Procesná tvorba dokladov - Objednávka vydaná -> Príjemka

Ide o jednu z možností tvorby príjemky (PR). Odkiaľ je možné tvorbu PR vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej PR, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PR. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Príjemka (PR) podľa dokladu Objednávka vydaná (OV):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OV-PR?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú PR podľa viacerých OV naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokiaľ ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len podľa dokladov "čerpateľné". Požadovaný doklad potom vyberáte len z dokladov, z ktorých ešte je možné niečo čerpať. (Význam tohto obmedzenia viď kap. Objednávky vydané - záložka Obmedzenie.)

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej príjemky:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej príjemky

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile PR.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Sklad, z ktorého sa bude vyskladňovať, sa tu preberá z riadkov zdrojových objednávok prijatých. Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Mena

Ak je začiarknuté, je možné zadať menu, ktorá sa prednostne použije pre vytváranú príjemku. Využijete najmä vtedy, ak vytvárate PR z OV bez cien (tým pádom na OV ani nie je mena) a chcete vystaviť PR priamo v inej mene ako lokálnej, keďže nákupné ceny si napr. nechávate predvypĺňať z dodávateľov danej skl. karty, kde sú uvedené napr. v cudzej mene, a chcete ich v tejto cudzej mene zachovať.

Táto položka má prednosť pred preberaním meny v rámci Prevzatia hlavičkových údajov. Tzn. že ak je začiarknutá a vyplnená, PR bude vystavená v tejto mene bez ohľadu na to, aká mena bola v hlavičke OV. V opačnom prípade bude PR vystavená buď v mene z hlavičky OV (ak sa hlavičkové údaje preberajú a ak išlo o OV s cenami) alebo v lokálnej mene (ak sa hlavičkové údaje nepreberajú alebo ak sa preberajú, ale išlo o OV bez cien).

Použitie objasníme na príklade: Nech používame OV bez cien. V dodávateľoch skl. karty máme uvedenú cenu 100USD a vo firemných parametroch máme nastavené, že sa má predvypĺňať prednostne cena z dodávateľov. Podľa OV vystavujeme PR. Ak by sme tu nezadali menu USD, vystavila by sa PR v lokálnej mene, cena 100USD by sa prepočítala príslušným kurzom, napr. na 2000CZK (viď popis v položke Jednotková cena PR). Pokiaľ by sme až potom zmenili menu v hlavičke PR na USD, ceny by sa už v riadkoch neprepočítali (vlastnosť systému) a boli by teda 2000USD.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
  Výber podľa dátumu dodania Ak je začiarknuté obmedzenie podľa dátumu dodania, sprístupní sa položka pre zadanie hraničného dátumu - z importovateľných riadkov potom budú vybrané len tie, ktorých dátum dodania je nižší alebo rovný zadanému dátumu.
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na objednávkach vydaných s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných objednávok vydaných, podľa ktorých tu vytvárame príjemku.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných objednávok.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile PR.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Objednávok vydaných s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých objednávok vydaných, podľa ktorých tvoríme príjemku. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Ak je odlišnosť v mene, tzn. líši sa mena importovaného dokladu od meny cieľového editovaného dokladu, (tzn. mena nebola prevzatá alebo sa jej prevzatie už neponúka, nakoľko už bol v editovanom doklade zadaný riadok, alebo mena pre vystavovanú PR bola zadaná v položke Mena, viď vyššie), tak sa ceny príslušným spôsobom prepočítajú a to i prípadné importované ceny v obsahu dokladu. Akým kurzom, viď popis v položke Jednotková cena PR.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Příjemky) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky príjemky sú predvyplnené podľa údajov z objednávok vydaných, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi OV a PR vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OV a X-väzby PR.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky. Platí tu:

  • importujú sa iba riadky typu Typ 3-skladový - Riadok sa vyhodnotí ako importovateľný vtedy, keď na ňom zostáva nejaký počet ešte nečerpaný do následných dokladov (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu)

   Riadky typu Typ 2-text s počtom a sumou, Typ 1-text so sumou a Typ 0-text do PR importovať NIE JE MOŽNÉ, pretože v rámci PR nemajú zmysel. Z tohto dôvodu nemá zmysel pre ne zisťovať ich importovateľnosť.

  Pokiaľ importujete objednávku, ktorá už bola čerpaná čiastočne do inej príjemky, naimportuje sa z nej len zostávajúca doteraz nečerpaná časť, tzn. doteraz nevyčerpané skladové riadky s počtami, ktoré ešte je možné čerpať. Ak predvyplnený počet znížite, pôjde o čiastočný import. Množstvo je možné aj zvýšiť, teda expedovať viac, ako bolo na objednávke.

  Znovu zdôrazňujeme, že riadky typu 0 - text, 1- text so sumou a 2 - text s počtom a sumou sa do príjemky nenaimportujú, aj keď neboli doteraz nikam naimportované (porovnajte s importom objednávky prijatej do dodacieho listu).

 • Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).
 • Importované doklady je možné odpojiť v záložke Importované doklady (a zmazať tak všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo je možné importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).
 • Pri importe sa preberajú aj ceny z objednávky vydanej. Prioritne sa preberajú jednotkové ceny, no občas a to predovšetkým kvôli zaokrúhleniu ich nie je možné prevziať, preto sa potom prevezme a vyplní celková cena na riadku.
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe OV do PR nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe objednávok vydaných ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú objednávku vydanú.