Záložka Platby - Zadanie novej platby z agendy plateného dokladu

V agende dokladov, na ktorých prichádza do úvahy platenie, je k dispozícii záložka Platby. V tejto záložke je možné platby zobrazovať, opravovať, tlačiť, ale aj zadávať nové. Ide o jednu z možností, ako zadať novú platbu dokladu.

Po zvolení funkcie Nový v záložke Platby daného plateného dokladu sa najskôr zobrazí dialógové okno, v ktorom zvolíte typ platby z ponúkaných typov ako aj to, či budete platiť príjmovým alebo výdajovým dokladom. Obe možnosti (vrátane toho ktorá z nich a za akých okolností sa predvypĺňa ako začiarknutá) boli podrobne vysvetlené v kap. Typy platieb - typy platiacich dokladov, príjmové/výdajové doklady, znamienka+/-.

Voľba typu platby

Potom sa objaví okno na zadanie novej platby, tzn. nového dokladu zvoleného typu.

Položky zadávaného nového platiaceho dokladu v okne zadania novej platby sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Platba Rozdelenie platby Rozúčtovanie

Subzáložka Platba

Tu zadáte údaje nového platiaceho dokladu. Väčšina z nich sú hlavičkové údaje platiaceho dokladu, zostávajúce sa použijú ako údaje riadkové.

Platiaci doklad zadaný ako nová platba z agendy platiaceho dokladu bude mať len jeden riadok a to riadok typu 1- text so sumou.

Názov Popis
Pokladňa K dispozícii len pre zadanie platieb v hotovosti. Pokladňa, v ktorej sa uskutoční "pohyb" peňazí. Kód pokladne zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka pokladní.
Rad

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pri platbách v hotovosti ide o jeden z radov, ktoré sú priradené k vybranej pokladni.

Možnosť použitia radu dokladov, ktorý má nastavené súhrnné účtovanie, na zadanie novej platby závisí od hodnoty parametra Povoliť zaúčtovať PP/PV súhrnne, pokiaľ ide o doklady, ktoré sú platbou.

Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
 

sfsdfdsgdfgdfg

jhjh

Dátum

Dátum platby, resp. dátum zúčtovania zálohy. Povinná položka. Predvypĺňa sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

 

Kontácia

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Stredisko

Stredisko, na ktoré sa daná suma platby zaúčtuje. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk.

Ide o stredisko, ktoré sa doplní do riadka vzniknutého platiaceho dokladu. Povinná položka, pretože na riadkoch všetkých dokladov sú strediská povinnými položkami. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ide o zákazku, ktoré sa doplní do riadka vzniknutého platiaceho dokladu. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a rozúčtovávať.

O. prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Konšt.symbol K dispozícii len v prípade platby ostatným výdajom, pre prípad, že by konšt. symbol na ňom bol povinný. Či je položka povinná, viď popis v kap. konšt. symboly.
Suma

Suma, na ktorú bude daný platiaci doklad vystavený.

Ide o sumu v mene platiaceho dokladu (viď aj položka Mena)!

Predvypĺňa sa suma, ktorá ešte zostáva na zaplatenie, prepočítaná do meny platiaceho dokladu podľa zadaného kurzu alebo aktuálneho kurzového lístka.

POZOR, ako bolo povedané v kap. Typy platieb, do zaplatených čiastok za daný doklad sa zarátavajú i vystavené požiadavky na platobné príkazy a vystavené platobné príkazy doposiaľ nezviazané s bankovým výpisom, okrem platobných príkazov s príznakom "Neplatný". Preto, pokiaľ boli na doklad napr. mylne opakovane vygenerované požiadavky na platobný príkaz (tzn. celkovo vo vyššej cene, ako je predpis faktúry) ide o nezmyselný stav a ďalšia platba sa ho snaží korigovať, tzn. predvyplní sa platba opačným typom dokladu z hľadiska príjmu/výdaja. Podobne, pokiaľ vystavený platobný príkaz nebol správne zviazaný s prijatým bankovým výpisom a pod. (podrobnejšie viď kap. Vecný obsah Banka - väzba bankové výpisy- platobné príkazy.

