Klávesové skratky (všeobecne)

V tejto kapitole si uvedieme prehľad najčastejších klávesových skratiek a akcií s nimi spojených vo Windows systémoch všeobecne, teda platných i v ABRA Gen.

Ďalej viď aj kap. Štandardizované funkcie ABRA Gen, ich klávesové skratky a všeobecný popis, kde nájdete prehľad ďalších klávesových skratiek používaných pre typizované operácie v celom systéme ABRA Gen (so zhodným alebo podobným významom takmer vo všetkých agendách ABRA Gen).

Okrem toho je v v jednotlivých agendách množstvo ďalších klávesových skratiek pre netypizované operácie, teda funkcie, ktoré bývajú rôzne v rôznych agendách ABRA Gen, vždy podľa konkrétneho charakteru a potrieb danej agendy. Tieto sú vždy uvedené v popise danej agendy pri popise danej funkcie.

Klávesové skratky, ktoré sú v danej záložke danej agendy k dispozícii na spustenie jednotlivých jej funkcií, sú uvedené v zozname funkcií v hlavnom menu aplikácie vo voľbe Funkcie, príp. v popisku (tooltipe) príslušného funkčného tlačidla. Okrem toho bývajú k dispozícii ešte rôzne horúce klávesy graficky zvýraznené a to nielen pre funkcie a funkčné tlačidlá, ale aj rôzne iné prvky a položky v okne. (Zobrazenie môže byť vecou nastavenia operačného systému, viac viď v rámci výkladu termínu horúce klávesy.)

Príklad zobrazenia klávesovej skratky v popisku (tooltipe). ABRA vzhľad.

 

Príklad zobrazenia dostupných klávesových skratiek pre funkcie dostupné v konkrétnej agende. ABRA vzhľad, aj keď, ako bolo spomenuté v popise vzhľadov, hlavné menu je jedno z miest, ktoré sa styluje podľa Windows. V tomto prípade Windows 8.

Klávesové skratky umožňujú užívateľovi pohodlné ovládanie z klávesnice mnohokrát oveľa rýchlejšie ako ovládanie myšou.

Kde nájsť info o dostupných kl. skratkách v systéme ABRA Gen, viď Často kladené otázky - Klávesové skratky, kde ich hľadať?

Kl. skratka Funkcie
Enter

Má niekoľko funkcií:

 • Ukončuje vstupný formulár (s uložením), tzn. ako stlačenie funkčného tlačidla OK alebo Uložiť, ako je bežné v prostredí Windows (neplatí akurát pre editovateľný zoznam a editačnú položku typu poznámka).

  Pre užívateľov ABRA Gold: Kláves Enter v systéme ABRA Gendefaultne neslúži na prechod na ďalšiu položku vstupného formulára, ako tomu bolo v ABRA Gold Win, ale uzatvára vstupný formulár!!! Tzn. napr. ak zadávame položky v hlavičke dokladu, tak stlačenie Enter nás neposunie na ďalšiu položku na vyplnenie, ale má rovnaký efekt ako stlačenie Uložiť! Je však možné si nastaviť, aby bolo možné sa po položkách pohybovať aj pomocou klávesu Enter - viď menu Nastavenie - popis funkcie Na pohyb po položkách používať aj Enter z numerickej klávesnice.

 • Voľba z ponuky, tzn. potvrdenie (voľba) tej akcie, ktorá je aktuálna, napr. voľba funkcie z menu (stlačenie Enter vyvolá funkciu, na ktorej stojí v menu kurzor), voľba hodnoty - záznamu z číselníka (stlačenie Enter vyberie aktuálny záznam) a pod.
 • Vyvolanie funkcie spojenej s funkčným tlačidlom, ktoré má fókus.
 • Posun na ďalší riadok v editačnej položke typu poznámka.
Esc

Typicky niečo ruší, zatvára či ukončuje bez ukončenia. Napr. ukončuje vstupný formulár bez uloženia, dialógové okno bez uloženia atď. Takže odchod - zrušenie rozpracovanej akcie, tzn. ako stlačenie funkčného tlačidla Storno, Zrušiť (neplatí pre editovateľný zoznam a editačnú položku typu poznámka).

