Možné spôsoby zadania novej platby dokladu

Novú platbu daného dokladu zobrazovanú v záložke Platby môžete zadávať niekoľkými spôsobmi:

Platba zadaná v agende plateného dokladu z jeho záložky Platby

Tu môžete zadať novú platbu dvomi spôsobmi:

Platba zadaná v agende plateného dokladu z jeho záložky Zoznam/Detail

V agende plateného dokladu (tzn. predpisu platby) zo záložky Zoznam môžete k danému dokladu zadať špeciálny typ platby a to platbu:

 • kurzovým rozdielom - tzn. pre doklady v cudzích menách nechať spočítať kurz. rozdiel a vygenerovať doklad typu kurzový rozdiel, ktorý potom pribudne jednak v agende kurzových rozdielov a jednak ako záznam platby v záložke Platby daného dokladu

  Nová platba vygenerovaním kurzového rozdielu sa zadáva funkciou Kurzové rozdiely v záložke Zoznam v agende plateného dokladu, viď funkciu Kurzové rozdiely v popise záložky Zoznam jednotlivých agend platených dokladov, v ktorých kurzové rozdiely prichádzajú do úvahy.

  Kurzové rozdiely je možné k danému dokladu generovať aj inými spôsobmi, vygenerovaný doklad KR pribudne v zozname platieb daného dokladu bez ohľadu na to, akým spôsobom bol vygenerovaný.

V agende plateného dokladu (tzn. predpisu platby) v záložke Zoznam resp. Detail môžete zadať aj ďalší špeciálny typ platby a to platbu:

 • zálohovým listom - táto možnosť nie je k dispozícii vo všetkých agendách, v ktorých má význam platba vopred na základe zálohového listu, ale len v agende faktúr vydaných a prijatých. Pripojiť zálohový list k faktúre ako jej platbu môžete totiž i tak, že novú faktúru vystavíte priamo na základe už existujúceho zálohového listu funkciou Nový Podľa zálohového listu vydaného, resp. funkciou Nový Podľa zálohového listu prijatého. Zo zálohového listu sa jednak prevezmú údaje do hlavičky novej faktúry a jednak zadaná suma (suma zúčtovania zálohy) a pripojí sa ako platba danej faktúry.

  Ďalšou možnosťou je pripojiť existujúci zálohový list (zálohové listy) v záložke Detail agendy faktúr vydaných k subzáložke Zálohy, resp. Detail faktúr prijatých k subzáložke Zálohy.

  Ide o zúčtovanie nezdanenej zálohy.

Platba zadaná v agende platiaceho dokladu

Týmto spôsobom môžete zadať platbu:

 • bankou - tzn. v agende Bankové výpisy je možné zadať riadok bankového výpisu ako platbu daného dokladu (platba sa automaticky spáruje s plateným dokladom pomocou zadaného variabilného symbolu, prípadne je možné platený doklad vyhľadať ručne) alebo je možné zadať platený doklad a predpis platby v subzáložke Rozdelenie platby riadka.
 • vzájomným zápočtom - tzn. v agende Vzájomné zápočty je možné zadať riadok dokladu vzájomného zápočtu ako platbu daného dokladu (platba sa automaticky spáruje s plateným dokladom pomocou zadaného variabilného symbolu, prípadne je možné platený doklad vyhľadať ručne) alebo je možné zadať platený doklad a predpis platby v subzáložke Rozdelenie platby riadka.
   
 • pokladničnou účtenkou - tzn. v agende Pokladničný príjem, Pokladničný výdaj zadať nový doklad bez DPH alebo vybrať už existujúci bez DPH a v subzáložke Rozdelenie platby zadať platený doklad a predpis platby.
 • ostatnými dokladmi - tzn. v agende Ostatný príjem, Ostatný výdaj zadať nový doklad bez DPH alebo vybrať už existujúci bez DPH a v subzáložke Rozdelenie platby zadať platený doklad a predpis platby
 • kurzovými rozdielmi - tzn. v agende Kurzové rozdiely tzn. nechať pre doklady v cudzích menách spočítať kurz. rozdiely a vygenerovať doklad typu kurzový rozdiel, ktorý potom pribudne ako záznam platby v záložke Platby daného dokladu.
 • zálohovými listami - tzn. v agende Zálohových listov vystaviť nový zálohový list alebo vybrať už existujúci a v subzáložke Zúčtovanie pridať nové zúčtovanie zálohy, tzn. zadať doklad, do ktorého sa záloha alebo jej časť zúčtuje (tzn. pridať zúčtovanú zálohu ako platbu daného dokladu).

  V ABRA Gen je možnosť zúčtovať zálohový list do dokladu zo všetkých agend predpisov platieb (ako sú faktúry, dobropisy, ostatné doklady,...), aj keď ju v praxi vo všetkých agendách asi nevyužijete.

Pozor, ak zadávate nejaký platiaci doklad, musíte ho zviazať s plateným dokladom (tzn. zadať jeho Predpis platby). Inak by síce peniaze zodpovedali, ale platený doklad by sa javil stále ako neuhradený. Objasníme na príklade:

Majme faktúru vydanú na 1000EUR. Ak by sme vystavili napr. pokladničnú príjemku ako samostatnú účtenku, tzn. v agende Pokladničný príjem a nezadali by sme pri nej platený doklad, peniaze v pokladni by nám síce súhlasili, ale daná faktúra by sa stále javila ako nezaplatená (o účtenke by "nevedela"). Preto je potrebné účtenku s faktúrou zviazať, tzn. vystaviť ju jedným z vyššie uvedených spôsobov.

Pri faktúrach v cudzej mene sa stav zaplatenia sleduje v mene, v ktorej je faktúra vystavená. Tzn. keď sa suma zaplatenia v cudzej mene rovná sume faktúry v cudzej mene, faktúra je prehlásená za zaplatenú.

Platby realizované z pokladne pokladničného predaja

Platby niektorých dokladov je možné uskutočniť aj priamo na pokladni pokladničného predaja (viď režim platenia). Takéto platby potom figurujú v záložke Platby ako akékoľvek iné platby vzniknuté niektorým z vyššie uvedených spôsobov. Aké doklady pri tom vznikajú atď., viď Predaj s využitím záloh/faktúr - Platby faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja.

Okrem toho sa v pokladničnom/reštauračnom predaji záložka Platby využíva na prevod platidiel z pokladničného miesta do firemnej pokladne/banky a naopak. Viď agendy Príjmy do pokladničného miesta (PPP) a Výdaje z pokladničného miesta (VPP). V takom prípade môže byť záznam platby na danú záložku vygenerovaný aj iným spôsobom (napr. v rámci odvodu tržieb z pokladničného miesta a pod.). Viď možnosti vystavenia nového PPP a možnosti vystavenia nového VPP dokladu.

Platby realizované z iných častí systému

Platby niektorých dokladov je možné realizovať aj z iných častí systému. Ide napr. o platby faktúr vydaných a zálohových listov v hotovosti priamo z modulu Servis. Takéto platby tiež figurujú v záložke Platby ako akékoľvek iné platby vzniknuté niektorým z vyššie uvedených spôsobov. Viac viď Vecný obsah, základné pojmy - Servis.