Pre uplatnenie zľavy a zaokrúhľovanie sumy platiaceho dokladu platí:

 • Pri prepočte z jednej meny na druhú sa na sumu uplatní zaokrúhlenie nastavené pre cieľovou menu v číselníku mien. Objasníme na príklade:

  Majme nezaplatenú faktúru vydanú na 6300EUR. Vykonáme úhradu v hotovosti v USD, kurz nech je napr. 1:38,45. Mena USD má nastavené zaokrúhlenie na 0,1 nahor. Potom sa predvyplní suma 163,90USD. Ak by pre menu USD nebolo nastavené žiadne zaokrúhlenie, predvyplnila by sa suma 163,85USD.

 • Na doklade pokladničného príjmu, ktorý je vystavený ako platiaci doklad zo záložky Platby, sa na položku suma neuplatní zaokrúhlenie nastavené v položkách Zaokrúhľovanie celkovej sumy na výstupných dokladoch v definícii meny, v ktorej sa doklad vystavuje. Objasníme na príklade:

  Príklad 1: Majme nezaplatenú faktúru vydanú na 63,85USD. V číselníku Meny nech je pre menu USD zaokrúhlenie sumy na výstupných dokladoch na 1,- nahor. Uskutočníme úhradu v hotovosti v USD. Ponecháme predvyplnenú sumu 63,85USD, doklad PP bude po uložení vystavený na 63,85USD. Ak by sme ale účtenku PP vystavili v agende pokladničných príjmov (teda nie rovno ako platbu), zadaná suma 63,85USD by sa po uložení zaokrúhlila na 64USD.

  Príklad 2: Majme nezaplatenú faktúru vydanú na 600EUR. V číselníku Meny nech je pre menu USD nastavené zaokrúhlenie sumy na výstupných hotovostných dokladoch aritmeticky na 0,5. Uskutočníme úhradu v hotovosti v USD. Kurz nech je 1:39. Ponecháme predvyplnenú sumu 15,38USD, doklad PP bude po uložení znieť na 15,38USD (suma platby bude 599,82EUR). Ak by sme ale účtenku PP vystavili v agende pokladničných príjmov (tzn. nie priamo ako platbu), zadaná suma 15,38USD by sa po uložení zaokrúhlila na 15,50USD.

  Viď aj príklady pri položke Suma platby zo záložky Rozdelenie platby.

  Pokladničných výdajov a ostatných dokladov sa nastavenie zaokrúhlenia vo Firemných údajoch resp. v definícii jednotlivých mien netýka.

 • Na doklade pokladničného príjmu, ktorý je vystavený ako platiaci doklad zo záložky Platby, sa na položku suma neuplatnia zľavy nastavené vo Firemných nastaveniach na predvypĺňanie.

  Ak pokladničná príjemka nebola vystavená priamo ako platba v záložke Platby, ale ako bežná pokladničná príjemka a ako platba bola v záložke Platby len dodatočne pripojená, je samozrejme možné, že sa na nej zaokrúhlenia (a príp. aj zľavy) uplatnili.

Mena

Mena, v ktorej sa platba uskutoční. Pri platbe pokladňou je daná menou podľa definície pokladne a nie je ju možné meniť.

Pokiaľ je mena iná ako lokálna, sprístupní sa funkčné tlačidlo Kurz. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu)
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu). Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok
Tlačiť po uložení

Pomocou tejto predvoľby si môžete nastaviť, či si doklad po uložení želáte tlačiť. Ak je položka začiarknutá, po uložení sa rovno vyvolá zoznam príslušných tlačových reportov. Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, bude sa mu pri ďalšom vyvolaní editácie dokladu v tejto agende ponúkať začiarknutá a naopak.

Ak ide o hotovostný doklad platby tvorený a tlačený priamo v rámci akcie ukladania nového plateného dokladu, spínač nemusí byť k dispozícii. Záleží na tom, čo je nastavené vo funkcii Nastavenie tlače po uložení, viď nastavenie tlače pokladničnej príjemky - pri platbe v hotovosti.

