Panel nástrojov

Po spustení agendy sa v hornej časti obrazovky zobrazí panel nástrojov, tzv. toolbar ABRA Gen, s niekoľkými tlačidlami. Tlačidlá predstavujú vybrané najčastejšie používané funkcie a slúžia na ich rýchle spustenie. Význam jednotlivých tlačidiel je zrejmý z ich názvu. Panel nástrojov je prítomný počas celej doby chodu systému ABRA Gen, pokiaľ si ho užívateľsky neskryjete.

Príklad panela nástrojov. ABRA vzhľad.

Panel nástrojov je za účelom lepšej modifikovateľnosti rozdelený na niekoľko častí, pričom jeho vzhľad je užívateľsky modifikovateľný. Ktoré časti panela sú defaultne k dispozícii, závisí od toho, v ktorom mieste programu sa práve nachádzate. Nastavenie panelov nástrojov je spoločné pre agendy podobného charakteru, tzn. napr. umiestenie panela nástrojov v číselníkových a dokladových agendách sa pamätá oddelene od nastavenia napr. v agende Editor a pod. Tvar panela nástrojov sa pamätá na užívateľa.

Panel nástrojov má typicky niekoľko častí. Môžete zmeniť ich poradie alebo z nich vytvoriť viacero líšt pod sebou.

Časť panela premiestnite nasledovne:

  • Uchopíte ho myšou za ľavý okraj a presuniete na iné miesto.
  • Dvojklikom ľavého tlačidla myši na ľavý okraj dôjde k rýchlemu presunu buď na ľavú alebo na pravú stranu (v závislosti na tom, kde sa panel nachádza)

Pohybovať sa v paneli nástrojov:

  • po jednotlivých tlačidlách (ikonách) môžete pomocou myši. Tlačidlo, na ktorom aktuálne stojíte kurzorom, je zvýraznené.

Spustiť funkciu z panela nástrojov môžete nasledovne:

  • myšou kliknete na príslušné tlačidlo (ikonku) na paneli nástrojov

Funkcie je vo všeobecnosti možné spúšťať aj inými spôsobmi.

Funkcie, ktoré z daného miesta programu nie sú prístupné, tzn. nemajú zmysel (napr. funkcia Oprava dokladu, ak je zoznam dokladov prázdny) , alebo ich nie je možné spúšťať z iného dôvodu (napr. v režime editácie záznamu nie je možné spúšťať iné funkcie a pod.), sú vykreslené šedou, sú tzv. "disablované". Príp. nie sú vôbec zobrazené.

V takomto prípade príslušnú funkciu pochopiteľne nie je možné spustiť ani žiadnym iným spôsobom.

Funkcie aktuálne ponúkané v paneli nástrojov

Ako bolo spomenuté v úvodnej kapitole Hlavné okno aplikácie, funkcie aktuálne ponúkané v paneli nástrojov sa dynamicky menia podľa konkrétneho miesta programu (a to podľa zoznamu akcií (funkcií) definovaných výrobcom k danému miestu programu).Tzn. menia sa jednak podľa typu agendy (tzn. rôzne agendy môžu mať všeobecne rôzne funkcie v paneli nástrojov), tak aj podľa otvorenej záložky v danej agende (tzn. rôzne záložky môžu mať všeobecne rôzne funkcie v paneli nástrojov) a rovnako aj podľa stavu programu v záložke (tzn. napr. v režime editácie nejakého záznamu nie sú k dispozícii funkcie, ktoré inak k dispozícii sú a pod.). Objasníme na príklade:

Nech v otvorenej agende faktúr vydaných stojíme v záložke Zoznam. Po stlačení ikony z panela nástrojov (alternatívne výberom voľby z menu Funkcie->Nový alebo stlačením funkčného tlačidla Nový či klávesovej skratky F2) budeme zadávať novú faktúru. Ak ale budeme stáť v rovnakej agende v záložke Platby k vybranej faktúre, tak po stlačení rovnakej ikony (alternatívne výberom voľby z menu Funkcie->Nový alebo stlačením funkčného tlačidla Nový či klávesovej skratky F2) budeme zadávať novú platbu.

Ďalej, ak budeme stáť v záložke Zoznam, budeme mať k dispozícii o. i. ikonu na vytvorenie kópie záznamu. Ak budeme stáť v záložke Platby, ikona k dispozícii nebude, keďže v danom mieste nie je príslušná funkcia zmysluplná.

Viď aj záverečný príklad v kap. popisujúcej menu.
 

Pre ponuku tlačidiel panela nástrojov platí:

  • V paneli tlačidiel je vždy LEN obmedzená podmnožina funkcií, ktoré sú pre dané miesto programu dostupné paralelne z menu funkcií. (Tzn. že do panela nástrojov sú vytiahnuté skutočne len tie najpočetnejšie funkcie typu pridať záznam, opraviť záznam, vytlačiť záznam a pod.)

Popis vybraných ikon z panela nástrojov (viac viď menu funkcií):

V niektorých špecializovaných agendách či miestach programu (napr. rôzne editory) sa môžu na paneli vyskytovať ešte ďalšie funkčné tlačidlá a ikony, tie sú potom popísané v príslušnom mieste helpu.

Ikona Popis
Jedna z možností, ako otvoriť/zavrieť agendu. Viď tiež popis menu Agendy, funkcie Otvoriť/Zavrieť.
Tlačidlá navigátora pre pohyb po zozname.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Detail<->Zoznam. Ikony pre rýchle vyvolanie štandardizovaných funkcií. Viď tiež popis menu Funkcie.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Občerstviť.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Tlač, export.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Nový záznam.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Oprava záznamu.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Kópia záznamu.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Vymazanie záznamu.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Skryté.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Nájsť.
Jedna z možností, ako vyvolať funkciu Nájsť ďalšie.
Jedna z možností, ako vyvolať Okamžitú nápovedu (kontextový helpKontextovosť helpu spočíva v tom, že sa po vyvolaní on-line nápovedy z programu cez funkčný kláves F1 zobrazí informácie práve k tej časti a verzii systému ABRA, odkiaľ bola nápoveda vyvolaná. Napr. pokiaľ budete práve v editácii hlavičky faktúry, tak aktuálna help stránka zobrazená po stlačení F1 sa bude týkať práve popisu položiek faktúry.). Rôzne možnosti nápovedy. Viď tiež popis menu Nápoveda.
Jedna z možností, ako vyvolať Pomocníka.
Jedna z možností, ako vyvolať Hlavný index (kontextového helpu).
Jedna z možností, ako vyvolať zobrazenie noviniek pre jednotlivé verzie. Tzn. kapitoly Zmeny vo verziách.
Jedna z možností, ako otvoriť zákaznícky portál. Ikona pre spustenie portálu je k dispozícii až potom, čo vykonáte nastavenie pre pripojenie do portálu. Viď funkcie v menu Zákaznícky portál.
Jedna z možností, ako zadať požiadavku na zákaznícky portál. Ikona nie je k dispozícii, pokiaľ nemáte k funkcii príslušné prístupové právo. Viď funkcie v menu Zákaznícky portál.
Umožňuje priamo z agend ABRA Gen otvoriť e-shop spoločnosti ABRA Software s.r.o., prevádzkovaný sesterskou společnosťou Systematiq a určený na predaj ABRA Serverov, pokladničných periférií a ďalších komodít, súvisiacich so systémom ABRA Gen.