Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá -> Objednávka vydaná

Ide o jednu z možností tvorby objednávky vydanej (OV). Odkiaľ je možné tvorbu OV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej OV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy OV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme len dopĺňajúce informácie k jednotlivým fázam procesnej tvorby dokladu Objednávka vydaná (OV) podľa dokladov Objednávka prijatá (OP):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OP-OV?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú OV podľa viacerých OP naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokiaľ ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len podľa objednávok potvrdených a "čerpateľných - importovateľných". (Význam tohto obmedzenia viď kap. Objednávky prijaté - záložka Obmedzenie.)

Pozor! Podmienka za "čerpateľnosť" objednávok prijatých, ktorá sa tu ponúka, sa vzťahuje k dodaniu (tzn. vyhodnocuje čerpateľnosť OP do dodacích listov). Nejde o "čerpateľnosť OP do OV", tzn. nevzťahuje sa k čerpaniu do objednávok vydaných. Ide teda o pomocné obmedzenie zdrojových objednávok len za tie, ktoré ešte neboli dodané odberateľovi, a tým pádom je pravdepodobné, že ich ešte riešime a že podľa niektorej z nich by sme mohli chcieť vystaviť objednávku vydanú na príslušný sortiment.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

 • Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov - Tzn. či na vybraných zdrojových dokladoch existuje aspoň jeden riadok, ktorý bol vyhodnotený ako importovateľný. Tzn. existuje na nich riadok, ktorý je možné do OV naimportovať.

  Nejde o rovnaké obmedzenie ako je obmedzenie za čerpateľné doklady, viď kap. Objednávky prijaté - záložka Obmedzenie, keďže to berie do úvahy riadky 2 a 3 a neberie do úvahy riadky typu 0 a 1 (teda neberie do úvahy možnosť opakovateľného čerpania týchto riadkov).

Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvorenej objednávky vydanej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej objednávky vydanej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile OV.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Výber podľa dátumu dodania

Ak je začiarknuté obmedzenie podľa dátumu dodania, sprístupní sa položka pre zadanie hraničného dátumu - z importovateľných riadkov potom budú vybrané len tie, ktorých dátum dodania je nižší alebo rovný zadanému dátumu.

Toto obmedzenie sa predtým vzťahovalo len na skladové riadky. Od v. 6.04 sa vzťahuje na všetky typy riadkov.

Majme objednávku OP-1 a na nej riadok typu 3-skladový a riadok typu 2-text s počtom a sumou, oba s plánovaným dátumom dodania 15.10.06. Importujeme OP-1 do OV a zadáme obmedzenie podľa dátumu dodania do 10.10.06. Ani jeden riadok sa nenaimportuje, keďže kritérium nespĺňa.

Skupinovať riadky

Ak je začiarknuté, pri importe riadkov z objednávok sa program pokúsi zlúčiť rovnaké riadky (tzn. pokiaľ importujete viac objednávok (naraz alebo aj postupne) alebo pokiaľ pred vyvolaním importu objednávka vydaná už nejaké riadky obsahuje (zadané ručne alebo naimportované skôr). Zlúči tie riadky, ktoré majú zhodné nasledujúce údaje:

 • sklad (pri riadkoch typu 3)
 • skladovú kartu (pri riadkoch typu 3)
 • text (pri riadkoch typu 2)
 • jednotku
 • stredisko, zákazku, obchodný prípad a projekt
 • a ďalej nemajú rozdiely v prípadných užívateľsky definovateľných položkách

Vytvárame OV z dvoch OP, na ktorých majme riadkovú užívateľskú položku. Na oboch OP sa vyskytuje rovnaká skladová položka, rovnaký sklad atď., ale na každej z nich je iná hodnota riadkovej užívateľskej položky. Do OV sa riadok rovnakej skl. položky nespočíta do jedného riadka, tzn. k skupinovaniu v takomto prípade nedôjde.

Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na objednávkach prijatých s tzv. červeným obmedzením, a to podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných objednávok prijatých, podľa ktorých tu vytvárame objednávku vydanú.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok prijatých), no do editovaného dokladu sa z nich i tak naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných objednávok.

  Prevziať len nedodané množstvo

Ak je začiarknuté, tak sa pri importe riadkov z objednávok prevezme iba množstvo doposiaľ nedodané, tzn. množstvo, ktoré ešte nebolo čerpané (viď položka Čerpané v riadku OP).

Tu sa rozumie "nedodané" množstvo z OP do DL. Alebo použijete v prípade, že vystavujete OV, ktorou svojho subdodávateľa objednáte to, čo prostredníctvom OP po vás požaduje váš odberateľ, ale ešte to nedostal (zatiaľ mu to nebolo dodané).

