Záložka Platby - Pripojenie existujúcej platby z agendy plateného dokladu

V agende dokladov, na ktorých prichádza do úvahy platenie, je k dispozícii záložka Platby. V tejto záložke je možné platby nielen zobrazovať, opravovať, tlačiť, ale tiež zadávať nové pripojením existujúcich dokladov ako platieb. Ide o jednu z možností, ako zadať novú platbu dokladu.

Po zvolení funkcie Pripojiť v záložke Platby daného plateného dokladu sa najskôr zobrazí dialógové okno, v ktorom zvolíte typ platby z ponúkaných typov ako aj to, či budete platiť príjmovým alebo výdajovým dokladom. Obe možnosti (vrátane toho ktorá z nich a za akých okolností sa predvypĺňa ako začiarknutá) boli podrobne vysvetlené v kap. Typy platieb.

Príklad dialógového okna na voľbu typu platby

Následne sa podľa zvoleného typu platby objaví:

Sprievodca Výber dokladu

Pomocou Sprievodcu výberom dokladu zvoleného typu vyberiete doklad, ktorý chcete pripojiť ako platbu aktuálneho plateného dokladu. Potom prebehne kontrola, či je možné vybraný doklad pripojiť ako platbu. Doklad nie je možné pripojiť, ak

  • doklad je už platbou iného dokladu
  • doklad už má inverzný doklad (vrátenie u pokladničných príjmov, resp. výdajov)
  • ide o doklad s DPH, doklady s DPH principiálne nemôžu byť úhradou iného dokladu.

Či ide o doklad bez DPH alebo s DPH sa volí pri vystavovaní dokladu začiarknutím položky "DPH" v hlavičke tohto dokladu. Viď popis záložky Detail, subzáložky Hlavička v agendách pokladničných dokladov a ostatných dokladov.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen je možné ako platbu pripojiť akúkoľvek účtenku bez DPH, neexistuje teda žiadne obmedzenie na riadky účtenky. V ABRA Gold bolo možné pripojiť len účtenky, ktoré mali len jeden riadok a to typu text so sumou.

Po vybratí dokladu sa zobrazí dialógové okno s informáciami o doklade s možnosťami niektoré údaje platby zmeniť alebo doplniť. Pripojiť je možné i viac vybraných (a označených) platieb naraz.

Položky pripájaného platiaceho dokladu v okne zadania novej platby sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Platba Rozdelenie platby Rozúčtovanie

Subzáložka Platba

Pri pripájaní pokladničnou príjemkou/výdajkou alebo ostatným príjmom/výdajom má subzáložka Platba rovnaký význam a rovnaké položky ako pri zadávaní novej platby, viď popis subzáložky Platba v kap. Nová platba z agendy plateného dokladu. Tu je drobná odlišnosť akurát v zobrazovaní nasledujúcej položky:

Názov Popis
Suma platby

Informatívna položka. Zobrazuje obsah položky Suma platby zo záložky Rozdelenie platby, viď ďalej.

Tu je k dispozícii iba vtedy, ak tu má jej zobrazovanie nejaký význam. Tzn.:

  • vtedy, ak sa líšia meny, tzn. suma plateného dokladu a suma platby sa môžu líšiť
  • na pripojovanom doklade došlo k nejakému uplatneniu zlliav a zaokrúhleniu pri tomto výpočte

Majme platbu dokladom PP na 10EUR, s riadkovou zľavou zadanou 3,33%. PP doklad teda znie na 9,67 (došlo k zaokrúhleniu na desatinných miestach). Pri pripojení tohto dokladu sa informatívne zobrazuje aj položka Suma platby.

Pri pripájaní zálohového listu ide o zúčtovanie zálohy, k dispozícii sú preto len nasledujúce položky:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu zálohového listu, ktorý sa zúčtováva.
Dátum Dátum zúčtovania. Povinná položka. Predvypĺňa sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Kontácia

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie zúčtovanej zálohy.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Suma Suma zálohy, ktorá sa má zúčtovať v mene zálohového listu. Predvypĺňa sa suma, ktorá ešte zostáva na zúčtovanie.
Mena

Mena zúčtovania. Je zhodná s menou zálohového listu a nie je ju možné meniť.

Pokiaľ je mena iná ako lokálna, sprístupní sa funkčné tlačidlo Kurz. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu)
  • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu). Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
  • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Subzáložka Rozdelenie platby

Subzáložka Rozdelenie platby má rovnaký význam a rovnaké položky ako pri zadávaní novej platby, viď popis subzáložky Rozdelenie platby v kap. Nová platba z agendy plateného dokladu.

Subzáložka Rozúčtovanie

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

K dispozícii sú rovnaké funkcie ako pri zadávaní novej platby, viď popis funkcií v kap. Nová platba z agendy plateného dokladu.

Dialóg Údaje pre vyhľadanie riadkov bankového výpisu

Pomocou údajov zadaných v tomto dialógu vyhľadáte riadky bankových výpisov, ktoré nie sú ešte pripojené k žiadnemu dokladu a spĺňajú uvedené kritériá. Najskôr zadáte požadované podmienky, ktoré majú spĺňať riadky bankových výpisov:

Názov Popis
Bankový účet

Bankový účet firmy uvedenej v hlavičke plateného dokladu, tzn. účet partnera, z ktorého by mala prísť kreditná platba alebo na ktorý by mala odísť debetná platba. Zadáte alebo vyberiete z číselníka Bankové účty k firme, ktorý obsahuje údaje zadané v subzáložke Bankové účty v Adresári firiem. Povinná položka.

V prípade kreditnej platby sa predvyplní bankovým účtom firmy, ak má firma zadaný iba jeden bankový účet. V prípade debetnej platby sa predvyplní bankovým účtom firmy zadaným v hlavičke plateného dokladu.

Variabilný symbol

Variabilný symbol alebo jeho časť uvedený v položke Variabilný symbol na riadku bankového výpisu, ktorý sa má vyhľadať. Nepovinná položka.

Ak nepoznáte presne celý variabilný symbol, môžete využiť tzv. divoké znaky (wildcards). Objasníme na príklade:

Potrebujeme vyhľadať riadok bankového výpisu, ale poznáme len niekoľko číslic z variabilného symbolu uvedeného na riadku BV, napr. 13. Potom zadáme *13* a systém vyhľadá všetky doklady, ktorých variabilný symbol obsahuje číslice 13.

Poznámka Reťazec znakov (alebo jeho časť) uvedený v položke Text na riadku bankového výpisu, ktorý sa má vyhľadať. Nepovinná položka. Ak nepoznáte presne celý variabilný symbol, môžete využiť tzv. divoké znaky (wildcards).

Po stlačení tlačidla OK sa otvorí agenda Prehľad platieb bankou s tzv. červeným obmedzením, a to za všetky vybrané riadky bankových výpisov zatiaľ nepripojené k žiadnemu dokladu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy Prehľad platieb bankou štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.). Užívateľ potom môže mať k dispozícii ľubovoľné platby zadané na riadkoch bankového výpisu, tzn. aj platby na/z iného bankového účtu, na/od inej firmy a pod., a je preto úplne na zodpovednosti užívateľa, akú platbu k platenému dokladu pripojí.

Vyberiete príslušný riadok bankového výpisu a ten sa po stlačení tlačidla OK pripojí ako platba plateného dokladu v záložke Platby.