Panel funkčných tlačidiel

V pravej časti pracovnej plochy hlavného okna aplikácie sa môže nachádzať (podľa typu agendy) panel tlačidiel:

Vzhľad Windows 7: ABRA vzhľad:
Príklad panela tlačidiel

Obsahuje funkčné tlačidlá alebo funkčné tlačidlá s voľbou (multifunkčné tlačidlá).

Ak agenda obsahuje viac funkčných tlačidiel ako sa vojde do aktuálnej veľkosti okna so systémom ABRA Gen, a teda sa všetky tlačidlá pod seba nevojdú, objaví sa v stĺpci tlačidiel špeciálne tlačidlo s významom Ďalšie tlačidlá , po ktorého stlačení sa zobrazia ďalšie funkčné tlačidlá:

Vzhľad Windows 7: ABRA vzhľad:
Príklad panela tlačidiel s tlačidlom Ďalšie tlačidlá v agende
Ponuky vydané zobrazenej v malom okne

 

Po paneli tlačidiel sa môžete pohybovať nasledujúcimi spôsobmi:

  • z klávesnice Tabulátorom, tzn. Tab resp. Shift+Tab

Aktuálna položka je zvýraznená. Napr. v príklade na obrázku je to položka Nový (predstavuje funkciu na zadanie nového dokladu).

Skrytie/odkrytie panela tlačidiel:

Spustiť funkciu z panela tlačidiel môžete nasledujúcimi spôsobmi:

  • zájdete Tabulátorom na požadované funkčné tlačidlo a stlačíte Enter
  • kliknete naň myšou

Funkcie je vo všeobecnosti možné spúšťať aj inými spôsobmi.

Funkcie, ktoré z daného miesta programu nie sú prístupné, tzn. nemajú zmysel (napr. funkcia Oprava dokladu, ak je zoznam dokladov prázdny), alebo ich nie je možné spúšťať z iného dôvodu (napr. v režime editácie záznamu nie je možné spúšťať iné funkcie a pod.), sú vykreslené šedou, sú tzv. "disablované" alebo sa vôbec neponúkajú.

V takomto prípade príslušnú funkciu pochopiteľne nie je možné spustiť ani žiadnym iným spôsobom.

Funkcie aktuálne ponúkané v paneli tlačidiel:

Ako bolo spomenuté v úvodnej kapitole Hlavné okno aplikácie, funkcie aktuálne ponúkané v paneli tlačidiel sa dynamicky menia podľa konkrétneho miesta programu (a to podľa zoznamu akcií (funkcií) definovaných výrobcom k danému miestu programu). Tzn. rôznia sa jednak podľa typu agendy (tzn. rôzne agendy môžu mať rôzne funkcie v paneli tlačidiel) jednak podľa otvorenej záložky v danej agende (tzn. rôzne záložky môžu mať rôzne funkcie v paneli tlačidiel), ďalej podľa stavu programu v záložke (tzn. napr. v režime editácie, sú k dispozícii o.i. aj funkcie na uloženie a zrušenie zmien, ktoré inak k dispozícii nie sú a pod.), ale tiež podľa stavu aktivácií, príp. inštalovaných častí programu. Viď aj záverečný príklad v kap. popisujúcej menu.

Pre ponuku tlačidiel platí:

  • V paneli tlačidiel je vždy LEN podmnožina funkcií, ktoré sú pre dané miesto programu dostupné paralelne z menu funkcií. (Tzn. že nie všetky funkcie dostupné v danom mieste programu musí mať nutne zodpovedajúce funkčné tlačidlo v paneli tlačidiel).

Zobrazovanie panela tlačidiel je možné potlačiť pre aktuálne prihláseného užívateľa vo voľbe Nastavenie plochy - Skryť panel funkčných tlačidiel v menu Nastavenie.