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi je tu z pevných položiek popis a mena.

Preberanie firmy, prevádzkarne tu nemá význam, keďže OP sú vystavené na firmy vašich odberateľov, ale OV budete vystavovať na firmu niektorého vášho dodávateľa.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile OV.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Objednávok prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných objednávok prijatých, podľa ktorých tvoríme objednávku vydanú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Objednávky vydané) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané riadky objednávky vydanej sú predvyplné podľa údajov z objednávok prijatých, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi OP a OV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OP a X-väzby OV.
 • Pri Importe OP do OV (na rozdiel od väčšiny iných importov) platí:
  • Jeden riadok OP môže byť čerpaný do viacerých riadkov OV, ALE platí to i naopak, tzn. jeden riadok OV môže čerpať viacero riadkov OP. Tzn. ide o väzbu M:N na úrovni riadkov dokladov.
  • Koľko riadkov na vytváranej OV vznikne, závisí totiž i od nastaveného spôsobu skupinovania riadkov, ale aj cez skupinovanie sa tu pamätá, z akých riadkov skupinovaný riadok vznikol.

   Procesná tvorba OP->OV je v tomto smere unikátna, keďže zo všetkých iných prípadov procesnej tvorby pre iné dvojice dokladov je jediným prípadom väzieb medzi riadkami typu M:N.

  • Z toho dôvodu si nie je možné tieto väzby pamätať priamo v položkách riadkov jedného z týchto dokladov (ako je tomu pri iných dvojiciach dokladov). Pre evidenciu týchto väzieb sa používa pomocná tabuľka ReceivedOrdersToIssuedOrders.
  • Z toho dôvodu tu platia zložitejšie pravidlá pre prípadné zníženie/zvýšenie množstva importovaného z riadka OP do riadka OV. Viď ďalej.
  • Aké riadky akých objednávok prijatých (a v akom množstve) boli naimportované do aktuálneho riadka objednávky vydanej a NAOPAK do akých riadkov akých objednávok vydaných bol importovaný aktuálny riadok objednávky prijatej, je možné prehliadať v položkách OV resp. OP v riadkoch objednávok, vo funkcii Info v lište navigátora OP resp. Info v navigátore OV alebo v agendách Pohyby objednávok prijatých resp. Pohyby objednávok vydaných.
    
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Z objednávok prijatých sa do OV importujú všetky typy riadkov
 • Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou -> Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpané (viď čerpaný počet do OV uvedený v položka OV v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet doposiaľ nečerpaný do následných OV.
  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text -> Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol do nejakej OV čerpaný (tzn. v položke OV v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pretože pre tieto typy riadkov by mohlo byť niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
   • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tzn. pri každom ďalšom importe OP do OV sú vyhodnotené ako importovateľné a naimportujú sa.

  Teda, pokiaľ importujete objednávku, ktorá už bola čerpaná čiastočne do inej objednávky vydanej, naimportuje sa z nej len zostávajúca zatiaľ nečerpaná časť, tzn. doteraz nevyčerpané riadky typu 2 a 3 s počtami, ktoré ešte je možné čerpať a riadky typu 0 a 1, bez ohľadu na to, či už boli použité pre čerpanie do nejakej inej OV. Objasníme na príklade:

  Majme objednávku OP-1 s riadkami typu 0, 1 a 3 na 6ks tovaru. OP-1 naimportujeme do OV-1 a počet znížime na 3ks. Teda na OV-1 máme riadky typu 0, 1 a 3 v počte 3ks. Potom ju naimportujeme druhýkrát do OV-2 a počet znížime na 2ks. Pokiaľ budeme chcieť vystaviť OV-3 na zvyšok objednávky prijatej, predvyplnia sa opäť riadky 0,1 a zvyšný 1ks z riadka typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

   

  Schéma dokresľuje, že riadky typu 0 a 1 sa do ďalších vystavovaných OV importujú opakovane. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

  Výpočet a zobrazovanie čerpaného množstva:

  Keďže importovaný a cieľový riadok môžu byť v iných jednotkách, na evidovaných väzbách sa čerpané množstvo pamätá prepočítané do jednicového množstva. V položkách OV resp. OP v riadkoch objednávok sa potom užívateľovi zobrazuje prepočítané vždy do jednotky, v ktorej je daný riadok.

  Objasníme na príklade:

  Nech skladová karta K má jednotky ks (vzťah 1:1) a bal (vzťah 5:1), takže jedno balenie zodpovedá 5-tim kusom.

  - Mějme řádek OP-9/13 na 3 bal karty K.
  - Vystavíme OV-1/13 v baleních a načerpáme do OV 1 bal.
  - Vystavíme OV-2/13 v kusoch a načerpáme do OV 2ks.