Suma platby

Informatívna položka. Zobrazuje obsah položky Suma platby zo záložky Rozdelenie platby, viď ďalej.

Tu je k dispozícii iba vtedy, ak tu má jej zobrazovanie nejaký význam. Tzn. tu vtedy, ak sa líšia meny, tzn. suma plateného dokladu a suma platby sa môžu líšiť.

Ak ide o prípad Pripojenia existujúcej platby, môže sa zobraziť aj v iných prípadoch.

Zostávajúce položky generovaného dokladu platby ako je napr. Firma a pod. sa predvyplnia podľa hlavičky plateného dokladu, tzn. buď sa preberú priamo tak, ako sú zadané v hlavičke dokladu alebo ak to nie je možné, doplnia sa zodpovedajúcim spôsobom. Napr. ak došlo k zásadnej oprave firmy zadanej na platenom doklade (viď Záložka Firma - všeobecne - pravidlá preberania firmy, pobočiek a osôb v popise) alebo pokiaľ na platiacom doklade nie je rovnaký Typ obchodu ako bol použitý na platenom doklade k dispozícii, použije sa najbližší kompatibilný (viď Pravidlá pre Typ obchodu) a pod.

Subzáložka Rozdelenie platby

Platba dokladov sa v ABRA Gen nepamätá len ako celok k platenému dokladu, ale rozpúšťa sa na jednotlivé riadky. To umožňuje pri čiastočne platených dokladoch sledovať, ktorý riadok konkrétne je už pokrytý platbou a ktorý ešte nie. Na tento účel je pri zadávaní platby k dispozícii subzáložka Rozdelenie platby. Je tu uvedený zoznam riadkov podľa obsahu plateného dokladu s informáciami, na akú sumu celkom (s DPH) bol daný riadok vystavený, koľko sa z neho zatiaľ zaplatilo a koľko sa má teraz splatiť. K dispozícii je viacero možností rozdelenia platby.

Subzáložka Rozdelenie platby obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam riadkov plateného dokladu (vrátane prípadného riadka zaokrúhlenia) s informáciami, na akú sumu bol každý z riadkov už uhradený.

V hornej časti záložky Rozdelenie platby sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Platený doklad Zobrazuje číslo plateného dokladu, tzn. aktuálneho dokladu v záložke Zoznam danej agendy dokladov.
Suma platby

Suma úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným platiacim dokladom, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tzn. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odčítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Ide o sumu v mene plateného dokladu!

Položka Suma platby sa vo väčšine prípadov rovná položke Suma, prípadne prevedenej na menu plateného dokladu. No pri zadaní novej platby môže mať opačné znamienko ako položka Suma alebo môže byť zadaná aj úplne odlišne (to len v prípadoch, keď je editovateľná).

Položku je možné editovať len vtedy, keď je predpis (platený doklad) v nejakej cudzej mene a jeho platba (platiaci doklad) je v inej mene. Aby nedochádzalo pri úhradách takýchto dokladov k ťažkostiam, je tu možnosť užívateľsky zadať, aká časť plateného dokladu sa uhradí, aj keď napríklad po prepočítaní sumy dokladu aktuálnym kurzom môže vychádzať iné číslo. Predvypĺňa sa sumou z položky Suma v subzáložke Platba, prípadne prepočítanou na menu plateného dokladu.

Celé objasníme na príkladoch:

Príklad - vyrovnanie preplatku - kedy sú opačné znamienka:
Majme faktúru prijatú na 1000USD v kurze 1:42. Zaplatená bola čiastočne bankou v EUR a čiastočne pokladňou v USD tak, že celková zaplatená suma tejto faktúry v USD je 1000,04USD. Teda došlo k preplatku faktúry, ktorý je potrebné vyrovnať. Vyrovnáme ho vystavením ďalšej platby ostatným dokladom.

