Procesná tvorba dokladov - Ponuka vydaná -> Objednávka prijatá

Ide o jednu z možností tvorby objednávky prijatej (OP). Odkiaľ je možné tvorbu OP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej OP, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy OP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Objednávka prijatá (OP) podľa dokladu Ponuka vydaná (NV):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu NV-OP?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú OP podľa viacerých NV naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokiaľ ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len podľa dokladov "čerpateľné". Požadovaný doklad potom vyberáte len z dokladov, z ktorých ešte je možné niečo čerpať. (Význam tohto obmedzenia viď kap. Ponuky vydané - záložka Obmedzenie.)

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej objednávky prijatej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej objednávky prijatej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile OP.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Výber podľa dátumu dodania

Ak je začiarknuté obmedzenie podľa dátumu dodania, sprístupní sa položka pre zadanie hraničného dátumu - z importovateľných riadkov potom budú vybrané len tie, ktorých dátum dodania je nižší alebo rovný zadanému dátumu. Na ponukách vydaných ide o plánovaný dátum dodania.

Toto obmedzenie sa predtým vzťahovalo len na skladové riadky. Od v. 6.04 sa vzťahuje na všetky typy riadkov.

Majme objednávku NV-1 a na nej riadok typu 3-skladový a riadok typu 2-text s počtom a sumou, oba s plánovaným dátumom dodania 15.10.06. Importujeme NV-1 do OP a zadáme obmedzenie podľa dátumu dodania do 10.10.06. Ani jeden riadok sa nenaimportuje, keďže kritérium nespĺňa.

Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na ponukách vydaných s tzv. červeným obmedzením, a to tu podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných ponúk vydaných, podľa ktorých tu vytvárame objednávku prijatú.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z ponúk), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných ponúk.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Režim prenesenia daňovej povinnosti

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už režim nastavený. (Tu funkciou Import v detaile OP.)

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, popis a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile OP.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Ponúk vydaných s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných ponúk vydaných, podľa ktorých tvoríme objednávku prijatú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Ak sa v importovaných ponukách nájde staršie obdobie, ako je nastavené vo vytváranej objednávke, nie je obdobie z ponuky do objednávky prenesené.

Informácie o preberaní zliav viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Pokiaľ je odlišnosť v mene, tzn. líši sa mena z importovaného dokladu líši od meny cieľového editovaného dokladu, (tzn. mena nebola prevzatá alebo sa jej prevzatie už neponúka, keďže už bol zadaný v editovanom doklade riadok), potom sa podľa aktuálneho kurzového lístka zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú aj prípadné importované ceny v obsahu dokladu.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Objednávky přijaté) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky objednávky prijatej sú predvyplnené podľa údajov z ponúk vydaných, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Zákazka sa z ponuky vydanej nepreberie do objednávky prijatej, pokiaľ hodnota parametra Používanie zákaziek vo Všeobecných nastaveniach=Nepoužívať. (V agende Ponuky vydané totiž i v tomto prípade môže ísť zákazku zadať, pretože hodnota parametra Používanie zákaziek vo Všeobecných nastaveniach môže byť pre ponuky vydané prebitá hodnotou parametra Používanie zákaziek pre modul Výroba.)

To isté platí pre položky Obchodný prípad a Projekt.

Import NV do OP je jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi NV a OP vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NV a X-väzby OP.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou -> Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpané (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet zatiaľ nečerpaný do následných dokladov .
  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text -> Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol niekam čerpaný (tzn. v položke Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
   • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tzn. pri každom ďalšom importe NV do OP sú vyhodnotené ako importovateľné a naimportujú sa.

  To platí aj v prípade, že z riadka typu 1 nebola do následného dokladu použitá celá suma, viď vyššie.

Teda, pokiaľ importujete ponuku, ktorá už bola čerpaná čiastočne do inej objednávky prijatej, naimportuje sa z nej len zostávajúca zatiaľ nečerpaná časť, tzn. doteraz nevyčerpané riadky typu 2 a 3 s počtami, ktoré ešte je možné čerpať a riadky typu 0 a 1, bez ohľadu na stav položky Čerpané. Ak predvyplnený počet znížite, pôjde o čiastočný import. Množstvo je možné aj zvýšiť, teda expedovať viac, ako bolo na ponuke. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme objednávku NV-1 s riadkami typu 0, 1 a 3 na 6ks tovaru. NV-1 naimportujeme do OP-1 a počet znížime na 3ks. Teda na OP-1 máme riadky typu 0, 1 a 3 v počte 3ks. Potom ju naimportujeme druhýkrát do OP-2 a počet znížime na 2ks. Pokiaľ budeme chcieť vystaviť OP-3 na zvyšok objednávky, predvyplnia sa opäť riadky 0,1 a zvyšný 1ks z riadka typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

Schéma dokresľuje, že riadky typu 0 a 1 sa do ďalších vystavovaných OP importujú opakovane. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

 • Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).
 • Importované doklady je možné odpojiť v záložke Importované doklady (a zmazať tak všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo je možné importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).
 • Zľavy a vylúčenie zo zliav - údaje týkajúce sa zliav sa preberajú zo zdrojovej NV v prípade riadkových údajov automaticky, v prípade hlavičkových s ohľadom na začiarknutie prevzatia hlavičkových údajov.

  Niektoré prevzaté údaje týkajúce sa zliav sa nemusia uplatniť na všetky riadky, ale len na niektoré (s ohľadom na to, či ide o riadok importovaný či novo pridaný, či bola alebo nebola vykonaná Aktualizácia zliav atď.). V rámci cieľových objednávok ďalej neprebieha zmrazenie zliav. Podrobne viď Zmrazenie zliav na dokladoch a import ponúk.

 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe NV do OP nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe ponúk vydaných ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú ponuku vydanú.