Procesná tvorba dokladov - Dopytový list -> Dopyt vydaný

Ide o jednu z možností tvorby dopytu vydaného (PPV). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa dopytové konanie, viď čo je potrebné na prevádzku dopytového konania.

Odkiaľ je možné tvorbu PPV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky vytvorenia novej PPV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PPV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dopyt vydaný (PPV) podľa dokladu Dopytový list (POL):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu POL-PPV?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú PPV podľa viacerých POL naraz resp. podľa viacerých riadkov rôznych POL naraz. Tu sa procesná tvorba pre túto dvojicu dokladov vyvoláva iba v agende POL, resp. agende Dopytované položky, čiže výber zdrojových dokladov POL resp. riadkov dopytovaných položiek z POL sa vykonáva označením priamo v záložke zoznam zmienených agend. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvoreného dopytu vydaného:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného dopytového listu

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky:
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Dopytované položky s tzv. červeným obmedzením, a to podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných dopytových listov, podľa ktorých tu vytvárame faktúru vydanú.

  Skupinovať riadky

 

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
  • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Dopytových listov s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných dopytových listov, podľa ktorých tvoríme dopyt vydaný. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky dopytu vydaného sú predvyplnené podľa údajov z dopytových listov, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe NV do OP nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe ponúk vydaných ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú ponuku vydanú.