Takže na faktúre prijatej je potrebné uhradiť -0,04USD. Vystavíme novú platbu a to ako doklad Ostatný príjem (na vyrovnanie preplatkov sa pre faktúry prijaté defaultne ponúka príjmový doklad). Suma, ktorú treba uhradiť je -0,04USD, ale platíme opačným typom dokladu, čiže Suma na doklade bude +0,04USD. Po uložení bude v zozname platieb nasledujúca situácia:

Suma je kladná, Suma platby je záporná

Inou možnosťou je vystaviť novú platbu ako doklad Ostatný výdaj. Suma, ktorú treba uhradiť je -0,04USD, platíme príslušným typom dokladu, čiže Suma na doklade bude tiež -0,04USD. Po uložení bude v zozname platieb nasledujúca situácia:

Suma je záporná, Suma platby je tiež záporná

Ak by sme zadali platbu dokladom OSP vystaveným na -0,04USD, znamienka v položkách Suma a Suma platby by boli opačne ako v prvom prípade, samozrejme takto uskutočnená platba by bola chybná: namiesto vyrovnania preplatku by ho ešte zvýšila:

Suma je záporná, Suma platby je kladná, ale preplatok sa zvýšil, faktúra celkom by teda bola uhradená na 1000,08USD

Príklad - platba v iných menách:
Majme v roku 2001 faktúru prijatú FP na 50 USD. Platba bola napr. v hotovosti v DEM. Nech kurzy USD a EUR (DEM je denomináciou) sú také, že aby bola zaplatená suma 50USD, musela by platba byť napr. na 116,83DEM. Platba sa ale po dohode s dodávateľom uskutočnila na 116,80DEM. Ak by sme použili štandardný prepočet na menu dokladu pomocou lokálnej meny, javila by sa faktúra ako neuhradená o nejaké drobné centy.
Aby k týmto nepríjemným efektom nedochádzalo, je k dispozícii položka Suma platby. Zadáme teda pokladničný výdaj na sumu 116,80DEM a do sumy platby zadáme 50USD. Tým zaistíme, že táto účtenka uhradí danú faktúru v plnej výške predpisu a faktúra sa nebude javiť ako nezaplatená.
Vzniknutá nepresnosť v platbe (116,80DEM namiesto 116,83DEM) sa zahrnie do kurzového rozdielu. Tzn. Predpis faktúry v USD bude celý uhradený, ale pri prepočte na lokálnu menu vznikne rozdiel medzi predpisom a zaplatením, ktorý sa vyrovná spočítaním kurzových rozdielov na faktúry v cudzích menách.

Spôsob rozdelenia

Sumu platby je možné nechať prerozdeliť medzi riadky

 • pomerne (podľa súm, na ktoré boli riadky vystavené)
 • ručne - tzn. nepredvypĺňa nič a platbu musí užívateľ rozdeliť ľubovoľne ručne.

Defaultne je nastavené pomerne. Pokiaľ nezvolíte inak, platba sa automaticky rozdelí rovnomerne na jednotlivé riadky plateného dokladu.

Voľba "Sekvenčne", ktorá bola k dispozícii do verzie 6.04.6 ABRA Gen, je pri dokladoch vystavených s touto voľbou automaticky prepísaná vo vyšších verziách na "Pomerne". Avšak už rozpočítané platby sa automaticky neprepočítavajú.

Spôsob rozdelenia platby objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Majme faktúru vydanú FV-6/01:

riadok A 5000 5%DPH => celkom 5250,
riadok B 2000 5%DPH => celkom 2100,-

Faktúru platíme účtenkou vo výške 6000,-. (Účtenku môžeme vystaviť buď z agendy faktúr, kde v záložke Platby vystavíme novú platbu pokladňou, alebo môžeme pripojiť už existujúcu PP funkciou Pripojiť alebo v agende pokladničných príjmov príslušnú účtenku zviažeme s faktúrou v záložke Rozdelenie platby výberom dotyčnej faktúry ako plateného dokladu.)

a) Spôsob rozdelenia platby je nastavený na Pomerne a situácia bude nasledujúca:

Príklad platby rozdelenej na viacriadkový predpis pomerne. Čiže suma 6000 sa rozdelila v pomere predpisov na jednotlivých riadkoch, teda 5250:2100 => 2857,14 : 1142,86.