Esc ďalej ruší (maže) prípadný zadaný filter. Viď napr. funkcia pre hľadanie hodnoty v zozname dostupná v zoznamoch, rýchle fulltextové hľadanie v okne agend a pod.

Shift+Enter Vyhradené pre štandardizované funkcie agend ABRA Gen.
Ctrl+Enter

Vyhradené pre štandardizované funkcie agend ABRA Gen.

V niektorých špeciálnych prípadoch ukončuje vstupný formulár (s uložením resp. s výberom) namiesto klávesu Enter (napr. výber z číselníka skladových kariet v režime zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet). Takýto prípad je potom popísaný v rámci popisu danej agendy resp. daného miesta programu.

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12

a ich kombinácie:

Shift+F2,...
Ctrl+F2,...
Ctrl+Shift+F2,...
Alt+F11,...
ctrl+alt+F11,...

Vyhradené pre štandardizované funkcie agend ABRA Gen. Viď samostatná kapitola.

V niekteorých agendách, pokiaľ nie je použitá príslušná štandardizovaná funkcia, môžu byť klávesy F2-12 alebo ich kombinácia s Ctrl/Shift využité pre nejakú špecializovanú funkciu. Viď napr. Ctrl+F3 na hľadanie textu vo funkcii Nájsť ďalší v editácii wiki stránky.

Niektoré kombinácie sú využité pre funkcie určené na prácu s definíciami, napr. definíciami obmedzenia, definíciami filtrovania v nastavení filtra, funkciami na hromadné označovanie a definíciami pre hromadné označovanie a pod.

Ctrl+F Kombinácia Ctrl+F je vyhradená pre hľadanie a akcie s tým spojené. Viď napr. funkcia pre hľadanie hodnoty v zozname dostupná v zoznamoch, rýchle fulltextové hľadanie v okne agend a pod.
Ctrl+Shift+F Kombinácia Ctrl+Shift+F je vyhradená pre presun fókusu do panela fulltextového hľadania, ak je v danej agende k dispozícii.
F10 Posunie fókus do menu, bez ohľadu na to, kde bol v okamihu stlačenia F10 (ako je obvyklé v prostredí Windows), teda aktivuje v danom programe panel s menu. Opakované stlačenie F10 fókus vráti späť. Takže slúži na rýchle prepínanie do menu a späť. (Rovnaký efekt ako kláves Alt).
Shift+F10 Vyvolá lokálnu ponuku menu (ako je obvyklé v prostredí Windows), ak je táto k aktuálnemu prvku k dispozícii. Opakované stlačenie Shift+F10 lokálne menu zavrie.
Alt+Enter Vyvolá dialóg na nastavenie Vlastností vybranej položky - teda voľbu Vlastnosti z lokálneho menu (ako je obvyklé v prostredí Windows).
Tab

Prechod na ďalší prvok vstupného formulára, tzn. posunie fókus na ďalší prvok v poradí.

Alternatívne je možné na pohyb po položkách používať aj Enter z num. klávesnice, ak to máte nastavené, viď menu Nastavenie - popis funkcie Na pohyb po položkách používať aj Enter z numerickej klávesnice.

Shift+Tab Návrat na predchádzajúci prvok vstupného formulára, tzn. inverzná funkcia k Tab.
Ctrl+Tab

Prechod na nasledujúcu záložku. Ak je v okne viac vnorených záložiek, funkcia prepína medzi záložkami na najvyššej úrovni. Objasníme na príklade:

V agende faktúr vydaných majme aktuálne otvorenú záložku Detail, v nej subzáložku Hlavička dokladu:

ABRA vzhľad

Fókus stojí na subzáložke Hlavička. Stlačenie Ctrl+Tab nespôsobí prepnutie do subzáložky Firma, ale prepnutie zo záložky Detail do záložky Zaúčtovanie (príp. platby, ak daný doklad nemá záložku Zaúčtovanie). (Ak by sme mali nejakú akciu rozeditovanú tzn. boli by sme v záložke Detail v editačnom režime a napr. opravovali hlavičku dokladu, tak pred samotným prepnutím do inej hlavičky si program najskôr vyžiada ukončenie editácie s možnosťou uloženia zmien alebo zrušenie editácie bez uloženia.)

