Procesná tvorba dokladov - Výrobný list -> Objednávka vydaná

Ide o jednu z možností tvorby objednávky vydanej (OV). Odkiaľ je možné tvorbu OV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej OV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy OV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme len dopĺňajúce informácie k jednotlivým fázam procesnej tvorby dokladu Objednávka vydaná (OV) podľa dokladov Výrobný list (VLG):

Ďalej je tu uvedené:

Slúži na rýchle vytvorenie objednávky vydanej na potrebné suroviny.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VLG-OV?

 • z agendy VLG funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú OV podľa niekoľkých VLG naraz. Tu sa procesná tvorba pre túto dvojicu dokladov vyvoláva iba v agende VLG, čiže výber zdrojových dokladov sa vykonáva označením priamo v záložke zoznam. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú. Tu sa len kontroluje, či už neexistuje nejaká x-väzba medzi VLG a OV, ktorá by znamenala, že podľa daného VLG už bola OV vytvorená. VLG je však možné do objednávok importovať aj opakovane. Program ďalej upozorní, ak je VLG už v stave Výdaj materiálu alebo Dokončené (pretože vytváranie objednávky na suroviny sa predpokladá u VLG v stave Príprava).

Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvorenej objednávky vydanej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej objednávky vydanej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Vytvárať objednávky podľa dodávateľov surovín

Umožňuje vytvoriť z výrobných listov viacero objednávok vydaných vystavených na vybraných dodávateľov jednotlivých surovín.

Ak je začiarknuté, je k dispozícii tlačidlo Výber dodávateľov. Po jeho stlačení je zobrazené dialógové okno Výber dodávateľov. Obsahuje zoznam skladových položiek surovín z riadkov spracovávaných výrobných listov zoradený podľa identifikácie výrobného listu a kódu skladovej karty s možnosťou zadať k nim dodávateľa.

Obsiahnuté položky:
Výrobný list Identifikácia výrobného listu
Kód a názov skl. karty Identifikácia skladovej karty - suroviny z riadka výrobného listu.
Dodávateľ

Firma z Adresára firiem, u ktorej má byť daná surovina objednaná. Ide o číselníkovú položku.

Predvypĺňa sa nasledovne:

Predvyplneného dodávateľa je ale možné si zmeniť a zadať inú firmu. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

Číselník tu je možné obmedziť len podľa dodávateľov danej skladovej karty príslušnej suroviny. Viď popis obmedzovacieho panela podľa dodávateľa v záložke Zoznam adresára firiem, ktorý je v tomto prípade k dispozícii, pričom ak je v položke Zobraziť firmy vybraná voľba dodávateľa vybraných skladových kariet, tak sa v položke Skladové karty predvyplní skladová karta danej suroviny (viď predchádzajúce položky).

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vybrať dodávateľa - Funkcia hromadne doplní vybranú firmu ako dodávateľa ku všetkým označeným riadkom (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)).

Ak je položka začiarknutá a je vybraných viacero dodávateľov, vznikne následne naraz viacero objednávok vydaných (OV) na týchto dodávateľov. Tieto objednávky budú rovno uložené a zobrazené v agende Objednávky vydané. Ak vznikne len jedna objednávka, otvorí sa nová objednávka v editačnom režime, ďalej viď Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Skupinovať riadky

Ak je začiarknuté, pri importe riadkov surovín z VLG sa program pokúsi zlúčiť zhodné riadky (tzn. ak importujete niekoľko VLG (naraz alebo aj postupne)). Zlúči tie riadky, ktoré majú zhodné nasledujúce údaje:

 • sklad
 • skladovú kartu
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi je tu položka Popis. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Výrobných listov s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných výrobných listov, podľa ktorých tvoríme objednávku vydanú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané riadky objednávky vydanej sa predvypĺňajú podľa údajov z výrobných listov, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť.

Ďalší postup sa líši podľa toho, či vzniká jeden alebo viac dokladov OV (čo závisí na tom, či bolo začiarknuté Vytvárať objednávky podľa dodávateľov surovín a koľko rôznych dodávateľov bolo vybraných:

 • Ak má vznikať iba jedna OV - tak sa vznikajúca objednávka vydaná ponúkne na editáciu a ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.
 • Ak má vznikať viacero OV - tak sa objednávky vydané rovno vytvoria a ich zoznam sa zobrazí v agende Objednávky vydané vyvolané "cez" agendu Výrobné listy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Objednávok vydaných sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za novo vytvorené objednávky. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich objednávok a pod.).

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi VLG a OV vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby VLG a X-väzby OV.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne:
 • Importovať tu je možné ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do inej OV). Na zdrojovom doklade sa nijako nepamätá, aké množstvo z neho bolo prípadne už skôr naimportované do iného dokladu. Program však na prípad opakovaného pokusu o vystavenie OV z VLG upozorní, viď vyššie Vstupné kontroly.

  Ceny sa z VLG do OV neimportujú. (Nemá zmysel importovať skladové ceny surovín do nákupných). Pri importe sa OV nastaví ako objednávka bez cien. V importovaných riadkoch OV sa tým pádom nákupné ceny predvypĺňať nebudú. Je ich však možné zadať ručne a to i výberom z ponuky. Viď  popis položky jednotková cena na OV.

 • Do riadkov OV sa tiež prenáša stredisko (z hlavičky VLG) a ďalej zákazka/obchodný prípad/projekt (buď z riadkov výrobkov alebo z hlavičky VLG - viac viď v popise položky Zákazka v hlavičke VLG).
 • Koľko riadkov na vytváranej OV vznikne, závisí o.i. od nastaveného spôsobu skupinovania riadkov.
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.