Okno na spúšťanie agend

Ide o okno, ktoré je určené pre spúšťanie agend príp. iných úloh/aplikácií. Obsahuje predovšetkým odkazy na agendy systému ABRA Gen. Tieto odkazy sú graficky reprezentované ikonami alebo dlaždicami (je možné užívateľsky nastaviť). Pre rýchle dohľadanie agendy je k dispozícii rýchle fulltextové hľadanie s viacerými režimami použitia (je možné užívateľsky nastaviť).

Zobrazenie s ikonami: Zobrazenie s dlaždicami:

Príklad okna na spúšťanie agend v systéme ABRA Gen s podvojným účtovníctvom. ABRA vzhľad. Ďalšie príklady viď popis Zložiek v okne agend.

Za číslom verzie ABRA Gen môže byť uvedené i označenie súhrnnej aktualizácie a prípadne aj identifikácia bežiacich skriptov.

Vzhľad a nastavenie okna na spúšťanie agend je užívateľsky definovateľný a pamätá sa na užívateľa. Umožňuje si nadefinovať rôzny spôsob a usporiadanie odkazov na jednotlivé agendy a aplikačné programy ABRA Gen alebo na ľubovoľné iné súbory, vr. možnosti definovať si odkazy do siete WWW. Navyše môžete do zložiek umiestniť obsah siete WWW a prispôsobiť všetky zobrazené a používané prvky v okne na spúšťanie agend svojim vlastným požiadavkám, napr. upraviť si ich ako htm súbor stránku a pod. Teda každý jednotlivýužívateľ si ho môže usporiadať tak, ako mu to najviac vyhovuje.

Užívateľské modifikácie okna na spúšťanie agend sa dajú jednoducho preniesť aj na iné počítače iným užívateľom, viď Tip pre vás v popise Modifikácie stromu zložiek.

Časť definície okna na spúšťanie agend je defaultne dodávaná výrobcom tak, aby obsahovala ikony s odkazmi na všetky dostupné agendy ABRA Gen usporiadané do skupín, a to rôznym spôsobom podľa aktuálne nastaveného Spôsobu usporiadania agend v stromovom menu. Jednotlivé skupiny potom tvoria podzložky (vetvy) defaultne dodávaného hierarchického stromu. Názvy vetiev stromu charakterizujú danú skupinu agend (Fakturácia, Pokladňa,…) resp. daný modul (napr. Predaj, Nákup, ...) tak, ako boli popísané v kap. Charakteristika systému. Viď aj popis stromu zložiek.

Okno na spúšťanie agend sa zobrazí (vyvolá):

  • vždy po spustení programu a prihlásení užívateľa (tzn. zatiaľ nie je žiadna agenda otvorená (a ak nie je nastavené, aby sa niektorá agenda po prihlásení priamo spustila (viď zložka Po spustení))
  • po zavretí poslednej otvorenej agendy (tzn. už nie je žiadna agenda otvorená),
  • po vyvolaní z hlavného okna aplikácie (tzn. ak je aspoň jedna agenda otvorená).

Zo zobrazeného spúšťacieho okna je potom možné spustiť (otvoriť) vybranú agendu, pričom existujú rôzne možností spustenia (otvorenia) agendy. Spustená agenda sa otvorí v hlavnom okne aplikácie. Z hlavného okna aplikácie môžete začať pracovať s danou agendou (viď kapitolu popisujúcu príslušnú agendu) alebo si môžete otvoriť ďalšiu agendu. Ďalšiu agendu si môžete otvoriť buď priamo z hlavného okna aplikácie v rámci inej spustenej agendy alebo si z neho znovu vyvolať okno na spúšťanie agend.

O popise, ovládaní a modifikácii okna agend sa viac dočítate v kapitolách:

Kombinácia CTRL+ALT+SHIFT+F11 vyvolaná z okna na spúšťanie agend umožní prihlásenie do režimu Konzultant. K dispozícii len pre chod v sieťovej verzii s aplikačným serverom.