Ctrl+Shift+Tab Prechod na predchádzajúcu záložku, tzn. inverzná funkcia k Ctrl+Tab.
ScrollLock Stlačenie klávesu ScrollLock má význam pri prihlásení do systému, aby sa nespustili agendy zo záložky Po spustení, alebo pri spustení agendy, aby neprebehol príkaz s východiskovým obmedzením.
Alt Stlačenie samotného klávesu Alt posunie fókus do menu, bez ohľadu na to, kde bol v okamihu stlačenia Alt (ako je obvyklé v prostredí Windows). Ďalšie stlačenie vráti fókus späť. Slúži teda na rýchle prepnutie do menu a späť. (Rovnaký efekt ako kláves F10).
Alt+ podčiarknuté písmeno

Tzv. Hot-keys, horúce klávesy. Použitie napr.:

 • na prepnutie na inú záložku
 • na vyvolanie funkcie spojenej funkčným tlačidlom s týmto hot-key
 • na vyvolanie menu alebo funkcie z menu
 • atď.
Alt+Q Vyvolanie užívateľskej funkce, viď Akcie po...
Alt+F4

Vo Windows všeobecne - zavretie aktuálneho okna alebo ukončenie celého programu.

V ABRA Gen zavretie aktuálneho okna, pričom môže ísť o

 • hlavné okno aplikácie ABRA Gen (tzn. zatvorenie všetkých otvorených agend a návrat do okna na spúšťanie agend)
 • okno na spúšťanie agend (tzn. ukončenie ABRA Gen)
 • modálne okno malého výberového číselníka (tzn. zavretie tohto číselníka bez výberu hodnoty)
 • modálne okno tlačového náhľadu (tlačový náhľad sa otvorí v modálnom okne, ak bol vyvolaný z iného modálneho okna)
Ctrl+O Otvorenie agendy.
Ctrl+Q Vloženie identifikácie užívateľa, dátumu a času do textu (viď napr. editácia aktivity, požiadavky, dokumentácie, ...).
Ctrl+F4

Vo Windows všeobecne - zavretie aktuálneho okna (MDI programy). V ABRA Gen uzavretí aktuálne otvorenej agendy.

Nefunguje v kombinácii s agendou Prehliadač Wiki.

Ctrl+F7 Nájde záznam vyhovujúci zadaným podmienkam, tzn. vyvolá funkciu hľadania podľa obmedzujúcich podmienok.
Shift+F7 Nájde ďalší záznam vyhovujúci zadaným podmienkam.
Shift+Num.plus,
Shift+Num.mínus,
Shift+Num.znamienko násobenia

V mzdových agendách podporujúcich históriu na prepínanie zobrazeného mzdového obdobia v paneli na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

V editačnej položke typu dátum na posun dátumu o mesiac. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.

Ide len o klávesy z numerickej klávesnice.

Ins,
Ctrl+Ins/Del,
Alt+šípky,
Shift+šípky,
Ctrl+Shift+šípky,
Ctrl+klik myšou,
Shift+klik myšou,
Alt+Ins/Del

Klávesové skratky na prácu s označovaním všeobecne platné vo Windows. Je ich možné využívať na označovanie

Alt+ šípka dole v položkách číselníkových, v skrytých zoznamoch (combobox), v položkách typu dátum a v položkách s kalkulačkou slúži na rozbalenie ponuky, tzn. číselníka, skrytého zoznamu, kalendára, kalkulačky atď.

Alt+ šípka hore v položkách s históriou slúži na vyvolanie okna histórie.

Alt+ šípka hore/dole v okne na spúšťanie agend umožní rýchly prechod na predošlú/nasledujúcu zložku. Alt+ šípka vľavo/vpravo v okne na spúšťanie agend umožní zmenu poradia aktuálnej ikony.