b) Spôsob rozdelenia platby je nastavený Ručne a vy sa rozhodnete napr. pre sekvenčné rozdelenie platby, tzn. také, že sa platba rozdelí postupne do jednotlivých riadkov a to do výšky 100% predpisu na riadku. Potom už rozdeľuje pomerne. Tzn. preplatky sa rozdelia pomerne. Situácia bude nasledujúca:


Príklad platby rozdelenej na viacriadkový predpis sekvenčne pri ručnom spôsobe rozdelenia platby. Čiže zo sumy 6000 sa najskôr pokryla platba riadka A do výšky predpisu, tzn. 5250,- a zvyšných 750,- sa priradilo k riadku B.

Príklad 2: Majme FV-6/2000 z Príkladu 1 zaplatenú účtenkou vo výške 4000 sekvenčne pri ručnom spôsobe rozdelenia platby. Vystavujeme novú účtenku ako platbu tejto faktúry, opäť na 4000EUR.

a) Spôsob rozdelenia platby je nastavený na Pomerne a situácia bude nasledujúca:

Čiže celá suma 4000 sa rozdelí v pomere 5250:2100 => 2857,14:1142,86, bez ohľadu na stav splatenia jednotlivých riadkov. Nastane teda situácia, keď riadok B nebude splatený vo výške 100% napriek tomu, že účtenka ako celok je preplatená.

b) Spôsob rozdelenia platby je nastavený Ručne a vy sa opäť rozhodnete pre sekvenčné rozdelenie platby, viď predchádzajúci príklad. Situácia bude nasledujúca:

Čiže zo sumy 4000 sa pokryla najprv platba riadka A do výšky 100%, teda 1250. Ďalej sa pokryla platba riadka B do výšky 100%, teda 2100. Zvyšná suma 650 je v tomto prípade už preplatok danej faktúry. Preplatok sa rozdelí pomerne medzi jednotlivé riadky, teda v pomere 5250:2100 => 464,29:185,71. Riadok A teda bude touto účtenkou splatený sumou 1250+464,29=1714,29 a riadok B bude splatený sumou 2100+185,71=2285,71.

Pri rozdeľovaní platby sa berú do úvahy aj záporné sumy (napr. prípad zúčtovania daňového zálohového listu do faktúry). Aby bolo rozdelenie rozumné, spracovávajú sa kladné a záporné sumy zvlášť. Objasníme na príklade:

Príklad 3: Majme platbu ostatným dokladom OSP na 1000EUR. K nej vystavíme DZV na 1000EUR v 19% (840,30EUR bez dane + 159,70EUR DPH). Zadáme faktúru s dvomi riadkami v 19% so sumami bez dane 100EUR a 900EUR. Do faktúry naimportujeme z DZV plných 840,30EUR bez dane. Teda celková suma FV je 190EUR s daňou. K faktúre vystavíme platbu pomocou OSP na sumu 100EUR. Keď zvolíme spôsob rozdelenia platby na Pomerne, bude situácia nasledujúca:

Čiže najprv sa vypočíta "pomer" platby voči nezaplatenej sume celého dokladu = 100/190. Najprv se vyriešia záporné riadky, ich suma je -1000,-, tzn.
rozpúšťaná suma bude -1000*(100/190)=526,32. Následne sa vypočíta, koľko budeme rozpúšťať do kladných súm = 100-(-526,32)=626,32. To sa rozpustí na riadky so sumou 119EUR (626,32*(119/1190) = 62,63) a so sumou 1071EUR (626,32-62,63 = 563,69).

Zostáva Informatívna položka. Zobrazuje, aká časť z položky Suma platby sa ešte nerozdelila medzi riadky do ich položiek Teraz splatiť, viď ďalej.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Rozdelenie platby na platiacich dokladoch

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname riadkov rozdelenia platby a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Záložka ďalej obsahuje editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam riadkov na rozdelenie sumy platby. Sú v ňom uvedené základné údaje o jednotlivých platených riadkoch:

Názov Popis
Text

Informatívna položka. Zobrazuje text z riadka dokladu alebo informáciu, že ide o centové vyrovnanie.

