísla verzie i o tom, že spracovávanou firma je ABC a aktuálne otvorenou agendou sú faktúry vydané. Ak je systém v stave Trial verzie, je tu uvedený text "Skúšobná verzia", viď tiež Ako zistiť stav aktivácie.

Za číslom verzie ABRA Gen môže byť uvedené i označenie súhrnnej aktualizácie a prípadne aj identifikácia bežiacich skriptov.

V SK lokalizácii je ďalej za číslom verzie uvedená skratka lokálnej meny, tzn. obsah položky Lokálna mena vo Firemných nastaveniach. Táto identifikácia lokálnej meny pochádza z doby prechodu z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu, kedy sa zadávali doklady paralelne v dvoch inštaláciách v oboch menách a bolo potrebné rýchlo zistiť, v akej inštalácii užívateľ aktuálne pracuje. Napr.: ABRA Gen 16.13.04 EUR.

Stavový riadok

V najspodnejšej časti okna je stavový riadok - (tzv. Status bar). Zobrazujú sa v ňom nasledujúce informácie:

 • aktuálne prihlásený užívateľ
 • meno firmy, s dátami ktorej sa aktuálne pracuje - tzn. identifikácia spojenia na databázu
 • aktuálny dátum resp. dátum spustenia systému ABRA Gen (pokiaľ systém priebežne denne nezatvárate) vrátane zobrazeného mena, ktoré v daný deň slávi sviatok podľa kalendára
 • ďalšie informácie potrebné z agend, napr.:
  • v tlačovom náhľade sú tu informácie o aktuálnej stránke a celkovom počte stránok

   Príklad stavového riadka v tlačovom náhľade, pričom je prihlásený užívateľ Novák, aktuálny dátum je 24.6.2005 (sviatok má Ján) a aktuálne zobrazená stránka tlačového náhľadu je prvá z celkovo desiatich

  • v mzdových agendách sú tu informácie o aktuálnom mzdovom období a Minimálnom dátume zmeny

   Príklad stavového riadka v mzdových agendách, pričom je prihlásený užívateľ Novák, aktuálny dátum je 24.6.2005 (sviatok má Ján), aktuálne mzdové obdobie je jún 2005 a pretože je otvorené, minimálny dátum, ku ktorému je možné zadávať zmeny spätne, je 1.6.2005

  • V editore tlačových zostáv je tu informácia o aktuálne označenom prvku, tzn. typ prvku, jeho šírka a výška v mm a v prípade objektu i jeho zarovnanie v mm

   Príklad stavového riadka v editore tlačových zostáv

Ak na stavový riadok zájdete myšou, môžete vo forme popisiek (tooltipov, hintov) získať informáciu o kontexte prihláseného užívateľa:

 • ak zájdete myšou na položku s menom prihláseného užívateľa, môžu to byť až tieto informácie:
  • Prihlásený užívateľ: Supervisor
  • Vo firme: Pokusná s.r.o.
  • Meno počítača: Novak_NTB
  • Spojenie: Hlavné spojenie - aktuálne spojenie na databázu
  • Server: SuperMax
  • Port: 8095

   Nemusia sa zobraziť všetky vymenované informácie, ale len tie, ktoré majú vo vašej inštalácii zmysel.

Príklad zobrazenia ďalších informácií ako obsah hintu (popisky) k položke Prihlásený užívateľ na stavovom riadku

 • ak myšou zájdete na položku s dátumom, sú to nasledujúce informácie:
  • Dnes má sviatok: Lenka
  • Zajtra má sviatok: Peter

Ak systém práve vykonáva nejakú akciu, v stavovom riadku sa namiesto vyššie uvedených údajov zobrazuje príslušná informácia o práve prebiehajúcej akcii:

Príklad informácie o práve prebiehajúcej akcii

V ľavej časti okna je panel otvorených agend. V hornej časti okna je menu a panel nástrojov. Zvyšok okna využíva jedna zo spustených agend a to tá, ktorá je práve aktuálna. Budeme jej nazývat pracovní plocha hlavního okna, nebo jen plocha agendy (myšleno aktuálně otevřené agendy). Konkrétny vzhľad je daný typom aktuálne otvorenej agendy, typicky obsahuje záložky s funkčnými tlačidlami, informačnými panelmi, vyhľadávacími panelmi a pod., ale môže mať aj vzhľad sprievodcu.

Vo všetkých agendách (číselníkových, dokladových a ostatných) sú k jednotlivým záložkám v programe interne definované zoznamy akcií, ktoré sú potom v danej záložke danej agendy k dispozícii. Tieto akcie sa môžu vykonať (spustiť) rôznym spôsobom - majú na to väčšinou príslušnú položku v menu a v zozname funkčných tlačidiel, ktorý je pri pravom kraji hlavného okna aplikácie. Akcia môže byť spustiteľná aj tlačidlom na paneli nástrojov. Zoznam akcií, ktoré sú aktuálne k dispozícii, sa dynamicky mení podľa aktuálnej záložky. Podľa tohto zoznamu akcií sa potom pre danú záložku vytvára zodpovedajúci zoznam funkčných tlačidiel a položiek v menu.

Vzhľad hlavného okna aplikácie je do značnej miery užívateľsky prispôsobiteľný (napr. je možné potlačiť zobrazovanie panela otvorených agend, panela tlačidiel, panela nástrojov, zoznamu na iných záložkách a pod. s možnosťou obnovy východiskového nastavenia zobrazenia). Viď aj popis jednotlivých častí hlavného okna aplikácie a popis dostupných funkcií v menu Nastavenie.

Speciální grafické prvky

V různých formulářích mohou být využívány i nějaké další speciální grafické prvky pro rychlou indikaci nějaké stavu. Používá se např.:

Farebné rozlíšenie

Farebný pruh umožňujúci rozlíšenie v prípade prevádzky viacerých spojení či viacerých systémov ABRA Gen.

Zvláštní upozornění

Barevný pruh zobrazující nějaké důležité zvláštní upozornění. Používá se např.:

V nasledujúcich kapitolách sú jednotlivé časti popísané detailnejšie, vrátane popisu ich ovládania.

Cez pracovnú plochu hlavného okna aplikácie je možné vyvolať aj nejaké modálne oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno.. Ide napr. o nasledujúce prípady:

Panel NPS

Viz popis panelu NPS v okně pro spouštění agend.