  =>

  V řádku OV-1/13 se bude zobrazovat "Počet=1", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (1bal)"
  V řádku OV-2/13 se bude zobrazovat "Počet=2", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (5ks)"
  V řádku OP-9/13 se bude zobrazovat "Počet=3", "Jedn.=bal", OV="OV-1/13 (1bal); OV-2/13 (0,4bal)"

  Pokud by OP byla v kusech, tj. na 15 ks karty K, pak řádek OP vypadal následovně:

  V riadku OP-9/13 sa bude zobrazovať "Počet=15", "Jedn.=ks", OV ="OV-1/13 (5ks); OV-2/13 (2ks)"

  Pokiaľ naimportujete riadky OP do OV (vystavíte OV podľa OP), predvyplní sa do položky Počet editovaného riadka objednávky vydanej celkové množstvo, ktoré je možné z daných riadkov OP do aktuálneho riadka OV ešte načerpať, a do položky OP sa predvyplnia väzby na čerpané OP (vrát. množstva, ktoré z nich ešte je možné čerpať).

  Zvýšenie množstva na editovanom riadku novej vystavovanej OV: Riadok objednávky prijatej je možné ľubovoľne prečerpať (tzn. objednať na OV viac, ako bolo na OP), ale pri uložení sa na väzbu čerpania riadka OP do OV zapíše vždy LEN maximálny čerpateľný počet. Nemá zmysel tam ani zapisovať viac, keďže zmyslom väzby je informovať, aký počet z OP bol vyčerpaný do OV, a pokiaľ sa do OV pridá niečo naviac, je to iná vec, ktorá s čerpaním OP nemá nič spoločného (v okamihu čerpania to na OP nebolo).

  Objasníme na príklade:

  Nech skladová karta K má jednotky ks (vzťah 1:1) a bal (vzťah 5:1), takže jedno balenie zodpovedá 5-tim kusom.

  - Mějme řádek OP-9/13 na 3 bal karty K.
  - Vystavujeme OV.

  =>

  Do řádku OV se předvyplní "Počet=3", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (3bal)" (což je 15 v jednicovém množství).

  - V riadku OV zmeníme počet na 4 bal a riadok uložíme (napr. prechodom na ďalší riadok OV).

  =>

  V řádku OV-1/13 se bude zobrazovat "Počet=4", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (3bal)"
  V řádku OP-9/13 se bude zobrazovat "Počet=3", "Jedn.=bal", OV="OV-1/13 (3bal)"

  Tj. vazba říká, že všechny z 3bal z OP se vyčerpaly do OV-1/13. Štvrté balenie pridané do riadka OV naviac vo väzbe zahrnuté nie je (v okamihu čerpania na OP nebolo).

  Zníženie množstva na editovanom riadku novej vystavovanej OV: Pokiaľ predvyplnený počet znížite (či už priamo znížením počtu alebo zmenou jednotky), bude ísť o čiastočný import. Tzn. z importovaných riadkov objednávok prijatých sa do riadka OV prevezme menej, ako je možné z nich celkom ešte načerpať. Či do okamihu uloženia editovaného riadka sa v položke OP stále zobrazuje počet, ktorý maximálne je možné z riadkov OP čerpať a do tejto výšky je možné Počet na riadku OV prípadne ešte spätne navýšiť. Pri uložení riadka sa čerpané množstvá na väzbách zaktualizujú a väzby sa uložia (môže sa stať, že niektorá z nich i zanikne). Následne už v rámci rovnakej editácie nie je možné toto čerpané množstvo navýšiť. Je možné daný riadok znova upraviť a zmeniť (navýšiť) položku Počet (a to ľubovoľne, pretože OP je možné prečerpať, ako bolo spomínané vyššie), ale čerpané množstvo z OP evidované v danú chvíľu na väzbe sa už nezmení.
  Ďalej platí, že pokiaľ predvyplnený počet takto znížite, nebude už možné v rámci rovnakej editácie tú istú OP naimportovať znova (a dočerpať z nej zvyšný počet).

  Objasníme na príklade:

  Nech skladová karta K má jednotky ks (vzťah 1:1) a bal (vzťah 5:1), takže jedno balenie zodpovedá 5-tim kusom.
  - Majme riadok OP-9/13 na 3 bal karty K. nech je 1 bal čerpaný do inej OV, zostáva teda k čerpaniu 2 bal.
  - Vystavujeme OV.
  => Do řádku OV se předvyplní "Počet=2", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (2bal)" (což je 10 v jednicovém množství)

  - V řádku OV změníme jednotky na ks, počet ponecháme (řádek je stále rozeditován)
  => V řádku OV se zobrazuje "Počet=2", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (10ks)" (což je stále to, co lze maximálně z OP čerpat přepočteno do ks)

  - Řádek uložíme (např. přechodem na další řádek OV).
  => Na väzbe sa zaktualizuje a uloží aktuálne čerpané množstvo, čo sú 2ks.
  => V riadku OV sa bude zobrazovať "Počet=2", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (2ks)".

