Procesná tvorba dokladov - Ponuka vydaná -> Dopytový list

Ide o jednu z možností tvorby dopytového listu (POL). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa dopytové konanie, viď čo je potrebné na prevádzku dopytového konania.

Odkiaľ je možné tvorbu POL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového POL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy POL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dopytový list (POL) podľa dokladu Ponuky vydanej (NV):

Ďalej je tu uvedené:

 

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu NV-POL?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následný POL podľa viacerých NV naraz. Tu sa procesná tvorba pre túto dvojicu dokladov vyvoláva iba v agende NV, čiže výber zdrojových dokladov sa vykonáva označením priamo v záložke zoznam. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dopytového listu:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného dopytového listu

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky:
Dopytovať len nedopytované riadky

Možnosť naimportovať všetky riadky alebo len vybrané:

 • Ak je začiarknuté - tak sa zo zdrojového dokladu do POL naimportujú len tie riadky typu 2 a 3, ktoré majú v položke Stav dopytu hodnotu 1 (Dopytovať), tzn. tie, čo sa majú dopytovať, ale doposiaľ dopytované neboli
 • Není-li zatrženo - pak se ze zdrojového dokladu do POL naimportují jen ty řádky typu 2 a 3, které mají v položce Stav poptávky hodnotu 1 (Poptat) nebo hodnotu 4 (Poptáno, nelze poptat), tj. ty, co se mají poptávat, ale dosud poptány nebyly, nebo ty, co sice už poptány byly, ale poptávka dopadla špatně.

V obou případech platí, že řádky typu 0 a 1 se importují vždy, a to i opakovaně (tj. bez ohledu na stav zatržení a bez ohledu, zda již byly importovány do jiného POL), viz též importovatelné řádky.

Majme ponuku NV a na nej 1. riadok typu 3-skladový a 2. riadok typu 2-text s počtom a sumou, oba už raz dopytované, tzn. ich položka Stav dopytovania má hodnotu 1 (V procese). Ďalej majme 3. riadok typu 3-skladový s položkou Stav dopytovania = 3 (Dopytované, ceny platné) a 4. riadok typu 3-skladový s položkou Stav dopytovania = 4 - (Dopytované, nie je možné dopytovať). Importujeme NV do POL a zadáme obmedzenie "Dopytovať len nedopytované". Ani jeden riadok sa nenaimportuje, keďže kritérium nespĺňa.

Ak nezadáme obmedzenie "Dopytovať len nedopytované", naimportuje sa 4. riadok. 1. a 2. riadok sa nenaimportujú, keďže sú aktuálne v procese dopytu a nemá význam zahŕňať ich do ďalšieho POL a 3. riadok už bol úspešne dopytovaný s voľbou víťazného dodávateľa, teda pre neho rovnako nemá význam zahŕňať ich do ďalšieho POL.

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Ponúk vydaných s tzv. červeným obmedzením, a to podľa všetkých vybraných ponúk vydaných, podľa ktorých tvoríme dopytový list. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Poptávkové listy) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky dopytového listu sú predvyplnené podľa údajov z ponúk vydaných, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi NV a POL vzniká pevná väzba*. Viď záložka X-väzby NV a X-väzby POL.

  * Aj v tomto prípade túto väzbu označujeme ako pevnú. Ďalej viď poznámka v popise pevnej väzby.

 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou -> V prípade týchto riadkov sa sleduje, či sa majú dopytovať a či už boli dopytované nejakým dopytovým listom (viď položka Stav dopytu v riadkoch NV). Importovateľné sú určite riadky, ktoré sa majú dopytovať a doposiaľ dopytované neboli. Či budú importovateľné aj niektoré z tých, čo už dopytované boli, ale dopyt nedopadol (nenašiel sa vyhovujúci víťazný dodávateľ a je teda potrebné hľadať znovu), viď vyššie popis začiark. políčka Dopytovať len nedopytované riadky.
  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text -> U týchto riadkov sa nesleduje stav dopytovania (tzn. tieto riadky NV nemajú položku Stav dopytu). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
   • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tzn. pri každom ďalšom importe NV do POL sú vyhodnotené ako importovateľné a naimportujú sa. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.
 • Importované doklady je možné odpojiť, tzn. zrušiť väzbu medzi riadkami zdrojových NV a riadkami POL, zmazaním všetkých z nich importovaných riadkov, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu (riadky je možné zmazať po jednom alebo aj hromadne označené).
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe NV do OP nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe ponúk vydaných ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú ponuku vydanú.