Skladové riadky nemajú položku Text, preto je pre ne obsah položky text v tomto zozname prázdny.

Vystavené

Informatívna položka. Zobrazuje sumu z daného riadka dokladu, ale vrátane DPH!

DPH sa dopočíta z celkovej sumy DPH na doklade (ktorá mohla byť nejako zaokrúhlená) pre danú sadzbu a pomerne sa rozdelí medzi riadky dokladu v danej sadzbe.

Takže nejde o číslo vzniknuté len jednoduchým výpočtom: suma z riadka dokladu bez dane krát sadzba dane.

Doteraz splatené Informatívna položka. Udáva, do akej výšky bol už daný riadok splatený predošlými platbami.
Stredisko Informatívna položka. Stredisko z daného riadka plateného dokladu.
Zákazka Informatívna položka. Zákazka z daného riadka plateného dokladu.
Obch. prípad Informatívna položka. Obchodný prípad z daného riadka plateného dokladu.
Projekt Informatívna položka. Projekt z daného riadka plateného dokladu.
Teraz splatiť Suma, v akej výške sa má daný riadok danou platbou splatiť. Položka môže byť zadaná ľubovoľne ručne alebo sa môže predvyplniť podľa toho, aký ste zvolili spôsob rozdelenia platby. Súčet súm v položkách Teraz splatiť za všetky riadky sa musí samozrejme rovnať položke Suma platby, viď vyššie, inak program nepovolí doklad uložiť.

Subzáložka Rozúčtovanie

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Tu je záložka Rozúčtovanie k dispozícii vždy, bez ohľadu na nastavenie účtovania editovaného dokladu. Tzn. aj keď editujeme doklad, ktorý sa nemá účtovať (tzn. nepamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný). Ani v tomto prípade však nemá význam a nemá zmysel údaje do nej zadávať.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

V editácii platiaceho dokladu v záložke Platby sú k dispozícii funkcie s rovnakým významom ako majú funkcie v editácii akýchkoľvek iných dokladov:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
OK - -

Uloženie editovaného dokladu. Vykonáte ho stlačením funkčného tlačidla OK, prípadne stlačením klávesu Enter (ak fókus nie je na inom funkčnom tlačidle). Pri ukladaní sa kontroluje správnosť zadaných hodnôt a aj to, či nedochádza k nejakej kolízii s databázou (napr. súčasná oprava toho istého záznamu dvoma užívateľmi).
Kontroluje sa o. i.:

 • či sú vyplnené všetky povinné položky - je nutné ich doplniť (napr. skratka Obdobia)
 • či sú správne vyplnené hodnoty v položkách (napr. dátum vystavenia dokladu by mal zodpovedať zadanému obdobiu)
 • či sú vyplnené odporúčané položky - program odporučí ich doplniť, ale nie je to bezpodmienečne nutné (ide o položky, ktoré nie sú pre daný záznam povinné, ale je vhodné ich zadávať)
 • prípadne ďalšie kontroly, napr. či použitá pokladňa nie je v zvolenom období uzavretá a pod.

Ak niečo nie je v poriadku, program zobrazí príslušné hlásenie. Podľa charakteru hlásenia musí užívateľ zadanie buď opraviť a znovu uložiť, resp. môže zvoliť "napriek tomu uložiť". Keď je všetko v poriadku, doklad sa uloží. Uložený doklad bude k dispozícii v agende daných dokladov, teda pokladničná príjemka v agende pokladničných príjmov, pokladničná výdajka v agende pokladničných výdajov, doklad ostatný príjem v agende ostatných príjmov a ostatný výdaj v agende ostatných výdajov.

Storno - - Editáciu platiaceho dokladu zrušíte stlačením funkčného tlačidla Storno, resp. stlačením klávesu Esc. Editácia dokladu sa po kontrolnej otázke ukončí bez uloženia všetkých uskutočnených zmien.