Panel otvorených agend

V ľavej časti hlavného okna aplikácie sa nachádza panel otvorených agend. Na paneli otvorených agend sú umiestnené v závislosti od nastavenia dlaždice alebo ikony, ktoré reprezentujú agendy otvorené v jednom aktívnom okne. Tá z nich, ktorá je práve aktuálna (jej ikona je graficky zvýraznená), vypĺňa pracovnú plochu hlavného okna aplikácie a budeme ju nazývať aktuálne otvorená agenda.

Panel otvorených agend s tromi otvorenými agendami pri rôznom nastavení vzhľadu:

Vzhľad Windows 7 s ikonami   ABRA vzhľad s ikonami   ABRA vzhľad s dlaždicami:
 

Nastavenie vzhľadu panela otvorených agend:

V závislosti od nastavenia sú otvorené agendy reprezentované dlaždicami alebo ikonami, pričom pri ikonách je možné zvoli´t, či a ako sa má zobrazovať popisný text:

 • ako ikony - text pod ikonou
 • ako ikony - text vedľa ikony
 • ako ikony - nezobrazovať text
 • ako dlaždice

  A to buď s klávesovou skratkou alebo bez nej:

  ABRA vzhľad s ikonami v paneli otvorených agend - rôzne nastavenie zobrazovania textu:ABRA vzhľad s dlaždicami v paneli otvorených agend:

   

  Text pod ikonou,
  bez klávesovej skratky
  Text pod ikonou,
  s klávesovou skratkou
  Text vedľa ikony,
  bez klávesovej skratky
  Text vedľa ikony,
  s klávesovou skratkou
  Bez textuDlaždice
  bez klávesovej skratky
  Dlaždice
  s klávesovou skratkou
ABRA vzhľad s ikonami v paneli otvorených agend - rôzne nastavenie zobrazovania textu:

Nastavenie sa pamätá na aktuálne prihláseného užívateľa.

Ikony reprezentujúce otvorené agendy sa v paneli agend vyskytujú v dvoch podobách a to podľa spôsobu, ktorým bola agenda otvorená:

Skrytie/odkrytie panela otvorených agend:

Prepínanie medzi otvorenými agendami:

Medzi otvorenými agendami je možné pomocou panela otvorených agend prepínať:

 • voľbou z menu Agendy
 • kliknutím myšou
 • použitím hot-keys:

  Klávesové skratky na prepínanie otvorených agend:

  Kláves. skratka Popis
  Alt+plus ALT+plus na numerickej klávesnici znamená pohyb dolu po paneli otvorených agend.
  Altl+mínusALT+mínus na numerickej klávesnici znamená pohyb hore po paneli otvorených agend.
  Altl+*ALT+znamienko násobenia na numerickej klávesnici znamená pohyb na koniec (smerom dolu) po paneli otvorených agend..
  Altl+/ALT+znamienko delenia na numerickej klávesnici znamená pohyb na začiatok (smerom hore) po paneli otvorených agend..
  Altl+číslo

  ALT+číslo od jedna do deväť (pozor, nie z numerickej klávesnice) znamená skok na otvorenú agendu, ktorej poradie v paneli otvorených agend zodpovedá danému číslu.

  Klávesové skratky Alt+číslo otvorenej agendy sa v paneli otvorených agend pri jednotlivých ikonách zobrazujú, ak je ich zobrazovanie pre aktuálne prihláseného užívateľa nastavené vo voľbe Nastavenie plochy v menu Nastavenie.

Pozor na počet otvorených agend a systémové prostriedky pri prevádzke systému na niektorých OS!

Na počítačoch s operačnými systémami W95, W98, W98SE a WME sú obmedzené systémové zdroje, ktoré sa používajú na uchovávanie informácií o otvorených oknách a grafických objektoch na nich zobrazených. Systémové prostriedky spotrebovávajú všetky užívateľské programy aj operačný systém samotný a použiteľnosť závisí od konkrétneho usporiadania na príslušnom počítači. Z konečnej veľkosti zdrojov vyplývajú určité obmedzenia pre chod systému ABRA Gen na uvedených operačných systémoch, kedy platí, že veľký počet súčasne otvorených agend uberá systémové prostriedky vášmu počítaču vo väčšej miere, a môže nastať až situácia, kedy pokus o uskutočnenie nejakej ďalšej akcie nebude možné vykonať a skončí chybou programu. V takomto prípade všetky zbytočne otvorené agendy, ktoré v danom okamihu nutne nepotrebujete, zatvorte.

Odporúčame na uvedených systémoch dát do záložky "Po spustení" zástupcu na výrobcom OS dodávaný merač systémových prostriedkov (typicky na ceste C:\WINDOWS\RSRCMTR.EXE) a pri chodu systému ABRA Gen sledovať aktuálnu hodnotu systémových zdrojov. Ak by sa množstvo zostávajúcich voľných prostriedkov dostalo pod 25%, odporúčame zavrieť niektoré z otvorených agend, ktoré v danom momente nutne nepotrebujete. V opačnom prípade, po vyčerpaní všetkých zdrojov, hrozí vypisovanie systémových chýb a ukončenie jednotlivých aplikačných alebo aj systémových programov.