Alt+Ins/Del v editovateľných zoznamoch na vkladanie/mazanie riadkov. Viď Navigátor, funkcie navigátora, poradie riadkov - kláves. skratky. Platí pre väčšinu navigátorov v editovateľných zoznamoch.

Ctrl+ Del v položkách číselníkových slúži na vymazanie hodnoty.

Ctrl+Alt+Ins V editovateľných zoznamoch na pridávanie riadkov. Viď Navigátor, funkcie navigátora, poradie riadkov - kláves. skratky. Platí pre väčšinu navigátorov v editovateľných zoznamoch.
Alt+Shift+šípka vpravo/vľavo Klávesové skratky na zmenu šírky aktuálneho stĺpca v editovateľnom gride.
Alt+Num.plus,
Alt+Num.mínus,
Alt+Num.znamienko delenia,
Alt+Num.znamienko násobenia,
Alt+číslo1-9

Klávesové skratky na prepínanie medzi otvorenými agendami.

Ide len o klávesy z numerickej klávesnice.

Ctrl+číslo1-9 Klávesové skratky na prepínanie triedenia v paneli vyhľadávania a triedenia v niektorých agendách. Príp. prr štandardizované akcie v iných agendách (typicky na rýchlu voľbu podfunkcií pri niektorých multifunkčných tlačidlách). V tlač. náhľade prepína veľkosť zobrazenia. V záložke Foto prepína veľkosť zobrazenia. A pod.
PgUp

Zobrazenie predchádzajúcej stránky, teda na listovanie v dlhých zoznamoch. Posúva fókus o stránku hore, pričom sa počíta vždy od východiskovej pozície kurzora. Platí pre needitovateľný i editovateľný zoznam.

V tlač. náhľade posúva viditeľnú časť reportu na ďalšiu.

V kalendári vyvolanom z editačnej položky typu dátum na posun dátumu o mesiac. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.

PgDn

Zobrazenie nasledujúcej stránky, teda na listovanie v dlhých zoznamoch. Posúva fókus o stránku dole, pričom sa počíta vždy od východiskovej pozície kurzora. Platí pre needitovateľný i editovateľný zoznam.

V tlač. náhľade posúva viditeľnú časť reportu na predchádzajúcu.

V kalendári vyvolanom z editačnej položky typu dátum na posun dátumu o mesiac. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.

Home Posun kurzora na prvý záznam v zozname. Platí pre needitovateľný i editovateľný zoznam. V editačnej položke na prvý znak celého textu (riadka)
End Posun kurzora na posledný záznam v zozname. Platí pre needitovateľný i editovateľný zoznam. V editačnej položke na posledný znak celého textu (riadka).
Šípka vpravo/vľavo

V needitovateľnom zozname roluje (posúva) obraz horizontálne po stĺpcoch v zozname, viď kláves. skratky na pohyb kurzora po needitovateľnom zozname. V editačnej položke po písmenách.

V kalendári vyvolanom z editačnej položky typu dátum pre posun na dátum v zvolenom smere. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.

Ctrl+Šípka vpravo/vľavo

V needitovateľnom zozname roluje (posúva) obraz horizontálne po stĺpcoch v zozname, viď kláves. skratky na pohyb kurzora po needitovateľnom zozname.

V editačnej položke roluje na prvý (posledný) znak slova (podobný efekt ako Home/End, ale tu po slovách).

V číselníkoch so stromovou štruktúrou posunie položku, na ktorej stojí kurzor, o jednu hierarchickú úroveň nižšie/vyššie vo funkcii Usporiadať strom.

Šípka hore/dole

V needitovateľnom zozname roluje (posúva) kurzor vertikálne po záznamoch v zozname. Viď pohyb kurzora po needitovateľnom zozname - kláves. skratky.

Podobne v editovateľnom zozname. Viď Pohyb v editovateľnom zozname - kláves. skratky.

V editačnej položke typu poznámka roluje po riadkoch poznámky, v ostatných editačných položkách funguje ako šípka vpravo (vľavo). V editovateľnom zozname roluje po riadkoch, prechod z posledného riadka na ďalší je spojený rovno so založením nového riadka.