  Pokiaľ by sme sa v tej chvíli do riadka vrátili a počet kusov na riadku OV navýšili napr. na 5ks, čerpané množstvo z OV sa už nezmení.
  => V riadku OV by sa zobrazovalo "Počet=5", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (2ks)".

  Pokiaľ ste predchádzajúce zníženie počtu vrát. uloženia riadka vykonali omylom a potrebujete čerpané množstvo navýšiť, editáciu ukončite bez uloženia a doklady vytvorte znova. Druhá možnosť je editovanú OV uložiť, následne ju znova rozeditovať (funkcia Opraviť) a inkriminovanú OP naimportovať znova (a dočerpať tak do OV to, o čo ste v predchádzajúcej nechcene ponížili). Ak zapnete skupinovanie riadkov (a všetky údaje riadka v OV sú zhodné s údajmi importovaného riadka OP), tak sa doimportovaný riadok z OP dokonca rovno pričíta k tomu už existujúcemu v OV.

  Pokiaľ je do riadku OV čerpaných viacero riadkov OP (skupinovanie riadkov) a počet znížite, pri uložení väzieb sa vyberá náhodne, na ktoré z nich (prípadne na ktorých z nich) sa čerpané množstvo poníži, pričom môže dôjsť i k zániku niektorej z predvyplnených väzieb.

  Objasníme na príklade:

  - Mějme řádek OP-8/13 na 10 ks karty K a řádek OP-9/13 na 15 ks karty K.
  - Z obou OP vystavujeme OV a zapneme skupinování řádků.
  => Do řádku OV se předvyplní "Počet=25", "Jedn.=ksl", OP="OP-8/13 (10ks);OP-9/13 (15ks)"

  - V řádku OV změníme počet na 11ks a řádek uložíme (např. přechodem na další řádek OV).
  => V řádku OV-1/13 se bude zobrazovat "Počet=11", "Jedn.=ks", OP="OP-8/13 (10ks);OP-9/13 (1ks)"

  - Pokud bychom v řádku OV změnili počet např. na 4ks a řádek uložili, pak by to vypadalo takto:
  => V riadku OV-1/13 by sa zobrazilo "Počet=4", "Jedn.=ks", OP="OP-8/13 (4ks);OP-9/13 (0ks)" a predvyplnená väzba na OP-9/13 by zanikla.

  Zníženie ani zvýšenie množstva objednaného tovaru na riadku OV nijako nemení pôvodný objednaný počet zadaný na riadkoch čerpaných OP, viď tiež ďalej Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy".

 • Pre zmeny množstva na už uložených dokladoch OP/OV a aktualizáciu väzieb medzi OP/OV platí:

  • Pokiaľ sa zníži množstvo na riadku OP alebo OV, tak dôjde k zníženiu množstva v príslušnej väzbe. Podobne, ako pri editácii nového dokladu, viď príklady vyššie.
  • Pokiaľ sa množstvo na väzbe zníži na 0 (napr.došlo k vymazaniu riadku, vymazanie dokladu, ...), tak väzba zaniká.
  • Pokiaľ je OP čerpaná do OV, nie je možné ju vymazať. OV je možné vymazať, aj keď čerpá z OP.
    
 • Importované riadky je možné zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené), napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu.

  Importované OP sa NEzobrazujú v záložke Importované doklady ako je tomu napr. v prípade OP importovaných do DL, tým pádom prostredníctvom záložky Importované doklady ich odpájať nie je možné.

 • Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú iné aktuálne nepoužité riadky). Pokiaľ žiadne také riadky nie sú, tak nie je možné taký doklad v rámci tej istej editácie druhýkrát naimportovať (ako už bolo spomínané vyššie).

  To isté platí pri možnosti znovu naimportovať prípadné vymazané riadky v rámci tej istej editácie, viď tiež popis pri funkcii Vymazať v navigátore v záložke Obsah OV.

 • Ceny sa z OP do OV neimportujú. (Nemá zmysel importovať predajné ceny do nákupných). Pri importe sa však OV nastaví ako objednávka s cenami. Tým pádom sa v importovaných riadkoch OV predvylnia nákupné ceny podľa pravidiel uvedených v popise položky jednotková cena na OV.
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe OP do OV nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe objednávok prijatých ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú objednávku prijatú.