V kalendári vyvolanom z editačnej položky typu dátum pre posun na dátum v zvolenom smere. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.

Ctrl+Šípka hore/dole

V needitovateľnom zozname posunie kurzor na prvý resp. posledný aktuálne zobrazený záznam v okne. Viď pohyb kurzora po needitovateľnom zozname - kláves. skratky.

V číselníkoch so stromovou štruktúrou posunie položku, na ktorej stojí kurzor, nad predchádzajúcu/pod nasledujúcu položku v rámci jednej vetvy stromu vo funkcii Usporiadať strom.

Ctrl+Num.plus,
Ctrl+Num.mínus,
Ctrl+Num.znamienko násobenia,
Ctrl+Num.znamienko delenia

V needitovateľnom zozname ovládania tlačidiel navigátora na pohyb po záznamoch. Viď pohyb kurzora po needitovateľnom zozname - kláves. skratky.

Ide len o klávesy z numerickej klávesnice.

Space (Medzerník)
Alt+Space(Medzerník) Zobrazí systémové menu aktuálneho okna.
Alt+Space(Medzerník)+N Minimalizácia okna.
Ctrl+Space(Medzerník)

V editácii záznamu, ktorý obsahuje viacriadkový editovateľný grid (zoznam), prepína medzi jednoriadkovým a viacriadkovým zobrazením, resp. medzi zobrazením len 1. časti riadka a všetkých častí (tzn. celého riadka). Viď Práca s viacriadkovým gridom, možnosť zobrazenia ako jednoriadkový - kláves. skratky.

V editácii Wiki stránky a v editore výrazov vyvoláva kontextovú ponuku.

Shift+Ctrl+Space(Medzerník)

Minimalizácia okna.

V editácii záznamu, ak tento obsahuje viacriadkový editovateľný grid (zoznam), vyvolá lokálnu ponuku menu na prepnutie jedno a viacriadkového zobrazenia.

V editácii zdrojového kódu v balíčku skriptov slúži na ručné vyvolanie nápovedy k parametrom procedúr a funkcií v rámci nápovedy intellisense.

Ctrl+A

Označenie všetkého. Nie je zatiaľ funkčný v položkách typu memo.

Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+D V editácii wiki stránky voľba typu písma.
Ctrl+E

V editácii zdrojového kódu v balíčku skriptov slúži na vyvolanie rýchleho hľadania v rámci nápovedy intellisense.

Num.plus
Num.mínus
V editačnej položke typu dátum na posun dátumu o deň. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.
Ctrl+Shift+Num.plus
Ctrl+Shift+Num.mínus
V editačnej položke typu dátum na posun dátumu o rok. Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Kl. skratky pre prácu so schránkou (clipboardom), štandard windows. Použitie schránky viď napr. Kopírovanie označených pomocou Clipboardu, editácia rôznych záznamov a pod.
Ctrl+C = Copy
Ctrl+V = Paste
Ctrl+X = Cut
Shift+Insert
Ctrl+Insert
Del+Insert
Kl. skratky pre prácu so schránkou (clipboardom). Ide o celosvetový štandard. Alternatíva k predchádzajúcim.
Shift+Insert = Copy
Ctrl+Insert = Paste
Del+Insert = Cut
T V editačnej položke typu dátum na výber aktuálneho dátumu (ale len v režime nerozbaleného kalendára). Viď zadanie hodnoty do dátumovej položky - kláves. skratky.

Kombinácia
Alt, Shift, Ctrl +písmeno

(okrem kombinácií spomenutých vyššie majúcich iný význam)

Vyhradené pre funkcie agend ABRA Gen. Ide o niektoré zo štandardizovaných funkcií alebo o špecializované funkcie v konkrétnych agendách. Viď potom popis danej agendy.

Ako bolo povedané vyššie, klávesové skratky, ktoré sú v danej záložke danej agendy k dispozícii na spustenie jednotlivých jej funkcií, sú uvedené v zozname funkcií v hlavnom menu aplikácie vo voľbe Funkcie, príp. v popisku (tooltipe) príslušného funkčného tlačidla.